• No results found

Hälsouppgift för elev i årskurs 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hälsouppgift för elev i årskurs 4"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hälsouppgift för elev i årskurs 4

Utbildningsnämnden Box 73, 845 21 Svenstavik 0687 - 161 00

Sida 1 (2)

Till vårdnadshavare Hälsouppgift för elev i årskurs 4 Elevhälsans Medicinska Insats = EMI

Ditt barn erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan. För att kunna följa ditt barns hälsa önskar vi att Du besvarar de här frågorna om barnets hälsa och skolsituation. Svaren är sekretessbelagda och kommer att förvaras i barnets journal som bara EMI (Skolsköterska och skolläkare) har tillgång till.

Barnets namn Personnummer Klass

Adress

Födelseland (om annat än Sverige) Tidpunkt för ankomst till Sverige Modersmål

Namn vårdnadshavare 1

Adress

Namn vårdnadshavare 2 Adress

Födelseland och språk Födelseland och språk

Barnet bor hos

Båda vårdnadshavarna Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Annan, ange namn och telefon Växelvis boende

Enskild vårdnad Gemensam vårdnad

Vi / jag har

För att kunna bedöma barnets tillväxt behöver vi uppgift om föräldrars längd

Mamma (ange i cm) Pappa (ange i cm)

Har det sedan hälsobesöket i förskoleklass skett någon förändring i familjesituationen som ni anser att skolsköterskan bör känna till?

Om ja, vad/vilken

Nej Ja

Kontrolleras ert barn på sjukhus eller inom den öppna vården?

Om ja, för vad

Nej Ja

Använder ert barn regelbundet något läkemedel?

Om ja, vilket läkemedel

Nej Ja

Har ert barn råkat ut för någon allvarlig skada/olycka?

Om ja, vilken

Nej Ja

Bergs kommun © CopyrightBK 009-733-01

Skriv ut blankett

(2)

Hälsouppgift för elev i årskurs 4

Utbildningsnämnden Box 73, 845 21 Svenstavik 0687 - 161 00

Sida 2 (2)

Har ert barn någon allergi?

Om ja, vilken allergi

Nej Ja

Förekommer det skolios (krökt ryggrad) hos någon i familjen?

Om ja, hos vem

Nej Ja

Har ert barn

Kommit in i puberteten? Nej Ja

(Flickor) fått mens? Nej Ja

(Pojkar) problem med trång förhud? Nej Ja

Finns det funderingar kring ditt barns längd och vikt?

Om ja, vilka

Nej Ja

Har ditt barn mottagit alla vaccinationer som erbjudits av barnhälsovården

och skolhälsovården? Nej Ja

Övriga upplysningar om barnets hälsotillstånd eller utveckling som är av betydelse för skolsköterska/skolläkare att känna till

Är det något annat Du vill framföra till skolsköterskan angående Ditt barns hälsa eller skolsituation?

Datum

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Underskrift

Bergs kommun © CopyrightBK 009-733-01

Skriv ut blankett

References

Related documents

Det räcker inte med att säga till ett barn att hen kan anförtro sig till pedagogerna om eller när det finns behov av att prata, utan vi pedagoger har ansvaret att bjuda in till

Medelvärdet för antal år som kvinnan har studerat är drygt 17% högre i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen och därför kan programmet haft en effekt på barnets

Haight et al (2002) samt Trulsson (1997) visar i sina studier på ilska och frustration från föräldrarna gentemot familjehemmen medan Hanvik & Moldestad (2002) fann att

När ett barn med en utvecklingsstörning ska börja förskolan krävs enligt Utholm (2003, s. 73-111) mycket förberedelser, personalen informeras och förbereds på att ett barn

Magnusson (2013b) erkänner att informera föräldrar om att deras barn har en övervikt medför en risk för att väcka starka känslor, men att underlåta sig att informera

Vi tror att detta kan vara ett resultat av reformen av föräldrabalken som gjordes år 2006 där barnets bästa ytterligare förtydligades från att alltid vara i

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa elevernas syn på hälsa inom ämnet idrott och hälsa samt deras förståelse av begreppet, där fokus legat på elever i

Denna studie är långt ifrån heltäckande. Principen om barnets bästa innefattar mycket mer än jag har haft möjlighet att uppmärksamma i detta sammanhang. Barnets bästa skulle