• No results found

Stadgar. 1. Föreningens namn Föreningens namn är Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadgar. 1. Föreningens namn Föreningens namn är Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening."

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Stadgar

Beslutade 2016-06-01

Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening (tidigare kallat

Lindholmsdockans Hamnförening), i fortsättningen benämnd LHSF, org.nr 802453-3377, bildades 1992-05-19 och är en ideell förening för värnandet av Sveriges näst äldsta torrdocka som byggdes 1875.

Ägande och nyttjanderätt

Bryggor och båtplatser, i fortsättningen benämnt hamnanläggningen, ägs av LHSF. Båtplatsen innehas med nyttjanderätt.

Arrende

LHSF arrenderar, dels den före detta torrdockan på fastigheten Lindholmen 735:488 innanför befintliga räcken och dels marken under befintliga sjöbodar på båda sidor av dockan, av Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan, ogr.nr. 716409-5072 (tidigare Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 46)

Området skall användas som småbåtshamn och för uppställning av sjöbodar enligt de stadgar som Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening antagit.

Arrendatorn (LHSF)skall tillse att hamn- och sjöbodsverksamheten bedrivs så att minsta möjliga störningar uppstår för de kringboende och verka för att hamnen och sjöbodarna underhålls på ett för bostadsrättsföreningen acceptabelt sätt. Arrendatorn skall också tillse att de

bostadsrättsmedlemmar som inte äger sjöbod eller har nyttjanderätt till båtplats kan utnyttja området i den utsträckning som anses skäligt.

Vågbrytaren ägs av LHSF som arrenderar området för vågbrytaren av Göteborgs kommun.

_____________________

§ 1.

Föreningens namn

Föreningens namn är Lindholmsdockans Hamn- och Sjöbodsförening.

§ 2. Föreningens ändamål och syfte

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att arrendera, förvalta och underhålla av medlemmarna iordningställd hamnanläggning i förutvarande torrdockan på Lindholmen, dels

upplåta båtplatser till medlemmarna i hamnanläggningen, dels förvalta av medlemmarna i hamn- och sjöbodsföreningen och/eller bostadsrättsföreningen uppförda sjöbodar i anslutning till hamnen och dels i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och agera så att

verksamhetens utveckling främjas.

(2)

§ 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4. Medlemskap

Medlem i föreningen kan endast den bli som är medlem i

Bostadsrättsföreningen eller är gift/sambo med sådan medlem samt innehar båtplats med nyttjanderätt och/eller äger en sjöbod.

Som medlem i föreningen förväntas att man följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligande av föreningens ändamål.

§ 5. Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem

 Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 Skall följa föreningens stadgar och beslut.

 Skall betala av föreningen fastställda avgifter senast på förfallodagen.

§ 6. Medlems uteslutning

Medlem som inom eller utom föreningen uppträder eller eljest agerar på sådant sätt att föreningens anseende äventyras; som motverkar föreningens syften; som skadar föreningens intressen eller som inte fullgör stadgade eller på annat sätt ålagda skyldigheter, kan på styrelsens förslag uteslutas av årsmöte eller extra möte. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet bland de närvarande röstberättigade.

Till möte som skall avgöra fråga om uteslutning, skall medlemmarna kallas genom skriftlig, personlig kallelse, varav skall framgå att ett uteslutningsärende kommer att behandlas.

Till medlem som frågan om uteslutning gäller skall - förutom ovan nämnd kallelse lämnas en skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

§ 7. Överlåtelse av sjöbod eller båtplats med nyttjanderätt – utträde ur hamn- och sjöbodsföreningen

Medlem utträder ur föreningen när båtplats överlåts och medlemmen inte äger någon sjöbod. Om medlemmen äger en sjöbod står han dock kvar som medlem i föreningen så länge som han har kvar sin bostadsrätt och inte sålt sin sjöbod. Om medlemmen avflyttar från bostadsrättsföreningen på grund av försäljning av bostadsrätten gäller att båtplatsen tillfaller hamn- och sjöbodsföreningen, om platsen inte överlåtits vidare till annan bostadsrättshavare i Lindholmsdockans bostadsrättsförening senast tre månader efter avflyttningen. Samma regel gäller för det fall att medlemmen äger en sjöbod och inte sålt den vidare till annan medlem i bostadsrättsföreningen.

(3)

Följande gäller för överlåtelse av båtplats:

A. Medlem har rätt att låta båtplats följa med vid försäljning av lägenhet i bostadsrättsföreningen.

B. Om båtplats ej överlåts enligt A, skall båtplatsen erbjudas till den person som anvisas genom hamn- och sjöbodsföreningens kö.

C. Vid överlåtelse av båtplats skall medlemmen hålla styrelsen

informerad om när båtplatsen frånträdes och till vem platsen överlåts.

Medlem kan efter styrelsens prövning - anses ha utträtt ur föreningen, om medlemmen inte inom en månad efter en andra avisering från kassören betalar fastställd avgift.

Överlåtelse mm av sjöbod

Ägare av sjöbod kan överlåta boden till medlem av

bostadsrättsföreningen. Denne kan också hyra ut boden i andra hand till medlem av bostadsrättsföreningen eller annan boende i

bostadsrättsföreningens hus. Om så sker skall styrelsen underrättas om detta.

§ 8. Andrahandsupplåtelse av båtplats med nyttjanderätt

Föreningen är ägare av hamnanläggningen inklusive båtplatserna och styrelsen har beslutanderätt för eventuella andrahandsupplåtelser.

Följande gäller för andrahandsuthyrning:

Om båtplatsens förstahandsinnehavare vill upplåta sin båtplats i andra hand, skall han uppdra åt styrelsen att göra detta. Styrelsen bestämmer i dessa fall avgiftens storlek och andra villkor som skall gälla för upplåtelsen, samt skriver avtal med hyresgästen i överensstämmelse härmed.

Båtplatsen får endast utnyttjas för egen båt.

Under tid som båtplatsen ej utnyttjas äger LHSF rätt att disponera över densamma.

LHSF kan, då särskilda omständigheter föreligger, för viss båtplats föreskriva annan nyttjandetid.

Gästande båtar kan mot särskild avgift beredas båtplats i mån av tillgång till lediga platser.

Alla båtar som ligger i hamnen ska ha en giltig båtförsäkring. Kopia på denna skall lämnas till föreningens styrelse inför varje säsong. Oförsäkrad båt får ej ligga i hamnen.

§ 9. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra möte samt styrelsen.

Styrelsen har beslutanderätt vid eventuella andrahandsupplåtelser vad gäller båtplatser.

(4)

§ 10. Avgifter mm

Avgifter till föreningen kan vara fasta avgifter samt årsavgifter och extra avgifter. Av avgifterna fastställs årsavgiften av årsmötet. Övriga avgifter fastställs av beslutande organ.

Föreningens ekonomi skall av styrelsen redovisas så att båtplatser och sjöbodar hålls isär, varigenom inkomster, utgifter, tillgångar och skulder hänförs till respektive område. Gemensamma kostnader skall fördelas proportionellt.

Avsättning för framtida underhåll sker i periodiseringsfond i samband med varje årsbokslut.

§ 11. Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet skickas till medlemmarna via e- post, när sådan finnes, i annat fall brevinkast/brevlådor, och anslås i trappuppgångar, senast 3 veckor före årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet.

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två personer som har att jämte ordföranden justera protokollet

5. Val av rösträknare

6. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning

8. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

9. Framläggande av revisorns/revisorernas berättelse 10. Beslut om fastläggande av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 12. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 13. Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår 14. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i

förekommande fall val av styrelseordförande.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av revisor/revisorer

17. Val av valberedning

18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 19. Mötets avslutande

(5)

§ 12. Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte skickas ut till medlemmarna via e-post, när sådan finnes, i annat fall brevinkast/brevlådor, och anslås i

trappuppgångar, senast en vecka i förväg.

Vid extra årsmöte får endast de skäl som anges i kallelsen behandlas på mötet.

§ 13. Rösträtt

Vid föreningsmöte har varje medlem en röst, dock att medlemmar som gemensamt disponerar en båtplats med nyttjanderätt och/eller en ägd sjöbod endast äger en röst tillsammans. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

Endast medlem i Bostadsrättsföreningen, eller gift/sambo med sådan medlem får vara ombud.

Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Endast den som äger sjöbod har rätt att rösta i frågor som gäller sjöbod.

Endast den som har nyttjanderätt till båtplats har rätt att rösta i frågor som gäller hamnverksamheten.

§ 14. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15. Styrelsen

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman.

Styrelseledamöter väljs på två år och styrelsesuppleanter väljs på ett år.

Styrelsen skall bestå av 3-7 styrelseledamöter och 1-3 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, i vald ordning, i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Avgår ordförande under mandattiden, skall styrelsen kalla till extra möte för val av ersättare för den avgångne.

(6)

Av ledamöterna skall en också vara ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse.

Styrelsen kan utse särskilda arbetsutskott som har att inom fastställda ramar handlägga löpande eller tillfälliga arbetsuppgifter.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Suppleanterna skall underrättas om styrelsens sammanträden. De har också rätt att vara närvarande vid dessa och yttra sig - dock utan att ha rösträtt.

§ 16. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, upprätta verksamhetsberättelse samt avge

årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om styrelseledamot begär detta.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 17. Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn/revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn/revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn/Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och

räkenskaper för de senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse skall hållas tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet.

§ 18. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte hållits en eller två revisorer.

(7)

§ 19. Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter valda av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. En av ledamöterna skall utses att vara sammankallande.

Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

Det åligger valberedningen att fortlöpande följa föreningens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan framläggas.

Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 20. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande gemensamt, eller annan ledamot i kassörens frånvaro.

§ 21. Stadgeändring

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

I båda fallen skall i kallelsen anges att förslag till stadgeändring skall behandlas.

§ 22. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med ¾ majoritet av samtliga röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

Föreningens tillgångar skall avyttras och skulderna betalas. Ev. överskott skall fördelas mellan dem som var medlemmar på avslutsdagen.

---

Antagna på årsstämman 2016-04-13 Beslutade på extra stämman 2016-06-01

References

Related documents

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året senast vid den tidpunkt som framgår av 4§. Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och ska av styrelsen utlysas

Om styrelsen, revisorn eller minst 10 medlemmar kräver det, skall styrelsen kalla till extra årsmöte. På extra årsmöte kan bara det ärenden som nämnts i

Har ansvarsfriheten ej beviljats styrelsen förfaller föreningens rätt till skadestånd för förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser med undantag för sådana fall

Underrättelse till socialnämnden enligt femte stycket skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 4 vilket fastställts genom förordningen (2004:389) om

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande gäller

Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman.. Styrelsen kallar till extra föreningsstämma,

4.1 En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla

Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkomna motioner och se till att motioner jämte yttranden hålls tillgängliga för medlemmarna senast två veckor

Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet. Beslut

(Ständigt medlemskap kan medlem ansöka om till styrelsen och på styrelsens rekommendation erhålla av ordinarie årsmöte, efter erläggande av fastställd avgift.) Alla

För aA beslut om ändring av Möja Kulturella Ungdomsrörelses stadgar, skall anses erfordras 2/3 majoritet för ändring på två av varandra följande sammanträden, varav eA

Det är viktigt att föreningen (styrelsen alternativt årsmötet) har fattat ett tydligt beslut om vem som företräder föreningen gentemot Sparbanken Alingsås, vilka

Styrelsen kan avstänga både medlem och samtliga de nyttjare vars rätt är kopplad till medlemmen om det råder tvivel om vem av dessa som använt sin nyttjanderätt i strid med

medlemmar. För deltagande på föreningsstämma ska medlem till SAMI:s kansli anmäla sin eller sitt ombuds närvaro innan föreningsstämman äger rum i enlighet med vad som anges

För beredning av förslag till årsmötet skall finnas en valberedning med tre ledamöter, varav en skall utses till sammankallande. Dessa utses/väljs av årsmötet. Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast fem veckor och till höstmöte senast tre veckor samt till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman skriftligen,

och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse

3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och intresserad av koloniträdgårdsverksamhet och inte äger nyttjanderätt till annan lott i koloniträdgård eller

För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper, ska medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två 3revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs för

Till medlem kan endast antas en fysisk person som äger stuga eller del i stuga belägen på någon av föreningens två fastigheter och som kan förväntas följa föreningens..

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs med omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid val blir

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa