• No results found

Bostadspriser och avstånd till centrum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bostadspriser och avstånd till centrum"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

55

forum nr 5 2016 årgång 44

rättelse

Bostadspriser och avstånd till centrum

ina blind, matz dahlberg och gustav engström

I vår artikel i förra numret av Ekonomisk Debatt (Blind m fl 2016) är resultaten i två av kolumnerna i tabell 4 framtagna med fel mått på avståndsvariabeln. Ett programmeringsfel gjorde att avstån- det till centrum blev satt till noll för alla SAMS-områden i de flesta av kom- munerna i de tre storstadsområdena.

De korrekta resultaten ges i tabell 1 nedan.

Vid en jämförelse av resultaten fram- går att de korrigerade skattningarna inte påverkar de huvudsakliga slutsatserna i vår artikel (dvs de fem fakta vi lyfter fram i text, ingress och slutsatser). Vad som påverkas är dock slutsatserna för

avståndsvariabeln i skattningarna för Storstockholm och Storgöteborg; se kolumnerna (ii) och (iv). Resultaten för Storstockholm och Storgöteborg i den rikaste specifikationen (se sista kolum- nen i tabell 1) indikerar att, givet initialt bostadsrättspris och initial inkomst, har prisökningen varit lägre ju längre ut från centrum ett SAMS-område ligger. Re- sultaten för avståndsvariabeln för Stor- malmö påverkas inte.

referenser

Blind, I, M Dahlberg och G Engström (2016),

”Prisutvecklingen på bostäder i Sverige – en geografisk analys”, Ekonomisk Debatt, årg 44, nr 4, s 16–33.

Ina Blind är verksam som forskare vid Insti- tutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör framför allt urbanekonomi.

ina.blind@ibf.uu.se

Gustav Engström är forskare på Beijerinsti- tutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin.

gustav.engstrom@beijer.kva.se

Matz Dahlberg är professor i nationaleko- nomi och verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning och vid Nationalekono- miska institutionen vid Uppsala universitet.

matz.dahlberg@nek.uu.se

(2)

forum

56

ekonomiskdebatt

(i) (ii) (iii) (iv)

Storstockholm

ln(pris2011) –0,352***

(0,028) –0,512***

(0,043)

Distans_centrum 0,026***

(0,003) –0,008***

(0,003)

Distans_centrum^2 –0,000***

(0,000) –0,000

(0,000)

ln(inkomst) –0,077***

(0,020) 0,004

(0,011)

N 240 240 234 234

R2 0,55 0,29 0,10 0,68

Storgöteborg

ln(pris2011) –0,350***

(0,044) –0,395***

(0,038)

Distans_centrum 0,020***

(0,007) –0,010**

(0,005)

Distans_centrum^2 –0,001***

(0,000) 0,000

(0,000)

ln(inkomst) –0,067***

(0,016) 0,012

(0,011)

N 86 86 80 80

R2 0,66 0,09 0,17 0,71

Stormalmö

ln(pris2011) –0,021

(0,020) –0,011

(0,029)

Distans_centrum –0,004*

(0,002) –0,002

(0,002)

Distans_centrum^2 0,000**

(0,000) 0,000

(0,000)

ln(inkomst) –0,000

(0,010) 0,001

(0,011)

N 87 87 69 69

R2 0,02 0,03 0,00 0,02

Anm: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. Robusta standardfel visas inom parentes. Se kommenta- ren till tabell 3 i Blind m fl (2016) för en förklaring av de ingående variablerna.

Källa: Egen bearbetning av data från Mäklarstatistik AB.

Tabell 1 Regressionsresultat för SAMS-områden i de 3 storstadsom- rådena (Denna tabell ersätter tabell 4 i Blind m fl 2016)

References

Related documents

Men innan du går vidare till artiklarna i detta första nummer vill vi gärna presentera serien som sådan, det vill säga dess syfte och inriktning, oss som ansvarar för utgivningen

(Hartman, 1950, s.244) CBD-området kallas det “centrum” som präglas av kontorsarbetsplatser och affärsverksamhet. I följande rapport utgår vi inte från “Business”

När vi enbart ser till skillnaderna mellan de sökande som var cispersoner och de sökande som var transpersoner i figur 2a förefaller det som att inga skill- nader i antalet

Första året efter invandring till Sverige uppgår den genomsnittliga totala nettokostnaden per flykting till 192 000 kr för de flyktingar som invandrade 2005. För flyktingar

Den nya planen syftar även till att denna del av den gällande planen upphävs för att återkalla särskilda rättigheter för inlösen, samt för att möjliggöra för

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN.

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN.

Energiföretagen Sverige konstaterar att ett godkännande från regeringen för hela det sammanhängande systemet för använt kärnbränsle och kärnavfall är av stor vikt för att