• No results found

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid?

Evidensbaserade metoder och goda exempel

maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se

Bild 2

Det finns inga trollspön

men det finns bra arbetssätt

Men

Bild 3

Skyddsfaktorer

… det finns evidens att nedanstående faktorer skyddar mot tobaksbruk

– tobaksfri skolpersonal

– reglerna mot tobaksbruk är tydliga för eleverna och de följs upp konsekvent – eleverna upplever att tobaksfrihet är normen, det socialt accepterade – eleverna är medvetna om att rökning är/kan vara överrepresenterat i media – eleverna har ingen tillgång till tobak

– majoriteten av eleverna är tobaksfria

– eleverna känner sig som en del av skolan och närsamhället – eleverna har en känsla av mål, mening och hopp – ett gott klimat; socialt och känslomässigt – bra skolprestationer

– eleverna är involverade i skolaktiviteter

– skolan har en dialog med föräldrarna om skyddsfaktorer

(2)

Vad är en stödjande miljö ...?

… då det handlar om tobak

En tobaksfri miljö

– underlättar för barn att aldrig börja – minskar återfallsrisk för dem som slutat – utsätter ingen för hälsorisk genom passiv rök

Bild 5

Hur vill barnen ha det ...?

… vilken är deras inställning till tobak och tobaksbrukare?

- Nästan hälften vill sluta - Många har försökt

- Majoriteten vill ha mer tobaksundervisning - De flesta är positiva till begränsande åtgärder - Nästan alla tycker att föräldrar ska försöka

påverka sina barns rökning

- Tobaksbrukare beskrivs oftare i negativa termer, också vid självskattning

Bild 6

… gör en aktiv policy men börja i det lilla. Det är en process.

Engagerat ledarskap

– sätt mål och ge tid; planera med personal, fördela uppdrag och följ upp

Kom överens, samverka, sprid information

– inom skolan (med kollegor och elever) – mellan skolor

– med vuxna i närsamhället (butiker, organisationer, fritidsgård, tillsyn, hälsocentral, folktandvård etc)

– med föräldrar – kontakter med media

Arbeta med vuxnas förhållningssätt

– ge utbildning i fakta och metodik; samtalsmetodik, dialog- och värderingsövningar. Kollegialt stöd och utvärdering.

Vilken metodik är bra ...?

(3)

Vad behöver göras ...?

… om ni ska jobba med särskilda program

Jobba med utvärderade program Anpassa till er verklighet, utveckla nytt

Bild 8

Vad behöver göras ...?

… för att upprätthålla insatserna

Gör regelbundna avstämningar

– i arbetslag

– med elever; utvecklingssamtal, elevråd, enkäter, fokusgrupper – vid planeringsdagar i samband med sommarlovet

Ha tålamod

– alla förändringar tar tid – beredskap för bakslag – håll riktningen

Uppmärksamma framsteg - FIRA

– markera framsteg – ge guldkant

Bild 9

4 viktiga framgångsfaktorer

Ett tryggt skolklimat

En tydlig policy – handlingsplan Samverkan, information

Undervisning om hälsa och levnadsvanor

(4)

4 viktiga framgångsfaktorer

1. Bredd i basen

ett tryggt skolklimat, en god anda

– skolans normer och värderingar

– kvalitén på relationer; barn och barn, barn och vuxen, vuxen och vuxen – elevernas inställning till skolan

– skolfokus på omtanke, inkludering och engagemang

Bild 11

4 viktiga framgångsfaktorer

2. Policy – struktur och kontinuitet vilken betydelse kan det ha?

– visar att frågan är prioriterad – ger mål att jobba mot – mer ”sampratad” skola – ger mandat att agera – styr resurser

– uttalar ansvar för att nå mål – efterfrågar uppföljning – driver på utveckling – styr resurser

Bild 12

Vad kan ingå i en policy?

Gör den kort och enkel, ta ett steg i taget

– skolans vision – regler om tobak – ansvarsfördelning

– riktlinjer för elev- och föräldrasamarbete – riktlinjer för samarbete med närsamhället – plan för personalens fortbildning – tobaksavvänjning; vuxna och elever – uppföljningsplan

(5)

Process

Början På väg Upprätthålla

Arbetsinsats

Bild 14

4 viktiga framgångsfaktorer

3. Samverkan med föräldrar & närsamhälle

– föräldrar påverkar barnen – närsamhället påverkar

– enhetliga budskap stärker - social norm

Bild 15

0 20 40 60 80 100 %

1,5 2,7 5,7 8,9 47,1

1 2 3 4 5

Ingen i fam.

röker Ungdomarna vet att de inte får röka

Någon i fam.

röker Ungdomarna vet att de inte får röka

Ingen i fam.

röker Ungdomarna vet inte om de får röka

Någon i familjen röker Ungdomarna vet inte om de får röka

Någon i familjen röker Ungdomarna får röka

1 2 3 4 5

Samband familjens och ungdomarnas rökvanor

(6)

4 viktiga framgångsfaktorer

4. Undervisning om hälsa och levnadsvanor

– öka elevernas tobakskunskaper; brett, på kort och lång sikt – spräck majoritetsmissförstånd

– träna ungdomarna i att motstå påverkan; socialt och från tobaksindustrin – öka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga; självkänsla, brett spektra av

färdigheter, livskunskap

Bild 17

Sammanfattning

• En god skolanda stärker och förebygger

• En aktiv policy är ett viktigt redskap; ett gemensamt förhållningssätt är en framgångsfaktor

• Samverkan med föräldrar och andra

omkring ger framgång. Kan skapa social norm

• Bredd i fakta och metodik i undervisningen; fakta, attityder, känslor …

Bild 18

Webben

www.fhi.se

www.tobaksfri.se

www.slutarokalinjen.org

www.tobaksfakta.se

www.tobaksnolla.se

www.nonsmoking.se

www.tobaccoschildren.org

www.plansverige.org

www.psykologermottobak.org

References

Related documents

[r]

Innebär det att undervisningen inte blir lika tillfredsställande för eleverna när idrottsläraren använder sig av begränsad sluten rollsystemskod som socialiserats

Eftersom andelen pojkar var ungefär lika stor var det många fler pojkar 07/08 som läste

Det är lika många pojkar (5 stycken) som flickor (5 stycken) som hävdar att deras ”misstag” under sina prestationer i läsning beror på otur. Bristande förmåga, som i min studie

This followed Continental, rather than specifically English, models: founded with the recruitment of Albrici by the diplomats Bennet and Gascoigne in the summer of 1664, the Italian

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida starköl ska få säljas och konsumeras vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent och tillkännager

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur samhällskunskapslärare på gymnasiet upplever yrkesrollen utifrån deras förståelse av den informationstäta

We have a few methodological considerations. Firstly, there is a need to discuss the generalizability of the AF group to other air force personnel and the DS group to army soldiers.

De strategier som lärarna i denna studie använder för att stödja andraspråkselevers begreppsbildning inom NO liknar i stor utsträckning de strategier som identifierades i en

Detta, i relation till vad som betonas i läroplanen för förskoleklassens verksamhet; lek och lustfyllt lärande, gjorde att vi blev intresserade av att undersöka vilka

Detta är beskrivningen av en idealskola men verklighetens skola ser ut på ett annorlunda sätt, elevantalet i klasserna ökar vilket gör det svårt för lärarna att

Materialet som legat till grund för undersökningen är texterna från de fyra kommunala skolorna och de tre friskolorna som niorna får tillgång till via respektive skolas hemsida

Å andra sidan får litteraturstudien en klar bild över hur stor andel fysisk aktivitet på minst måttlig nivå uppnås av pojkar respektive flickor under

Varför får inte den elev som har vant sig vid att arbeta med uppgifter till musik hemma göra så i skolan om hen inte stör någon. Varför ska den elev som måste följa småsyskon

Följ listan uppifrån och ner och bocka av eller notera de frågor som eleverna redan svarat på.. ner och bocka av eller notera de frågor som eleverna redan

Undersökningen syftade till att mäta mängd (procentuell andel av total lektionstid) inaktivitet, fysisk aktivitet med lätt intensitet och med måttlig till hög

Det hjälper till med att skapa förståelse för vilka faktorer som styr det behov av kommunikation som lärarna har i arbetet med fostransuppdraget samt kopplat till

Vår studie har på olika sätt visat hur museipedagogerna för berättelsen mellan fixeringspunkerna genom att ställa frågor och hantera elevernas svar men studien har även visat

Dels på grund av att en av oss har gått Montessori från förskolan upp till sista året i grundskolan och dels för att en av oss har genomgått Montessoriutbildningen (SMI =

Icke-vita elevers spelrum kunde fastställas vara mindre än för den vita eleven i klassen vilket kommit att skapa en devalverande praktik gentemot minoritetseleverna, det har

En egen motivation till att fortsätta bli motiverad när tiden i musik- eller kulturskolan är förbi och läraren inte längre finns till hands.. 1.3

Om du vill kan du förklara att en timme fysisk aktivitet motsvarar fyra raster (4X15 min), om man har rört på sig varje rast, spelat, sprungit eller hoppat ELLER promenerat en

Eleven följer instruktionen, och texten fungerar i huvudsak som en krönika om hur ungdomar presenterar sig själva i sociala medier på nätet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt