• No results found

Client: Galären. Project: Tillbyggnad, Banvägen 23. Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Client: Galären. Project: Tillbyggnad, Banvägen 23. Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Client: Galären

Project: Tillbyggnad, Banvägen 23

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

(2)

MUR Geoteknik

ÅF Infrastructure AB Residensgatan 18 SE-972 38 LULEÅ SWEDEN

Phone +46 10 505 00 00 Registered office in STOCKHOLM Corp. id: 556185-2103 afry.com

Uppdrag

Banvägen 23 Datum 12/11/2021

Uppdragsnummer

208759

Beställare

Galären

Beställarens referens

Lars-Göran Hedström

Uppdragsledare

Anders Andersson

Upprättad av:

Vilma Nordh

Granskad av:

Tobias Lundström

(3)

Innehållsförteckning

1 Objekt ... 4

2 Syfte ... 4

3 Underlag ... 4

4 Styrande dokument ... 4

5 Befintliga förhållanden ... 6

5.1 Topografi ... 6

5.2 Ytbeskaffenhet ... 6

5.3 Befintliga byggnader och anläggningar ... 6

6 Utsättning/Inmätning ... 6

7 Fältundersökningar ... 6

7.1 Geotekniska undersökningar ... 6

7.1.1 Geoteknisk kategori ... 6

7.1.2 Nu utförda undersökningar ... 6

7.2 Hydrogeologiska undersökningar ... 7

8 Laboratorieundersökningar ... 7

8.1 Geotekniska undersökningar ... 7

9 Utvärderade värden ... 7

9.1 Hydrogeologiska egenskaper ... 8

10 Värdering av undersökning ... 8

10.1 Generellt ... 8

11 Övrigt ... 8

(4)

Galären Banvägen 23 Date 12/11/2021

Bilagor

Bilaga 1 ... Laboratorieanalyser AFRY

Ritningar

Ritningsnummer Ritning

G-12.1-001 Planritning

G-12.2-001 Sektion enstaka borrhål

(5)

1 Objekt

På uppdrag av Galären har AFRY utfört geotekniska undersökningar på Banvägen 23 i Luleå Kommun. Undersökningarna är en del av framtagandet av förfrågningsunderlag.

2 Syfte

Syftet med undersökningarna har varit att ta fram underlag och geotekniska förutsättningar inför upprättande av förfrågningsunderlag.

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska undersökningar för Banvägen 23.

Figur 2.1, Översiktskarta. Det undersökta området är inringat i rött.

3 Underlag

- Planritningar daterade 211015 över planerad tillbyggnad har tillhandahållits av beställaren.

- Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/) - Ledningsunderlag har hämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst

Ledningskollen (www.ledningskollen.se)

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

(6)

Galären Banvägen 23 Date 12/11/2021

Sammanställning av styrande dokument framgår av tabeller 4.1 och 4.2 nedan.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 SS-EN-ISO 22475–1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013 SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01, Berg och jord beteckningsblad

Tabell 4.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Hejarsondering HfA

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 22476–

2:2005/A1:2011

Viktsondering Vim Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SIS-CEN ISO/TS 22476–10:2005

Tabell 4.3 Laboratorieundersökningar (AFRY Luleå)

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Jordartsbestämning, beskrivning och

klassificering

SS-EN-ISO 14688–1 SS-EN-ISO 14688–2

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Materialtyp Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1

Tjälfarlighetsklass Enligt AMA Anläggning 17, Tabell DC/1

Kornfördelning – Siktning SS-EN ISO 17892-4:2016

(7)

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi

Det undersökta området har inga större lutningar och marknivån varierar mellan ca +7,0 och ca +6,5.

5.2 Ytbeskaffenhet

Marken utgörs generellt av belagda ytor.

5.3 Befintliga byggnader och anläggningar

Befintliga konstruktioner utgörs främst av industri-/butikslokaler samt befintliga ledningar och belagda ytor.

6 Utsättning/Inmätning

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i enlighet med geoteknisk mätningsklass A.

Koordinatsystem: Sweref99 21 45 Höjdsystem: RH2000

7 Fältundersökningar

7.1 Geotekniska undersökningar

7.1.1 Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2.

7.1.2 Nu utförda undersökningar

Fältundersökningarna har utförts av Mikael Björkhed, AFRY. Undersökningarna har utförts med borrbandvagnar av märket GM75. Totalt omfattar fältarbetet 5 st

undersökningspunkter. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7.1.

Undersökningarna redovisas på ritningar enligt ritningsförteckning.

Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod Syfte Antal

Viktsondering (Vim) Bestämning av jordlagerföljd och relativ fasthet 1 st

Hejarsondering (HfA) Bestämning av hållfasthets- och sättningsegenskaper 5 st

Skruvprovtagning (Skr) Upptagning av störda jordprover 5 st

Hantering av jordprover har utförts enligt SGF rapport 1:2013.

(8)

Galären Banvägen 23 Date 12/11/2021

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast till AFRYs geotekniska laboratorium i Luleå.

7.2 Hydrogeologiska undersökningar

Fri grundvattenyta har uppmätts i schaktgrop benämnd AFGV, se ritning G-12.1-001 samt G-12.2-001.

8 Laboratorieundersökningar

8.1 Geotekniska undersökningar

Jordprover har analyserats under november 2021. Undersökningarnas omfattning redovisas i tabell 8.1. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 1.

Tabell 8.1. Utförda geotekniska laboratorieundersökningar

Undersökning Utförare Antal

Siktanalys AFRY, geotekniska laboratoriet i Luleå 2 st

9 Utvärderade värden

I figur 9.1 och 9.2 sammanställs värden för E-modul respektive friktionsvinklar utvärderade för alla hejarsonderingar. Utvärdering av hejarsondering har utförts enligt TR Geo 13 kapitel 5.2.3.8.

Figur 9.1. E-modul utvärderad ur hejarsondering.

(9)

Figur 9.2. Friktionsvinkel utvärderad ur hejarsondering.

9.1 Hydrogeologiska egenskaper

Tabell 9.1 Uppmätt grundvattennivå i grundvattenrör.

Punkt Datum Uppmätt vattennivå

AFGV 2021-11-04 +3,9

10 Värdering av undersökning

Vid tiden för undersökningarna pågick grävarbeten i undersökningsområdet vilket innebär att det i punkten AF3 förekom helt återfyllda, ej packade massor. Detta kan förklara de avvikande värdena för friktionsvinkel och E-modul i den punkten jämfört med övriga undersökningspunkter.

Inga övriga avvikelser avseende utförande har noterats i samband med fältundersökningarna.

10.1 Generellt

Undersökningen ger en generell bild av de geotekniska förhållandena inom området.

11 Övrigt

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska Geotekniska Föreningen).

(10)

Galären

with: SS-EN ISO 17892-4:2016

Site for investigation Sieve ACC %

Banvägen 23 Luleå

D60 63,0 100

Marking Depth 0,182 45,0 100

AF1 1,1-1,9

D30 31,5 100

Field engineer 0,052 22,4 100

MB

D10 16,0 99

0,017 11,2 99

8,0 98

1,5 5,6 98

1375 4,0 96

Yes 2,0 94

16 1,0 92

4,8%SS-EN ISO 17892-1:2014 0,5 87

3AMA 17 DC/1 0,25 71

4AAMA 17 DC/1 0,125 50

siSaTiSS-EN ISO 14688-2 0,063 36,1

Note:

Lab technician Location and date

Luleå

Adress Telephone Org.nr Email:

AFRY Infrastructure AB 010 505 00 00 556185-2103 mikael.bjorkhed@afry.com

Terminalspåret 5D VAT.nr Contact

954 32 Gammelstad SE556185210301 Mikael Björkhed

Fine soil 5,8%

Sand 58,0%

Gravel

Largest cobble/boulder in sample (mm) Water content (w)

Frost heaving sensitivity Total weight of sample (kg)

Total tested weight (g)

CJ

Soil classification Wet sieving

Material type

2021-11-10

36,1%

Distribuition

90 63 31,5 16

11,2 8 4

2 1

0,5 0,25

0,125 0,063

20 63 6,3

2 0,63

0,2 0,063

0,02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fine soil

Clay and Silt Coarse Soil

Sand Gravel

Passing amount (%)

Grain size d, mm

(11)

Galären

with: SS-EN ISO 17892-4:2016

Site for investigation Sieve ACC %

Banvägen 23 Luleå

D60 63,0 100

Marking Depth 0,116 45,0 100

AF4 2,0-3,0m

D30 31,5 100

Field engineer 0,048 22,4 100

MB

D10 16,0 99

0,016 11,2 99

8,0 99

2,0 5,6 99

1730 4,0 98

Yes 2,0 97

16 1,0 96

12,5%SS-EN ISO 17892-1:2014 0,5 92

3AMA 17 DC/1 0,25 83

4AAMA 17 DC/1 0,125 64

siSaTiSS-EN ISO 14688-2 0,063 39,2

Note:

Lab technician Location and date

Luleå

Adress Telephone Org.nr Email:

AFRY Infrastructure AB 010 505 00 00 556185-2103 mikael.bjorkhed@afry.com

Terminalspåret 5D VAT.nr Contact

Fine soil 2,6%

Sand 58,2%

Gravel

Largest cobble/boulder in sample (mm) Water content (w)

Frost heaving sensitivity Total weight of sample (kg)

Total tested weight (g)

CJ

Soil classification Wet sieving

Material type

2021-11-10

39,2%

Distribuition

90 63 31,5 16

11,2 8 4

2 1

0,5 0,25

0,125 0,063

20 63 6,3

2 0,63

0,2 0,063

0,02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fine soil

Clay and Silt Coarse Soil

Sand Gravel

Passing amount (%)

Grain size d, mm

References

Related documents

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska undersökningar för Banvägen 21.. Figur

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).

I tabell 3 redovisas lerans härledda odränerade skjuvhållfasthet samt sensitivitet för borrpunkt 14W020, 15W109 och 15W182. Skjuvhållfastheten är utvärderad med fallkonförsök

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av jord - Del 1:.. Benämning

Undersökningar från tidigare geotekniska undersökningar har inarbetats i denna rapport samt på ritningar och är medtagna i tabell 3. Tabell 3:

Miljötekniska undersökningar har utförts i samband med de geotekniska undersökningarna och redovisas i PM Miljöteknisk markundersökning, daterad 2022-02-04. 8

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Grå gyttjig LERA gräs- o skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig LERA skalrester Grå gyttjig siltig LERA

radondetektorer för markradon, jord-bergsondering för installation av djupare grundvattenrör samt kompletterande sonderingar i läge för planerad anläggning..

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna