• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-05-25 SID 1 (8)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-05-25 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-20:25

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M)

Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Anne Utter (L) (distans)

Louisa Cheung (MP) (distans) Lena Westin (C) (distans) Mikael Kullberg (S) (distans) Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Eva Holmquist (M) (distans) Ulla Alfvén (M) (distans)

Annica Wohlin Wottrich (L) (distans) Cecilia Bravo (S) (distans)

Inger Grape-Olausson (V) (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef

Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef §§ 41-46 Fredrik Olsson, avancerad utredare §§ 42-46 Mona Zakeri, kvalitetsutredare §§ 41-42 Sandra Henriksson, projektanställd §§ 41-42 Liberta Mehmedi, projektanställd §§ 41-42 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-05-25

Paragrafer §§ 41-49

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-05-26 Anslaget tas ner 2021-06-17

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-06-16 Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 2 (8)

Signatur

§ 41

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista

§ 42

Information

Mona Zakeri informerar om utvecklingsprojekt som ska genomföras under 2021.

Äldreomsorgslyftet med syfte att utveckla kompetensen hos vårdpersonal.

Teknik kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, med digital tillsyn och digitala verktyg.

God och nära vård ska ge kompetensförsörjning för omställning till en god och nära vård, utbilda vårdens framtida medarbetare, stärka samverkan mellan region och kommun, goda lärandemiljöer och nära ledarskap och utbilda chefer och medarbetare i att leda förändringsarbete.

Minska ensamheten bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom för en meningsfull tillvaro med den äldre i fokus ska

Silviacertifiera myndighetsavdelningen, webbaserade utbildningar i hörsel och lågaffektivt bemötande, musikterapeut samt ersättning till medarbetare som deltar i utbildningar.

Sandra Henriksson informerar om Seniorträffen kommer som är ett förebyggande friskvårdsbesök. Seniorträffen kommer är ett pilotprojekt och syftar till att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet.

Liberta Mehmedi informerar om pilotprojektet Skapa meningsfull tillvaro med individen i fokus där tre vård- och omsorgsboenden deltar.

Mona Zakeri informerar om strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorg.

Strategin är fortsatt under framtagande. Målet är att utveckla kompetensen hos medarbetare för att bidra till att nå nämndmålen och därmed tillförsäkra de äldre en personcentrerad vård och omsorg av god kvalité.

Syftet med strategin är att skapa en kultur för kontinuerligt lärande och rusta

medarbetarna till att kunna anta utmaningarna i ett föränderligt samhälle. Strategin ska säkerställa kompetensen på grundnivå upp till fördjupad nivå men också om hur kompetensen kan anpassas efter verksamhetens behov, implementeras, vidmakthållas och följas upp.

Samuel Klippfalk informerar om rollen kontaktpolitiker. Alla i nämnden är

kontaktpolitiker mot boenden och man har rätt till arvode för arbetet. Under pandemin har man inte kunnat besöka boenden och nämnden kommer att meddelas när man återigen kan besöka boenden. En lista på vilka boenden man är kontaktpolitiker mot kommer att skickas ut till nämnden.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 3 (8)

Signatur

§ 43

Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 1:a kvartalet 2021

(ON/2021:13)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av statistiken och överlämnar rapporterna till kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsskyldigheten gäller även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt efter tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till fullmäktige och revisorerna ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapporter för 1:a kvartalet 2021 bifogas tjänsteskrivelsen.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 4 (8)

Signatur

§ 44

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2020 Omvårdnadsförvaltningen (ON/2021:14)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 på omvårdnadsförvaltningen.

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det innebär i stora drag att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en tillfredsställande och god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras.

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2020.

(5)

För protokoll:

§ 45

Revidering av förfrågningsunderlag och avtalsvillkor avseende hemtjänst (ON/2021:60)

Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du Omvårdnadsnämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 6 (8)

Signatur

§ 46

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL §/2021 § 6

2021/072, 2021/134, 2021/012, 2021/119, 2021/142, 2021/150, 2021/151, 2021/152, 2021/153, 2021/141, 2021/027, 2020/242, 2021/156, 2021/118, 2021/075, 2021/097, 2021/071, 2021/002, 2021/115, 2021/028, 2021/160, 2021/163, 2021/164, 2021/166, 2021/106, 2021/138, 2021/167, 2020/298, 2020/502, 2021/171, 2021/173, 2021/105, 2021/096, 2021/093, 2021/124, 2020/529, 2020/574, 2021/112, 2020/509, 2021/119, 2021/188, 2021/172, 2021/132, 2021/130, 2021/190, 2021/129, 2021/191, 2021/192, 2021/194, 2021/195, 2021/193, 2021/095, 2021/197, 2021/156, 2021/202, 2021/203, 2021/061, 2021/172, 2021/173, 2021/191, 2020/530, 2021/087, 2021/194, 2020/242, 2020/535, 2021/137, 2021/134, 2021/072, 2021/148, 2021/016, 2021/016, 2021/089, 2021/157

000095382, 000095383, 000095384, 000095385, 000095386, 000095387, 000095388, 000095389, 000095390, 000095391, 000095392, 000095393, 000095395, 000095397, 000095398, 000095399, 000095400, 000095401, 000095402, 000095403, 000095404, 000095405, 000095406, 000095407, 000095408, 000095409, 000095410, 000095411, 000095412, 000095413, 000095414, 000095415, 000095416, 000095417, 000095418, 000095419, 000095420, 000095421, 000095422, 000095423, 000095425, 000095426, 000095427, 000095428, 000095429, 000095430, 000095431, 000095432, 000095433, 000095434, 000095435, 000095436, 000095437, 000095438, 000095439, 000095440, 000095441, 000095442, 000095443, 000095444, 000095445, 000095446, 000095447, 000095448, 000095449, 000095450, 000095451, 000095453, 000095454, 000095455, 000095457, 000095458, 000095459, 000095460, 000095461, 000095462, 000095463, 000095464, 000095465, 000095466, 000095467, 000095468, 000095471, 000095472, 000095473, 000095474, 000095475, 000095476, 000095477, 000095478, 000095479, 000095480, 000095481, 000095482, 000095483, 000095484, 000095485, 000095486, 000095487, 000095488, 000095489, 000095622, 000095490, 000095491, 000095492, 000095493, 000095494, 000095495, 000095496, 000095498, 000095499, 000095500, 000095501, 000095502, 000095503, 000095504, 000095505, 000095533, 000095506, 000095507, 000095509, 000095510, 000095511, 000095512, 000095513, 000095514, 000095515, 000095516, 000095517, 000095518, 000095519, 000095520, 000095521, 000095522, 000095523, 000095524, 000095525, 000095526, 000095527, 000095528, 000095529, 000095531, 000095532, 000095534, 000095535, 000095605, 000095815, 000095536, 000095537, 000095539, 000095543, 000095545, 000095546, 000095547, 000095548, 000095549, 000095550, 000095551, 000095552, 000095553, 000095554, 000095555, 000095556, 000095557, 000095558, 000095559, 000095560, 000095561, 000095562, 000095563, 000095564, 000095565, 000095567, 000095568, 000095569, 000095570, 000095571, 000095572, 000095573, 000095575, 000095576, 000095577, 000095578, 000095579, 000095580, 000095581, 000095582, 000095583, 000095584, 000095585, 000095586, 000095587, 000095588, 000095589, 000095590, 000095594, 000095595, 000095596, 000095597, 000095598, 000095599, 000095600, 000095601,

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 7 (8)

Signatur

000095602, 000095603, 000095604, 000095606, 000095607, 000095608, 000095609, 000095610, 000095611, 000095612, 000095613, 000095614, 000095615, 000095616, 000095617, 000095618, 000095619, 000095620, 000095621, 000095623, 000095624, 000095625, 000095626, 000095627, 000095628, 000095629, 000095630, 000095631, 000095632, 000095633, 000095634, 000095635, 000095636, 000095637, 000095638, 000095639, 000095640, 000095641, 000095642, 000095643, 000095645, 000095646, 000095647, 000095648, 000095649, 000095650, 000095651, 000095652, 000095653, 000095654, 000095655, 000095656, 000095657, 000095658, 000095659, 000095660, 000095661, 000095662, 000095663, 000095664, 000095665, 000095666, 000095667, 000095669, 000095670, 000095671, 000095672, 000095676, 000095677, 000095678, 000095679, 000095680, 000095681, 000095682, 000095683, 000095684, 000095685, 000095686, 000095687, 000095688, 000095689, 000095690, 000095691, 000095692, 000095693, 000095694, 000095695, 000095696, 000095697, 000095700, 000095702, 000095703, 000095704, 000095705, 000095706, 000095707, 000095708, 000095709, 000095710, 000095711, 000095712, 000095713, 000095714, 000095715, 000095716, 000095717, 000095718, 000095719, 000095720, 000095721, 000095722, 000095723, 000095724, 000095725, 000095726, 000095727, 000095728, 000095731, 000095732, 000095733, 000095734, 000095735, 000095736, 000095737, 000095738, 000095739, 000095740, 000095741, 000095742, 000095743, 000095744, 000095745, 000095574, 000095747, 000095748, 000095749, 000095750, 000095751, 000095752, 000095753, 000095754, 000095755, 000095756, 000095757, 000095758, 000095759, 000095760, 000095761, 000095762, 000095763, 000095764, 000095765, 000095766, 000095767, 000095768, 000095770, 000095771, 000095772, 000095773, 000095774, 000095775, 000095807, 000095777, 000095778, 000095782, 000095783, 000095785, 000095786, 000095787, 000095788, 000095790, 000095791, 000095792, 000095793, 000095794, 000095795, 000095797, 000095798, 000095799, 000095800, 000095801, 000095802, 000095803, 000095804, 000095805, 000095806, 000095808, 000095809, 000095810, 000095811, 000095812, 000095813, 000095814, 000095816, 000095818, 000095819, 000095820, 000095821, 000095822, 000095825, 000095826, 000095827, 000095829, 000095830, 000095831, 000095832, 000095833, 000095834, 000095835, 000095836, 000095837, 000095838, 000095839, 000095842, 000095879, 000095843, 000095844, 000095845, 000095846, 000095847, 000095848, 000095849, 000095850, 000095851, 000095852, 000095853, 000095854, 000095855, 000095856, 000095857, 000095858, 000095859, 000095860, 000095861, 000095862, 000095863, 000095864, 000095892, 000095893, 000095868, 000095869, 000095870, 000095871, 000095872, 000095873, 000095874, 000095875, 000095876, 000095877, 000095880, 000095881, 000095882, 000095883, 000095885, 000095886, 000095887, 000095888, 000095889, 000095890, 000095891, 000095894, 000095895, 000095897, 000095922, 000095901, 000095902, 000095903, 000095904, 000095905, 000095906, 000095907, 000095908, 000095909, 000095910, 000095911, 000095912, 000095914, 000095915, 000095916, 000095917, 000095918, 000095919, 000095920, 000095921, 000095923, 000095924, 000095925, 000095926, 000095927, 000095928, 000095929, 000095931, 000095932, 000095933, 000095935, 000095937, 000095938, 000095939, 000095940, 000095941, 000095942, 000095943, 000095944, 000095945, 000095946, 000095947, 000095948, 000095949, 000095950, 000095951, 000095952, 000095953, 000095954, 000095955, 000095956, 000095957

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-25 SID 8 (8)

Signatur

§ 47

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 48 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 49

Godkännande av digitalt deltagande

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

References

Related documents

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden