Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-10-01

Leif Sternfeldt, ordförande

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 1 oktober kl 13:30

Plats Kommunhuset, Öresten Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

13:35 6. Medborgarförslag om förskola i Björketorp (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

13:45 7. Medborgarförslag om gymnastikhall i Björketorp (FB) -”-

13:55 8. Sammanträdesplan 2021 (I) Nämndsekreterare Anna Brogren 14:05 9. Statistik och analys kring gymnasieantagningen (I) Verksamhetschef

Caroline Billing 14:45 Paus

15:00 10. Information om Skolinspektionens tillsynsrapporter (I)

Verksamhetschefer Marie Tell

Caroline Ekberg

15:30 11. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Figure

Updating...

References

Related subjects :