• No results found

Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-13 SID 1 (13)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-10-13 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:06-20:47 Uppehåll i sammanträdet kl. 19:47 – 19:52

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M) (distans) Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jon Pettersson (M) (distans) Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans) Per Pettersson (C) (distans) Birger Nord (S) (distans) Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef §§ 48-53 Erik Gunnarsson, fastighetschef §§ 48-54 David Nordin, stadsmiljöchef §§ 48-56 Åsa Kling, VA-chef §§ 48-53

Maria Tiger, enhetschef §§ 48-56 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-18 Anslaget tas ner 2021-11-09

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-08 Originalprotokollet förvaras på Tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 2 (13)

Signatur

§ 48

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg att diskussion om framtida mötesform hanteras under § 57 Övrigt.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 3 (13)

Signatur

§ 49

Delårsbokslut per augusti 2021 (TND/2020:1)

Beslut

Tekniska nämnden tar del av delårsrapporten per augusti 2021.

Sammanfattning

Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter och merparten av nämndens entreprenörer har och har haft en god beredskap.

Större skolrenoveringar som har genomförts under perioden är Råsundaskolans gamla del samt Centralskolans lokaler och gård. Inom förskoleverksamheten har Gasellens förskola, Thors förskolan renoverats inom ramen för minskade barngrupper i

förskolan. På Igelbäckens- och Pumpans förskolor har nya lokaler tillskapats och gårdar anlagts. En ny driftentreprenör inom fastighet, H2M påbörjar sitt uppdrag 1 november 2021.

Inom cykelplanens genomförandeprogram har bland annat Östervägen färdigställts samt en gång- och cykelväg söder om Ulriksdalsskolan. Hannebergsparkens lekplats färdigställdes under våren och arbetet med Löftets lekpark pågår. En cirkulationsplats är under byggnation i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan. Första etappen av upprustning av Råstasjöns gångstråk är färdigställd.

Arbetet med avfallsplanens genomförande pågår och en utökad dialog med

bostadsrättsföreningar är inledd i syfte att möjliggöra en ökande matavfallssortering i staden.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fem mål och tre uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med de fem nämndmålen pågår enligt plan och de fem målen bedöms uppfyllas till stor del under året.

Uppdraget ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering” är slutförd. Arbetet med de övriga uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens nettointäkt, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för perioden till 0,3 mkr, vilket är 7,1 mkr lägre jämfört med föregående år. Periodens positiva

budgetavvikelse på 11,2 mkr beror till största delen på ökade intäkter gällande den reviderade avfallstaxan inom affärsverksamheten, ökade hyresintäkter samt lägre kostnader på grund av säsongsvariationer.

Helårsprognosen för nämnden uppgår till ett överskott om 2,0 mkr vilket hänförs till affärsverksamhetens justerade taxa.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 4 (13)

Signatur

Av nämndens investeringsbudget på 166,6 mkr har 151,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämndens helårsprognos, exklusive ombyggnationen av Råsundaskolan, ligger i nivå med tilldelad investeringsbudget. Ombyggnationen av Råsundaskolan finansieras huvudsakligen inom den av kommunfullmäktige beslutade skolupprustningsfonden.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 5 (13)

Signatur

§ 50

Verksamhetsplan och budget 2022 (TND/2021:25)

Beslut

• Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och

internkontrollplan

• Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå

kommunfullmäktige att besluta om revideringar i taxan för upplåtelse av kommunal mark som är offentlig plats från 1 januari 2022

• Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå

kommunfullmäktige att besluta om uppdaterad avfallstaxa för Solna stad från 1 januari 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om förutsättningarna för budget 2022 med inriktning för 2023-2024. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2022.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem nämndmål för tekniska nämnden:

• Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

• Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

• Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

• Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

• Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

I kommunstyrelsens beslut om verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten, inklusive affärsverksamheten, totalt 21,8 mkr. Jämfört med budgetramen 2021 är detta är en ökning med 5,5 mkr. Förändringen beror främst på att nämnden erhåller kompensation för ökade kapitalkostnader.

Investeringsbudgeten uppgår till 140,6 mkr, vilket är en minskning med 26,0 mkr

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 6 (13)

Signatur

jämfört med budgetram 2021. Detta beror på att nämnden under 2021 fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt elljusspår i Igelbäckens naturreservat.

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan och taxa för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i kommunfullmäktige i

november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2022.

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 2022.

Röstförklaring

Atilla Yavuz (V), Katsiaryna Strachal (S) och Sune Holmgren (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 7 (13)

Signatur

§ 51

Reviderad kommunal avfallsföreskrift för Solna stad (TND/2021:908)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari 2022.

Sammanfattning

Stadens nu gällande kommunala avfallsföreskrifter trädde ikraft 1 januari 2021. Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om att hantering av returpapper från 1 januari 2022 ska bli kommunalt ansvar istället för producentansvar. För att implementera denna ansvarsförändring behöver de kommunala avfallsföreskrifterna uppdateras.

Kommunalt ansvar för omhändertagande av slam från små enskilda avlopp har förtydligats, som en anpassning till en förändring i Miljöbalkens 15 kapitel.

Förslag på förändringar

Returpapper

Kommunen har genom beslut i Kommunstyrelsen (2021-06-21) godkänt fullmakt för SÖRAB att ansvara för insamling av returpapper.

 Returpapper lämnas i behållare på allmänna platser eller på privat mark som har upplåtits för ändamålet.

 Fastighetsinnehavare till flerfamiljshus, grupphusområden med gemensam avfallshämtning samt verksamheter ska om de önskar fastighetsnära insamling av returpapper anlita en av SÖRAB:s auktoriserade insamlingsentreprenörer. Avgift regleras mellan fastighetsinnehavaren / verksamheten och anlitad entreprenör.

Slam från avloppsanläggningar

Avfallsansvarig nämnd har ansvar för hanteringen av avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar dimensionerade för högst 25

personekvivalenter. Detta gäller om anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller om spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.

Förslaget ska remitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, och samråd/utställning för granskning ska ske innan förslaget fastställs av kommunfullmäktige.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 8 (13)

Signatur

§ 52

Trafikplan för ett växande och hållbart Solna – svar på remiss (TND/2021:889)

Beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till Kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning och bakgrund

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter, utifrån klimatstrategins mål. Syftet med trafikplanen är tydliggöra stadens inriktning och strategier för

trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads vision, översiktsplan och

klimatstrategi. Inriktningen är att Solna ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart, ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med ett modernt transportsystem.

Staden ska ha en blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet till storstad, natur och kultur. Detta förenas med klimatstrategins

målsättningar om att stadens organisation ska vara klimatneutral år 2035 och staden 2045.

För att uppnå visionen, översiktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem:

• Minska behovet av resor och transporter med bil

• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken

• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse

• Fortsätt utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Sammantaget skapar denna inriktning för utvecklingen av Solnas trafiksystem, förutsättningar för miljösmarta resval för såväl solnabor som inpendlare till Solna.

Utifrån de övergripande strategierna anges i trafikplanen strategier för de olika trafikslagen – gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstransporter.

Strategierna ska tillämpas av miljö- och byggnadsförvaltningen och

stadsledningsförvaltningen vid planeringen av nya utbyggnadsprojekt/områden i

staden. På motsvarande sätt ska tekniska förvaltningen tillämpa trafikplanens strategier i utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Trafikplanen är utarbetad av representanter från stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Planen ska kunna användas i planeringen av nya utbyggnadsområden/utbyggnadsprojekt i Solna, samt för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön i Solna. Den är därmed

huvudsakligen ett verktyg för stadens interna planeringsarbete, men kan även vara till vägledning för byggherrar.

Trafikplanens innehåll och formulerade strategier

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 9 (13)

Signatur

Trafikplanen inleds med en beskrivning av Solnatrafiken idag, med beskrivningar om nuläget för respektive trafikslag. Kapitlet innehåller en hel del statistiska diagram som till stor del är baserade på resvaneundersökningar (RVU) genomförda av Region Stockholm, Trafikverket, Storstockholm och Stockholms stad.

Resvaneundersökningarna är genomförda 2015 respektive 2019, men i diagrammen kan det uppfattas som att uppföljning skett årsvis, med en kraftig förändring från år 2018 till 2019 gällande färdsättens andel av det totala resandet. I själva verket är staplarna för perioden 2015-2018 baserade på RVU 2015 och resultatet för 2019 på RVU 2019.

Utvecklingen har sannolikt utvecklats någorlunda linjärt under denna period och inte med en dramatisk förändring mellan två specifika år.

I kapitlet om Solnatrafiken idag framhävs vilken potential som finns i Solna om ett mer hållbart resande genom beskrivningar av tillgängligheten till spårbunden kollektivtrafik samt att Solnaborna är de länsbor som når flest arbetsplatser inom 30 och 45 minuters cykling.

Nästkommande kapitel handlar om de mål som finns på nationell, regional och lokal nivå som ligger som bas för denna plan. Häri nämns bland annat de transportpolitiska målen, den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 samt stadens egen översiktsplan och den under 2019 antagna klimatstrategin.

För tekniska nämndens del är trafikplanens strategier särskilt relevanta då de ger vägledning om prioriteringen för respektive trafikslag. Varje trafikslag har omkring tio strategier som beskriver hur trafikslaget ska utveckla i en hållbar riktning samt vilka prioriteringar som är mest angelägna.

Strategierna ger förvaltningen god vägledning gällande prioriteringar, men innebär också nya arbetsmoment som inte är inarbetade i gällande avtal. Ett exempel på detta är drift- och underhållsstrategin för gångtrafik som föreskriver att större gångstråk ska omfattas av sopsaltning.

Tekniska förvaltningen vill också understryka vikten av att fortsätta med de särskilda satsningar som görs inom cykelinfrastrukturen för att uppfylla strategierna om att knyta ihop regionala och kommunala målpunkter.

En synpunkt av mer korrekturmässig karaktär handlar om kartan på sid 40 där markeringen för OKQ8 i Bergshamra hamnat för långt norrut. Kartan kan också förtydligas med att de markerade vägarna är primära och sekundära vägar för farligt gods.

Slutsatser

Tekniska förvaltningen anser att remissversionen av Trafikplan för ett växande och hållbart Solna utgör ett tydligt strategidokument för stadens framtida inriktning i trafikplaneringsfrågor.

Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt eget svar.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 10 (13)

Signatur Yttrande

Magnus Persson (C), Andreas Hulusjö (KD), Gunnar Ihrén (L), Veronika de Jonge (M) och Peter Svahn (MP) anmäler yttrande enligt bilaga 2 till protokollet.

Katsiaryna Strachal (S), Sune Holmgren (S) och Atilla Yavuz (V) ansluter sig till yttrandet.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:47.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:52.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 11 (13)

Signatur

§ 53

Information från förvaltningen

Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om att avtal för takentreprenad inklusive snöskottning är klart och att ingen överprövning inkommit samt att H2M tar över fastighetsdriften den första november.

Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om fastighetsprojekt under 2020.

Råsunda skolas mellanstadium har fått en teknisk upprustning, nya ytskikt, och ny planlösning. Gläntan, fritidslokaler, är omgjorda till undervisningslokaler för primärt estetiska ämnen. Råsunda skolas högstadium har sex nya klassrum med tillhörande grupprum samt tre nya små gårdar är ombyggda utifrån elevernas önskemål.

Igelbäckens förskola har byggts på med ett våningsplan vilket möjliggör etablering av Ringens förskola. Ringens förskola har fått en egen gård och ytterligare en gård anläggs i anslutning som allmänheten kan nyttja. För Pumpan och Paprikans förskola har en ny förskola etablerats i två plan med två nya gårdar. Inom ramen för minskade

barngrupper i förskolan har Gasellens förskola fått ny planlösning, ventilation, ytskikt och el. Thors förskola har renoverats med nytt ytskikt, el samt ny fasad. Nytt tak har lagts på Paprikans förskola, Svedenbadet, Huvudstabadet, brandstationen, Väntorp, Huvudsta ridklubb samt Hagalundsskolans idrottshall. Under året har även en större ytskiktsrenovering på Ekensbergsskolan genomförts, två hissar på Polhemsgården moderniserats, nya solskydd satts upp på förskolor, diskutrymmet på Bergshamraskolan renoverats och Borgens förskola fått ny ventilation. Bergshamra IP har rustats upp under året och sargen till fotbollsplanen vid Hagalunds parklek har bytts ut.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 12 (13)

Signatur

§ 54

Frågor till förvaltningen

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Hur långt har Tekniska förvaltningen kommit i sin installation av de 40 laddstolparna som skulle varit klara 2020?

Förvaltningen svarar att staden är indelad i två områden, nord och syd. I område nord är 14 stolpar uppsatta varav 7 är driftsatta. Resterande kommer att monteras innan årsskiftet. Elnätsägaren har inte meddelat när inkoppling kan ske. I område syd påbörjas installationer av samtliga 20 stolpar vecka 43. Driftsättning av 19 av 20 stolpar sker så fort installation är klar. Stolpen på Korta gatan driftsätts preliminärt vecka 49 på grund av utbyte av transformatorstation.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Det har dykt upp många frågor om höga hastigheter på en del av de större gatorna i Järvastaden. Gunnarbovägen - finns det någon tanke på hastighetsreducerande barriärer främst för bilar från Alekärrsvägen upp till Brotorpsvägen? Solåsvägen i ”kröken” uppe vid Igelbäckens naturreservat är det en kraftigt och skymd krök med en nedförsbacke som borde förses med ett farthinder. Är det möjligt att installera ett farthinder?

Förvaltningen svarar att hastighetsmätning utfördes på Gunnarbovägen under oktober/november 2020. Medelhastigheten var då 26,7 km/h. Det kommer även att anläggas en avsmalning av vägen samt förhöjd gång- och cykelpassage på

Gunnarbovägen vilket reducerar hastighet.

§ 55

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 § 19-25

TNdel/2021 § 333-340, 342-384

§ 56

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-13 SID 13 (13)

Signatur

§ 57 Övrigt

Tekniska nämnden diskuterar mötesform för kommande nämndsammanträden.

Magnus Persson (C) informerar om att studiebesök på Råsunda skola är planerat att genomföras under november, förutsatt att pågående pandemi tillåter genomförande.

§ 58

Godkännande av digitalt deltagande

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltaganden vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

(14)

Solna 13 oktober 2021 Tekniska nämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022 TND/2021:25

Röstförklaring

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2022 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med egna budgetförslag.

Atilla Yavuz Katsiaryna Strachal

Vänsterpartiet Socialdemokraterna

Bilaga 1 till TND/2021-10-13 § 50

~ • Socialdemokraterna ~:a

(15)

2021-10-04 Tekniska nämnden Ärende 7, TND / 2021:889

Trafikplan för ett växande och hållbart Solna – svar på remiss.

Yttrande

Trafikplanen kommer att framöver vara ett viktigt verktyg i planeringen av staden trafikmässigt. Vi står helt bakom prioriteringen av hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik.

Att trafikplanen särskilt lyfter fram trafikaspekterna för gångtrafik ser vi mycket positivt på, då det är ett trafikslag som hittills fått för lite synlighet i den övergripande planeringen. På just det området har vi politiker också några kompletterande medskick utöver förvaltningens synpunkter, enligt nedan.

Flera av förslagen på gångstråk kommer från Stockholms stads arbete med projektet "Gångstråk Stockholm". Även om dessa stråk generellt är väl valda och väl förser även Solna med ett övergripande gångnät, har de i vissa fall prioriterat en lugn promenadmiljö i avvägningen gentemot andra aspekter som också är viktiga för Solna stad i en trafikplan, som exempelvis gångflöden, gång som transportfunktion, och främja gång i stadsrummet längs exempelvis en stadsgata trots att det är en bullrigare miljö. Det bör inför arbetet med slutversionen av trafikplanen övervägas om några av dessa stråk ska justeras till närliggande platser och utfallet återkopplas till Stockholms arbete. Två exempel:

- Exempelvis är troligen västra Råsundavägen betydligt mera använd av fotgängare än parallellgatan Erik Sandbergs gata.

- Stråket genom Karolinska och kyrkogårdarna är troligen också i första hand anpassat för rekreativa syften snarare än gång som transportmedel.

På några platser skulle man kunna överväga att komplettera med något ytterligare tvärgående stråk på motsvarande sätt. Möjliga kandidater är exempelvis:

- Akademiska stråket genom Hagastaden kommer framöver ha en alltmer viktig funktion för gångtrafiken i stadsdelen och har också en tydlig planering som viktigt framtida gångstråk i stadsdelen.

- Haga Norra - Hagalund är ett viktigt anslutande stråk till gångstråken i Hagaparken som används av många Solnabor som tar sig dit.

- Från Solna station går viktiga gångstråk in i Arenastaden och vidare mot Råstasjön, idag främst längs Evenemangsgatan och/eller genom Mall of Scandinavia, men i framtiden kanske snarare längs Dalvägen som planeras med gång i fokus.

- I norra Solna finns ett möjligt tvärstråk av mer rekreativ art Ulriksdals slott - Överjärva gård - Järvastaden.

Slutligen noterar vi att flera gångstråk är utpekade på platser, där väghållaren är en annan än Solna stad genom tekniska nämnden. Exempel inkluderar Kungliga Djurgårdens förvaltning för gångstråken genom Hagaparken, det finns också minst två berörda samfälligheter och flera andra övriga markägare. Samtidigt som dessa gångstråk har en viktig roll och absolut bör finnas med i stadens trafikplan, vill vi särskilt påpeka att staden inte kan göra några utfästelser vad gäller drift och skötsel, till exempel sopsaltning, av gångstråk där vi inte är väghållare.

Magnus Persson (C) Veronika de Jonge (M)

Gunnar Ihrén (L) Peter Svahn (MP)

Andreas Hulusjö (KD)

Bilaga 2 till TND/2021-10-13 § 52

References

Related documents

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex