• No results found

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

SFS 2018:580

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera

Detta tillsammans med att dörrvakterna inte riktigt var vana vid detta tryck som egentligen bara uppstår en gång per år gjorde att det blev lite rörigt i dörren, men inget som

Dessutom föreslås till momentet bli fogad en bestämmelse enligt vilken accisfri sprit och accisfria alkoholdrycker som specialförsälj- ning kan säljas inte bara till

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Tidigare i våras meddelade S-kvinnors högsta ledning, förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson att de efter åtta respektive tio år lämnar

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter

Flera instanser ansvarar för att etiska analyser kommer till stånd Det finns flera organ eller instanser i samhället som utifrån sina olika roller har ett ansvar när