Delårsrapport januari – mars 2016 Castellum

Full text

(1)

Castellum

Delårsrapport januari – mars 2016

(2)

2016

2 2016

jan-mars

2015 jan-mars

Hyresintäkter 855 801

Driftöverskott, Mkr 556 518

Förvaltningsresultat, Mkr 366 338

D:o kr/aktie 2,23 2,06

D:o tillväxt +8% 5%

Nettoinvestering, Mkr 2 442 1 039

Nettouthyrning, Mkr 0 21

Belåningsgrad 50% 50%

Långsiktigt substansvärde

(EPRA NAV) kr/aktie 130 113

(3)

Resultaträkning

Mkr

januari-mars 2016

Rullande 4 kvartal april 15 – mars 16

Hyresvärde (fullt uthyrt) 959 3 777 ~ 1 100 kr / kvm

./. Vakanser - 104 - 424 10%

Fastighets- och adm. kostnader - 341 - 1 216 ~ 350 kr / kvm

JV: Förvaltningsresultat 4 27

Räntenetto - 152 - 603 2,8% / 2,6 år

Förvaltningsresultat inkl. JV 366 2,23 kr / aktie 1 561 9,52 kr / aktie

Tillväxt – mål 10% 8% 7%

Värdeförändringar

Fastigheter 489 1 997

Derivat - 148 170

JV: Värdeförändringar och skatt - 1 - 3

JV: Stegvis förvärv 27 27

Skatt - 1 - 12

Uppskjuten skatt - 155 - 733

(4)

Nettouthyrning

4

(5)

Balansräkning

Mkr Mars 31, 2016

Förvaltningsfastigheter 44 773 ~ 12 500 kr / kvm och 6,4 % yield

Övriga tillgångar 681

45 454

Eget kapital 15 556

NNNAV 18 865 Mkr / 115 kr NAV 21 280 Mkr / 130 kr

Uppskjuten skatteskuld 4 593

Derivat 1 271

Räntebärande skulder 22 650 Belåningsgrad 50%

Övriga skulder 1 384

45 454

(6)

Investeringar

6

(7)

Investeringar

(8)

Kungspassagen – Uppsala

8

Läge: Centrala Uppsala Yta: 7 600 kvm

Tidplan: Inflyttning kvartal 4, 2018 Investering: 250 Mkr

Certifiering: Miljöbyggnad nivå silver

(9)

Finansiering

(10)

Förstärkt finansiering

10

2016 Q1 2015 Q4

Belåningsgrad 50% 49%

Räntetäckningsgrad 338% 351%

Genomsnittlig

- ränta 31 dec 2,8% 2,9%

- räntebindning 2,6 år 2,5 år

- löptid, krediter 3,1 år 3,1 år

- löptid, marginaler m m 3,1 år 3,1 år

Andel kapitalmarknadsfinansiering 45% 47%

Outnyttjade långfristiga krediter, Mkr 3 360 4 784

(11)

Finansieringsvillkor

Bank MTN CERT

Likviditet / Volym: Relativt God Något begränsad Medelgod

Kreditlöptid: 3 – 5 år 2 – 5 år Fokus 1 – 6 mån

< 1 år Kreditmarginaler: Något

högre

Höjts något under Q1 Fasta räntenivåer gäller

mot bakgrund av

negativ Stibor-ränta

(12)

Förfallostruktur (2016-03-31)

12

(13)

Castellum – till nästa nivå

Det självklara kommersiella valet för svenskt näringsliv och kommuner

Sveriges främsta förvaltare

En de främsta utvecklarna av kontor och logistikbyggnader

Det mest hållbara fastighetsbolaget

Positionerade där Sverige och Danmark växer

(14)

Vi sätter formen för fortsatt tillväxt

14

Stärkt fokus på den lokala affären

I fokus för förändringen står det lokala – våra lokala verksamheter lyfts fram och blir 18 affärsområden, vilka leds av

affärsområdeschefer som får större mandat och stärkt beslutskraft.

Strategiska initiativ i koncernen för att utveckla nästa generations städer

Vi kommer att fortsätta utveckla vår kompetens inom ett antal viktiga områden såsom projektutveckling, hållbarhetslösningar och digitalisering.

Samordna våra gemensamma supportfunktioner på

koncernnivå och skapa ännu mer effektiva och kvalitativa stödprocesser

Inom ekonomistyrning, IT, HR och kommunikation.

Hela verksamheten samlas under det gemensamma varumärket Castellum

Vi skapar också en ny struktur för verksamheten och blir fyra

regioner; Stockholm, Mitt, Väst och Öresund.

(15)

Gemensamt varumärke

(16)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :