Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-05-28 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Tisdag den 28 maj kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5. Revidering av skolskjutsregler (FB) Handläggare

Caroline Robertsson

14:00 6. Budget 2020-2023 (FB) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 14:45 7. Skolpeng till fristående naturbruksgymnasier (FB) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 14:55 8. Uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och ung-

domsarbetet 0-20 år (FB) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 15:05 9. Revidering av delegationsordningen (FB) Nämndsekreterare

Johanna Dahllöf

15:15 10. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :