Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NASDAQ OMX MidCap

NYCKELDATA* KURSUTVECKLING

1 921,9 1 mån (%) -12,5

Nettoskuld (MSEK) 581,6 3 mån (%) 1,6

Enterprise Value (MSEK) 2 503,5 12 mån (%) 25,7

Soliditet (%) 40,9 YTD (%) 35,1

Antal aktier f. utsp. (m) 83,2 52-V Högst 27,4 Antal aktier e. utsp. (m) 83,2 52-V Lägst 13,9

Free Float (%) 33,7 Kortnamn SWOL B

*Per utgången av Q3

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 383 1 540 2 298 2 876

EBITDA (MSEK) 89 112 200 263

EBIT (MSEK) 62 81 158 224

EBT (MSEK) 61 80 144 205

EPS (just. SEK) 0,78 1,06 1,38 1,91

DPS (SEK) 0,30 0,45 0,65 0,80

Omsättningstillväxt (%) 0,3 11,3 49,2 25,2

EPS tillväxt (%) 156,2 37,0 29,7 38,4

EBIT-marginal (just. %) 4,5 5,3 6,9 7,8

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 27,2 29,1 18,8 12,1

P/BV (x) 2,0 2,3 2,1 1,9

EV/Omsättning (x) 0,8 0,8 1,1 0,9

EV/EBITDA (x) 12,6 11,5 12,5 9,5

EV/EBIT (x) 18,2 15,8 15,9 11,2

Direktavkastning (%) 1,9 1,9 2,8 3,5

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Nordstjernan 29,9% 29,7%

Familjen Zetterberg 21,5% 29,7%

Nordea Fonder 10,9% 9,1%

Kåpan Pensioner 4,0% 3,3%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Hofvenstam 4Q-rapport

VD Clein Ullenvik

CFO Lars Axelson

Analytiker: Johan Nilsson Wall

• Stark försäljningsutveckling

• Kapitalbindning och omorganisering

• Estimatförändringar

Konsumentvaror och -tjänster

Marknadsvärde (MSEK)

2017-02-16 RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Swedol erbjuder i sina egna butiker, genom återförsäljare, på postorder och via e-handel kvalitetsvaror till konkurrenskraftiga priser inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör och förbrukningsvaror.

BOLAGSBESKRIVNING

Stark försäljningsutveckling. Under tredje kvartalet levererade Swedol sedan tidigare kommunicerad försäljning om 618 MSEK (350). Exklusive Grolls ökade omsättning med 10,7%. Bruttomarginalen uppgick till 35,9% (38,6), vilket exklusive Grolls uppgick till 39,5%. Det finns anledning att fokusera på bruttomarginalen justerat för Grolls då det ej är fullt klarlagt vilka poster som ska härledas till Grolls COGS. Rörelseresultatet uppgick till 39,3 MSEK (21,1) innebärande en EBIT-marginal om 6,4% (6,0).

Justerat för EO-kostnader uppgick EBIT-marginalen till 7,3%, 0,2 procentenheter lägre än våra estimat.

Resultattillväxten tillskrivs lyckade försäljningssatsningar och god kostnadskontroll. God underliggande konjunktur samt stark utveckling för personligt skydd fungerade som draglok.

Kapitalbindning och omorganisering. Att vintern närmar sig visade sig tydligt. Varulagret ökade 77% Y/Y (påfyllnad inför vintersäsongen) vilket gav stort avtryck i det operativa kassaflödet, -25 MSEK (32,2), dock är detta nästintill uteslutande hänfört till Grolls vilket indikerar att lagret var något underförsörjt när verksamheten förvärvades. Rensat för Grolls är varulagersökningen endast +2,5% Y/Y vilket bör jämföras mot “gamla” Swedols försäljningsökning om 11%. I samband med rapporten annonserades även en omorganisation innebärande en divisionsuppdelning för Kläder & Skydd respektive Verktyg & Fordon. Strukturen bör förhoppningsvis leda till en mer fokuserad organisation samt underlätta integration av potentiella förvärv - enklare att utöka/koppla på ytterligare divisionsben.

Estimatförändringar. Estimaten reflekterar ett fullt konsoliderat Grolls 2017. I linje med bolagets indikationer bör det finnas synergier både på intäkts- och kostnadssidan.

Dels i distributionsledet och inköp, men även en möjlig sortimentmix vilket kan skapa spännande möjligheter - om än svårdefinierat till kvantitet och tidsram. Vi ser det som rimligt att nå över 8% i rörelsemarginal 2018, vilket är en bit kvar till bolagets mål om 11%. Framtida förvärv inkluderas ej i estimaten, men M&A muskler finns efter att emissionslikviden bokades in i kvartalet.

12,8 14,8 16,8 18,8 20,8 22,8 24,8 26,8

2015-11-02 2016-02-01 2016-04-27 2016-07-25 2016-10-17

SWOL B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 336 393 350 461 365 523 618 792 1 380 1 383 1 540 2 298 2 876 3 028

KSV -205 -243 -215 -290 -226 -322 -396 -481 -882 -860 -958 -1 425 -1 697 -1 787

Bruttoresultat 131 150 135 170 139 202 222 312 498 524 582 874 1 180 1 241

Rörelsekostnader -116 -126 -107 -128 -122 -148 -164 -240 -440 -436 -479 -674 -917 -956

Övriga intäkter/kostnader -4 6 1 1 1 -2 1 0 2 1 9 0 0 0

EBITDA 11 29 30 44 18 52 59 71 60 89 112 200 263 285

Avskrivningar -7 -8 -8 -9 -9 -10 -14 -11 -28 -27 -31 -43 -39 -40

EBIT 4 22 21 35 9 43 45 60 32 62 81 158 224 245

Finansnetto 0 0 0 0 0 -2 -6 -5 -6 -1 -1 -13 -19 -18

EBT 4 21 21 35 9 41 39 55 26 61 80 144 205 227

EO 0 0 0 -27 0 -7 -6 0 0 -12 -27 -13 0 0

Skatt -1 -5 -5 -2 -2 -8 -8 -12 -6 -11 -12 -30 -46 -51

Nettoresultat 3 18 16 6 7 26 26 43 19 37 41 102 159 176

EPS f. utsp. (SEK) 0,05 0,28 0,25 0,09 0,11 0,41 0,31 0,52 0,30 0,58 0,65 1,23 1,91 2,11

EPS e. utsp. (SEK) 0,05 0,28 0,25 0,09 0,11 0,41 0,31 0,52 0,30 0,58 0,65 1,23 1,91 2,11

Omsättningstillväxt Q/Q -16% 17% -11% 32% -21% 43% 18% 28% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 6% 13% 9% 16% 9% 33% 77% 72% 1% 0% 11% 49% 25% 5%

Bruttomarginal 39,0% 38,1% 38,7% 37,0% 38,1% 38,5% 35,9% 39,3% 36,1% 37,9% 37,8% 38,0% 41,0% 41,0%

Just. EBITDA marginal 3,4% 7,5% 8,4% 9,4% 4,9% 10,0% 9,5% 9,0% 4,3% 6,4% 7,3% 8,7% 9,1% 9,4%

Just. EBIT marginal 1,2% 5,5% 6,0% 7,6% 2,5% 8,2% 7,3% 7,6% 2,3% 4,5% 5,3% 6,9% 7,8% 8,1%

Just. EBT marginal 1,1% 5,4% 5,9% 7,5% 2,5% 7,8% 6,3% 7,0% 1,9% 4,4% 5,2% 6,3% 7,1% 7,5%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 44 81 66 142 198 215 EPS 0,30 0,58 0,65 1,23 1,91 2,11

Förändring rörelsekapital 16 -3 12 -96 -74 -23 Just. EPS 0,30 0,78 1,06 1,38 1,91 2,11

Kassaflöde löpande verksamheten 60 78 78 46 124 193 BVPS 7,44 7,86 8,01 10,89 12,15 13,46

Kassaflöde investeringar -19 -19 -34 -362 -52 -61 CEPS 0,93 1,21 1,22 0,55 1,49 2,32

Fritt kassaflöde 41 59 44 -316 72 132 DPS 0,20 0,30 0,45 0,65 0,80 0,90

Kassaflöde fin. verksamheten -42 -61 -43 471 -54 -67 ROE 4% 8% 8% 11% 16% 16%

Nettokassaflöde -2 -2 1 155 18 66 Just. ROE 4% 10% 13% 13% 16% 16%

Soliditet 57% 60% 61% 42% 44% 46%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

19 26 29 635 638 643 Antal A-aktier (m) 1,8

5 3 3 158 177 242 Antal B-aktier (m) 81,4

829 833 842 2 153 2 287 2 422 Totalt antal aktier (m) 83,2 +46(0) 8 712 00 00

476 503 513 906 1 011 1 120 www.swedol.se

149 103 82 546 527 462

280 320 278 626 699 722

MSEK Est Utfall Förr Nu Förr Nu

617 618 2 295 2 298 2 874 2 876

EBIT 46,4 45,1 171 158 218 224

0,37 0,31 1,38 1,38 1,83 1,91

*försäljning känd innan rapport

3Q16A*

ESTIMATUTFALL*

EPS (SEK)

3%

4%

-3%

-17%

0%

-8%

0%

MSEK

Immateriella tillgångar Vindkraftsvägen 2

135 70 Tyresö Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

2016E 2017E

0% 0%

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBITMARGINAL (R12m)

0 50 100 150 200 250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

35%

35%

36%

36%

37%

37%

38%

38%

39%

39%

40%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal -20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X

-100 0 100 200 300 400 500 600

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSOMRÅDE* ANTAL BUTIKER PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder. Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under eget varumärke. Butikerna står för den största delen av omsättningen men även postorder och en webbshop finns. Den primära målgruppen är små och medelstora företag inom bygg-, entreprenad-, åkeri-, skogs- och industrisektorn. Även privatkunder som efterfrågar proffskvalitet är tilltänkta kunder. Den största delen av bolagets försäljning sker genom butiker men man erbjuder även sina varor via postorder och en egen webbshop. Dessutom har man ett par återförsäljare som säljer Swedols egna varumärken. Under 2016 förvärvades samtliga aktier i Björnkläder Intressenter AB ("Grolls"). Grolls är i Norden ledande inom områdena Personligt skydd och Arbetskläder.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q3 2016 (Grolls konsoliderades från och med 8 juni 2016)

Sverige Norge Grolls

76 17

4 1

Sverige

Norge

Finland

Estland

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Swedol: Introduce och likviditetsgaranti. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :