• No results found

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

SFS 2018:580

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran