• No results found

Lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ och rubriken närmast före 3 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service ska ha följande lydelse.

1 § Statliga myndigheter och en kommun eller en region får ingå service- avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden, med de begränsningar som anges i denna lag eller i förordning.

Den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska ingå avtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt första stycket.

Kommuner och regioner

3 § Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och som en kommun eller en region ansvarar för får inte omfattas av ett serviceavtal.

Ett serviceavtal med en kommun eller en region får trots detta omfatta att 1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 § skollagen (2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola, fri- tidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,

2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. enligt kommunala föreskrifter ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, eller

4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson (Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS 2019:997

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för för- beredelse och efterarbete

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 § lagen (2019:109) om säkerhets- skydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.. Nämnden för prövning av statsråds

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en statlig myndighet ska utföra

4 § Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller en beslutande församling i en kommun eller en region. Vid tillämpningen av denna lag ska med offentlig

28 e § 13 Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från tidpunkten

9 a § 2 Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder

Första stycket gäller inte för verksamhet som regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service bestämt att en statlig myndighet ska utföra

5 § Om ett serviceavtal omfattar förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innefattar myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgift- er, ska den myndighet