Mari Sandell Molander Förvaltningschef 15:40 Övriga aktuella händelser

14  Download (0)

Full text

(1)

Sida 1(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA 2021-05-12

Instans: Barn- och utbildningsnämnden Tidpunkt för möte: 09:00

Plats: Ramslätt, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Microsoft Teams)

Tid: (ca) Ärende: Föredragande:

09:00 Sammanträdets öppnande och upprop Leif Sternfeldt Ordförande

Val av justerare -”-

Anmälan och prövning av jäv

-”-

Fastställande av dagordning -”-

Uppföljning av nämndens föregående protokoll

-”-

09:10 Granskning av samverkan och förebyggande insatser gällande barn och ungas psykiska hälsa

BUN 2020-183 007

Cecilia Ragnarsson Verksamhetschef Elinore Fahlgren PWC

Eva Ryberg

Marijke Hallencreutz Revisorer

10:10 Aprilrapport 2021

BUN 2021-64 042 Mari Sandell Molander Förvaltningschef Marie Wank Johan Höglund Ekonomer Marie Tell Caroline Billing Caroline Ekberg Cecilia Ragnarsson Sara Dahlin

Verksamhetschefer

10:30 Paus

10:45 Skolmiljarden – tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 BUN 2021-64 042

-”-

11:25 Medborgarförslag om att senarelägga skoldagens start

BUN 2019-148 600

Linda Gustafsson Utredare

Marie Tell

Verksamhetschef

(2)

Sida 2(2)

12:00 Paus

13:00 Lägesrapport Arbetsmarknad och integration

Sara Dahlin Verksamhetschef 13:20 Information om situationen angående

Covid-19 Mari Sandell Molander

Förvaltningschef

13:30 Lägesrapport lokaler Malin Ankarstrand

Enhetschef Erik Glansin Projektledare 13:45 Godkännande av förstudie samt beslut

om platsantal på Björketorps förskola och skola

BUN 2020-133 600

-”-

14:05 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser vid Ubbhults skola och förskola

BUN 2016-275 291

-”-

14:25 Paus

14:40 Inriktningsbeslut placering samt beslut om antal platser gällande förskola i Sätila

BUN 2018-5 290

-”-

15:00 Synpunkter på medborgarförslag gällande ishall

BUN 2021-62 600

Malin Ankarstrand Enhetschef

15:20 Information om pågående arbete med

”Bästa barnkommun" Mari Sandell Molander Förvaltningschef

15:40 Övriga aktuella händelser -”- 15:50 Rapport från kontaktpolitiker

15:55 Redovisning av meddelanden 16:00 Redovisning av delegationsbeslut

Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträdet ska du själv kalla din ersättare.

På detta sammanträde får personalföreträdare närvara vid följande ärenden:

samtliga, dock ej meddelanden och delegationsbeslut.

Leif Sternfeldt Ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :