• No results found

Måltidspolicy.pdf Pdf, 1 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Måltidspolicy.pdf Pdf, 1 MB."

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Måltidspolicy

Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23, Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07

(2)
(3)

Inledning

I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider.

Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för mat- och måltidsvanorna. En måltidsverksamhet av hög kva- litet har betydelse för att främja den nationella folkhälsan.

Hallstahammars kommun vill erbjuda goda, vällagade och näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn, elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsätt- ning har.

Utgångspunkten skall vara de nationella riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket.

Personal inom måltidsverksamheten innehar en hög och jämn kompetens.

God arbetsmiljö och trivsel skall råda.

Målgrupp

Gäster är barn i förskolan och elever i skola och fritidshem samt äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i särskild boendeform eller dagverksamhet.

Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar.

(4)

Definitioner

Ordet ”måltid” används genomgående och ersätter begrep- pet ”kost”. Där lagstiftning eller andra styrdokument anger

”kost” har det sin naturliga förklaring och tyngd och behålls därmed.

Mål

• Måltiderna tillgodoser olika gruppers behov av energi och näring enligt gällande nationella näringsrekommendationer.

• Mat- och måltidsglädje förmedlas till gästerna.

• Måltidspersonalen innehar en hög och jämn kompetens

• Förskolan, fritidshemmet och skolan skall vara arenor som förenar lek, lust, rörelse och goda matvanor.

• Måltiden ska vara en integrerad del i verksamheterna.

Syfte

• är att säkerställa en hög kvalitet för måltider, miljö och bemötande samt efterlevnad av lagar, förordningar och rekommendationer för säkerhet och god hygien

• att vara ett verktyg för effektivisering inom ekonomi och utveckling

• att skapa enhetliga riktlinjer.

• att underlätta för verksamheterna att hålla en god kva- lité på de måltider som serveras.

• att klargöra ansvarsfördelning.

• att utgöra ett styrmedel i målarbete, uppföljning och utvärdering av verksamheten

• att bidra till att främja hälsosamma levnadsvanor

• att vara ett stöd till barn, elever, ungdomar, föräldrar, äldre och personer med funktionsnedsättning i att göra hälsosamma val.

• att tjäna som stöd och vägledning för verksamheter med brukarstyrd

• måltidsverksamhet

(5)

Måltidsinnehåll

Måltidsmiljö och måltidsdukning

Det är av stor vikt att måltiderna serveras i en lugn och fräsch miljö .

Gästerna skall känna sig välkomna till restaurangen/

matbordet.

En trivsam och fräsch miljö ska erbjudas. Utsmyckning av restaurangen bidrar till allmän trivsel.

Matsedel

Matsedel skall finnas på varje enhet så att gäster, föräldrar, anhöriga och verksamhetspersonal har tillgång till den.

Måltidsordning

Dagens energi- och näringstillförsel bör fördelas jämnt över dagen och serveras på regelbundna tider enligt livsmedels- verkets rekommendationer.

Traditioner

Måltidsverksamheten ska främja bibehållandet av måltids- traditioner som t ex påsk, midsommar och jul .

Bemötande

Personalen som serverar maten ska ha ett positivt och servi- ceinriktat sätt.

Planering och organisation

Köer skall genom schemaläggning undvikas. Det ska ges tillräckligt med tid att inta måltiden.

Specialkost

Gäster, som av medicinska skäl behöver dietkost/specialbe- redning ska känna sig trygga i att köket serverar den kost som är ordinerad av specialist.

Hänsyn skall tas till personer som av etiska eller religiösa skäl inte äter viss mat (t ex kött).

(6)

Samverkan

Samverkan ska ske mellan måltidsverksamhet och verksam- hetsledning och dess gäster.

Pedagogiska måltider

Syftet med den pedagogiska måltiden är att ge tillfälle till samvaro mellan barn, elever och vuxna. Genom samtal, påverkan och att vara en god förebild, bidrar den som har i uppdrag att äta en pedagogisk måltid till en positiv upp- levelse av måltiden och en naturlig inställning till mat och måltider.

Miljöaspekter

Verksamheterna skall sträva efter att öka andelen ekologiska livsmedel i största möjliga utsträckning men alltid med hän- syn till befintliga ekonomiska medel. Inköp av livsmedel skall anpassas efter säsong.

Uppföljning och revidering

Måltidspolicyn skall följas upp i den årliga kvalitetsredovisningen.

Uppföljning skall årligen göras i kostgrupp/måltidsgrupp Revidering skall ske var fjärde år och antas av berörda nämnder.

Utifrån policyn skall verksamheterna utarbeta lokala riktlin- jer och rutiner.

(7)
(8)

Adress:

Hallstahammars kommun 734 80 Hallstahammar

Besöksadress:

Kommunhuset Prästgårdsgatan 1 Hallstahammar

Telefon 0220-240 00

References

Related documents

Denna plan syftar just till att skapa förutsättningar för en systematik kring medborgardialogen i Hallsta- hammars kommun genom att utgå från följande frågeställningar:.. a

Projekteringen gjordes inte 2019 och kvarvarande medel tilläggsbudgeterades till 2020, vilket innebär att budget för hela projektet fanns tillgängligt i år. Under året har

I grundskolan är det personalkostnader som är den största orsaken till underskott medan gymnasieskolans kostnader för köpta platser redovisar överskott.. Sjukfrånvaron, då

Hallstahammars kommun redovisar ett resultat för helåret på +13 528 tkr vilket är 8 511 tkr högre än budget för perioden.. Det är verksamhetens nettokostnader som avviker med –

Under hösten 2017 har ett intensivt arbete pågått med framtagande av en analys kopplat till kommande krav och under våren 2018 fortsätter arbete med åtgärder för att

Svårigheter att klara uppdragen inom tilldelad ram kvarstår för socialnämnden samt från år 2016 även för Barn och utbildningsnämnden samt Kultur och

Kommunledningen arbetar med samordning och styrning av kommunens verksamhet. Detta innebär bland annat ansvar för att verksamheten är effektivt organiserad och att de

Arbetet med att ta fram förslag till ett nytt särskilt boende för äldre har pågått under hela 2014.. Arbetet kommer att intensifieras under den kommande