• No results found

Karies bland barn och ungdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karies bland barn och ungdomar"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Karies bland barn och ungdomar

SOCIALSTYRELSEN

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00

Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se

Epidemiologiska uppgifter för år 2019

Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om kariesförekomsten hos barn och ung- domar från Sveriges regioner och sammanställt uppgifterna på nationell nivå.

Uppgifterna avser år 2019.

Uppgifter om barns och ungdomars tandhälsa i Sverige utgör ett verktyg för planering av regionala och nationella insatser på tandvårdsområdet. Vidare an- vänds tandhälsodata för regionala, nationella och internationella jämförelser av tandhälsa. I Sverige kan den nationella sammanställningen fungera som ett riks- genomsnitt vilket kan användas som referens vid regionala uppföljningar. Inter- nationellt används Sveriges uppgifter om barn och ungdomars tandhälsa bl.a. i jämförelser inom Norden. Uppgifterna samlas också in och presenteras av WHO Collaborating Center i Malmö.

Metod för insamling och sammanställning av uppgifterna

Sedan 1985 har Socialstyrelsen samlat in uppgifter från regionerna1 om karies hos barn och unga vid vissa indikatoråldrar. Metoden för insamling av uppgif- terna samt förklaringar av använda begrepp finns redovisade i Socialstyrelsens rapport Karies hos barn och unga – En lägesrapport för år 2008.

Insamlade uppgifter avser barn och unga vuxna i åldrarna 3, 6, 12, 19 och 23 år. I årets sammanställning har Socialstyrelsen valt att inkludera åldersgruppen 23 år då de sedan 2019, enligt tandvårdslagen2 omfattas av regionernas barn och ungdomstandvård. För 3-åringar avser insamlade uppgifter en ettårsperiod, det år man fyllde 3 år. För övriga åldersgrupper har Socialstyrelsen inhämtat och sam- manställt uppgifter om personer som besökt tandvården under en tvåårsperiod, de som besökte tandvården det år man fyllde 6, 12, 19 respektive 23 år alterna- tivt året innan. Anledningen till detta är att barn och ungdomar som vid senaste besök till tandvården varit kariesfria inte alltid behöver kallas det år man fyller 6, 12, 19 respektive 23 år. Genom att begränsa insamlingen till ett år kan detta visa sig i lägre täckningsgrad för antalet undersökta samt en överrepresentation av barn med karies.

Uppgifter som samlats in är: totala antalet barn och unga vuxna i respektive åldersgrupp i regionen, antal undersökta samt antal kariesfria.

1 Tidigare landstingen

2 7§ Tandvårdslagen (1985:125)

(2)

För 12-, 19- och 23-åringar samlas även in uppgifter om antal kariesskadade eller lagade tänder enligt DFT index3. För gruppen 19- och 23-åringar redovisas också kariesskador på tändernas kontaktytor, så kallad approximalkaries som be- nämns DFSa 4.

Insamlade uppgifter redovisas som andelar undersökta i respektive ålders- grupp, andelen kariesfria och medelantalet DFT och DFSa i respektive ålders- grupp.

För åldersgrupperna 12- respektive 19-åringar har dessutom så kallat SiC in- dex5 beräknats. Med SiC index redovisas kariesförekomsten bland den tredjedel individer i respektive åldersgrupp som har flest kariesskadade tänder.

Resultat

Tjugo regioner har redovisat uppgifter om kariesförekomst bland barn och unga vuxna i de inkluderade åldersgrupperna. Tolv av regionerna har redovisat data uppdelat på ett respektive två år för 6-, 12-, 19- respektive 23-åringar och två regioner har enbart redovisat samlat resultat för en tvåårsperiod. Resterande har redovisat för ettårsperiod.

Resultaten visar att bland 3- och 12-åringar är kariesförekomsten oförändrad jämfört med året innan, 5 procent av 3-åringarna respektive 33 procent av 12- åringarna har kariesskador eller fyllningar i sina tänder. Bland 19-åringar forts- ätter andelen ungdomar med karies att minska, från 60 procent år 2018 till 58 procent 2019. Bland 6-åringar fortsätter andelen barn som har karies däremot att öka. Mellan 2018 och 2019 ökar andelen barn med karies med en procentenhet.

År 2019 har 28 procent av barnen karies.

Sammanställningen för år 2019 visar att trenderna som visats i Socialstyrel- sens tidigare sammanställningar består bland de olika åldersgrupperna men för- ändringarna mellan åren är små. Figur 1 visar andel barn och ungdomar med ka- ries år 2011 och 2019 i respektive åldersgrupp. Figuren visar nära oförändrat läge bland 3-åringar, minskning i andel barn och ungdomar med karies bland 12- och 19-åringar men en ökning i andel 6-åringar som har karies.

3 DFT är förkortning och står för Decayed and Filled Teeth

4 Detta är av intresse eftersom dessa skador ofta tyder på längre framskriden kariessjukdom och är en god indikator på framtida vårdbehov. Det beror på att lagningar på tändernas kontaktytor oftare går sönder än till exempel på tugg-ytor och behöver då lagas på nytt.

5 SiC är förkortning och står för Significant Caries Index och avser medelvärdet av skadade tänder för den tredjedel barn och ungdomar som har flest skadade tänder

(3)

Bakomliggande orsaker till den försämrade kariessituationen bland 6-åringar är inte klarlagda. Andelen barn som kommer för undersökning under det år de fyll- ler 6 år har minskat sedan år 2011. Under samma period ökar antalet barn som vid en undersökning diagnostiserats med karies och utgör år 2019 en större andel av åldersgruppen jämfört med år 2011 (figur 2). För att få en djupare kunskap om den försämrade kariessituationen bland 6-åringar genomför nu Socialstyrel- sen en fördjupad analys av förskolebarnens försämrade munhälsa, med planerad publicering i slutet på året 2021.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2013 2015 2017 2019

Procent

Andel 6-åringar som har undersökts

Andel 6-åringar som vid en undersökning har diagnostiserats med karies Källa: Socialstyrelsen 2020

*Avser andelen barn som har undersökts det år de fyllt 6 år

Figur 2. Förändring i andelen* 6-åringar som har undersökts respektive som har diagnostiserats med karies, mellan år 2011 och 2019

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3-åringar 6-åringar 12-åringar 19-åringar 19 åringar DFS-a Procent

2011 2019

Figur 1. Andel* barn med karies år 2011 respektive 2019, efter ålder

Källa: Socialstyrelsen 2020

*Avser andel av de barn som undersökts det år de fyllt 3, 6, 12 respektive 19 år

(4)

En ökad kariesförekomst bland 6 åringar kan förväntas visas i ökad kariesföre- komst bland 12 åringar på sikt. Ännu har detta inte märks av bland 12-åringar.

Andelen barn med karies i åldersgruppen är 35 procent år 2011 och 33 procent år 2019. DFT är i genomsnitt 0,7 och ligger på samma nivå som tidigare år. Även bland den tredjedel som har flest antal kariesskadade tänder har situationen inte ändrats under samma period. SiC index för 12 åringar är 2,1 år 2019 jämfört med 2,2 år 2011.

Tandhälsan bland 19-åringarna har visat ständiga förbättringar i tidigare sam- manställningar. Resultaten för år 2019 visar att den trenden fortsätter. Andelen ungdomar som har karies minskar och DFT är i genomsnitt 2,1 jämfört med 2,5 år 2011.

Bland de ungdomar som har tecken på längre framskriden sjukdom där karies- skador har uppstått mellan tänderna visas däremot inga förbättringar. I genom- snitt har 19-åringarna 1 kariesskadad kontaktyta år 2019 som är samma resultat som år 2011. Den tredjedel av åldersgruppen som har flest kariesskadade tänder visar inte hellre någon tydlig förändring, SiC index bland 19-åringar är 5,4 år 2019 och har varit oförändrat jämfört med tidigare två år.

Figur 3 visar förändring i andel 19-åringar med karies (DFT>0) respektive med karies på kontaktytor (DFSa>0). Resultaten för 19-åringar tyder därför på att tandhälsoförbättringen som visats på gruppnivå gäller främst större andel ungdomar som inte fått karies, men allvarlighetsgraden av kariessjukdomen bland de som har fått kariesskador verkar inte ha förbättras i samma utsträck- ning.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2013 2015 2017 2019

Procent

Andel 19-åringar med karies (DFT > 0)

Andel 19-åringar med karies på kontaktytor (DFSa > 0) Källa: Socialstyrelsen 2020

Figur 3. Förändring i andel 19-åringar som har karies respektive karies på kontaktytor, mellan år 2011 och 2019

*Avser andel personer som undersökts det år de fyllt 19 år

Bland 23-åringar är andelen med karies 65 procent, andelen med karies på kon- taktytor 39 procent och genomsnittsantal kariesskadade tänder 2,8 DFT. Jämfö- relsevis var åldersgruppen 19-år 2015 och var andelen med karies då 63 procent och 30 procent hade karies på kontaktytor. Andelen som har karies har därför

(5)

inte ökat avsevärt men sannolikt att de som hade karies som 19-åringar nu även har fått karies på sina kontaktytor, och därmed fått en mer framskriden karies- sjukdom vid 23-års åldern.

References

Related documents

In this thesis, theory on both gamification and the characteristics of successful instructional and educational games were used to design and implement several game

Från Google Scholar har jag hittat mycket, och har mest använt mig av sökorden ungdomar, andlighet, spiritualitet och hittat 1160 resultat då jag sökt med orden ungdomar och

Figur 4: Medelvärde för antal kariesskadade tänder för 13-åringar i Stockholms län, WHO:s mål (12-åringar) samt SiC-index (lägsta tredjedelen) för 13-åringar i Stockholms

När det gäller polisens möjligheter att ingripa när man påträffar ungdomar mellan 12 och 15 år i miljöer med narkotika som kan vara skadliga för den unges utveckling har polisen

Författarna till examensarbetet upplevde att tidigare forskning fokuserat på olika fenomen inom liknande ämnesområde och att sammanställa detta med syftet att

Detta skulle skapa nya möjligheter till intäkter till mindre butiker samt ge möjlighet för människor boende utanför storstäderna att enkelt och smidigt kunna köpa enklare

Därför anser vi att riksdagen bör ta ytterligare steg för att minska antalet karensdagar i Arbetslöshetsförsäkringen. ClasGöran Carlsson (S) Monica

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att ändra elområdesindelningen genom en sammanslagning till två områden

Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att ändra elområdesindelningen genom en sammanslagning till två områden i stället för fyra, i enlighet med de förslag som

Syftet var att beskriva föräldrars attityder till kariesassocierade faktorer bland yngre barn och eventuella samband mellan sociala faktorer och karies..

epidemiologiska uppgifter för år 2011 visar att andelen 3-åringar med kariesskadade tänder var något lägre i Stockholms län jämfört med resultatet nationellt.. Andelen

A relative ranking of the toxicity weighted molar production rates is given below for the different periods in the large-scale tests and for the different combustion

Utgivarna ha1 · då varit tvungna att utfor- ma verket i form av ett anta l specia lstudi er över olika områden, sammanhå llna av inle- dande allmänna öve i -

Enkelt uttryckt innebär decorum att talaren ska ha sinne för språk och stil som passar sett ur en mer generell synvinkel, medan aptum innebär att talaren ska ha sinne för språk

Enligt Linnér och Lundin måste läraren ta del av elevernas aktiva språk som utgångspunkt och tillsammans arbeta med detta språk i ett språkutvecklande syfte

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Mark från den senaste undersökningen jämfört med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs..

Den andra huvudkategorin; Meningsfulla aktiviteter, med tillhörande underkategorier; Rörelseglädje och att skapa förutsättningar för ökat självförtroende, svarar

Uppsatsen beskriver kariesprevalensen bland barn i Norden med olika ursprung och i olika åldrar, samt visar att invandrarbakgrund innebär en högre risk för att utveckla karies. Det

Tidigare studier har inte bara visat att elevers hembakgrund och lärarkompetens är av betydelse för skolprestation utan även för den samverkan som sker mellan skola och hem

Detta faktum skulle kunna förklara den goda påverkan på barns och ungdomars BMI jämfört med de fyra studier som inte påvisade signifikanta skillnader i förändringar av

Här på det yrkesförberedande programmet finns det också en markant skillnad (jmf ”svårt för att somna”), då 38 % av dem som går på det yrkesförberedande programmet anger att

Arbetsloshet medfor dessutomokad risk for sociala konsekvenser i form av bland annat okad risk for aliena- tion, utslagning samt kriminalitet.. Dessa studier visar ocksa

Vidare beskriver författarna att när yngre människor berövas möjligheten till arbete, kan de tvingas välja andra mer negativa referensramar för sin identitet,