• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
13
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 1 (12)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-09-28 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:02-19:28

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M)

Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Louisa Cheung (MP) (distans) Lena Westin (C) (distans) Mikael Kullberg (S) (distans) Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Annica Wohlin Wottrich (L) ersätter Anne Utter (L) (distans)

Närvarande ersättare

Ulla Alfvén (M) (distans) Linn Hägg (KD) (distans) Cecilia Bravo (S) (distans)

Inger Grape-Olausson (V) (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 60-64

Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef Mindy von Berlepsch, fastighetsintendent Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare §§ 61-66 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 60-69

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-01 Anslaget tas ner 2021-10-25

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-10-22 Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 2 (12)

Signatur

§ 60

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista, med tillägg att inkommit nämndinitiativ från (V) om utbildningsinsatser inom suicidprevention behandlas under punkt 12 övrigt.

§ 61

Information

Elisabet Sundelin, förvaltningschef, informerar om uppdragsbeskrivning för kontaktpolitiker.

Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om god och nära vård som är en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdsystem där primärvården ska vara navet.

Målet är att patienten och brukaren får en god, nära och samordnad hälso- och sjukvård med mer hälsofrämjande och förebyggande fokus.

Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om covid-19 läget på verksamheterna. Folkhälsomyndigheten har nu beslutet att boende på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre kommer att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Riktlinjerna från smittskydd Stockholm är omformade så att de är lika i alla kommuner.

Det handlar om smittspårning, provtagning, munskydd i utrymmen med patienter, att man är hemma när man är sjuk samt att man fortsätter med basala hygienrutiner.

Med anledning av de lättade restriktionerna är dagverksamheterna nu öppna men med mindre grupper och de kommer fortsätta med mindre grupper under hösten. De dagliga verksamheterna för LSS har varit öppna under pandemin och följer de

rekommendationer som finns. Seniorträffarna öppnar under oktober med ett anpassat program. Restaurangen på Skoga öppnar efter helgen och på restaurangen på Berga pågår reparationer och den öppnar i slutet av oktober.

(3)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 3 (12)

Signatur

§ 62

Svar till kommunstyrelsen gällande Rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan inom

patientnämndsverksamhet (ON/2021:51)

Beslut

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet.

Sammanfattning

Sedan 2003 har kommunerna i Stockholms län och Patientnämnden en

överenskommelse gällande samverkan. Denna överenskommelse har nu reviderats i ett samarbete mellan Storsthlm och Patientnämnden. Revidering har främst skett utifrån uppdatering av laghänvisningar, vissa förtydliganden samt att avtalstiden blir löpande.

Då Patientnämndens verksamhet vänder sig till alla åldrar och kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård och omvårdnad till fler åldersgrupper har ersättningen i den nya överenskommelsen justerats. Ersättningsnivåerna grundar sig på en fördelning mellan kommunerna och utifrån alla åldersgrupper i staden. Tidigare har kostnaden per år beräknats utifrån antalet medborgare i staden som är 65 år och äldre.

Förvaltningen ställer sig positiv till den reviderade överenskommelsen om patientnämndsverksamhet som också tydligare beskriver hur samverkan mellan kommunerna och Patientnämnden ska ske.

(4)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 4 (12)

Signatur

§ 63

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid vård- och omsorgsboende 2021 (ON/2021:17)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet.

Sammanfattning

Omvårdnadsförvaltningen har under våren 2021 följt upp det systematiska brandskyddsarbetet hos stadens åtta vård- och omsorgsboenden.

I avtalen gällande insatsen vård- och omsorgsboende enligt SoL, Socialtjänstlagen, ska utföraren ansvara för ett systematiskt brandskyddsarbete. Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) har avsett brandskyddspolicy,

brandskyddsorganisation, riskhantering/nödlägesberedskap, utbildningsplan, byggnads- och verksamhetsbeskrivning, kontrollsystem, brandskyddsregler samt

tillbudsrapportering och uppföljning.

Som metod för uppföljningen har fastighetsintendent använt sig av verksamhetsbesök hos respektive verksamhet. Vid uppföljningen har dokumentationsgranskning, intervju av verksamhetschef samt medarbetare genomförts. 2018 års utvecklingsplaner har legat till grund för uppföljningen. Verksamhetscheferna har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår. Verksamheterna har utifrån dessa utvecklingsområden ålagts att inkomma med en utvecklingsplan som ska beskriva hur verksamheten tänkt arbeta utifrån identifierade utvecklingsområden. Nästa uppföljning kommer att fokusera på hur arbetet utifrån utvecklingsplanerna fortskridit.

Alla verksamheter bedöms uppfylla kraven delvis och tre av verksamheterna är helt godkända i uppföljningen. Det som avgör att de resterande fem verksamheterna inte når upp till godkänt på samtliga kriterier är främst brister i utbildning och

utbildningsplan. På grund av pandemin blev många utbildningstillfällen inställda.

De verksamheter som har kvarvarande brister avseende sitt SBA ska inkomma med utvecklingsplan senast 2021-10-01 samt genomförd utvecklingsplan senast 2021-12-31.

Uppföljning av kvarstående förbättringsområden kommer genomföras under senare delen av hösten 2021.

(5)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 5 (12)

Signatur

§ 64

Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2021

(ON/2021:13)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av statistiken och överlämnar rapporterna till kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsskyldigheten gäller även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt efter tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till fullmäktige och revisorerna ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapporter för 2:a kvartalet 2021 bifogas tjänsteskrivelsen.

(6)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 6 (12)

Signatur

§ 65

Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga

missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga

missförhållanden, 1 januari till 30 juni 2021 (ON/2021:12)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av sammanställning av lex Sarah-rapporter.

Sammanfattning

Enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen (SoL) ska den som fullgör uppgifter inom

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten.

Enligt 24 b § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa

funktionshindrade genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får, eller som kan komma ifråga för, insatser enligt sådan lagstiftning.

Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, göras.

Sammanställningen av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för

missförhållanden samt anmälan om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden avser perioden 2021-01-01 till 2021-06-30.

Under perioden 2021-01-01 till 2021-06-30 har det inte inkommit några rapporter om missförhållanden inom hemtjänsten. Det har inkommit tre rapporter om

missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållande inom LSS-verksamhet varav ingen anmäldes vidare till IVO. En av dessa rapporter bedömdes som inget

missförhållande. Det har inkommit två rapporter om missförhållande inom vård och omsorgsboende varav ingen anmäldes vidare till IVO. En av rapporterna bedömdes som inget missförhållande.

(7)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 7 (12)

Signatur

§ 66

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL/2021 §§ 9, 11-22 ONAU/2021 §§4-5

2019/485, 2019/373, 2021/242, 2021/244, 2021/245, 2021/109, 2021/099, 2021/142, 2021/225, 2021/227, 2021/214, 2021/207, 2021/216, 2021/104, 2021/127, 2021/108, 2021/249, 2021/034, 2021/238, 2021/208, 2021/198, 2021/218, 2021/226, 2021/257, 2021/045, 2021/179, 2021/056, 2021/056, 2021/089, 2021/258, 2020/347, 2021/260, 2021/265, 2021/267, 2021/098, 2021/220, 2021/111, 2021/103, 2021/210, 2021/040, 2021/239, 2021/056, 2021/200, 2020/452, 2019/375, 2021/277, 2021/278, 2021/279, 2021/122, 2021/229, 2021/256, 2021/274, 2021/274, 2021/243, 2021/240, 2021/108, 2021/261, 2021/263, 2021/264, 2021/287, 2021/306, 2021/309, 2021/060, 2021/036, 2021/266, 2021/313, 2021/237, 2021/314, 2021/315, 2021/316, 2021/281, 2021/281, 2021/278, 2021/274, 2020/452, 2021/235, 2021/227, 2021/306, 2021/258, 2021/320, 2021/313, 2021/282, 2021/268, 2021/284, 2021/269, 2021/283, 2021/298, 2021/268, 2021/213, 2019/740, 2021/269, 2019/572, 2020/136, 2019/728, 2020/390, 2020/134, 2020/397, 2020/048, 2020/323, 2021/128, 2020/435, 2021/280, 2021/252, 2021/329, 2021/331, 2021/333, 2021/299, 2021/308, 2021/310, 2021/311, 2021/324, 2020/026, 2021/337, 2021/338, 2021/201, 2021/174, 2021/116, 2021/341, 2021/285, 2021/128, 2021/342, 2020/517, 2021/255, 2021/222, 2021/297, 2021/122, 2021/346, 2020/513, 2021/350, 2021/348, 2021/236, 2021/246, 2021/168, 2021/286, 2021/288, 2021/356, 2021/357, 2019/431, 2021/281, 2021/281, 2021/242, 2021/184, 2021/359, 2021/332, 2021/362, 2021/364, 2021/366, 2021/272, 2021/303, 2021/368, 2021/369.

000096402, 000096403, 000096404, 000096405, 000096406, 000096407, 000096408, 000096409, 000096410, 000096411, 000096412, 000096413, 000096414, 000096415, 000096416, 000096417, 000096418, 000096419, 000096420, 000096421, 000096429, 000096430, 000096431, 000096432, 000096433, 000096434, 000096435, 000096436, 000096437, 000096438, 000096439, 000096440, 000096441, 000096442, 000096443, 000096444, 000096445, 000096446, 000096447, 000096449, 000096450, 000096451, 000096452, 000096454, 000096455, 000096456, 000096457, 000096458, 000096459, 000096460, 000096462, 000096463, 000096464, 000096465, 000096466, 000096467, 000096468, 000096469, 000096470, 000096471, 000096472, 000096598, 000096473, 000096474, 000096475, 000096478, 000096479, 000096480, 000096481, 000096482, 000096483, 000096484, 000096485, 000096486, 000096487, 000096488, 000096489, 000096490, 000096491, 000096492, 000096493, 000096494, 000096495, 000096496, 000096497, 000096498, 000096313, 000096386, 000096499, 000096500, 000096501, 000096502, 000096503, 000096504, 000096506, 000096507, 000096508, 000096509, 000096510, 000096511, 000096512, 000096513, 000096514, 000096515, 000096516, 000096517, 000096518, 000096519, 000096520, 000096521, 000096522, 000096523, 000096524, 000096525, 000096526, 000096530, 000096531, 000096532, 000096533, 000096534, 000096535, 000096536, 000096537, 000096538, 000096539, 000096540,

(8)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 8 (12)

Signatur

000096541, 000096542, 000096543, 000096544, 000096545, 000096567, 000096546, 000096547, 000096548, 000096549, 000096550, 000096551, 000096552, 000096553, 000096554, 000096555, 000096556, 000096557, 000096558, 000096562, 000096563, 000096564, 000096565, 000096566, 000096569, 000096570, 000096571, 000096572, 000096573, 000096574, 000096575, 000096576, 000096577, 000096578, 000096579, 000096580, 000096582, 000096583, 000096584, 000096586, 000096587, 000096588, 000096589, 000096590, 000096591, 000096592, 000096593, 000096581, 000096585, 000096596, 000096597, 000096599, 000096600, 000096601, 000096602, 000096604, 000096605, 000096606, 000096608, 000096609, 000096610, 000096612, 000096613, 000096614, 000096615, 000096616, 000096617, 000096618, 000096664, 000096619, 000096620, 000096621, 000096623, 000096624, 000096625, 000096626, 000096627, 000096630, 000096631, 000096632, 000096633, 000096634, 000096635, 000096636, 000096637, 000096640, 000096643, 000096644, 000096645, 000096646, 000096647, 000096648, 000096649, 000096650, 000096651, 000096652, 000096653, 000096654, 000096655, 000096656, 000096657, 000096658, 000096659, 000096660, 000096661, 000096662, 000096663, 000096665, 000096667, 000096668, 000096669, 000096670, 000096671, 000096672, 000096673, 000096675, 000096676, 000096678, 000096679, 000096681, 000096682, 000096683, 000096684, 000096687, 000096688, 000096709, 000097280, 000097281, 000096689, 000096690, 000096691, 000096692, 000096693, 000096694, 000096697, 000096700, 000096703, 000096704, 000096705, 000096708, 000096710, 000096711, 000096712, 000096713, 000096714, 000096715, 000096716, 000096718, 000096719, 000096722, 000096723, 000096724, 000096725, 000096726, 000096728, 000096730, 000096731, 000096732, 000096733, 000096734, 000096735, 000096736, 000096737, 000096738, 000096739, 000096740, 000096741, 000096742, 000096743, 000096745, 000096746, 000096747, 000096748, 000096797, 000096749, 000096750, 000096897, 000096751, 000096752, 000096753, 000096754, 000096755, 000096756, 000096757, 000096758, 000096759, 000096760, 000096761, 000096762, 000096763, 000096764, 000096765, 000096766, 000096767, 000096768, 000096769, 000096771, 000096772, 000096775, 000096776, 000096777, 000096778, 000096779, 000096780, 000096781, 000096782, 000096783, 000096784, 000096785, 000096786, 000096788, 000096789, 000096790, 000096791, 000096792, 000096793, 000096794, 000096795, 000096798, 000096799, 000096800, 000096801, 000096802, 000096803, 000096804, 000096805, 000096806, 000096807, 000096808, 000096810, 000096811, 000096812, 000096813, 000096814, 000096815, 000096816, 000096817, 000096818, 000096819, 000096820, 000096821, 000096822, 000096823, 000096824, 000096825, 000096826, 000096827, 000096828, 000096879, 000096880, 000096829, 000096830, 000096831, 000096832, 000096833, 000096834, 000096835, 000096836, 000096837, 000096838, 000096839, 000096840, 000096841, 000096843, 000096844, 000096845, 000096846, 000096847, 000096848, 000096850, 000096851, 000096849, 000096853, 000096854, 000096855, 000096856, 000096857, 000096858, 000096859, 000096860, 000096969, 000096987, 000096861, 000096862, 000096863, 000096865, 000096866, 000096867, 000096868, 000096869, 000096870, 000096871, 000096872, 000096873, 000096874, 000096875, 000096876, 000096877, 000096878, 000096881, 000096882, 000096883, 000096884, 000096885, 000096886, 000096888, 000096889, 000096890, 000096891, 000096892, 000096893, 000096894, 000096895, 000096896, 000096898, 000096899, 000096900, 000096901, 000096902, 000096903, 000096904, 000096905, 000096906, 000096907, 000096908, 000096909, 000096910, 000096911, 000096912, 000096913, 000096914, 000096915, 000096916, 000096917, 000096919, 000096920, 000096921, 000096922, 000096923, 000096924, 000096925, 000096926, 000096927,

(9)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 9 (12)

Signatur

000096928, 000096929, 000096930, 000096931, 000096932, 000096936, 000096937, 000096938, 000096939, 000096940, 000096941, 000096942, 000096943, 000096944, 000096945, 000096946, 000096947, 000096948, 000096949, 000096950, 000096951, 000096952, 000096953, 000096954, 000096955, 000096956, 000096957, 000096958, 000096960, 000096961, 000096962, 000096964, 000096965, 000096966, 000096967, 000096968, 000096970, 000096971, 000096972, 000096973, 000096975, 000096981, 000096982, 000096983, 000096984, 000096985, 000096986, 000096988, 000096989, 000096990, 000096991, 000096992, 000096993, 000096994, 000096995, 000096996, 000096997, 000096998, 000096999, 000097000, 000097001, 000097002, 000097003, 000097004, 000097005, 000096979, 000096980, 000097006, 000097007, 000097008, 000097009, 000097010, 000097011, 000097013, 000097014, 000097016, 000097017, 000097018, 000097019, 000097020, 000097021, 000097022, 000097023, 000097024, 000097025, 000097026, 000097027, 000097028, 000097029, 000097030, 000097032, 000097033, 000097034, 000097035, 000097036, 000097037, 000097038, 000097039, 000097041, 000097042, 000097043, 000097044, 000097045, 000097046, 000097047, 000097048, 000097049, 000097050, 000097051, 000097052, 000097053, 000097055, 000097056, 000097057, 000097058, 000097059, 000097060, 000097061, 000097062, 000097063, 000097064, 000097065, 000097066, 000097067, 000097068, 000097069, 000097070, 000097071, 000097072, 000097073, 000097074, 000097075, 000097076, 000097077, 000097078, 000097079, 000097080, 000097081, 000097082, 000097083, 000097084, 000097085, 000097086, 000097087, 000097089, 000097090, 000097091, 000097092, 000097093, 000097094, 000097095, 000097096, 000097097, 000097098, 000097099, 000097100, 000097102, 000097103, 000097104, 000097105, 000097106, 000097107, 000097108, 000097109, 000097110, 000097111, 000097113, 000097114, 000097115, 000097116, 000097117, 000097118, 000097119, 000097120, 000097121, 000097122, 000097123, 000097124, 000097126, 000097127, 000097128, 000097129, 000097130, 000097131, 000097183, 000097132, 000097133, 000097134, 000097135, 000097136, 000097137, 000097138, 000097139, 000097140, 000097141, 000097142, 000097143, 000097144, 000097145, 000097146, 000097147, 000097148, 000097149, 000097150, 000097152, 000097153, 000097154, 000097155, 000097156, 000097157, 000097158, 000097159, 000097160, 000097161, 000097162, 000097163, 000097164, 000097165, 000097166, 000097167, 000097168, 000097170, 000097171, 000097172, 000097173, 000097174, 000097175, 000097176, 000097177, 000097178, 000097179, 000097180, 000097181, 000097182, 000097184, 000097185, 000097186, 000097187, 000097188, 000097189, 000097190, 000097191, 000097192, 000097193, 000097194, 000097195, 000097196, 000097197, 000097198, 000097199, 000097200, 000097357, 000097202, 000097203, 000097204, 000097205, 000097206, 000097208, 000097209, 000097211, 000097213, 000097214, 000097215, 000097216, 000097217, 000097218, 000097219, 000097220, 000097221, 000097222, 000097223, 000097224, 000097225, 000097228, 000097229, 000097230, 000097231, 000097232, 000097233, 000097234, 000097235, 000097236, 000097237, 000097238, 000097239, 000097240, 000097241, 000097242, 000097243, 000097244, 000097245, 000097246, 000097247, 000097248, 000097249, 000097250, 000097252, 000097253, 000097256, 000097257, 000097258, 000097260, 000097261, 000097262, 000097263, 000097264, 000097265, 000097266, 000097267, 000097268, 000097269, 000097270, 000097271, 000097272, 000097273, 000097274, 000097275, 000097276, 000097277, 000097278, 000097279, 000097283, 000097284, 000097285, 000097286, 000097287, 000097288, 000097289, 000097290, 000097291, 000097292, 000097293, 000097294, 000097295, 000097297, 000097298, 000097301, 000097303, 000097304, 000097306, 000097307, 000097309, 000097310,

(10)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 10 (12)

Signatur

000097312, 000097313, 000097314, 000097315, 000097316, 000097317, 000097320, 000097321, 000097322, 000097323, 000097324, 000097325, 000097326, 000097327, 000097328, 000097329, 000097330, 000097331, 000097332, 000097333, 000097334, 000097335, 000097336, 000097337, 000097338, 000097339, 000097341, 000097342, 000097343, 000097344, 000097345, 000097347, 000097348, 000097349, 000097350, 000097351, 000097352, 000097353, 000097354, 000097355, 000097356, 000097358, 000097359, 000097360, 000097361, 000097363, 000097364, 000097365, 000097366, 000097367, 000097368, 000097369, 000097370, 000097371, 000097372, 000097373, 000097374, 000097375, 000097376, 000097377, 000097378, 000097379, 000097380, 000097381, 000097382, 000097383, 000097384, 000097385, 000097386, 000097387, 000097388, 000097389, 000097390, 000097391, 000097392, 000097393, 000097394, 000097396, 000097397, 000097398, 000097399, 000097400, 000097401, 000097402, 000097403, 000097404, 000097405, 000097406, 000097407, 000097409, 000097410, 000097411, 000097412, 000097413, 000097414, 000097415, 000097416, 000097417, 000097418, 000097419, 000097420, 000097421, 000097422, 000097423, 000097424, 000097425, 000097427, 000097428, 000097429, 000097430, 000097431, 000097432, 000097433, 000097434, 000097435, 000097436, 000097437, 000097438, 000097439, 000097440, 000097441, 000097442, 000097443, 000097444, 000097445, 000097446, 000097447, 000097448, 000097450, 000097451, 000097452, 000097453, 000097454, 000097456, 000097457, 000097458, 000097459, 000097460, 000097461, 000097462, 000097463, 000097464, 000097465, 000097466, 000097467, 000097468, 000097469, 000097472, 000097473, 000097474, 000097475, 000097477, 000097478, 000097479, 000097480, 000097481, 000097482, 000097483, 000097484, 000097485, 000097486, 000097487, 000097501, 000097503, 000097504, 000097489, 000097490, 000097491, 000097492, 000097493, 000097495, 000097496, 000097497, 000097498, 000097499, 000097500, 000097505, 000097509, 000097510, 000097511, 000097512, 000097513, 000097514, 000097515, 000097516, 000097517, 000097518, 000097520, 000097521, 000097522, 000097523, 000097524, 000097525, 000097526, 000097527, 000097528, 000097529, 000097530, 000097531, 000097533, 000097534, 000097535, 000097536, 000097537, 000097538, 000097539, 000097540, 000097541, 000097542, 000097543, 000097544, 000097545, 000097546, 000097547, 000097548, 000097549, 000097550, 000097551, 000097552, 000097554, 000097555, 000097556, 000097557, 000097558, 000097559, 000097560, 000097561, 000097562, 000097563, 000097564, 000097565, 000097566, 000097567, 000097568, 000097569, 000097570, 000097571, 000097572, 000097573, 000097575, 000097576, 000097577, 000097578, 000097579, 000097580, 000097581, 000097582, 000097583, 000097584, 000097585, 000097586, 000097587, 000097588, 000097589, 000097590, 000097594, 000097595, 000097596, 000097597, 000097598, 000097601, 000097602, 000097603, 000097604, 000097605, 000097606, 000097607, 000097608, 000097609, 000097610, 000097611, 000097612, 000097613, 000097614, 000097615, 000097616, 000097617, 000097619, 000097620, 000097621, 000097622, 000097623, 000097624, 000097625, 000097627, 000097628, 000097629, 000097630, 000097632, 000097633, 000097634, 000097635, 000097636, 000097637, 000097638, 000097639, 000097640, 000097641, 000097643, 000097644, 000097645, 000097646, 000097648, 000097651, 000097652, 000097653, 000097654, 000097655, 000097656, 000097657, 000097660, 000097661, 000097662, 000097663, 000097664, 000097665, 000097666, 000097667, 000097668, 000097669, 000097670, 000097671, 000097672, 000097673, 000097674, 000097675, 000097676, 000097677, 000097678, 000097680, 000097681, 000097682, 000097683, 000097684, 000097685, 000097686, 000097687, 000097688, 000097689, 000097690, 000097691, 000097692, 000097717,

(11)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 11 (12)

Signatur

000097693, 000097694, 000097695, 000097696, 000097697, 000097698, 000097699, 000097702, 000097703, 000097704, 000097705, 000097706, 000097707, 000097708, 000097709, 000097710, 000097711, 000097712, 000097713, 000097714, 000097716, 000097718, 000097719, 000097720, 000097721, 000097722, 000097724, 000097725, 000097726, 000097727, 000097728, 000097729, 000097730, 000097731, 000097732, 000097733, 000097734, 000097735, 000097736, 000097757, 000097758, 000097738, 000097739, 000097740, 000097741, 000097743, 000097744, 000097745, 000097746, 000097747, 000097748, 000097749, 000097750, 000097751, 000097752, 000097753, 000097754, 000097755, 000097759, 000097760, 000097761, 000097762, 000097763, 000097765, 000097767, 000097768, 000097769, 000097770, 000097771, 000097772, 000097773, 000097774, 000097775, 000097776, 000097777, 000097778, 000097779, 000097780, 000097781, 000097782, 000097783, 000097784, 000097785, 000097786, 000097787, 000097788, 000097789, 000097790, 000097791, 000097792, 000097793, 000097794, 000097795, 000097796, 000097797, 000097798, 000097799, 000097800, 000097801, 000097803, 000097804, 000097805, 000097806, 000097807, 000097808, 000097809, 000097810, 000097811, 000097813, 000097814, 000097815, 000097816, 000097817, 000097818, 000097819, 000097820, 000097821, 000097822, 000097823, 000097824, 000097825, 000097826, 000097827, 000097828, 000097829, 000097830, 000097831, 000097832, 000097833, 000097834, 000097835, 000097836, 000097837, 000097838, 000097840, 000097841, 000097842, 000097843, 000097844.

§ 67

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 68

Rapport från kontaktpolitiker

Elisabet Brolin (S) rapporterar om sitt uppdrag som kontaktpolitiker.

(12)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-28 SID 12 (12)

Signatur

§ 68 Övrigt

Anmält nämndinitiativ (ON/2021:105)

Kerstin Scheutz (V) lämnar ett nämndinitiativ enligt bilaga 1. Elisabet Brolin (S) ansluter sig till nämndinitiativet.

Omvårdnadsnämnden konstaterar att nämndinitiativet får lämnas och tar emot det för beredning.

§ 69

Godkännande av digitalt deltagande

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

(13)

Solna den 28 september 2021 Omvårdnadsnämnden

Nämndinitiativ om utbildningsinsatser inom suicidprevention

I Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och budget har vi ett antaget nämndmål att ”Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.”. Den pågående Covid-19 pandemin har lett till ännu mer ensamhet då många har förlorat partners och vänner i pandemins fotspår och även

isoleringen har satt sina spår hos vår äldre befolkning. Ofrivillig ensamhet leder till sämre psykisk och fysisk hälsa och anses ofta vara lika farligt som rökning eller stillasittande. Äldre över 80 år samt personer med funktionsnedsättningar är bland de som upplever sig som mest ensamma, vilket gör att många personer som får insatser inom Omvårdnadsnämndens verksamhetsområden riskerar att vara särskilt drabbade.

Den ökade ensamheten för med sig många allvarliga konsekvenser där förhöjd suicidrisk är en av de allvarligaste. Därför bör både medvetandet och kunskapen om suicidprevention hållas aktuell bland våra medarbetare. Att ställa de rätta frågorna och ta hand om svaren kräver detta. Medarbetare inom äldreomsorgen har sällan fått utbildning inom det här

området, eftersom vård- och omsorgsutbildningen brukar vara inriktad på antingen äldrevård eller mentalvård.

Men även personer som lidar av psykisk ohälsa hamnar med tiden ofta inom äldreomsorgen.

Detta medför att hemtjänstpersonal och de som arbetar på särskilt boende får hantera personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, där destruktiva, depressiva och aggressiva tendenser ofta finns med i bilden. Det är inte helt ovanligt att personalen möter personer som uttrycker att de vill ta sitt liv eller hotar att göra det.

Våra medborgare med hemtjänst är särskild utsatta när det gäller ofrivillig ensamhet. Många gånger är de enda medmänniskor dessa träffar hemtjänstpersonalen. Därför behövs

utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa och suicidprevention och då i första hand riktad till hemtjänstpersonalen.

Med anledning av ovanstående föreslår vi

att Omvårdnadsnämnden beslutar att under 2022 genomföra utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa och suicidprevention riktad till omsorgspersonalen, där medarbetare inom hemtjänsten har främsta prioritet.

Kerstin Scheutz Vänsterpartiet

Bilaga 1 ON/2021-09-28 § 68

r t

References

Related documents

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021. Syftet med

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och