• No results found

Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Karel Žemlička Technická univerzita v Liberci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Karel Žemlička Technická univerzita v Liberci"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2013 Karel Žemlička Technická univerzita v Liberci

(2)

2

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže

Bakalářský studijní program: strojírenská technologie

Zaměření: obrábění a montáž

Vliv řezných podmínek na kvalitu frézovaných tvarových součástí z hliníkové slitiny ve firmě Modelárna LIAZ, spol. s r.o.

The influence of cutting conditions on the quality of milled shaped parts made of aluminum alloys in the company Modelárna LIAZ, spol. s r.o.

KOM - 1208

Karel Žemlička

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

Konzultant: Ing. Pavel Vydra

- Modelárna Liaz, spol. s r.o.

Počet stran: 50

Počet příloh: 6

Počet tabulek: 10

Počet obrázků: 30

(3)

3

Označení BP: 1208 Řešitel: Karel Žemlička

Vliv řezných podmínek na kvalitu frézovaných tvarových součástí z hliníkové slitiny ve firmě Modelárna Liaz, spol. s r.o.

ANOTACE:

V bakalářské práci je hodnocen vliv řezných podmínek na kvalitu povrchu při CNC frézování tvarové součásti z hliníkové slitiny. Dále jsou v práci hodnoceny prove- dené experimenty zkoumající vliv nastavení kroku při obrábění na drsnost povrchu sou- části. Bylo testováno 5 různých kroků při obrábění. Z výsledků experimentů vyplývá

velikost optimálního kroku pro CNC frézování součástí z hliníkové slitiny AlMg4,5Mn0,7 ve firmě Modelárna Liaz, spol. s r.o.

The influence of cutting conditions on the quality of milled shaped parts made of aluminum alloys in the company Modelárna Liaz, spol. s r.o.

ANNOTATION:

The work is evaluated the effect of cutting conditions on surface quality in mil- ling CNC shaped parts made of aluminum alloy. Furthermore, this work evaluated by experiments investigating the effect of setting the step of machining the surface rough- ness components. Tested 5 different steps during machining. The results of experiments

show optimum step size for CNC milling of aluminum alloy components AlMg4,5Mn0,7 in company Modelárna Liaz, spol. s r.o.

Klíčová slova: obrábění, frézování, řezné podmínky, drsnost povrchu

Zpracovatel: TU v Liberci, KOM

Dokončeno: 2013

Archivní označ. zprávy:

Počet stran: 50

Počet příloh: 6

Počet tabulek: 10

Počet obrázků: 30

(4)

4

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.

121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vě- dom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.

Datum

Podpis

(5)

5

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat panu doc. Ing. Janu Jersákovi, CSc. za cenné rady a připo- mínky při řešení bakalářské práce.

Také děkuji panu prof. Ing. Janu Karáskovi za cenné rady a pomoc při měření v laboratořích KOM.

Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Pavlovi Vydrovi za pomoc při konzultaci bakalář- ské práce ohledné požadavků firmy Modelárna Liaz s r.o.

Dále bych chtěl poděkovat svému otci Ing. Karlovi Žemličkovi za cenné rady při řešení bakalářské práce.

References

Related documents

 Bez chlazení – zařízení pro svařování ani elektrody nejsou chlazené. Jedná se o stroje malého výkonu.  Uzavřený systém chlazení – zařízení i elektrody

Ze vztahu (3.3) je zřejmé, ţe hodnota V L je přímo úměrná teplotě přehřátí taveniny nad teplotou likvidu. V souladu s výše uvedeným poznatkem je téţ patrné, ţe

Mechanismy různého provedení jsou známy již od starověku, od jednoduché páky, přes klikové mechanismy až po současné složité mechanismy miniaturního

Záznam všech hodnot měřené řezné síly F CN z dynamometru KISTLER při broušení materiálu 14 220.3 a použití procesní kapaliny ESOK 1.0E. Záznam všech hodnot měřené řezné síly

Příčinou teplotního cyklu svařování je pohybující se zdroj tepla, který působí v oblasti svarového spoje. Při svařování laserovým paprskem vzniká teplo v důsledku

V provozu je víc než běžné, že kolečka VZV za sebou zanechávají černé šmouhy, zejména v místech kde brzdí nebo se otáčí na místě. A to jsou právě

a) Místo dříve obvyklých dvou silnějších ojničních šroubů se volí čtyři slabší (obr.3), umístěné co nejblíţe klikovému loţisku. Aniţ by se sníţila

Aby bylo moţné technologii lepení v automobilovém průmyslu na výlisky z plechů aplikovat, je třeba nejprve zjistit, zda je vůbec moţné výlisek vyrobit. V první