Måndagen den 3 april 2017 kl. 18:00 22:00

38  Download (0)

Full text

(1)

Kallade ledamöter Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

För kännedom Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Lena Andersson (S) Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Fredrik Jönsson (SD)

Övriga kallade Magnus Nilsson, arkivarie Eva Kullenberg, måltidschef Linda Andersson, TF ekonomichef Anna V Svensson, Ekonom

Leif Henriksson, utredare/chef modersmål Christel Jansson, utvecklingsstrateg

Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Daniella Swenson, nämndsekreterare

Björn Andreasson (M)

Ordföranden

Föredragningslista

(2)

Ärende/Föredragande Tid Dnr 2 Fastställande av föredragningslista

ordförande

3 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering ordförande

4 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03-06

ordförande

BUN 2017/27

5 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2017-03-21

ordförande

BUN 2017/6

6 Anmälan av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll som omfattas av sekretess från sammanträdet 2017-03-21

ordförande

BUN 2017/99

7 Arkivansvarig och klassificeringsstruktur arkivarie Magnus Nilsson

Kl. 18:15 BUN 2016/335

8 Informationspunkt ang. Kostpolicy Måltidschef Eva Kullenberg

Kl. 18:30 BUN 2014/97

9 Ekonomisk uppföljning februari 2017

TF ekonomichef Linda Andersson och ekonom Anna Svensson

Kl. 18:45 BUN 2017/61

10 Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2016, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning TF ekonomichef Linda Andersson och ekonom Anna V Svensson

Kl. 19:00 BUN 2017/63

(3)

14 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS

utredare Leif Henriksson

Kl. 20:00 BUN 2017/39

15 Förstelärare 2015 och framåt utvecklingsstrateg Christel Jansson

Kl. 20:15 BUN 2014/279

16 Remiss: Dnr 32-2017:1063 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/78

17 Remiss från Skolinspektionen, Dnr 32-2017:838 Ansökan från Thoren Innovation School

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/80

18 Remiss från Skolinspektionen: Dnr 37-2017:882 Ansökan från Lars-Erik Larsson Gymnasiet

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/88

19 Remiss från skolinspektionen: Dnr 31-2017:1010 Ansökan från Oasen Utbildningscenter AB

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/84

20 Rapport - elever med hög frånvaro i skolan 2016 bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och utredare Leif Henriksson

BUN 2016/353

21 Kvalitetsredovisning 2016

bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2017/124

22 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist

BUN 2016/45

23 Fler barn och elever - organisationsförändring barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron

BUN 2015/57

24 Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för etablering, BUN 2017/59

(4)

Ärende/Föredragande Tid Dnr

26 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll BUN 2017/50

27 Redovisning av delegeringsbeslut BUN 2017/51

(5)

1 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.

_____

(6)

2 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkännes.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

_____

(7)

3 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Susanne Andersson (M) utses att justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, fredagen den 7 april, kl.

08:30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera av de närvarande är Susanne Andersson (M).

_____

(8)

Dnr BUN 2017/27

4 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03-06

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2017-03-06 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndes sammaträde 2017-03-06 anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-06

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§38).doc _____

(9)

5 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2017-03-21

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 2017-03-21 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 2017-03-21 anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-21.

_____

(10)

Dnr BUN 2017/99

6 Anmälan av Barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskotts

protokoll som omfattas av sekretess från sammanträdet 2017-03-21

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga protokollet från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2017-03-21 som omfattas av sekretess med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokollet från arbetsutskottets sammanträde den 2017-03-21 som omfattas av sekretess anmäls.

Beslutsunderlag

1. Protokoll daterat 2017-03-21 _____

(11)

7 Arkivansvarig och klassificeringsstruktur

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till sektorsledningen att rekrytera 50 % administratör med ansvar för

dokumenthantering, införande av E-arkiv, handledning samt organisation av Barn- och utbildningssektorns arkiv, och

2. Rekryteringen ska ske samordnat med tjänsteunderlag inom social sektor och bygg- och miljömyndigheten.

Ärendebeskrivning

Arkivarie, Magnus Nilsson, föredrar bakgrunden till ärendet.

Magnus Nilsson går kort igenom klassificeringsstrukturen och krav på arkivombud.

Magnus Nilsson klargör vad som är lämpliga kvalifikationer.

Införandet av e-arkiv, det nya medlemskapet i Sydarkivera samt ny lagstiftning har medfört att ett flertal dokument och nya regler för arkivhanteringen tillkommit. Nedan läggs förslag fram för hur Social sektor, Barn- och utbildningssektorn samt miljö- och byggmyndigheten i samverkan kan lösa detta.

Inom Social sektor föreligger behov av rekrytering p g a pension. Miljö- och

byggmyndigheten har behov under de kommande två åren. De tre sektorernas behov har genererat ett förslag på en samordning i form av en gemensam rekrytering av en kvalificerad arkivtjänsteman, vilken initialt servar tre sektorer för att sedan fördelas mellan SN och BUN.

Barn- och utbildningssektorn behöver rekrytera en 50 % administratör med ansvar för implementering av E-arkiv och organisation av Barn- och utbildningssektorns arkiv.

Beslutsunderlag

1. Klassificeringsstruktur version 2.2.xlsx 2. Handlingsprogram 2017-2022.pdf 3. Instruktion_VerkSAM Diarium.docx

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§41).doc _____

(12)

Dnr BUN 2014/97

8 Informationspunkt ang. Kostpolicy

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Uppdra till måltidschefen att föreslå en revidering av gällande kostpolicy.

Ärendebeskrivning

Måltidschef Eva Kullenberg informerar om möjliga förändringsområde utifrån gällande kostpolicy. Måltidsenheten har inhämtat synpunkter från elever, omsorgstagare, vårdnadshavare och personal som ligger till grund för förslag till kommande revidering.

Beslutsunderlag

1. Kostpolicy Höörs kommun.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§40).docx _____

(13)

9 Ekonomisk uppföljning februari 2017

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga ekonomisk uppföljning för februari 2017 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

TF ekonomichef Linda Andersson föredrar ärendet med stöd av ekonom Anna Svensson.

Ledamöterna får ta del av den ekonomiska uppföljningen för februari 2017.

Beslutsunderlag

1. BUN månadsuppföljning feb2017.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§43).doc _____

(14)

Dnr BUN 2017/63

10 Barn- och utbildningsnämndens bokslut år 2016, verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Förslag till bokslut 2016 och verksamhetsberättelse med investeringsredovisning för 2016 antas, och

2. Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2016 och verksamhetsberättelse inklusive investeringsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

TF ekonomichef, Linda Andersson och ekonom Anna Svensson föredrar ärendet helårsbokslut för år 2016.

Vid kvällens möte får arbetsutskottet en genomgång av förslag till

verksamhetsberättelse/bokslut inklusive investeringsredovisning för 2016.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU

§24).doc

2. Bilaga1_Verksamhetsberättelse 2016 BUN rev. 2017-03-23.docx 3. Investeringsredovisning 2016 BUN.pdf

4. Bilaga 3.1. Investeringsredovisning 2016.docx

5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§42).doc _____

(15)

11 Samrådshandlingar för ”Blommeröd”

Höörs kommun

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

inget att erinra mot föreslagen utbyggnad av området söder om Stanstorpsvägen, men anser att Höörs kommun ska uppvakta väghållaren Trafikverket för att påskynda utbyggnaden av gång- och cykelväg längs Stanstorpsvägen

Ärendebeskrivning

Utredare Leif Henriksson föredrar ärendet.

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:595 har tagits fram och är ute på samråd 16/2-9/3 2017.

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av maximalt 19 enfamiljshus i form av 1-1½-plansvillor.

Den planerade bebyggelse ligger söder om Stanstorpsvägen, Blommeröd, mellan Nybykorset och Backagården. Stanstorpsvägen har en tillåten hastighet på 50 km/h utmed planområdet. Enligt Höörs hastighetsplan som antogs 2013 sänks hastigheten från 50 km/h till 40 km/h

Det finns inga separata gång- och cykelvägar längs Stanstorpsvägen inom eller i anslutning till området vilket innebär att gång- och cykeltrafikanter rör sig oskyddat på slingriga vägar tillsammans med bilar och övrig fordonstrafik.

Vägen trafikeras av skolbussar som använder Skånetrafikens hållplatser, men eleverna behöver ta sig längs vägen för att nå dessa hållplatser.

Det är mycket angeläget att Stanstorpsvägen får åtskilda gång- och cykelvägar. Ett ökat bostadsbyggande medför ökad trafik vilket skapar ökad risk för olycksfall för bland annat skolbarn längs vägen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ang. Blommeröd 2. Infoblad_blommerod.pdf

3. Planbeskrivning_Blommerod_Samrad_2016-12-21.pdf

(16)

Dnr BUN 2017/82

12 SAMRÅD angående Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. Ny förskola vid Sätoftaskolan

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Inget att erinra mot föreslagen detaljplan för ny förskola vid Sätoftaskolan.

Ärendebeskrivning

Utredare, Leif Henriksson, föredrar ärendet.

Föreligger förslag till detaljplan för Sätoftaområdet för byggande av ny förskola. Barn- och utbildningssektorn har tagit aktiv del i arbetet att ta fram detaljplanen och har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Sektorn är angelägen om att arbetet sker i nära samarbete med befintliga enheter i området och att stor hänsyn tas till trafiksituationen i skolområdet.

Beslutsunderlag

1. Infoblad_Underrättelse om Samråd Sätoftaförskola.pdf 2. Plankarta med planbestämmelser.pdf

3. Illustrationskarta.pdf 4. Planbeskrivning.pdf

5. Samrådsredogörelse över planprogrammet Sätofta förskola.pdf 6. Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf 7. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §32).doc

8. Tjänsteskrivelse ang Sätofta.docx

9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§46).doc _____

(17)

13 Justering av läsårstider årskurs 7-9

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Justera läsårstiderna för årskurs 7-9, läsåret 2017/18 i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendebeskrivning

Utredare, Leif Henriksson, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Läsåret föreslås justeras för elever i åk 7-9.

En lovdag införs fredagen den 9 februari. Det innebär att motsvarande skoldag flyttas till tisdagen den 9 januari 2018. Det föranleder en förskjutning av en studiedag för lärarna från tisdagen den 9 januari till onsdagen den 31 oktober 2017.

Konsekvenser av olika läsårstider med en justering för elever i åk 7-9:

Skolskjutskostnaderna blir högre eftersom alla bussarna i kommunen måste gå en dag extra då skoldagarna skiljer sig åt mellan f-6 och 7-9.

För Sätoftaskolan som är en F-9 skola sker vissa komplikationer. Läraravtalet innebär att arbetstiden ska förläggas på 194 dagar, varav 178 skoldagar. Vid Sätoftaskolan finns lärare som undervisar F-9 och delar sin tjänst mellan F-6 och 7-9, vilket med det justerade läsårsförslaget kräver en lösning med schemajustering för enskilda lärare så att antalet arbetsdagar faller inom kollektivavtalets ram.

När det gäller Sätoftaskolan så måste kökspersonalen jobba en dag extra för skolans del.

Städkostnaden ökar också med en dag för de gemensamhetslokaler som måste vara öppna för att delar av eleverna har skolgång.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§45).doc _____

(18)

Dnr BUN 2017/39

14 Gymnasiestudier utomlands ansökan om ersättning för skolavgift - SEKRETESS

Ärendebeskrivning

Ärendet återfinns i sekretessforumet med hänsyn till PuL.

_____

(19)

15 Förstelärare 2015 och framåt

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Fortsätta förstelärarsatsningen i skolan för de två kommande läsåren 2017/18 – 2018/19 i enlighet med föreliggande förslag, inom ramen för villkor och finansiering genom det riktade statsbidraget för karriärtjänster.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, föredrar ärendet.

Under våren 2017 genomför vi en ny ansökningsomgång för förstelärare i Höörs kommun.

Uppdrag på två läsår finns att söka:

- 17 uppdrag för lärare i grundskola och gymnasie/vuxenutbildning.

Christel Jansson förklarar vad det innebär att vara en förstelärare i Höörs kommun samt vilka sökkriterier som föreligger för att bli förstelärare.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse upplägg förstelärare från 2017-2019 steg 1.docx

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§51).doc _____

(20)

Dnr BUN 2017/78

16 Remiss: Dnr 32-2017:1063 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att ProCivitas Privata Gymnasium AB utökar antalet program och inriktningar enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser ProCivitas Privata Gymnasium AB i Lund, en befintlig gymnasieskola med ca 300 elever på samhällsvetenskapligt program,

ekonomiprogrammet och naturvetenskapligt program. Utökningen är planerad att starta läsåret 2018/19 och avser samhällsvetenskapligt program med inriktning

beteendevetenskap. Utökningen innebär en ökning av elevantalet med 45 elever läsår 3.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser av en utökning som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

1. Svar till Skolinspektionen En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren. Svar: Prognos bifogas till yttrandet.

2.Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

(21)
(22)

Dnr BUN 2017/80

17 Remiss från Skolinspektionen, Dnr 32-

2017:838 Ansökan från Thoren Innovation School

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att Thoren Innovation School utökar antalet program och inriktningar enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser Thoren Innovation School i Lund. Skolan är en befintlig gymnasieskola med ca 170 elever på el- och energiprogrammet, teknikprogrammet, naturvetenskapliga programmet och industritekniska programmet. Utökningen är planerad att starta läsåret 2018/19 och avser estetiska programmet inriktning estetik och media, teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling och teknikprogrammet

inriktning produktionsteknik. Utökningen innebär en ökning av elevantalet med 84 elever läsår 3.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser av en utökning som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

Svar till Skolinspektionen

1. En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren.

Svar: Prognos bifogas till yttrandet.

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som

(23)

3. Underlag till BUN 2017_80.pdf

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§49).doc _____

(24)

Dnr BUN 2017/88

18 Remiss från Skolinspektionen: Dnr 37- 2017:882 Ansökan från Lars-Erik Larsson Gymnasiet

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun har inget att erinra mot att Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund inrättar en särskild variant av gymnasieutbildning enligt inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning

Bitr. Barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Höörs kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande tillståndsprövning.

Ansökan om tillstånd avser Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund. Skolan är en befintlig gymnasieskola med naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program. Skolan har ansökt om särskild variant av gymnasieutbildning med inriktning musik inom

det samhällsvetenskapliga programmet. Skolan planerar att inriktningen erbjuder 150 elevplatser.

Höör kommun har inte någon gymnasieskola som bedriver nationellt program och eventuella konsekvenser som ansökan avser är mycket begränsade. En positiv effekt är möjligtvis att valfriheten för Höörs ungdomar ökar eftersom Lund är en populär studieort för Höörs gymnasieelever.

Svar till Skolinspektionen

1. En befolkningsprognos över kommunens 16 åringar för de kommande fem åren. Svar:

Prognos bifogas till yttrandet.

2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som erbjuder programmet som ansökan avser. Svar: Höör har inga gymnasieskolor med program som ansökan avser.

(25)

_____

(26)

Dnr BUN 2017/84

19 Remiss från skolinspektionen: Dnr 31- 2017:1010 Ansökan från Oasen

Utbildningscenter AB

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Höörs kommun lämnar nedanstående yttrande till Skolinspektionen.

Ärendebeskrivning

Oasen Utbildningscenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om att etablera en fristående grundskola åk 6-9 i Höörs kommun fr.o.m. läsåret 2018/19. Höörs kommun erbjuds att yttra sig över inkommen ansökan. Yttrandet ska bestå av underlag om befolkning och befintliga skolor, samt en beskrivning över ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser av en eventuell etablering.

Oasen ingår i Humanakoncernen där bland annat behandlingsverksamhet för barn och ungdomar ingår. Humana driver idag ca 80 HVB-hem och fyra mindre grundskolor.

Skolan riktar sig mot ungdomar i behov av särskilt stöd och man utgår från att de ungdomar som idag är inskrivna på behandlingshemmen ska gå i den nya skolan.

Skolan planeras att ligga i Långstorp i anslutning till Humanas behandlingsverksamhet.

Skolan planerar under ledning av en rektor att ta emot 20 elever och ha 8,5 lärartjänster.

Konsekvensbeskrivning:

Många barn som placeras i HVB är hemmahörande i andra kommuner än den som det aktuella HVB-hemmet är beläget i. Enligt folkbokföringslagen 9 § 3. folkbokförs inte barn inskrivna på HVB i lägeskommunen. Det är dock HVB-hemmets lägeskommun där eleverna normalt ska fullgöra skolgången, medan det ekonomiska ansvaret åvilar

placeringskommunen. Föreliggande ansökan är därför av intresse för andra kommuner än Höör.

(27)

Höörs kommun vill göra Skolinspektionen uppmärksam på att en fristående skola i kommunen får ett fastställt grundbelopp per elev, som är lika för alla fristående

grundskolor. Till det kan huvudmannen ansöka om tilläggsbelopp hos hemkommunen för respektive elev (skollagen 10 kap. 37, 38, 39 §§). Den belopp som Oasen utbildning AB anger är avsevärt högre än Höörs kommuns grundbelopp, Höörs kommuns grundbelopp för de aktuella årskurserna är 102 084 kr/läsår. Oasen utbildning AB anmodar

kommunerna att betala en 200 % högre ersättning OCH eventuella tilläggsbelopp. Om verksamheten får godkännande som huvudman med den finansieringsmodell som anges i ansökan får det betydande ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun.

Förslag till beslutsmotivering

Befolkningsprognos t.o.m. 2025 över aktuell åldersgrupp

Sammanställning över kommunala och fristående grundskolor inklusive årskurser och elevantal per årskurs.

En karta som tydligt visar placeringen av grundskolorna i kommunen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan 2017-1010.pdf 3. Underlag till BUN 2017_84.pdf

4. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§58).doc _____

(28)

Dnr BUN 2016/353

20 Rapport - elever med hög frånvaro i skolan 2016

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga informationen om kvartalsrapporten avseende frånvarostatistiken i skolan med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Cecilia Palmqvist redovisar en kvartalsrapport avseende frånvarostatistiken i skolan.

Cecilia Palmqvist informerar om den nya frånvarosamordnaren.

Beslutsunderlag

1. Frånvaro 9 jan till 28 feb 2017.pdf 2. Frånvaro mars 2017.docx

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§47).doc _____

(29)

21 Kvalitetsredovisning 2016

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Lägga Kvalitetsredovisningar med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef, Cecilia Palmqvist, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx

2. Kvalitetsrapport 2016 Bun.docx

3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§53).doc _____

(30)

Dnr BUN 2016/45

22 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist redogör för ärendet.

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Cecilia Palmqvist redovisar om eventuella inkomna kränkningsärenden till Barn- och utbildningssektorn.

_____

(31)

23 Fler barn och elever - organisationsförändring

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

I syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet inrättas 1,0 samordnartjänst av

intendentkaraktär med 50% finansiering inom förskolans budgetram, resterande 50% upp till en heltidstjänst med motsvarande arbetsuppgifter kopplat till grundskolans och

IM/vuxenutbildningens verksamhetsområden och budgetram.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.

Antalet barn och elever har ökat de senaste åren vilket även innebär en större personalstyrka i skolor och förskolor. Belastningen på skolledarna har ökat och diskussioner med såväl fackliga parter som nämndens ledamöter (dialogträffar) har resulterat i förslag på inrättande av samordnartjänst av intendentkaraktär.

Den ökande andelen elever i behov av särskilt stöd inkluderat nyanlända har på ett märkbart sätt förändrat skolledarens arbetsbelastning. För att förbättra arbetssituationen och möjliggöra skolledarnas fokus på det pedagogiska ledarskapet föreslås inrättande av en samordnartjänst av intendentkaraktär.

Inför halvårsskiftet kommer det att finnas 38 avdelningar förskoleverksamhet på fyra förskoleområden med fyra förskolechefer. Det har skett en ökning från 32 avdelningar 2014 inom samma organisation. Övergripande gemensamma ansvarsområden fördelas mellan förskolecheferna. Exempelvis gemensam vikariehantering (Timecare), rekrytering och samarbete med högskolorna, kösamordning, kommunövergripande policys och rutiner, ärendeberedning och pedagogisk utveckling.

En översyn av organisationen har påtalats av fackliga parter och förskolechefer. Efter möte med förskolechefer och fackliga representanter finns följande förslag av

områdesindelning för förskolecheferna.

Grundförslaget innebär att bibehålla fyra områden med förskolechefer som leder

verksamheten. För att underlätta den ökade arbetsbördan föreslås en förstärkning av stöd och serviceorganisationen. I den ingår idag förskoleadministratörer, pedagogistor och specialpedagoger.

(32)

grundbelopp som därmed genereras.

Arbetsuppgifter är att på uppdrag av förskolechef och rektor verkställa exempelvis samordning kopplade till arbetsmiljö, lokaler, utemiljösamordning med Gata- park, övergripande ansvar för vikariesystem, framtagande av rutiner, analys och statistik samt viss ärendeberedning på sektornivå.

Förskoleområden från 2017-07-01:

Centrum –Nord : Skeppsklockan, Tjörnebo, dbv/ped omsorg = 9 avd Centrum – Väst : Holma, Konvaljen, Ny 4-avd, nattis = 10 avd

Centrum – Nordost: Midgård/Prästkragen (minus Båtsman), Trollskogen, N Rörum förskola och pedagogisk omsorg 6-12 år=10 avd

Lokalerna som används för Båtsman övergår till Enebacken som har stort lokalbehov för sin fritidsverksamhet.

Syd : Oförändrat, Arken, Krokodilen, Gudmuntorp och Ängsbyn = 9 avd

Övergripande/gemensamma arbetsuppgifter fördelas över tid mellan förskolecheferna.

Skolområden från 2017-07-01:

Gudmuntorp - Sätofta : Oförändrat Enebacken : Oförändrat

Tjörnarp - Ringsjöskolan : samordnas i enlighet med beslut BUN 2015/57 IM/Vuxenutbildning : Oförändrat

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§54).doc _____

(33)

24 Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen att:

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna som beräknas uppgå till 4 075 tkr samt kostnaden för iordningställande av utemiljön som beräknas uppgå till 900 tkr vid modulförskolan på Fogdarödsvägen initialt belastas kommunstyrelsen och

därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad livslängd, och

2. Barn- och utbildningsnämnden ur Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 erhåller 250 tkr per avdelning för fyra avdelningar och 300 tkr för inventarier och förbrukningsinventarier till tillagningsköket, totalt 1 300 tkr för inköp av inventarier till modulerna som väntas vara färdigställda under augusti månad 2017.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthorn föredrar ärendet Förskolemodul Fogdaröd - Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 §143 att beställa fler moduler till förskoleverksamheten.

Behovet av förskoleplatser i Höör beslöts ske genom en moduletablering för 4 avdelningar förskoleverksamhet med tillagningskök.

Nedan följer en redovisning av de kostnader som bedöms uppkomma och som inte ryms inom den tilldelade budgetramen för investeringar under 2017. Driftskostnaderna ska täckas inom tilldelad driftbudget baserat på antalet barn.

Mark- och etableringskostnad: 2 500 000 kr Montage: 1575 000 kr

Demontage: 440 000 kr Utemiljö : 900 000 kr

Inventarier 250 tkr / avd : 1 000 000 kr

Inventarier och förbrukningsinventarier, tillagningsköket: 300 000 kr

(34)

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§56).doc _____

(35)

25 Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta hemställa hos Kommunstyrelsen att

1. Mark-, etablerings- och montagekostnaderna som beräknas uppgå till 910 tkr samt kostnaden för iordningställande av utemiljön som beräknas uppgå till 300 tkr vid modulförskolan vid Tjörnebo initialt belastas kommunstyrelsen och

därefter interndebiteras Barn- och utbildningsnämnden i form av hyra för motsvarande avskrivningskostnader samt kapitalkostnader under förväntad livslängd, och

2. Barn- och utbildningsnämnden ur Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 erhåller 375 tkr för inköp av inventarier till modulerna som väntas vara färdigställda under april månad 2017.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet Förskolemodul Tjörnebo - Kostnader för etablering, utemiljö och inventarier.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-15 §143 att beställa fler moduler till förskoleverksamheten.

Behovet av förskoleplatser i Tjörnarp beslöts ske genom en moduletablering för 1,5 avdelning förskoleverksamhet.

Nedan följer en redovisning av de kostnader som bedöms uppkomma och som inte ryms inom den tilldelade budgetramen för investeringar under 2017. Driftskostnaderna ska täckas inom tilldelad driftbudget baserat på antalet barn.

Mark- och etableringskostnad: 500 000 kr Utemiljö : 300 000 kr

Montage: 410 000 kr Demontage: 0 kr Inventarier : 375 000 kr Hyra: 42 000 kr/mån

(36)

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (2017-03-21 BUN AU

§57).doc _____

(37)

26 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:

Kommunstyrelsen, 2017-03-13, § 66, Information om Trygghetsmätningen, BUN 2017/123.

Kommunfullmäktige, 2017-02-28, § 26, Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda, BUN 2017/104.

Arvodesreglemente 2017-2018, BUN 2017/104.

Kommunfullmäktige, 2017-02-28, § 27, Allmänna lokala ordningsstadgan, BUN 2017/103.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, BUN 2017/103.

Kommunfullmäktige, 2017-02-28, § 23, Handlingsplan - Barn och unga, BUN 2016/285.

Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 10, Anmälningar.

Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-02-07, § 10, Ändring av sammanträdesdag 2017, BUN 2017/85.

Socialnämnden, 2017-02-23, § 32, Fältarbete bland barn och unga samt inrättande av fältarbetartjänst, BUN 2017/96.

Socialnämnden, 2017-02-23, § 33, Inrättande av arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet, BUN 2017/86.

Kultur- och fritidsnämnden, 2017-02-28, § 42, Inrättande av arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet, BUN 2017/86.

Polismyndigheten Polisregion Syd, Underrättelse om beslut.

Skolinspektionen, Beslut efter uppföljning för grundskolan daterat 2017-03-16.

SÖSAM-protokoll daterat 2017-03-20.

(38)

Dnr BUN 2017/51

27 Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under mars 2017.

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade Mars 2017, Dnr BUN 2017/1.

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut rapporterade Mars 2017, Dnr BUN 2017/3

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut rapporterade Mars 2017, Dnr BUN 2017/2

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade Mars 2017, Dnr FSK 2017/1.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av delegeringsbeslut Mars 2017.docx _____

Figure

Updating...

References

Related subjects :