• No results found

Två miljoner kronor till barn- och unga i Kristianstad!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Två miljoner kronor till barn- och unga i Kristianstad!"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Konstworkshop

2017-04-26 13:48 CEST

Två miljoner kronor till barn- och unga i Kristianstad!

Barn- och utbildningsförvaltningen har erhållit 2 000 000 kr i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Bidraget ska stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet och målgruppen är elever i grundskolan läsår 17/18. Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.

Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och bidraget kommer bland annat gå till en dansföreställning ”Det där var min idé” av Norrdans för

årskurs 2, årskurs 4 får ett kulturhistoriskt program på Lillö hus och årskurs 7

(2)

ett besök av en filmpedagog. Varje årskurs från f-klass till och med årskurs 9 kommer att erbjudas ett kulturupplägg. Fullständigt program för förskola och skola presenteras i slutet av maj och går att hitta på kommunens hemsida.

Skapande Skola

Skapande Skola-medel är statliga medel som man varje år söker från Kulturrådet.

Med hjälp av de sökta pengarna kan vi utöka kulturarrangemangen i den kommunalt finansierade Kulturnyckeln och ännu fler elever kan ta del av professionellt producerad kultur.

Kulturnyckeln i Kristianstads kommun

Kulturnyckeln innebär att ALLA barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Den innebär en kraftigt förbättrad möjlighet för ALLA barn/elever, att kontinuerligt under HELA sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. Kulturnyckeln är för barn/elever från 3 år i förskolan till och med åk 9. Det är en permanent

verksamhet och omfattar såväl den kommunala förskolan/skolan som kooperativ och friskolor.

För frågor kontakta Helena Magnusson, samordnare Skapande Skola och Kulturnyckeln 044-13 64 76. helena.magnusson2@kristianstad.se

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen drygt 80 000 invånare och här finns fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola, omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 6 500 anställda och omsätter cirka 4 miljarder kronor varje år.

(3)

Kontaktpersoner

Pia Mastenstrand Presskontakt

Allmänna frågor, covid-19 Kommunikationschef

pia.mastenstrand@kristianstad.se 0733-13 57 06

Eva Mårtensson Presskontakt

Kommunledning, politik

Kommunikationsansvarig kommunledning eva.martensson@kristianstad.se

0733-13 57 10 Malin Bergkvist Presskontakt Allmänna frågor

Kommunikationsstrateg

malin.bergkvist@kristianstad.se 0738-53 21 00

Jonas Nilsson Presskontakt

Tekniska förvaltningen Informatör

jonas.nilsson5@kristianstad.se 0734-69 86 34

Jenny Hall Presskontakt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikatör

jenny.hall@kristianstad.se 0733-13 53 47

(4)

Ulrica Capion Presskontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunikationsansvarig

ulrica.capion@kristianstad.se 044-13 65 66

0733-13 65 66 Annika Bergh Presskontakt

Omsorgsförvaltningen Kommunikatör

annika.bergh@kristianstad.se 072-467 86 45

Kristina Jungbeck Presskontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen Informationsansvarig

kristina.jungbeck@kristianstad.se 0733-13 53 13

Therese Kampf Presskontakt

Biblioteken i Kristianstad Kommunikatör

therese.kampf@kristianstad.se 0734-69 86 79

Louise Jennfors Presskontakt

Kulturhuset Barbacka Kommunikatör

louise.jennfors@kristianstad.se 0733-13 56 45

(5)

Åsa Pearce Presskontakt

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Informationsansvarig

asa.pearce@kristianstad.se 0733-13 64 62

Johanna Svedin Presskontakt Allmänna frågor

Kommunikationsstrateg med webbansvar johanna.svedin@kristianstad.se

0734-698071

References

Related documents

för energiändamål var 133 TWh under 2010 varav 45 procent användes inom industrin (inkl. elgenerering) 41 procent inom fjärrvärmesektorn och 14 procent för uppvärmning av

Då barns och ungas tillgång till kultur sett olika ut beroende på vilken stadsdel skolan tillhört finns nu en möjlighet att skolan med gemensam huvudman kan säkra att Stockholms

• Förskolan och skolan ska sörja för att alla barn och unga får professionella konst- och kulturupplevelser, får uttrycka sig i eget skapande inom olika former som musik,

Det är därför viktigt att vi alla engagerar oss i frågor som rör kultur för alla och att vi med gemensamma krafter ser till att vi får ett samhälle där deltagandet i

Vi har även jobbat mycket med idrottens machokulturer och orsaker till detta samt hur man kan förändra detta över tid!. Som grund till materialet har vi haft

Kulturnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB ansvarar för att staden erbjuder barn och unga ett brett och för dem angeläget kultur- utbud liksom möjlighet att utveckla

Ulricehamns resurscenter, Handläggarenheten Hestervägen 3B. 523 38

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Amnesty International betonar att kompetens kring rättighetsfrågor och -perspektiv är helt centrala, i förhållande till samtliga nationella minoriteter, och att frågan om Isofs

2 Gång- och cykelbana Styrmansgatan, 750 m 3 Mobilitetsnorm för Gävle kommun, för antagande 4 Mobility Management-åtgärder GC-Hemlingby. 22 600 11

[r]

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka om det går att utvidga möjligheterna att erbjuda sommarskola för de barn

 Innan du ansöker är det viktigt att du har fått information från socialtjänsten om obligatorisk föräldrautbildning och om grundläggande krav

I sin utredning om medgivande för att ta emot ett utländskt barn för adoption ska socialtjänsten bland annat göra en bedömning av sökandens fysiska och psykiska hälsotillstånd

Den som ska ta emot ett barn för adoption får inte ha någon sjukdom eller funktionsnedsättning som kan vara ett hinder för att fungera fullt ut som förälder och för att

Om en tvist om vårdnad, boende eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal tar tingsrätten över ansvaret för beslutet om vem som ska vara vårdnads- havare, hos vem

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behö- ver och har rätt till – det vill säga båda föräldrarna är barnets

När ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets/barnens försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos

När föräldrar ansöker om att skriva avtal gällande vårdnad, boende eller umgänge ska familjerätten utreda om avtalet är till barnets bästa.. Barnets bästa är avgörande i

From 1 mars 2022 införs en ny lag, som innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol i en vårdnadstvist först ska genomgå ett informationssamtal.. Det är