BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERISEC AB (PUBL) 1 JANUARI 31 DECEMBER

Full text

(1)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERISEC AB (PUBL)

1 JANUARI – 31 DECEMBER

2015

(2)

PERIODEN I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (16,2) MSEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 0,1 (0,6) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (0,3) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 (9,5) MSEK.

• Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 30,1 (42,3) MSEK.

• Bolaget har erhållit en första order för en ny tjänst som digitaliserar den pappersbaserade process som banker och andra företag använder för att säkerställa kundkännedom för att uppfylla de lagstadgade kraven för att motverka penningtvätt. Den nya tjänsten breddar bolagets erbjudande inom digitala identiteter och den första ordern kommer från en svensk bank.

• I Venezuela har bolaget erhållit en order från Banco Provincial avseende Freja ID-plattformen för att hantera digitala identiteter för två miljoner privatkunder. Banco Provincial är en av Venzuelas största banker och är en del av den spanska banken Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

• Bolaget har erhållit en genombrottsorder i Förenade Arabemiraten i och med tecknandet av ett första större kundavtal med United Arab Bank. Ordern avsåg krypteringsutrustning för att säkra bankomatnätverket för banken.

• I Mellanöstern tecknade bolaget ytterligare en betydande order under det fjärde kvartalet, från Network International som är den ledande betalningsförmedlaren i regionen. Ordern avsåg krypteringsutrustning för att säkra kreditkortstransaktioner och skydda kommunikation i nätverk för betalterminaler och bankomater.

• Svolder AB och ytterligare en större småbolagsfond, vilka tidigare inte var aktieägare i Verisec, förvärvade 5,5%

respektive 3,6 % av antalet idag utestående aktier i Verisec. En grupp privata investerare förvärvade samtidigt 1,0 % av aktierna i bolaget. Säljare var Marquay Invest AB som överlät 410 000 aktier motsvarande 10,1% av antalet idag utestående aktier. Marquay Invest AB, som representeras av bolagets grundare, har efter affären ett innehav om 2 705 000 aktier (varav 4 000 aktier är utlånade till Remium Nordic AB) motsvarande 67,0% av aktierna i bolaget, och kvarstår därmed som största ägare.

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 62,4 (51,2) MSEK.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,1 (2,9) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -8,1 (1,3) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7(4,0) MSEK.

• Per den 31 december 2015 uppgick likvida medel till 30,1 (42,3) MSEK.

HELÅRET 2015

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

— Försäljningstillväxt och nya marknader —

(3)

*) Verisec har 4 033 333 st aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket den 12 januari 2015.

NYCKELTAL

• Bolaget tecknade ett omfattande ramavtal kring offentlig upphandling som inkluderar alla brittiska myndigheter och offentliga institutioner. Ramavtalet avser bolagets lösningar kring digitala identiteter inom Freja-familjen och är tecknat i ett partnerskap med Virgin Business Media Ltd. Avtalet sträcker sig till och med år 2028.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Försäljningstillväxt, % 6,7 Neg. 21,8 Neg.

Rörelsemarginal, % Neg. 1,9 Neg. 2,8

Vinstmarginal, % Neg. 1,9 Neg. 2,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 7,7 9,5 -7,7 4,0

Soliditet, % 48,2 54,6 48,2 54,6

Medelantal anställda, st 51 37 47 37

Intäkter per anställd, TSEK Eget kapital per aktie, SEK Antal aktier per balansdag, st

360 7,7 4 033 333

441 9,5*

4 033 333*

1 411 7,7 4 033 333

1 494 9,5*

4 033 333*

(4)

KOMMENTAR FRÅN VD

— Väl rustade efter kraftig expansion —

Året som gått efter noteringen på Nasdaq First North har varit intensivt och präglats av att verkställa den expansionsplan som redovisades i samband med intro- duktionen. Expansionen har inneburit en etablering i Tyskland, Spanien, Förenade Arabemiraten och i Mexiko. I praktiken har detta inneburit en kraftig ökning i personal (+65%). Att mot bakgrund av detta, öka försäljningen med 20% på helåret visar på styrkan i vårt budskap, produktutbud och organisation. Utifrån detta är jag nöjd med Verisecs utveckling 2015 och ser positivt på kommande år. Omsättningen och resultatet för fjärde kvartalet liksom för helåret ligger helt i linje med våra förväntningar.

Verksamhetsåret 2015 har kännetecknats av expansion.

Utgångspunkten för denna expansion har varit att skapa en säljplattform för våra produkter, men också att bygga strategiska partnerskap som kan bidra till att skapa en hävstång i det fortsatta säljarbetet. Inledningsvis fungerar den lokala närvaron som brohuvud in på nya marknader för att få lokala referenskunder som kan användas i den fortsatta bearbetningen. Parallellt med detta arbete etableras också partnerskap som ger oss möjlighet att nå ut bredare än vad som annars varit möjligt. De lokala kontoren finns nu på plats och vi har påbörjat arbetet inom alla områden ovan.

Att genomföra stark expansion och samtidigt hantera resultat- och kassaflödesutvecklingen är en utmaning.

Vi har förbättrat rörelseresultatet och kraftigt förbättrat kassaflödet under sista kvartalet och vid periodens utgång har vi en betryggande finansiell ställning.

Redan i samband med vår notering på Nasdaq First North diskuterades internt en övergång till den internationella redovisningsstandarden IFRS. Under 2015 har arbetet med en övergång påbörjats, och i samband med årsskiftet 2015/2016 genomfördes denna förändring. Den första rapporten som kommer omfattas av dessa regler blir således för det första kvartalet 2016. IFRS är en förutsätt- ning för att på sikt byta till huvudlistan på Nasdaq, samt öppnar möjligheter för internationella investerare efter- som redovisningen blir mer konsekvent i förhållande till andra internationella bolag. Cybersäkerhet är en global angelägenhet, och denna förändring ligger helt i linje med att bygga strukturerna för framtiden.

Under sista kvartalet tecknades flertalet viktiga avtal i Mellanöstern såväl med banker direkt, som med ledande betalningsförmedlare i regionen. Dessa avtal är viktiga både utifrån vår synlighet i regionen, men skapar också möjligheter för merförsäljning. Speciellt glädjande är att dessa affärer tecknats inom ett halvår från etableringen.

Expansionen har också inneburit en betydande ökning av personalen. I detta sammanhang är det viktigt att skapa gemenskap i den distribuerade organisationen. Utbildnings- insatser i kombination med stöd från koncerngemensamma resurser som marknadsföring och teknikkunnande har förkortat ledtiden för de nyetablerade verksamheterna.

Inför 2016 står vi således väl rustade.

Johan Henrikson, VD Verisec AB Nacka den 17 februari 2016

(5)

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

NETTOOMSÄTTNING

RESULTAT

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick nettoomsättningen till 17,3 (16,2) MSEK. Flertalet affärer under perioden inkluderade supportkontrakt, som intäktsförs under löptiden (ofta 12 eller 36 månader). För helåret 2015 var nettoomsättningen 62,4 (51,2) MSEK, vilket innebar en tillväxt på 21,8% jämfört med helåret 2014.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -0,7 MSEK (0,3) för det fjärde kvartalet. En försämring jämfört med föregående år, men en förbättring jämfört med föregående kvartal då resultatet var -2,2 MSEK. För helåret 2015 uppgick rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till -9,6 (1,5) MSEK. Ökade personal- och etableringskostnader följer den plan som presenterades hösten 2014.

Bolagets produktutveckling aktiveras och börjar skrivas av när en version av produkten är klar för försäljning till kund.

Den 31 december 2015 uppgick den totalt aktiverade produktutvecklingen, inklusive pågående produktutveckling, efter avskrivningar till 7,1 (5,7) MSEK. Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick avskrivningar av aktiverad produktutveckling till 0,4 (0,2) MSEK. Värdet av pågående produktutveckling, dvs ej färdigställda produkter, uppgick per den 31 december 2015 till 0,8 MSEK, vilket var en minskning med 0,2 MSEK under kvartalet och en minskning med 0,7 MSEK sedan den 31 december 2014. För det fjärde kvartalet 2015 uppgick de totala avskrivningarna till 0,7 (0,3) MSEK. Under helåret 2015 ökade avskrivningarna till 2,5 (1,4) MSEK. Ökningen hänför sig huvudsakligen till den aktiverade produktutvecklingen.

FINANSIELL STÄLLNING

PERSONAL KASSAFLÖDE

Likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 30,1 (42,3) MSEK. Samma datum hade bolaget inga räntebärande skulder och en outnyttjad checkkredit på 3,0 (3,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2015 till 31,0 (38,2) MSEK.

Koncernen hade motsvarande 55 (37) heltidssanställda per den 31 december 2015, varav 23 kvinnor (13). Utöver antalet anställda hade koncernen även 8 (1) konsulter den 31 december 2015.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets sista kvartal till 7,7 (9,5) MSEK, vilket huvudsakligen beror på lägre antal utestående kundfordringar. Kassaflödet från investeringar uppgick till -0,3 (-0,3) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 (30,0) MSEK. Under tredje kvartalet erbjöds personalen att teckna optioner i bolaget och 0,2 MSEK av premierna betaldes in under fjärde kvartalet. Totalt erhölls 1,0 MSEK i optionspremier t o m 31 december 2015. Periodens kassaflöde uppgick till 7,6 (39,3) MSEK.

För helåretåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -7,7 (4,0) MSEK, kassaflödet från investeringar till -5,4 (-4,1) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 1,0 (30,0) MSEK. Detta sammantaget innebar att kassaflödet för 2015 uppgick till -12,2 (29,9) MSEK.

(6)

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 17 321 16 227 62 408 51 222

Aktiverad produktutveckling 963 20 3 572 3 726

Övriga intäkter 87 75 340 316

Rörelsens intäkter 18 372 16 321 66 320 55 264

Kostnad sålda varor och tjänster -5 651 -5 444 -26 196 -18 317

Bruttoresultat 12 721 10 877 40 124 36 947

Övriga externa kostnader -5 788 -4 790 -21 485 -14 536

Personalkostnader -6 883 -5 468 -25 770 -19 533

Rörelseresultat före avskrivningar 50 619 -7 132 2 878

Avskrivningar -724 -305 -2 452 -1 352

Rörelseresultat (EBIT) -674 314 -9 583 1 526

Finansnetto -28 83 -108 318

Resultat efter finansiella poster -702 397 -9 691 1 844

Skatt på periodens resultat -418 -93 1 552 -505

Periodens resultat -1 120 303 -8 139 1 339

(7)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

2015 2014 2015 2014

30 sep 30 sep 31 dec 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 779 4 324 6 312 4 229

Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar

2 393 1 027

1 577 -

2 408 73

1 653 -

Summa anläggningstillgångar 9 198 5 901 8 792 5 882

Omsättningstillgångar

Varulager 440 580 505 511

Produktutveckling 998 383 766 1 476

Kundfordringar 20 848 5 174 11 556 12 539

Övriga kortfristiga fordringar 6 126 11 664 3 681 1 227

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

8 146 22 588

2 950 4 037

8 826 30 098

5 987 42 321

Summa omsättningstillgångar 59 146 24 788 55 433 64 061

Summa tillgångar 68 344 30 689 64 226 69 944

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 630 500 630 500

Övrigt tillskjutet kapital 4 753 4 753 20 39 753

Annat eget kapital inklusive årets resultat 26 499 2 347 30 305 -2 071

Summa eget kapital 31 882 7 601 30 955 38 182

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 1 454 1 335 295 1 454

Summa avsättningar 1 454 1 335 295 1 454

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 126 2 417 6 576 5 213

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 895 22 986

4 059 15 278

1 906 24 493

3 187 21 906

Summa skulder 35 007 21 754 32 975 30 307

Summa eget kapital och skulder 68 344 30 689 64 226 69 944

(8)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN (TSEK)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultat efter finansnetto -702 397 -9 691 1 844

Avskrivningar 724 305 2 452 1 352

Övriga justeringar -3 395 347 -11 -137

Skatter 1 100 -494 770 -472

Förändring av rörelsekapital 9 962 8 995 -1 260 1 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 689 9 549 -7 740 3 999

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Återbetalning av finansiella anläggningstillgångar

-963 -328 -23 975

-152 -134 - -

-3 572 -1 730 -74 -

-3 726 -419 - -

Kassaflöde efter investeringar 7 350 9 263 -13 115 -146

Optionspremier Nyemission Emissionskostnader

210 - -

- 35 000 -4 967

955 - -

- 35 000 -4 967

Periodens kassaflöde 7 561 39 296 -12 160 29 887

Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel

22 588 -50

3 127 -101

42 321 -63

12 282 153

Likvida medel vid periodens slut 30 098 42 321 30 098 42 321

 

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 31 882 7 601 38 182 6 763

Omräkningsdifferenser -17 245 -43 47

Optionspremier 210 - 955 -

Övrigt tillskjutet kapital - 30 033 - 30 033

Periodens resultat -1 120 303 -8 139 1 339

Utgående eget kapital 30 955 38 182 30 955 38 182

(9)

DATA PER AKTIE

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Antal aktier per balansdag, st 4 033 333 4 033 333* 4 033 333 4 033 333*

Antal aktier per balansdag efter utspädning, st ** 4 183 333 4 183 333* 4 183 333 4 183 333*

Resultat per aktie före utspädning, SEK Resultat per aktie efter utspädning, SEK **

-0,28 -0,27

0,08 0,07

-2,02 -1,95

0,33 0,32 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 1,91 2,37 -1,92 0,99

Eget kapital per aktie, SEK 7,67 9,47 7,67 9,47

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK** 7,40 9,13 7,40 9,13

Utbetald aktieutdelning per aktie, SEK - - - -

AKTIEN

UTDELNING

INCITAMENTSPROGRAM

På bolagsstämman den 22 maj 2015 beslutades, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle utgå för verksam- hetsåret 2014.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2015.

På bolagsstämman den 22 maj 2015 beslutades om incitamentsprogram (2015/2018) riktat till anställda i koncernen.

Full teckning innebär en ökning av antalet aktier med 150 000 st, motsvarande en utspädning med 3,6%. Per den 31 december 2015 har 100 450 st optioner tecknats. Prissättning har skett enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Optionspremien sattes till 9,51 SEK. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att mellan 1 juli 2018 och 31 december 2018 teckna en ny aktie i bolaget för 60,00 SEK, vilket innebär att bolaget kan komma att tillföras 9,0 MSEK under 2018.

*) Verisec har 4 033 333 st aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket den 12 januari 2015.

**) På bolagsstämman den 22 maj 2015 beslutades om ett optionsprogram (2015/2018) riktat till anställda i koncernen.

Full teckning innebär en ökning av antalet aktier med 150 000 st, motsvarande en utspädning med 3,6%.

Bolagets aktiekapital uppgår till 630 208,28 SEK.

(10)

Antal aktier Andel av kapital och röster, %

Marquay Invest AB 2 705 000 67,1

Svolder AB 220 000 5,5

Merlinum AB 166 666 4,1

AMF Aktiefond Småbolag 147 000 3,6

Kristofer von Beetzen 120 377 3,0

Arpeggio AB 71 428 1,8

Avanza Pension Försäkringsaktiebolag 52 054 1,3

Göran Collert 40 000 1,0

Christian Rajter 27 080 0,7

Nordnet Pensionsförsäkring AB 25 942 0,6

Övriga 457 786 11,4

Summa registrerade aktier 4 033 333 100,0

AKTIEÄGARE, PER 31 DECEMBER 2015

Antalet aktieägare i Verisec AB uppgår den 31 december 2015 till 620 st. Alla aktier har samma rösträtt. Varje aktie har en röst. Bolaget har varit noterat på Nasdaq First North sedan 18 december 2014. Introduktionskursen var 42,00 SEK.

(11)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 24 291 15 985 64 245 48 831

Aktiverad produktutveckling 963 152 3 572 3 726

Övriga intäkter 87 75 340 316

Rörelsens intäkter 25 341 16 212 68 157 52 872

Kostnad sålda varor och tjänster -5 176 -7 058 -24 010 -20 533

Bruttoresultat 20 166 9 154 44 147 32 339

Övriga externa kostnader -15 947 -5 556 -36 000 -15 858

Personalkostnader -4 211 -4 059 -16 644 -15 535

Rörelseresultat före avskrivningar 7 -461 -8 497 946

Avskrivningar -680 -413 -2 318 -1 290

Rörelseresultat (EBIT) -673 -874 -10 815 -344

Finansnetto -15 83 -38 318

Resultat efter finansiella poster -688 -791 -10 853 -26

Bokslutsdispositioner 4 800 1 268 4 800 1 268

Skatt på periodens resultat -1 597 -79 639 -446

Periodens resultat 2 516 398 -5 414 796

MODERFÖRETAGET

(12)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

2015 2014 2015 2014

30 sep 30 sep 31 dec 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar 8 884 5 980 8 496 5 931

Summa anläggningstillgångar 8 884 5 980 8 496 5 931

Varulager & Produktutveckling 1 438 963 1 271 1 987

Övriga kortfristiga fordringar 24 817 16 810 11 089 12 219

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

7 526 19 665

3 017 302

16 298 25 183

5 794 40 854

Summa omsättningstillgångar 53 446 21 092 53 842 60 853

Summa tillgångar 62 329 27 073 62 337 66 784

Eget kapital och skulder

Bundet Eget kapital 650 520 650 30 553

Fritt Eget kapital 24 588 2 216 27 103 2 614

Summa eget kapital 25 238 2 736 27 753 33 167

Obeskattade reserver 4 800 6 068 - 4 800

Summa obeskattade reserver 4 800 6 068 - 4 800

Avsättningar 398 - 295 398

Summa avsättningar 398 - 295 398

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 502 19 391

5 679 12 590

6 494 27 794

9 753 18 666

Summa skulder 31 893 18 269 34 288 28 419

Summa eget kapital och skulder 62 329 27 073 62 337 66 784

(13)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERFÖRETAGET (TSEK)

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultat efter finansnetto -688 -791 -10 853 -26

Avskrivningar 680 413 2 318 1 290

Övriga justeringar -2 339 766 - -91

Skatter 879 342 564 42

Förändring av rörelsekapital 7 278 10 149 -2 816 3 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 810 10 880 -10 788 4 767

Förvärv av dotterföretag

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Återbetalning av finansiella anläggningstillgångar

-115 -963 -189 975

- -152 -211 -

-115 -3 572 -1 196 -

-281 -3 726 -355 -

Kassaflöde efter investeringar 5 519 10 516 -15 670 405

Nyemission Emissionskostnader

- -

35 000 -4 967

- -

35 000 -4 967

Periodens kassaflöde 5 519 40 549 -15 670 30 439

Likvida medel vid periodens ingång 19 665 305 40 854 10 415

Likvida medel vid periodens slut 25 183 40 854 25 183 40 854

2015 2014 2015 2014

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 25 238 2 736 33 167 2 338

Övrigt tillskjutet kapital - 30 033 - 30 033

Periodens resultat 2 516 398 -5 414 796

Utgående eget kapital 27 753 33 167 27 753 33 167

(14)

ÖVRIG INFORMATION

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsredovisning 2015: 20 april 2016

Delårsrapport januari – mars 2016: 18 maj 2016

Årsstämma 2015 19 maj 2016

Delårsrapport april – juni 2016: 18 augusti 2016

Verisecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Verisec och som påverkar eller kan komma att påverka Verisecs finansiella ställning och resultat. Verisecs försäljning riktar sig främst till bank-, finans- och den offentliga sektorn, men även till andra privata aktörer. Efterfrågan är föremål för snabba och svårförutsägbara förändringar. En generell minskning av efterfrågan av Bolagets produkter skulle ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Försäljningscykeln för Verisecs produkter kan i vissa fall vara lång och innehålla faktorer bortom Bolagets kontroll.

Det kan gå lång tid från det att en initial kontakt tas till det att kunden gör ett inköp. Under denna tid är det möjligt att presumtiva kunder bestämmer sig för att inte göra något inköp, alternativt minska en tilltänkt beställning av Bolagets produkter. Detta medför att det är svårt för Verisec att förutse tidpunkten för och redovisningen av intäkter från försäljningen av Bolagets produkter. Vidare kan Bolagets omsättning variera mellan perioder beroende på när försäljningsavtal ingås, vilket på kort sikt kan påverka Bolagets resultat negativt.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med 2012 tillämpar Verisec årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 2012 och 2013 års Koncernredovisningar finns att läsa i Prospekt som upprättats i samband med bolagets anslutning till Nasdaq First North.

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senast avgivna årsredovisning (2014).

Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Verisec har fr o m 1 januari 2016 gått över till internationell standard för redovisning i noterade företag kallad International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2016 blir koncernens första rapport enligt den nya redovisningsstandarden.

(15)

VALBEREDNING

Vid årsstämman den 22 maj 2015 beslutades om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2015.

Per den 31 augusti 2015 var Marquay Invest AB, Merlinum AB samt Kristofer von Beetzen de tre största aktieägarna i Verisec. Kristofer von Beetzen avböjde medverkan i valberedningen och efter att övriga större aktieägare erbjudits medverkan har valberedningen inför årsstämman den 19 maj 2016 följande sammansättning:

Anders Henrikson, Marquay Invest AB (Valberedningens ordförande) Daniel Andersson, Merlinum AB

Ulf Hedlundh, Svolder AB

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

STYRELSENS INTYGANDE

Verisec AB hyr sedan 2013 lokaler för kontor, lager och produktion i Upplands Väsby av Aquitaine Properties AB, som indirekt ägs av Dragoljub Nesic (ordf.), Anders Henrikson (led.), Tony Buss (led.), Johan Henrikson (VD) och Jakub Missuna (CFO). Bashyran uppgår till 1,3 MSEK per år med årlig indexuppräkning. Hyresavtalet löper från 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2020. Om avtalet inte sägs upp minst nio månader innan det löper ut förlängs det med tre år åt gången.

Inga andra väsentliga ersättningar har utgått till närstående.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka, 17 februari 2016

Dragoljub Nesic, ordf. Johan Henrikson, VD

Anders Henrikson, led. Martin Skånberg, led.

Tony Buss, led. Anders Moberg, led.

Christian Rajter, led.

Verisec offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 februari 2016 klockan 07:30 CET.

(16)

DEFINITIONER

Antal anställda per balansdagen

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster som utfört arbete under den sista månaden i rapportperioden.

Försäljningstillväxt

Nettoomsättningens utveckling i förhållande till samma period föregående år.

Medeltal anställda

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, d vs antal heltider som utfört arbete under året/perioden.

Nettoskuld/nettokassa

Räntebärande skulder minskat med likvida medel.

Nettoskuld är ett positivt tal. Nettokassa är ett negativt tal.

Omsättning per medelantal anställda

Rörelsens intäkter dividerat med medelantalet anställda under perioden.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av periodens intäkter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar.

Vinstmarginal

Resultat i procent av periodens intäkter.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

(17)

KONTAKTINFORMATION

Verisec AB (publ) Org. nr: 556587-4376 Smedjegatan 6 Box 2034 131 02 Nacka Sverige

Symbol: VERI

ISIN-kod: SE0006343950

Besök gärna bolagets hemsida www.verisec.com

Johan Henrikson, VD Telefon: +46 733 45 89 02 johan.henrikson@verisec.com

Certified Adviser Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm +46 8 454 32 00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :