Lesley Holmberg (FP)

Full text

(1)

Gabriel Barjosef (S) ledamot

Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M) ledamot

Christer Westfahl (M) ledamot Monica Eberyd (C) ledamot

Lesley Holmberg (FP) andre vice ordförande Iréne Wikström (FP) ledamot

Peter Fink (SD) ledamot Farid Albahadli (MP) ledamot

Övriga

närvarande Marie Göransson (S) ersättare Anette Palm (S) ersättare Maria Håkansson (M) ersättare Therese Andersson (C) ersättare Arvid Frandsen (SD) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare

Eva Åström förvaltningschef

Anna Granevärn biträdande förvaltningschef Sabina Lindell sekreterare

Utses att justera Lesley Holmberg (FP)

Justeringens plats och tid

Vård och Omsorg Paragrafer Nr 29-38

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Tony Hansson (S)

Justerande

Lesley Holmberg (FP)

(2)

Protokollet har justerats den 2011. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Vård- och omsorgsnämnden, Eslövs kommun Sammanträdesdatum 2011-04-20

Datum för anslagets uppsättande

2011- Datum för anslagets

nedtagande

2011- Förvaringsplats för

protokollet

Vård och Omsorg

Underskrift

Sabina Lindell

(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Information från LSS-verksamheten om personlig assistans

Ärendebeskrivning

Enhetschef Elisabeth Taylor informerar om LSS-verksamheten och i synnerhet om personlig assistans, som är en insats enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen bygger på att brukaren ska ges möjlighet att i största mån leva ett självständigt liv och dessutom kunna ha inflytande över vem som ska vara assistent respektive assistentsamordnare.

Beslut om assistans fattas av kommunal handläggare när beslutet understiger 20 timmars assistans per vecka. Eslöv betalar de 20 första timmarna i veckan av assistansen samt eventuell sjuklön och vikarielön när ordinarie personal är sjuk.

I Sverige totalt har ca 3 600 personer i Sverige insatsen personlig assistans.

Merparten beslut – 2655 st – är fattade av försäkringskassan enligt

Socialförsäkringsbalken (tidigare LASS). I Eslövs kommun hade under år 2010 72 personer personlig assistans och av dessa hade 36 insatsen verkställd av privat assistanssamordnare. Eslöv verkställer i snitt 16953 assistanstimmar per månad, 1217 av dessa timmar är kopplade till beslut fattade av kommunala handläggare.

För att verkställa besluten arbetar ca 125 tillsvidareanställda personliga assistenter inom kommunen, varav 30 av dem är anhöriga till personer med beslut om personlig assistans.

Annelie Nihlén, som arbetar som personlig assistent i Eslöv, berättar om sina upplevelser av yrket och sin erfarenhet av arbetet som personlig assistent åt en kvinna med förvärvad hjärnskada.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

(4)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr VoO.2011.0153

Ansökan om fortsatta projektmedel gällande stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Verksamhetschef Camilla Munther informerar om Eslövs kommuns tidigare ansökta projektmedel år 2010, till Länsstyrelsen, gällande utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld. Eslövs kommun beviljades 450 000 kr och en projektledare anställdes på 75% den 1 december 2010. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är av stor vikt att kommunen fortsätter att utveckla det arbete som påbörjats kring våldsutsatta kvinnor. En förutsättning för detta är att projektledarens anställning fortlöper och även utökas till en 100% tjänst. Därför föreslår förvaltningen att Vård- och omsorgsnämnden ska ansöka om vidare utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen för år 2011/2012. Kommande projekt som utvecklingsmedlen också skulle

användas till är att satsa på en utbildning för handläggare gällande riskbedömning.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse - Beslut om att ansöka om vidare utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- godkänna ansökan till Länsstyrelsen, om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld

- översända ansökan till Länsstyrelsen.

(5)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Budget – Prognos 1, 2011

Ärendebeskrivning

Biträdande förvaltningschef Anna Granevärn informerar om förvaltningens förslag till prognos 1 för Vård och Omsorg. Utifrån den bedömning som gjorts efter årets tre första månader prognostiseras ett underskott gentemot budgeten på 2 mkr.

Institutionsplaceringarna inom Individ och Familjeomsorg (IFO Vuxen) har ökat kraftigt de senaste åren från 4,3 mkr år 2007 till 7,8 mkr år 2010. För år 2011 befaras kostnaderna hamna närmare 10 mkr. Orsaken är att antalet kostnadsdrivande institutionsplaceringar enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) redan nu är i nivå med det totala antalet för hela år 2010. Det är framförallt placeringar av unga personer med grava missbruksproblem som ökar.

Utifrån det beräknas prognosen för IFO vuxen till ett underskott på 5,5 mkr.

Inom äldreomsorgen totalt prognostiseras ett resultat i nivå med budget eller något bättre. De särskilda boendena har fått en utökad budget för att höja personaltätheten från den 1 januari 2011, men det har tagit längre tid att verkställa beslutet och därför finns ett överskott för årets tre första månader.

Hemvården och hemsjukvården beräknas tillsammans redovisa ett underskott som dock i huvudsak kan balanseras mot överskottet inom särskilt boende. Det är framförallt av hemvården utförda insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är kostnadsdrivande.

Personlig assistans beräknas i nuläget redovisa ett resultat i nivå med budget för året.

LSS-verksamheten totalt beräknas i nuläget till ett överskott på ca 1,5 mkr. Detta förutsätter dels att antalet externa vårdplatser inte behöver utökas från

nuvarande fyra och dels att behovet av stöd hos tillkommande brukare inte är högre än vad som i nuläget kan beräknas.

Verksamheten socialpsykiatri prognostiseras till ett överskott på 1,2 mkr till följd av lägre kostnader för externa placeringar och att vakanta tjänster ej har tillsatts.

(6)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 31, forts

Även för de förvaltningsövergripande enheterna prognostiseras ett överskott som i nuläget beräknas till 0,8 mkr utifrån att nytillkomna tjänster ännu ej har tillsatts och att tillfälliga vakanser helt eller delvis finns under året.

Handlingar

- Prognos 1, 2011 – preliminär budget

Yrkande

Ordförande Tony Hansson (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att särskilt följa upp institutionsplaceringarna inom IFOs

verksamhet samt kostnaderna för dessa och finner att nämnden ger bifall på förslaget.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- godkänna förslag till prognos 1 för år 2011 och översända den till kommunstyrelsen

- uppdra åt arbetsutskottet att särskilt följa upp institutionsplaceringarna inom IFOs verksamhet samt kostnaderna för dessa.

(7)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Omkostnader i samband med ledsagarservice enligt LSS

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Eva Wensmark redogör för förslag på ändring och tillägg i Vård- och omsorgsnämndens beslut 2011-03-23 § 24 gällande omkostnader i samband med ledsagning enligt Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS).

Handlingar

- Ändring och tillägg i Vård- och omsorgsnämndens beslut gällande omkostnader i samband med ledsagning enligt LSS 9§3

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- Ändra beslutsformuleringen i § 24 gällande Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll daterat 2011-03-23, till

att omkostnader som kan uppstå i samband med ledsagarservice enligt LSS 9§3 inte ingår i den insats som regleras i nämnda lagrum. Anspråk på ekonomisk ersättning för sådana utlägg kan därför bara prövas enligt socialtjänstlagen

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta riktlinjer för hur dessa ansökningar gällande ersättning för ledsagarens omkostnader ska handläggas

att inga förändringar i denna fråga skall ske förrän ovanstående förslag till riktlinjer är klara.

(8)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr VoO.2011.0067

Yttrande angående motion om att öka andelen ekologiskt och närproducerat

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Eva Åström informerar om motion från Lennart Nielsen (MP) med rubriken Öka andelen ekologiskt och närproducerat i Eslövs

kostverksamhet. Yrkandet består i att Eslövs kommun successivt under

mandatperioden ska öka andelen ekologiska livsmedel i sin kostverksamhet till 50 % vid mandatperiodens slut, samt att Eslövs kommun ökar andelen

närproducerade livsmedel i sin kostverksamhet. I Vård- och

omsorgsförvaltningens yttrande framgår att förvaltningen inte bedriver en egen kostverksamhet. I de delar av verksamheten där måltider serveras upphandlas dessa enligt gällande upphandlingsavtal. I de delar av verksamheten där brukare får stöd av personal med att planera och införskaffa sina måltider kan

förvaltningen förstärka kompetensen hos personalen för att de ska kunna informera brukarna om ekologiska och närproducerade livsmedel. För

närvarande pågår ett projekt för framtagande av kostpolicy för Eslövs kommun där Vård- och omsorgsförvaltningen representeras av verksamhetschef Ann- Britt Lind. Förvaltningen föreslår att denna remiss beaktas i arbetet med kostpolicy för kommunen.

Handlingar

- Yttrande angående motion om att öka andelen ekologiskt och närproducerat

Yrkande

Peter Fink (SD) yrkar på avslag på förvaltningens yttrande gällande motionen, eftersom han inte vill ha med ordet ekologiskt i texten.

Ordförande Tony Hansson (S) yrkar på bifall för förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Nämndens ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Tony Hanssons (S) förslag.

(9)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att

- översända förvaltningens förslag till kommunstyrelsen för yttrande.

Peter Fink (SD) reserverar sig mot beslutet.

(10)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 34

Mål för mandatperioden 2011-2014

Ärendebeskrivning

Ordförande Tony Hansson (S) informerar om utkast till mål för

mandatperioden 2011-2014. Förvaltningschef Eva Åström framhåller att det som är markerat med fetstil i texten kommer att brytas ned i ett antal delmål och appliceras i hela verksamheten.

Handlingar

- Mål VoO mandatperioden 2011-2014 – utkast.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, samt att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett slutligt förslag till mål för mandatperioden till nästa nämndsammanträde.

(11)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Information från Rådet för Hälsa och Trygghet

Ärendebeskrivning

Ordförande Tony Hansson (S) informerar om det senaste mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet.

Handlingar

- Protokoll – Möte med Rådet för Hälsa och Trygghet 2011-03-24

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

(12)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 36

Anmälningar

Ärendebeskrivning

- Motion från Annette Linander och Jenny Eberyd (C) med rubriken Inför ett fritt matval. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2011-03-28 § 31.

Dnr VoO.2010.0206

- Revidering av arkivreglemente. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2011-03-28 § 32. Dnr VoO.2011.0144

- Information från Socialstyrelsen om tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Eslövs kommun. Dnr VoO.2011.0084

- Meddelande från Socialstyrelsen om inspektion av missbruksvården i Eslövs kommun. Dnr VoO.2011.0106

- Verksamhetsberättelse från Patientnämndens kansli – Årsredovisning 2010.

Dnr VoO.2011.0100

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

(13)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut, som fattats med stöd av Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning (§ 15/2008) anmäls:

- Anställningsbeslut 20-23/2011. Dnr VoO.2011.0059

- Beslutade ärenden enligt SoL inom äldreomsorgen, mars 2011 Dnr VoO.2011.0089

- Beslutade ärenden enligt LSS och LASS 2010-11-01, mars 2011 Dnr VoO.2011.0101

- Avgiftsbeslut äldreomsorgen, mars 2011. Dnr VoO.2011.0024

- Beslut om rätt att teckna beslutsattest från och med 2011-04-01 gällande Lisbeth Schwarskopf, ansvar 340180. Dnr VoO.2011.0091

Camilla Persson, ansvar 340130. Dnr VoO.2011.0091

- Varningsvarsel – ny skriftlig varning till anställd. Dnr VoO.2011.0060

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av de

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av den 20 april 2011 § 37.

(14)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 38

Övrigt

Ärendebeskrivning

Peter Fink (SD) nämner att han deltagit på anhörigkonferens i Helsingborg den 14 april.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :