[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2015]

Full text

(1)

(2)

1. På väg

Under tiden april till juni 2015 har vi i prioriterat gruppverksamheten för grupp 1. Gruppen som började med 17 deltagare har till dagens datum 14 deltagare kvar. Vid en pågående grupp är det mycket praktiska sysslor som görs, från att reda ut vad som är det mest akuta att ordna upp för den enskilde deltagaren till att koka kaffe och diska.

Grupp 1 har varit mycket ojämn i sin nivå. Det är flertal som är väldigt nära till att kunna klara av arbetslivsinriktad rehabilitering men det finns också de som inte kan lämna hemmet när dagsformen är svag. Under april och maj har vi haft halvtidsuppföljningar med samtliga gruppdeltagare. Målsättningen är att alla deltagare ska ha sin rehabiliteringsplan klar till midsommar 2015.

I april meddelade Malin att hon skulle börja på ett nytt arbete från och med 1 juni 2015. INDA.NU föreslog Camilla Söderberg bli Malins efterträdare. Med tanke på att vi projektledare ska vara den trygga punkten för de deltagarna som kommer till oss måste vi arbeta för att vår arbetssituation ska vara stabil över tid. Det tar tid att introducera personal och eftersom vi är bara 2 personer som arbetar med verksamheten blir det en kraftig snedfördelning av arbetsbördan under introduktionstiden. Camilla hade en introduktionsvecka under vecka 22.

Under maj 2015 har vi haft ett flertal möten med Anna Windh som är projektansvarig på mottagningsteamet i Sydnärke. Mötena har syftat till att reda ut rutinerna kring hur anmälningar till projektet ska ske framöver samt att komma överens om vilken målgrupp som är den som lämpar sig bäst för vår verksamhet. Vi har kunnat identifiera ett område där Piret kan finnas behjälplig, nämligen vid enklare funktionsbedömningar. Vi har kommit överens om att ”På väg” kommer att ta emot de personer som saknar och är i behov av ett underlag om aktivitets- och funktionsförmåga. Det är dock ett fåtal personer som är aktuella för detta då det är endast Piret som har kompetens till att göra funktionsbedömningar.

Vi vill också vara noga med och påpeka att de som kommer till oss för funktionsbedömning ej kan leva upp till de målsättningar om fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering som gäller för de övriga projektdeltagarna. Den gruppen kommer att redovisas vid sidan av de andra då det oftast föreligger en funktionsnedsättning som gör att dessa personer ej kan komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering i samma omfattning som de andra deltagarna.

Under april och maj har vi också intensifierat samarbetet med Röda korset i Hallsberg. De deltagare som ej var redo för att gå ut i arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden har fått utföra arbetsuppgifter åt Röda korset i projektets lokaler. Deltagarna har klippt mattrasor och fräschat upp tavelramar. Det vi har sett är att de som till en början bedömdes ej klara någon praktik på den öppna arbetsmarknaden nu gör det tack vare att de känner sig trygga i gruppen. De som lider av stark ångestproblematik har dock ej lyckats få någon rutin i arbetsträningen då deras dagsform oftast gör att de uteblir.

(3)

Vi har påbörjat rekrytering till grupp 2. Informationsbrev har skickats till FK och AF samt alla 4 socialförvaltningarna i Sydnärke. I och med att Försäkringskassan är inne i en stor omorganisation för tillfället blev det omöjligt att ändra rutinen för hur handläggarna ska anmäla deltagare till ”På väg”. Den här omgången av rekryteringen har vi väldigt ont om tid till att hinna träffa de nya deltagarna inför gruppstarten 24/8. Det beror på att vi fick flytta fram gruppstarten till början av mars vilket gör att rekryteringen ännu en gång kommer i kläm.

Gruppverksamhet för grupp 1

Den 2 mars startade grupp 1 med 17 deltagare. Vi gjorde ett medvetet överintag till gruppen då vi av erfarenhet vet om att det brukar bli 2 – 3 avhopp i ett tidigt skede. Våra deltagare har oftast en mycket ansträngd ekonomi vilket har lett till att flertal av dem har frågat oss om det finns möjlighet till att få ekonomiskt stöd till resor. Det är ett rehabiliteringshinder när deltagaren vill men inte har råd att ta sig till oss. Vi med tanke på deltagarnas ekonomi förlagt samtal i samband med gruppaktiviteterna för att på så sätt minska antalet kostsamma resor.

I grupp 1 är det drygt hälften av deltagarna personer som aldrig lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden. Flertal har hoppat av skolan redan i grundskolan och några från gymnasiestudier. Studiebesöket på Kävesta Folkhögskola var därför mycket uppskattat. Där fick vi information om hur studierna bedrivs samt information om kursen studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Vi har också varit på studiebesök på Livin hotell i Örebro. Livin är ett hotell och vandrarhem och sopplunchrestaurang där de tar emot flera praktikanter som står utanför arbetsmarknaden antingen på grund av funktionsnedsättning, långtidsarbetslöshet eller att man inte kan språket så bra. Studiebesöket är uppskattade inslag och det ger oss tillfälle att se hur deltagarna fungerar i en annan miljö. Vi ser också att det ökar deltagarnas motivation till att blicka framåt.

Att ha varit på studiebesök kan göra att steget att påbörja studier eller en praktik kan vara lättare att ta.

De 17 anmälda till grupp 1 kom till projektet genom Försäkringskassan (11 personer), Socialförvaltningen i Hallsberg (3 person), Socialförvaltningen i Askersund (2 personer), Socialförvaltningen i Kumla (1 person). Sammanlagt fick vi 6 anmälningar från Kumla, 7 från Hallsberg, 3 från Askersund och 1 från Laxå.

Initialt var det 6 killar och 11 tjejer.

Aktiviteterna för gruppen under den aktuella tiden har varit arbetsträning på plats i vår lokal där vi har jobbat med saker från Röda korset som vi förbättrar för att de lättare ska kunna säljas. Vi har överlämnat föremålen till Röda korset och på så sätt har deltagarna fått följa hela processen från idé via skapande till försäljningsbar produkt. En deltagare i gruppen har påbörjat praktik på Röda korset. Det finns ytterligare 2 personer som praktiserar på externa arbetsträningsplatser.

Den mycket uppskattade yogan har fortsatt på fredagarna. Yogatillfällena skapar, förutom de effekter yogan ger i form av avspänning, kroppslig rörlighet och reflektion, också ett bra tillfälle till social gemenskap och en trevlig avslutning på veckan. Att få struktur och rutiner på veckorna är något som lätt faller bort under

(4)

tider av sjukskrivning och långtidsarbetslöshet och att återfå denna struktur är en väg i rehabiliteringsarbetet. Alla schemalagda aktiviteter för grupp 1 har genomförts enligt planeringen.

Av de 14 kvarvarande deltagare är nu 8 klara för fortsatta arbetslivsinriktade åtgärder och 5 personer är återremitterade till Allmänpsykiatrin i Hallsberg för fortsatt medicinsk behandling och utredning och 1 person kommer Piret göra en funktionsbedömning på då vi bedömer att ett omfattande funktionshinder föreligger. Alla deltagare har fått en bedömning och rekommendation om fortsatt rehabilitering. En del överlämningsmöten har skett under juni månad och en del kommer att ske under augusti.

Deltagare för individuellt stöd

Under tiden januari till maj har vi haft 16 personer som har varit inskrivna för individuellt stöd. Det är 3 ungdomar från John Norlander Gymnasiet som vi har träffat regelbundet för stödsamtal. 2 av dessa kommer att avslutas till midsommar och en person ska ha fortsatt stödkontakt under höstterminen 2015.

4 personer är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering genom AF och Stiftelsen Activa. En person har gått studieförberedande kursen på Kävesta Folkhögskola och hon kommer att studera heltid från och med höstterminen 2015 då hon har kommit in på allmänna linjen där. Den här personen har varit från arbetsmarknaden sedan mitten av 90-talet därför är det extra glädjande när det blir så lyckad utgång av en förrehabilitering.

2 personer är aktuella för funktionsbedömning och 5 personer har gått i individuella samtal inför gruppstarten i augusti. Tyvärr har en person omkommit i en olycka.

Deltagare för individuellt stöd:

Kumla: 9 deltagare, 7 kvinnor och 2 män Hallsberg: 3 deltagare, 2 kvinnor och 1 man Laxå: 1 deltagare, 1 kvinna

Askersund: 3 deltagare, 2 kvinnor och 1 man Piret Askhem, samordnare

På väg

2. Mottagningsteamet

Aktiviteter under april-juni 2015:

 Deltagararbete: information- kartläggning -samverkan och rekommendationsmöten.

 Information/nätverksmöte fortsätter inom verksamheter, myndigheter, vården och i alla fyra kommuner.

 Samordnare/projektledare Anna Windh deltar på Beredningsgruppsmöte 1 april och informerar om MT pågående arbete.

 Samordnare /projektledare Anna Windh och Jessica Werner handläggare på FK föreläser om MT på två KUR dagar 17 & 20 april i Örebro.

(5)

 Samordnare/ projektledare Anna Windh och Raila Andersson social sekreterare informerar om MT på In-Town i Laxå 8 maj.

 Studiebesök från Lekebergs Kommun- 12 maj.

 Studiebesök från Samverkansteamet Lindesberg- 20 maj

 Information om Mottagningsteamets uppbyggnad och start för Sofints styrelse i Lindesberg 23 maj.

 All personal i Mottagningsteamet träffas på AME i Kumla för en halv planering/utvärderingsdag 4 juni.

Ärenden har kommit till Mottagningsteamet via egen person, anhöriga, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin och AME.

I skrivande stund har MT genomfört 23 kartläggningar, har 3 kartläggningar planerade och 8 informationsmöten planerade.

Under perioden har det också varit ca 20 stycken rådgivande ärenden, då MT rekommenderat andra insatser.

Sammanställning av ärenden under februari- juni:

Askersund:

 9 kartläggningar genomförda

 (5 ärenden avslutade - 3 pågående arbete- 1 överflyttat till MT i Kumla)

 5 informations möten planerade Laxå:

 6 kartläggningar genomförda

 (2 ärenden avslutade - 4 pågående arbete) Kumla:

 7 kartläggning genomförda

 (2 ärenden avslutade – 5 pågående arbete)

 1 ärende överflyttat från Askersund

 1 informations möte planerat Hallsberg:

 1 kartläggning genomförd: 1 pågående arbete

 3 kartläggningar planerade

 3 informations möten planerade Avslutande ärenden, 9 stycken:

 2 till På Väg- Samordningsförbundet

 1 till Funktionsbedömning- På Väg

 1 till Sinnenas Gård- fördjupad kartläggning

 1 till LSS insats- Kumla

 1 till Försteget – Askersunds kommun

 1 till Rehab psykiatrin- Karlskoga- Region Örebro län

 1 till Gemensam kartläggning Försäkringskassan -Arbetsförmedlingen

 1 till Social tjänsten Askersunds Kommun - Rehab inom missbruk

I de ärenden som MT har gjort en kartläggning så har personernas försörjning vid inskrivning varit:

Askersund:

 5- Försörjningsstöd

(6)

 3- Aktivitetsstöd - AF på väg att avsluta ärenden, pga. av att personen inte uppfyller basala krav.

 1-Aktivitetsersättning Laxå:

 4-Ingen försörjning

 1-Aktivitetsersättning

 1-Försörjningsstöd Kumla:

 3-Ingen försörjning

 1-Försörjningsstöd

 1-Aktivitetsersättning

 1-Sjukskrivning

 1-Sjukskrivning 50 % - Aktivitetsstöd 50 % Hallberg:

 Ingen försörjning Reflektion:

I 8 av 23 kartlagda ärenden så har personerna ingen försörjning och ingen ansvarig myndighet.

Hinder och lösningar

Arbetet med deltagare i MT har kommit igång bra. Speciellt i Askersund så har vi haft en bra tillförsel av ärenden och en bra samverkan.

I Hallsberg hade vi endast ett ärende i början av juni. Då genomförde vi en ny information runda och tog kontakt med kontaktpersoner inom myndigheterna och hade även informationsmöte för personalen inom Hallsbergs Kommuns socialtjänst. Detta gav bra resultat!

När det gäller personalen som arbetar i MT, så är det speciellt handläggaren från Försäkringskassan där arbetstiden är beräknad till 25 %, som vi ser att tiden inte räcker till. Hon är delaktig i alla ärenden och arbetar i alla 4 kommuner, vilket innebär att tiden ska räcka för både teamarbete, administrativt arbete och resor.

Beräkningen är att hon är i behov av 40-50 %.

Även arbetsförmedlaren i Laxå-Askersund som idag har 10 % och där vi har haft mest ärenden, räcker inte avsatt tid till.

MT träffar personer med mycket komplex problematik. Vilket innebär att det finns behov av flera olika insatser, exempelvis vård, försörjning och

sysselsättning. Av de ärenden vi i nuläget har under arbete och avslutat ser vi att arbetsprocessen tar lång tid och ofta är komplicerad. Speciellt i de ärenden då personen är utan försörjning och utan myndighetskontakt.

Flera personer är i behov av ett långvarigt stöd för att komma vidare mot en rehabiliterande insats, vilket idag gör att de är i MT under en längre period.

Vår reflektion är att de personer vi möter behöver mer tid, fler förberedande och rehabiliterande insatser. Flera är också i behov av långvarigt stöd i form av personlig kontakt som även har uppföljningsansvar, vilket inte är MT nuvarande uppdrag. Här ser vi att ett Coaching team, motsvarande det som finns i Falun skulle vara önskvärt.

(7)

När hela MT träffades i juni och utvärderade vårt arbete, så var alla positiva till sitt uppdrag i MT. Alla tycker att nuvarande arbetsmodell, material och

samverkan fungerar bra.

Vi påtalade att vårt uppdrag är utifrån individens behov och att individen bör vara motiverad till att få stöd mot en förändring. Syftet med MT uppdrag är att vägleda personen till insatser som ger rätt hjälp och stöd.

Samverkan i MT har också bidragit till att vi fått mer kunskap och förståelse för varandras arbete/uppdrag inom respektive myndighet.

Tydligt för MT i vårt arbete och i våra diskussioner är hur de olika

myndigheternas regelverk inte synkar med varandra. Detta gör att personerna vi möter hamnar mellan stolarna, dvs. utanför systemet.

Anna Windh, samordnare Mottagningsteamet i Sydnärke

3. Genomförandet av KUR 1-projektet – Utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa

Samordningsförbundet Sydnärke medfinansierar projektet KUR. Den 11 mars genomfördes i Sydnärke del 1 av KUR-projektet. Projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder bidrag för att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Projektet innebär följande:

 Utveckling av lokal eller regional samverkan genom att organisationerna gemensamt tar fram en samarbetsplan. Den lokala ledningen hos respektive organisation ska stå bakom planen och aktiviteterna som lyfts fram.

Aktiviteterna ska ta sikte på hur organisationerna tillsammans kan öka möjligheten för sysselsättning, arbete och studier för målgruppen. För att få stöd i framtagandet av planen så går det att söka bidrag till processtöd, moderator och/eller föreläsare.

 Kompetensutveckling som riktar sig till medarbetare för att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet.

Bidrag till kunskapssatsningarna kan användas till föreläsare, processtöd och moderatorer.

KUR-projektet startade redan 2009 och sedan dess har mer än 6 000 anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting fått kompetensutveckling. Nu har KUR-projektet fått regeringens förtroende att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling samt stärka den lokala och regionala samverkan.

Projektet pågår fram till december 2015.

4. Intensifierad samverkan

Vi kom in i Finsamprojektet ”Intensifierad samverkan” den 1 april 2015. Vårt mål är att under tre kvartal få ut 15 personer i arbete eller utbildning. Enligt

direktiven ska dessa 15 stå mycket långt ifrån arbetsmarknaden och helst vara

(8)

Vi är fortfarande i startskedet. Efter mötet med Försäkringskassans handläggare den 20 mars har vi nu totalt fått fram 10 personer som vi kan börja arbeta med.

Fyra av dem bor i Hallsberg och sex i Kumla. Inga förslag från Försäkringskassan sorterades bort.

Två av mina var redan aktuella på Arbetsförmedlingen när de föreslogs som deltagare och har flyttats över till ”Intensifierad samverkan”. En av dem är ute på arbetsprövning men har ännu inte kommit upp i 10 timmar i veckan. Den andre kommer att påbörja sin arbetsprövning under hösten. I augusti startar Malin då hon har bokat möte med två av sina kandidater. De sex som är kvar har ännu inte startats upp av respektive handläggare på Försäkringskassan.

Vi har ett bra samarbete med både Försäkringskassan och aktuella kommuner.

Finns behov av kontakt med sjukvården så har vi ett problem i Hallsberg där vårdcentralen sedan en tid tillbaka saknar fast anställda läkare. Psykiatrin fungerar något bättre då de har ett antal inhyrda psykiatriker. Vid behov av specialistutlåtande har det också uppstått problem då kunden tydligen anlitat

”fel” läkare tidigare. I båda fallen stannar processen upp.

Det finns två vägar in till Finsamprojektet. En är att Försäkringskassans

handläggare skickar ett mail till Malin eller mig om ”Intensifierad samverkan”.

Den andra vägen är att vi upptäcker att en sökande som kommer via ”Fördjupad samverkan” (begäran om gemensam kartläggning) bättre passar in i

”Intensifierad samverkan” då vi bedömer att han eller hon behöver ett längre försteg.

Om vi når rätt målgrupp är svårt att bedöma. Det är svårt att se någon tydlig skillnad mellan många av dem som kommer till oss via ”Fördjupad samverkan”

och de som nu kommit via ”Intensifierad samverkan”. På Försäkringskassan har handläggarna åtminstone fram tills nu ”bytt kunder med varandra” ganska ofta.

Det är inte ovanligt att handläggaren inte träffat kunden innan vi träffas i

”Fördjupad samverkan”. Detta tillsammans med många handläggares olika arbetsuppgifter kan göra det svårt för dem att hinna skaffa sig en klar bild av kundstocken och hitta de som bäst behöver den längre startsträckan.

Kommer vi att nå målet? Svårt att säga då vi i stort bara har september –

december på oss. Fyra månader är ju inte precis en ”längre startsträcka” för alla.

Projektledare Monica Strömberg Malin Bergstrand

5. Fördjupad utredning/kartläggning

Aktiviteter

Under april och maj träffar vi från Samordningsförbundet externa aktörer för att undersöka möjligheter till samarbete inom uppdraget Fördjupad utredning och kartläggning.

(9)

Vi träffar fem aktörer och har i nuläget skrivit avtal med tre:

- Sinnenas Gård- grön rehabilitering - Stiftelsen Activa Örebro län

- INDA support ekonomisk förening

En person från Mottagningsteamet startade en insats under juni månad på Sinnenas gård- grön rehabilitering.

Hinder och lösningar

Mottagningsteamet ser att det är mycket positivt att få möjligheter till insatserna som fördjupad utredning/kartläggning via externa aktörer.

Då möjligheter till dessa insatser inom Kommunerna och myndigheternas verksamheter är svårt att tillgå.

I nuläget så är ett bekymmer för de personer som kommer till Mottagningsteamet och inte har någon försörjning eller någon myndighets kontakt när det gäller att vara försäkrad då man är i en insats.

Vi jobbar vidare med att försöka hitta lösningar så att alla har möjligheter att få rätt stöd och insats.

Insats ansvarig Anna Windh

6. Förstudien ”Första steget”:

Uppdatering beträffande arbetet med projektet

Omvärldsbevakning och inläsning på ämnet i förstudien har genomförts.

Projektledaren har tagit del av de webföreläsningar som projektet Funktionshinder inom etableringen erbjuder.

Intervjufrågor har tagits fram som skickats på remiss till några representanter i beredningsgruppen. Ett informationsbrev har formulerats och skickats ut till alla verksamheter och de personer som inbokats för intervju.

Arbetet med projektet fortskrider enligt planering. Mycket av arbetet initialt innebar att kontakta de personer och verksamheter som var tilltänkta att medverka i intervjuer för att boka intervjutid. Vissa verksamheter och personer har varit svåra att nå.

Hur långt ni har kommit med genomförande och process?

Alla intervjuer som planerats är genomförda förutom en. Sammanställning av intervjuerna har genomförts succesivt och slutrapporten har påbörjats.

Studiebesök har genomförts på Alfabetiseringsprojektet i Hallsberg. Ev kan det bli aktuellt med fler studiebesök, dialog förs med två verksamheter med liknande inriktning. Projektansökan har inte påbörjats ännu men kommer att påbörjas under första veckan i juli.

Hur har samverkan med övriga myndigheter fungerat?

Bra! Mycket positiv respons från de olika verksamheterna kring att förstudien genomförs och positiv inställning att ställa upp för intervju.

(10)

Finns det några hinder?

En verksamhet har inte kunnat bokas in för intervju ännu på grund av hög arbetsbelastning hos personen som utsetts till att medverka vid intervjun.

Antal deltagare, om det finns sådana

26 personal har intervjuats som är verksamma inom 17 olika verksamheter inom Arbetsförmedlingen, Primärvården, Allmänpsykiatrin och kommunala enheter i Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommun.

Anna Bylin Projektledare

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :