Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2017:571) om försöks- verksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.

1 §2 En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasie- skolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får, inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entre- prenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete eller komvuxarbete som ingår i utbildningen enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndig- hetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entre- prenad.

Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2 Senaste lydelse 2019:978.

SFS 2020:454

Publicerad den 6 juni 2020

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :