• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2018-12-12 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Onsdagen den 12 december kl. 08:30 Plats Öresten, Kommunhuset

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och Kungs-

backa 2019 (B) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank

5. Information kring det ekonomiska läget (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 6. Remissvar på förslaget om en samlad enhet för arbetsmark-

nadsfrågor och vuxenutbildning (B) Administrativ chef Lena Ilhage 7. Synpunkter på samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan

för Mark Nordväst (B) Administrativ chef

Lena Ilhage 8. Skolchef enligt skollagen (B) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 9. Dataskyddsombud efter 1 januari 2019 (B) Nämndsekreterare

Johanna Dahllöf 10. Informationsdag för ny nämnd (B) Nämndsekreterare

Johanna Dahllöf 11. Redovisning av synpunkter, tillbud och avvikelser juni 2018

till november 2018 (I)

Nämndsekreterare Johanna Dahllöf 12. Rapport från kontaktpolitiker (I)

13. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 14. Meddelanden (I)

15. Delegationsbeslut (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin Ekonomer Johan Höglund Marie Wank 14:05 7. Reviderad modell för resursfördelning

Ekonomer Johan Höglund och Marie Wank samt förvaltningschef Mari Sandell- Molander redogör för ärendet. Arbetsutskottet tar del

Modell för ersättning till fristående enheter (FB) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 14:10 7. Årsrapport

BUN 2021-64 042 Mari Sandell Molander Förvaltningschef Marie Wank Johan Höglund Ekonomer Marie Tell Caroline Billing Caroline Ekberg Cecilia Ragnarsson Sara

Verksamhetschef Caroline Billing Verksamhetschef Caroline Ekberg Ekonomer Johan Höglund Marie Wank. 15:10

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Ekonomer. Johan Höglund, Marie Wank 10:30

Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank. 15.00

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Administrativ chef Lena Ilhage Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Ekonomer. Johan Höglund, Marie Wank 15.00