Billerud. Bolagstämma Aula Magna 3 maj. Peter Davidson, t f VD

Full text

(1)

Billerud

Bolagstämma 2005

Aula Magna 3 maj

Peter Davidson, t f VD

(2)

Karlsborg

Gruvön

Skärblacka Stockholm

Beetham

• Renodlat förpackningspappersföretag

• Ledande position inom valda segment av kraftpapper och wellråvara

• Nettoomsättning 7 miljarder kronor

• 4 bruk

• 80 % av försäljningen i Europa

• Ca 2 600 anställda

• Noterades på Stockholmsbörsens O-lista i november 2001

Billerud i korthet

(3)

• Ökade leveransvolymer, 6 %

• Högre tillväxt i prioriterade segment

• Förvärv av Billerud Beetham, Storbritannien

• Oförmånliga valutakurser

• Program för kostnadssänkningar – Energi och Organisation

• Utdelningsförslag: SEK 6,50 per aktie

Billerud 2004

(4)

• Rörelseresultat: MSEK 786

MSEK 332 eller 30 % lägre än 2003

• Avvikelse

Ökade volymer + 200

Lägre försäljningspriser - 170

Ökade kostnader - 30

Förändrade valutakurser - 330

Summa (avrundat) - 330

• Vinst per aktie SEK 9,75 (- 26 %)

Resultatutveckling och avvikelseanalys

(5)

Rörelse-

resultat Förändring MSEK mot 2003 Kraftpapper 490 - 32 %

Wellråvara 171 - 40 %

Avsalumassa 192 + 10 %

Övrigt - 67 -

Totalt 786 - 30 %

Kraft- papper Well- 57%

råvara 20%

Avsalu- massa

23%

Resultat per produktområde

(6)

Ökad netto- upplåning

19 449 115 222 317

346

249 1 219

Kassa- flöde från rörelsen

Utdelning

Återköp aktier

Förvärv

Investering energi Investering,

exkl energi Övriga poster

Kassaflöde och resursanvändning 2004 (MSEK)

Utflöde Inflöde

(7)

Kassaflöde och resursanvändning 2001-2004 (miljarder kronor)

57

1,8

0,2

1,1 1,3 0,8 Minskad netto-

upplåning

Kassaflöde från

rörelsen

Utdelning

(inkl föreslagen för 2004)

Återköp av aktier

Förvärv

Investeringar egna

anläggningar

5,2

Utflöde Inflöde

(8)

Mål 2004 Avkastning på

sysselsatt kapital >15 %1) 17 %

Skuldsättningsgrad 0,6-0,9 0,472)

Investeringar I linje med Ja, exklusive avskrivningarna energiprojekt Utdelning som andel

av nettovinsten 50 %1) 65 %3)

1) Genomsnittligt över en konjunkturcykel

2) Balansdagen

3) Styrelsens förslag, SEK 6,50 per aktie

Finansiella mål – Utfall 2004

(9)

• Rörelseresultat: MSEK 66 MSEK 189 lägre än 2004

• Avvikelse

Minskade volymer - 30

Ökade försäljningspriser + 40

Engångskostnader - 40

Ökade kostnader, övrigt - 50 Förändrade valutakurser - 110

Summa (avrundat) - 190

• Vinst per aktie SEK 0,68

Kvartal 1, 2005 - Resultatutveckling

(10)

• Ökade kostnader Vedråvara

Energi Kemikalier

• Svag marknad

Inga möjligheter att kompensera för kostnadsökningar

• Program för kostnadssänkningar har inletts

Kvartal 1, 2005

(11)

Kvartal 1, 2005 - Vedsituationen

Karlsborg

Stockholm Gruvön

Skärblacka

• Januaristorm

• Kända konsekvenser i dagsläget Lägre barrvedspriser vid bilväg Högre lövvedspriser

(både svensk och import) Högre transportkostnader

• Fortsatt höga vedkostnader, i nivå med kvartal 4, 2004

• Kostnadsökning MSEK 160 jämfört med 2004, baserat på fortsatt

bristsituation på lövved.

(12)

• Leveranser samma nivå som 2004

• Osäker konjunkturutveckling

• Kostnadsökningar jämfört med 2004

Vedråvara (fortsatt lövvedsbrist) MSEK 160 Kemikalier och energi MSEK 100

Engångskostnader MSEK 40

• Förändrade valutakurser påverkar negativt med MSEK 300

• I nuvarande marknadsläge bedöms rörelseresultatet för helåret 2005 bli cirka MSEK 200

Utsikter 2005

(13)

• Bibehåll total volym

• Program för kostnadssänkningar

• Öka andelen produkter med högre värdeinnehåll

• Vedflödet och vedpriser

• Kostnadsökningar

• Svårt föra vidare Billeruds kostnadsökningar

Utmaningar 2005 - Åtgärder

Utmaningar 2005 Åtgärder

(14)

Produktionsfokus

Segmentsfokus

Kundfokus

“Sälj vad vi kan producera” “Producera vad vi kan sälja”

Utveckling av säljstrategi över tid

Billerud

(15)

Ökad andel förpackningspapper med högre

värdeinnehåll

(16)

• Mindre åtgärder ingångsatta första kvartalet 2005

• Större organisationsöversyn, beslut i maj 2005 Se över arbetssätt, processer och kompetens

Reducera kostnad med minst MSEK 250 per år, eller 20 %

Kostnadssänkningen får effekt från slutet av 2005, med full effekt under loppet av 2008

Medför engångskostnader

Kostnadssänkningar - organisation

(17)

• Totalt MSEK 1 050

• 3 nya turbiner för mottryckskraft

• Ombyggnad av 3 barkpannor

• Ny elmatning Gruvön

• I drift under 2006

Kostnadssänkande investeringar - Energi

(18)

• Ökad självförsörjningsgrad av el från 31 % till 60 %

• Oljeförbrukningen minskar med 29.000 m3

• Sänker årlig energikostnad med cirka MSEK 250, ökar avskrivningarna med MSEK 50

• Full effekt från 2007

• Återbetalningstid mindre än fem år

• Investeringarna ligger utanför normal investeringsram

Effekter av energiprojekt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :