Sammanträdesprotokoll Sida 1(42)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kenneth Björklund (S) Daniel Nestor (S) / Eva Berglund (S) Peter Högberg (S)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Erik Paulsson (C) Bo Svensson (C) / Ola Gustafsson (KD) Peter Fjällgård (V)

Nestor: 09-12 § 345-346 Berglund: 13- § 347-371

Svensson: 09-12 § 345-346 Gustafsson: 13- § 347-371

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare Carolina Leijonram, kommunchef Mattias Karlsson, ekonomichef

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Andreas Horste, gatuchef

Rolf Johansson, fastighetschef Patrik Kinnbom, utvecklingschef Sara Dolk, stadsarkitekt

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef Ulf Karlsson, gatuingenjör

Anders Degerman, enhetschef folkhälsa Anna Olausson, kultur- och fritidschef Monica Bergh, personalchef

Protokolljusterare Ingela Nilsson Nachtweij

Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen, måndagen den 14 november Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 345-371

Axel Stenbeck

Ordförande

Tomas Peterson

Protokolljusterare

Ingela Nilsson Nachtweij

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-11-08

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-15 Datum då anslaget tas ned 2016-12-09 Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset

Underskrift

Axel Stenbeck, kommunsekreterare

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016) ... 5

KS § 346 Dnr 2016/000029 6

Diskussion om framtida investeringar ... 6

KS § 347 Dnr 2014/000049 004 7

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera ... 7

KS § 348 Dnr 2016/000430 047 10

Utbetalning av statligt anslag för flyktingmottagande ... 10

KS § 349 Dnr 2016/000086 805 11

Samverksanfond för civilsamhället ... 11

KS § 350 Dnr 2016/000247 805 13

Förlängning av frusna bidrag efter år 2016. ... 13

KS § 351 Dnr 2016/000503 867 15

Nya regler för Kultur- och fritidspriset ... 15

KS § 352 Dnr 2016/000112 008 16

Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016 ... 16

KS § 353 Dnr 2016/000122 311 18

Anläggningsförrättning berörande enskild väg Långbrössle-Frödinge

H13160 ... 18

KS § 354 Dnr 2016/000527 288 19

Investering Utrustning Plenisalen i Vimmerby stadshus ... 19

KS § 355 Dnr 2016/000542 170 21

Investering Losstagningsutrustning 2016 ... 21

KS § 356 Dnr 2016/000541 170 22

Investering Ledningsfordon 2016 ... 22

KS § 357 Dnr 2016/000229 306 23

Renhållningstaxa 2017 - Komplettering ... 23

KS § 358 Dnr 2014/000282 109 24

Motion - Vitalisering av kommunfullmäktigesammanträden ... 24

KS § 359 Dnr 2015/000499 109 26

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade ... 26

KS § 360 Dnr 2015/000424 109 27

Motion om språktolk ... 27

KS § 361 Dnr 2015/000385 109 28

Motion om att införa vårdhund/vårddjur till äldreboende ... 28

KS § 362 Dnr 2016/000199 109 29

Motion om att införa äldreboendegaranti i Vimmerby kommun ... 29

KS § 363 Dnr 2016/000346 109 31

Motion om upplysning av svenska värderingar ... 31

KS § 364 Dnr 2016/000201 109 33

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Motion om värdet av barnskötare inom förskolan ... 33

KS § 365 Dnr 2016/000523 016 35

Remiss beredskapsplan för kärnteknisk olycka ... 35

KS § 366 Dnr 2016/000533 431 36

Inbjudan till dialog om sjön Yxern ... 36

KS § 367 Dnr 2016/000029 37

Utse representant från kommunstyrelsen angående 130 kV-projektet

mellan Vimmerby och Kinda kommun ... 37

KS § 368 Dnr 2016/000001 000 38

Meddelanden 2016 ... 38

KS § 369 Dnr 2016/000320 040 39

Finansrapport 2016 ... 39

KS § 370 Dnr 2016/000003 40

Kommunchefen informerar 2016 ... 40

KS § 371 Dnr 2016/000002 000 41

Inbjudningar 2016 ... 41

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 345 Dnr 2016/000004 006

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2016)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ingela Nilsson Nachtweij (C) att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

Tid och plats för justering; administrativa avdelningen, stadshuset, måndagen den 14 november.

___________________

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 346 Dnr 2016/000029

Diskussion om framtida investeringar

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion om framtida investeringsbehov för kommunen.

Närvarar gör Mattias Karlsson, ekonomichef, Miklos Hathazi,

samhällsbyggnadschef, Rolf Johansson, fastighetschef, Patrik Kinnbom, utvecklingschef och Sara Dolk, stadsarkitekt.

___________________

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 347 Dnr 2014/000049 004

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun ansöker om medlemskap i

kommunalförbundet Sydarkivera.

att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att besluta att i särskilt beslut utse en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.

att godkänna Vimmerby kommuns del av kostnaden för

kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.

att finansiering av Vimmerby kommuns del av Sydarkiveras kostnader år 2017, 420 000 kronor, belastar budgeten för arkivverksamheten.

Det är medel som idag används för inköp av arkivarietjänst från ITSAM och som upphör vid ett inträde i Sydarkivera.

att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av ny

förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda

kommunalförbundet Sydarkivera.

Sammanfattning

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av elektroniskt arkiv uppstått.

Kommunstyrelsen beslutade att underteckna en avsiktsförklaring den15 mars 2016. En undertecknad avsiktsförklaring är en viljeyttring att inträda i

förbundet. Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i förbundet.

När en kommun har underteckna avsiktsförklaringen är nästa steg att göra en anslutningsöverenskommelse med förbundet. En sådan överenskommelse undertecknade kommunchefen den 8 september 2016.

Vid dagens sammanträde redogör Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun ansöker om medlemskap i

kommunalförbundet Sydarkivera.

att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

att besluta att i särskilt beslut utse en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.

att godkänna Vimmerby kommuns del av kostnaden för

kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019.

att finansiering av Vimmerby kommuns del av Sydarkiveras kostnader år 2017, 420 000 kronor, belastar budgeten för arkivverksamheten.

Det är medel som idag används för inköp av arkivarietjänst från ITSAM och som upphör vid ett inträde i Sydarkivera.

att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av ny

förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda

kommunalförbundet Sydarkivera.

Beslutsunderlag

Anslutningsöverenskommelse, 2016-09-08, dnr 2014/000049/004, id 52930 Kommunstyrelsens beslut om avsiktsförklaring att ansluta till

kommunalförbundet Sydarkivera, KS § 119 från 2016-03-15, dnr 2014/000049/004

Sydarkivera förbundsfullmäktige § 7 från 2016-04-01, anslutning av nya medlemmar

Sydarkivera förbundsfullmäktige § 8 från 2016-04-01, antagande av ny förbundsordning

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sydarkivera

Verksamhetsplan 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Överförmyndaren

Vimmerby Energi & Miljö AB Vimarhem AB

Kommunchef

Avdelningscheferna inom kommunstyrelseförvaltningen

Kommunalförbundet Sydarkivera, Båtsmanstorget 2, 352 30 Växjö För kännedom Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby ___________________

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 348 Dnr 2016/000430 047

Utbetalning av statligt anslag för flyktingmottagande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av extra statsbidrag 2015 enligt föreliggande tabell med korrigeringen att summan till VIF ändras till 350 tkr.

Sammanfattning

Vimmerby kommun fick i slutet av 2015 en tillfällig utbetalning på cirka 22,1 miljoner kronor för arbetet med integration. Under året har det kommit in önskemål, både från kommunen och från föreningar, om att få ta del av dessa medel för att utföra vissa integrationsrelaterade åtgärder.

Av dessa medel användes 0,9 miljoner kronor under 2015 och därmed återstod det 21,2 miljoner kronor för 2016. Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige beviljats mandat att besluta om beloppsmässiga ändringar som sker inom befintliga önskemål upp till

totalbeloppet 9,3 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna fördelning av extra statsbidrag 2015 enligt föreliggande tabell med korrigeringen att summan till VIF ändras till 350 tkr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut KSAU § 223 2016-10-31

Tjänsteskrivelse Mattias Karlsson, ekonomichef, 2016-10-18 Id 53681 Kommunfullmäktiges beslut KF § 196 2016-09-26

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen ___________________

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 349 Dnr 2016/000086 805

Samverksanfond för civilsamhället

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

att Vimmerby kommun avsätter 2 400 000 kr av regeringens stöd för arbetet med flyktingmottagandet till en ”samverkansfond för civilsamhället”. Fondens kapital består tillsvidare endast av dessa pengar och en diskussion om ev. tillskott och om fondens utveckling får tas när den s.k. ”frysningen” av bidrag har gått ut 2018.

att ett regelverk för fonden ska arbetas fram och beslutas av kommunstyrelsen. Ett förslag till regelverket för fonden ska vara klart för beslut senast mars-april 2017. Ansvarig för beslut kring utdelning är ansvarig chef för föreningsområdet.

att en utredning påbörjas om hur framtidens föreningsbidrag ska vara utformade och i samband med det en eventuell integrering av delar av föreningsbidraget och samverkansfonden. Ansvarig för utredningen ska vara ansvarig chef för föreningsområdet.

Sammanfattning

Utvecklingsavdelningen har tagit fram ett förslag till samverkansfond. Ett regelverk för fonden ska arbetas fram och beslutas av kommunstyrelsen. Ett förslag till regelverket för fonden ska vara klart för beslut senast mars-april 2017. Ansvarig för beslut kring utdelning från Samverkansfonden är ansvarig chef för föreningsområdet, för närvarande Anna Olausson.

Till sin hjälp att bereda ärendet har hon föreningssamordnare och fritidssamordnare. Beslut fattas utifrån fastställda kriterier men vid tveksamheter kan frågor lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vid dagens sammanträde redogör Patrik Kinnbom, utvecklingschef, Anna Olausson, kultur- och fritidschef samt Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att Vimmerby kommun avsätter 2 400 000 kr av regeringens stöd för arbetet med flyktingmottagandet till en ”samverkansfond för civilsamhället”. Fondens kapital består tillsvidare endast av dessa pengar och en diskussion om ev. tillskott och om fondens utveckling får tas när den s.k. ”frysningen” av bidrag har gått ut 2018.

att ett regelverk för fonden ska arbetas fram och beslutas av kommunstyrelsen. Ett förslag till regelverket för fonden ska vara klart för beslut senast mars-april 2017. Ansvarig för beslut kring utdelning är ansvarig chef för föreningsområdet.

att en utredning påbörjas om hur framtidens föreningsbidrag ska vara utformade och i samband med det en eventuell integrering av delar av föreningsbidraget och samverkansfonden. Ansvarig för utredningen ska vara ansvarig chef för föreningsområdet.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 196 2016-09-26

Tjänsteskrivelse Anders Degerman, enhetschef folkhälsa, 2016-10-13, Id 52876

Arbetsutskottets beslut KSAU § 212 2016-10-31

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen ___________________

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 350 Dnr 2016/000247 805

Förlängning av frusna bidrag efter år 2016.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att förlänga frysningen till och med 2018 av de bidragsformer som dåvarande kultur- och fritidsnämnden frusit åren 2015-2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget frysning av maskinbidrag där ansökningar hanteras från fall till fall.

Under 2018 ska diskussion hållas om eventuellt återinförande av bidragen 2019.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden valde vid ett par tillfällen de senaste åren att vid besparingsåtgärder sänka permanent eller frysa olika bidrag. Följande bidrag frös dåvarande nämnden 2015-2016:

 Extra anslag, förutom det årliga

 Verksamhetsbidrag

 Maskinbidrag

 Investeringsbidrag

 Ungdomsprojektbidrag

Frysningen av bidragen innebär att pengarna är bortsparade och inte finns i budgeten. Kommunens ekonomi är i dagsläget ansträngd och föreningarna behöver information för att kunna planera sina verksamheter. Förslaget är att frysa bidragen till och med 2018 och därefter ta upp en ny diskussion på eventuellt återinförande.

Vid sammanträdet 2016-08-23 § 279 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-10-31 beslutades att föreslå kommunstyrelsen att utelämna maskinbidrag ur frysningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att förlänga frysningen till och med 2018 av de bidragsformer som dåvarande kultur- och fritidsnämnden frusit åren 2015-2016, då dessa pengar inte finns i budgeten. Undantaget frysning av maskinbidrag där ansökningar hanteras från fall till fall.

Under 2018 ska diskussion hållas om eventuellt återinförande av bidragen 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2014-12-15, § 99, Dnr 2014/2.

Tjänsteskrivelse Anna Olausson, kultur- och fritidschef, 2016-06-21 Id 51113

Kommunstyrelsens beslut KS § 279 2016-08-23.

Arbetsutskottets beslut KSAU § 213 2016-10-31

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen ___________________

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 351 Dnr 2016/000503 867

Nya regler för Kultur- och fritidspriset

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta de uppdaterade reglerna till kultur- och fritidspriset.

Sammanfattning

Kultur- och fritidspriset har administrativt tillhört kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde. I och med

omorganisationen 2016-02-01 då kultur- och fritidsnämnden upphörde så är reglerna i behov av uppdatering.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta de uppdaterade reglerna till kultur- och fritidspriset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anna Olausson, kultur- och fritidschef, 2016-09-26 Id 53163

Arbetsutskottets beslut KSAU § 214 2016-10-31

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen ___________________

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 352 Dnr 2016/000112 008

Vimmerby-Mukono breddningsprojekt 2016

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som grund.

att uppdra åt projektledare Peter Knutsson och samordnare Therese Jigsved att ta fram ansökningar för ett längre

samarbete mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram ti att delegera till arbetsutskottet mandat att utse politiska företrädare

till styrgrupp samt kommande resa till Mukono.

Sammanfattning

Mukono kommun i Uganda och Vimmerby kommun har sedan 2007 samarbetat inom ramen för kommunala partnerskap som finansieras av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som finns i Visby. Under hela samarbetsperioden har barnkonventionen och ungas rättigheter varit ett gemensamt tema. Flera projekt har genomförts och det senaste avslutades under 2013.

Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidra till att stärka det lokala självstyret och den lokala demokratin, och därigenom bekämpa fattigdomen. Till grund för programmet ligger den av regering och riksdag antagna policyn Politik för Global Utveckling (PGU), där vikten av ett brett deltagande och nya aktörer i Sveriges internationella samarbete betonas. PGU framhåller partnerskap, till exempel i form av kommunala partnerskap, som ett strategiskt sätt att dra nytta av den svenska resursbasen och svenskt kunnande för att skapa

ömsesidigt givande relationer med andra länder.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-10-31 beslutades att deltagare i styrgruppen ska beslutas om vid kommunstyrelsens sammanträde.

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna fortsatt kommunalt partnerskap mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun med barnkonventionen som grund.

att uppdra åt projektledare Peter Knutsson och samordnare Therese Jigsved att ta fram ansökningar för ett längre

samarbete mellan Vimmerby kommun och Mukono kommun utifrån det resultat som breddningsprojektet kommer fram till.

att utse en styrgrupp.

Peter Högberg (S) yrkar att arbetsutskottet delegeras mandat att utse politisk företrädare till styrgruppen samt kommande resa till Mukono.

Beslutsunderlag

Avtal med ICLD om breddningsprojekt, Id 52407.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-19, KSAU § 130.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29, KSAU § 177.

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-29, Id 53236 Arbetsutskottets beslut KSAU § 216 2016-10-31

Beslutet skickas till Utvecklingsavdelningen Therese Jigsved, kanslijurist Arbetsutskottet

___________________

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 353 Dnr 2016/000122 311

Anläggningsförrättning berörande enskild väg Långbrössle-Frödinge H13160

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Kommunens enskilda vägnät består av 115 stycken vägsamfälligheter med statsbidrag på i regel 60% och 23% i kommunalt bidrag beräknat efter Trafikverkets modell för driftbidragsgivande. Utöver dessa vägar finns det sju (7) enskilda vägar där kommunen har fullt drift och underhållsansvar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-04 beslutades att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen.

Vid dagens sammanträde redogör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, gatuchef och Ulf Karlsson, gatuingenjör i ärendet.

Beslutsunderlag

Förändring i väghållningsansvaret för det enskilda vägnätet i Frödinge, enskild väg nr 19358, Id 53240.

Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2016-09-28, Id 53207

Kommunstyrelsens beslut KS § 320 2016-10-04

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen ___________________

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 354 Dnr 2016/000527 288

Investering Utrustning Plenisalen i Vimmerby stadshus

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja fastighetskontoret de i investeringsbudget 2016 avsatta medel med 300 tkr för bl.a. ny ljudanläggning, ny hörslinga och ny laddstation för datorer och IPAD s.

att finansiering sker genom likvida medel.

att omfördela investeringsmedel 400 tkr från outnyttjade investeringsmedel till inköp av utrustning Plenisalen.

Sammanfattning

I Plenisalen är det nödvändigt med ny ljudanläggning, ny hörslinga och ny laddstation för datorer och IPAD s.

Ljudanläggningen i Plenisalen är föråldrad, den trådlösa sändningen mellan mikrofon och förstärkningsanläggningen sänder på otillåten frekvens.

Hörslingan fungerar bristfälligt och en ny, modern utrustning behövs.

Kommunfullmäktiges ledamöter är idag försedda med datorer och IPAD s.

Handlingarna till KF möten kommer att skickas ut digitalt. För att säkerställa möjligheten till att använda elektronisk utrustning under hela mötestiden kommer en laddstation för reservbatterier (Powerbank) att installeras.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-10-31 klargjordes det att den totala investeringskostnaden uppgår till 700 tkr.

Vid dagens sammanträde redogör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja fastighetskontoret de i investeringsbudget 2016 avsatta medel med 300 tkr för bl.a. ny ljudanläggning, ny hörslinga och ny laddstation för datorer och IPAD s.

att finansiering sker genom likvida medel.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att omfördela investeringsmedel 400 tkr från outnyttjade investeringsmedel till inköp av utrustning Plenisalen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/000070 041 Id 49153 Tjänsteskrivelse, Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, 2016-10-19 Id 53575

Arbetsutskottets beslut KSAU § 220 2016-10-31

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 355 Dnr 2016/000542 170

Investering Losstagningsutrustning 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att genom omprioritering i investeringsbudgeten för 2016 bevilja räddningstjänsten 400 tkr för inköp av losstagningsutrustning.

att finansiering sker genom likvida medel.

Sammanfattning

Räddningstjänstens losstagningsutrustning är ålderstigen och sliten samt saknar kapacitet att vid räddningsinsats utföra losstagning av fastklämda personer vid exempelvis trafikolycka med tung trafik. Det påverkar både arbetsmiljön och säkerheten negativt för räddningspersonal samt den hjälpsökande

Vid dagens sammanträde redogör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Stefan Larsson, räddningschef och Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom omprioritering i investeringsbudgeten för 2016 bevilja räddningstjänsten 400 tkr för inköp av losstagningsutrustning.

att finansiering sker genom likvida medel.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/000070 041 Id 49153 Tjänsteskrivelse Stefan Larsson, räddningschef, 2016-10-17, Id 53670 Arbetsutskottets beslut KSAU § 221 2016-10-31

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen ___________________

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 356 Dnr 2016/000541 170

Investering Ledningsfordon 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att genom omprioritering i investeringsbudgeten för 2016

beviljaräddningstjänsten 900 tkr för inköp av ledningsfordon.

att finansiering sker genom likvida medel.

Sammanfattning

Räddningstjänstens ledningsfordon är ålderstiget vilket resulterat i ökade driftkostnader samtidigt som driftsäkerhet, personlig säkerhet och

arbetsmiljö allvarligt påverkas.

Vid dagens sammanträde redogör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Stefan Larsson, räddningschef och Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, i ärendet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att genom omprioritering i investeringsbudgeten för 2016

beviljaräddningstjänsten 900 tkr för inköp av ledningsfordon.

att finansiering sker genom likvida medel.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23, Dnr 2015/000070 041 Id 49153 Tjänsteskrivelse Stefan Larsson, räddningschef, 2016-10-17, Id 53669 Arbetsutskottets beslut KSAU § 222 2016-10-31

Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen ___________________

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 357 Dnr 2016/000229 306

Renhållningstaxa 2017 - Komplettering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att som

komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 anta föreslagen lydelse av kapitel 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, kapitel 3.4 Slamtömning av fettavskiljare, reviderad lydelse av kapitel 1.6 Avgifter vid dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering samt reviderade tabeller 8 och 19.

Sammanfattning

Renhållningstaxa för 2017 antogs av kommunfullmäktige den 30 maj KF § 117. I paragrafen framgår det att avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare föreslås beslutas under hösten 2016. Vid dagens sammanträde föreligger komplettering av renhållningstaxa för 2017.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att som komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 anta bifogad föreslagen lydelse av kapitel 3.3 Slamtömning av

slamavskiljare och slutna tankar, kapitel 3.4 Slamtömning av fettavskiljare, reviderad lydelse av kapitel 1.6 Avgifter vid dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering samt reviderade tabeller 8 och 19.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 117 2016-05-30

Komplettering renhållningstaxa styrelseprotokoll VEMAB § 89 2016-09-27 Tjänsteskrivelse, Daniel Johansson, VEMAB. 2016-10-11

Komplettering renhållningstaxa bilaga 1-3 Arbetsutskottets beslut KSAU § 225 2016-10-31

Beslutet skickas till VEMAB

Ekonomiavdelningen ___________________

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 358 Dnr 2014/000282 109

Motion - Vitalisering av

kommunfullmäktigesammanträden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen genom att besluta att arbetsordningen ska ändras så att talare som fått ordet i ett ärende bör begränsa sitt anförande till 6 minuter istället för 10 minuter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen vad gäller att minska tiden från 2 minuter till 1 minut vad gäller replik, att köpa in ett voteringssystem och att införa webbsändningar av

kommunfullmäktiges sammanträden.

Protokollsanteckning

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lämnar in följande protokollsanteckning.

Centerpartiet vill med denna anteckning påminna om att kommunen bevakar när/om det kommer att erbjudas voteringssystem via Ciceron. Centerpartiet önskar att vi ska ansluta oss till när det blir möjligt vilket troligen blir ett både smidigt och kostnadseffektivt system som är värt att invänta. Ett voteringssystem är önskvärt snarast ur ett demokratiperspektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktigesammanträdet i oktober och november 2014 har pågått till midnatt och avbrutits innan hela ärendelistan som kungjorts gåtts igenom.

Det finns stora behov av att effektivisera kommunfullmäktigesammanträden på det sätt som man redan gjort i många kommuner, för att vi inte ska riskera att demokratin urholkas och att de direktvalda ledamöterna i

kommunfullmäktige tröttnar på alltför långa sammanträden och att de därför avstår från att debattera viktiga ärenden. Det finns också en risk att

beslutsfattandet blir mindre demokratiskt om ledamöterna är alltför trötta och inte kan hålla fokus under mötets sista ärenden.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) mätte talartiden för att mäta jämställdheten i kommunfullmäktige under 2014 och dessa mätningar visade att det endast undantagsvis gjordes anföranden som var mer än sex minuter långa och

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

mikrofoner på ledamöternas platser nyttjas för repliker.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att -Vimmerby kommunfullmäktige ändrar i sin arbetsordning så att maxtiden för anförande minskas från 10 till 6 minuter och replik från 2 till 1 minut.

-Vimmerby kommun inför webbsändningar av kommunfullmäktigesammanträden

-Vimmerby kommun köper in en voteringstavla till

kommunfullmäktigesammanträden, ungdomsparlament mm.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen genom att besluta att arbetsordningen ska ändras så att talare som fått ordet i ett ärende bör begränsa sitt anförande till 6 minuter istället för 10 minuter.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen vad gäller att minska tiden från 2 minuter till 1 minut vad gäller replik, att köpa in ett voteringssystem och att införa webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij (C), Id 46526.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, KF § Kommunstyrelsen beslut 2015-01-13, KS § 20.

Yttrande från moderaterna och socialdemokraterna, Id 47297.

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist, 2016-09-27, Id 53107 Arbetsutskottets beslut KSAU § 226 2016-10-31

Beslutet skickas till Ingela Nilsson Nachtweij (C) Therese Jigsved, kanslijurist ___________________

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 359 Dnr 2015/000499 109

Motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att erbjuda halkskydd till äldre och rörelsehindrade. I Vimmerby kommun bor det uppskattningsvis 3 500 pensionärer i åldern 65+. Vintern är en mycket besvärlig årstid för många, framförallt äldre. Det innebär lidande för enskilda och enorma kostnader för samhället med halkolyckor. Anneli Jakobsson (SD) yrkar att fullmäktige därför beslutar att erbjuda gratis halkskydd till alla över 65+ samt till rörelsehindrade i alla åldrar och om detta inte går föreslås

kommunfullmäktige besluta att erbjuda halkskydd till kraftigt reducerat pris.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 att remittera motionen till socialnämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49570 Kommunfullmäktiges beslut KF § 318 2015-12-14 Kommunstyrelsens beslut KS § 12 2016-01-12 Socialnämndens beslut SN § 99 2016-09-22

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef, 2016-08-29 Arbetsutskottets beslut KSAU § 227 2016-10-31

Beslutet skickas till Anneli Jakobsson (SD) Socialnämnden

___________________

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 360 Dnr 2015/000424 109

Motion om språktolk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om språktolk.

Sammanfattning

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om språktolk. Sverigedemokraterna tycker att det svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Det är inte försvarbart att personer som bott här i många år använder sig av språktolk.

Anneli Jakobsson yrkar 2015-09-28 vid kommunfullmäktiges sammanträde att den som bott i Sverige i ett år eller mer får bekosta språktjänsttolk själv, att den som fått godkänt på SFI och vill ha språktolk bekostar det själv och att all modersmålsundervisning i skolorna tas bort.

Kommunstyrelsens beslutade 2015-11-17 att remittera ärendet till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden ska också ge Barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i frågan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om språktolk.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49053 Kommunfullmäktiges beslut KF § 251 2015-10-19 Kommunstyrelsens beslut KS § 396 2015-11-17 Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef Socialnämndens beslut SN § 93 2016-09-22 Arbetsutskottets beslut KSAU § 228 2016-10-31

Beslutet skickas till Anneli Jakobsson (SD) Socialnämnden

___________________

(28)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 361 Dnr 2015/000385 109

Motion om att införa vårdhund/vårddjur till äldreboende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa vårdhund/vårddjur.

Sammanfattning

Anneli Jakobsson (SD) har väckt motion om att införa vårdhund/vårddjur till äldreboende. I motionen framförs bland annat att vårdhund/vårddjur är till för att förbättra livskvalitén hos brukare och att det är väl dokumenterat att samvaro med djuren påverkar de äldres hälsa positivt. Det kan vara en hund, katt, kanin eller något annat djur som bedöms som lämpligt.

Anneli Jakobsson föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur en verksamhet med vårdhund/djur ska kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Vimmerby kommun.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-11-17, att remittera ärendet till socialnämnden för beredning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med socialnämnden, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att införa

vårdhund/vårddjur.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD), Id 49053.

Kommunfullmäktiges beslut KF § 226 2015-09-28 Kommunstyrelsens beslut KS § 392 2015-11-17 Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef Socialnämndens beslut SN § 98 2016-09-22 Arbetsutskottets beslut KSAU § 229

Beslutet skickas till Anneli Jakobsson (SD) Socialnämnden

___________________

(29)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 362 Dnr 2016/000199 109

Motion om att införa äldreboendegaranti i Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning

Gudrun Brunegård (KD) har genom motion väckt frågan om att införa äldreboendegaranti i Vimmerby kommun. Gudrun Brunegård framför bland annat att ett välfärdssamhälle i hög grad kan bedömas utifrån sin omsorg om den äldre generationen. Gudrun Brunegård vill öka de äldres

självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning.

Rätten att få en plats i ett trygghetsboende eller ett särskilt boende ska gälla för alla över 85 år som har hemtjänst. Gudrun Brunegård yrkar att

kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheten att införa en

äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas i vår kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, att remittera motionen till socialnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-09-23 avslag till motionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Gudrun Brunegård (KD) 2016-03-21 Id 50831 Kommunfullmäktiges beslut KF § 72 2016-03-21

Tjänsteskrivelse Anette Nilsson, socialchef Socialnämndens beslut SN § 92 2016-09-22

(30)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets beslut KSAU § 230 2016-10-31

Beslutet skickas till Gudrun Brunegård (KD) Socialnämnden

___________________

(31)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 363 Dnr 2016/000346 109

Motion om upplysning av svenska värderingar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om upplysning av svenska värderingar.

Upplysning av svenska värderingar ingår i det obligatoriska ämnet samhällsorientering men även i SFI-undervisningen.

Sammanfattning

Anneli Jakobsson (SD) har lämnat in en motion om upplysning av svenska värderingar. Utdrag ur motionen: ”Det skulle vara mycket bra om lärare på SFI eller annat likvärdigt och som har mycket goda kunskaper om det svenska samhället, inför detta på SFI-lektionerna. På så sätt underlättar vi integration, undviker kulturkrockar och motsättningar.”

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om upplysning av svenska värderingar.

Upplysning av svenska värderingar ingår i det obligatoriska ämnet samhällsorientering men även i SFI-undervisningen.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Anneli Jakobsson (SD) 2016-05-30 Id 51872 Kommunfullmäktiges beslut KF § 149 2016-05-30

Arbetsutskottets beslut KSAU § 135 2016-06-30

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 127 2016-09-21 Arbetsutskottets beslut KSAU § 231 2016-10-31

Beslutet skickas till

(32)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anneli Jakobsson (SD)

Barn- och utbildningsnämnden ___________________

(33)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 364 Dnr 2016/000201 109

Motion om värdet av barnskötare inom förskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, i enighet med Barn och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservationer

Peter Fjällgård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Annika Fundin (MP) och Lars Johansson (V) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där frågan om värdet av barnskötare i förskolan väcks. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att

• se över fördelningen av barnskötare/förskollärare inom förskolan för att se hur fördelningen barnskötare och förskollärare ser ut idag

• ändra inriktningsbeslutet från 2007 och fortsättningsvis sluta byta ut barnskötare mot förskollärare vid pensionsavgångar eller liknande

• att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis arbetar med att hålla fördelning 1/3 barnskötare och 2/3 förskollärare.

Efter inkommit beslut från barn- och utbildningsnämnden BUN § 105 beslutade arbetsutskottet KSAU § 161 att skicka ut ärendet på remiss till samtliga partigrupper. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat in ett gemensamt remissvar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår, i enighet med Barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Peter Fjällgård (V) yrkar bifall till motionen (avslag till arbetsutskottets förslag).

(34)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Två förslag föreligger. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Peter Fjällgård (V) begär votering.

Ordförande finner, efter votering, att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Omröstningsresultat

Ja står för bifall till arbetsutskottets förslag Nej står bifall till Peter Fjällgårds (V) förslag

Ledamöter Ja Nej Avstår

Helen Nilsson (S) X

Magnus Gustafsson (M) X

Claes Wetterström (M) X

Eva Berglund (S) X

Peter Högberg (S) X

Peter Fjällgård (V) X

Ingela Nilsson Nachtweij (C) X

Ola Gustafsson (KD) X

Tomas Peterson (M) X

Totalt: 4 1 4

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Lars Johansson (V) och Annika Fundin (MP), Id 50841 Kommunfullmäktiges beslut, KF § 73, 2016-03-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 105 2016-06-22 Arbetsutskottets beslut KSAU § 161 2016-08-15

Remissvar Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2016-10-03 Arbetsutskottets beslut KSAU § 232 2016-10-31

Beslutet skickas till Lars Johansson (V) Annika Fundin (MP)

Barn- och utbildningsnämnden ___________________

(35)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 365 Dnr 2016/000523 016

Remiss beredskapsplan för kärnteknisk olycka

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bifaller räddningstjänstens och administrativa avdelningens remissvar på Länsstyrelsen Kalmar Läns remiss Beredskapsplan kärnteknisk olycka Dnr452-6935-16

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Kalmar Län har reviderat sin Beredskapsplan kärnteknisk olycka och bjudit in Vimmerby kommun till att lämna synpunkter på planen avseende text och grafik.

Administrativa avdelningen har läst beredskapsplanen och har inga synpunkter på planen ur ett kommunikativt perspektiv.

Räddningstjänsten har läst planen och har ett antal synpunkter som presenteras i föreliggande tjänsteskrivelse (id 53765)

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens och administrativa avdelningens synpunkter på Länsstyrelsen Kalmar Läns remiss

Beredskapsplan kärnteknisk olycka Dnr452-6935-16

Beslutsunderlag

Remiss Länsstyrelsen Kalmar län, Beredskapsplan kärntekniska olycka Dnr452-6935-16

Tjänsteskrivelse, Håkan Westerback, säkerhetssamordnare, Id 53756 2016- 10-31

Beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar län

Håkan Westerback, säkerhetssamordnare (för kännedom) ___________________

(36)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 366 Dnr 2016/000533 431

Inbjudan till dialog om sjön Yxern

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Anmälan om jäv

Tomas Peterson (M) anmäler jäv, Helen Nilsson (S) tar, i form av vice ordförande, över ordförandeskapet under ärendet.

Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-10-31 beslutades att Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Helen Nilsson (S) representera kommunstyrelsen vid möte med bl.a. Tekniska Verken den 15 november.

Vid dagens sammanträde informerar Helen Nilsson (S) inför det kommande mötet med Tekniska Verken.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS § 339 2016-10-18

Inbjudan till dialog kring sjön Yxern, 2016-10-31 Id 53815 Arbetsutskottets beslut KSAU § 339 2016-10-18

___________________

(37)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 367 Dnr 2016/000029

Utse representant från kommunstyrelsen angående 130 kV-projektet mellan Vimmerby och Kinda kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet delegeras mandat att utse representant i ärendet.

Sammanfattning

Projekt angående utbyggnad av 130 kV-ledning mellan Vimmerby och Kinda kommun pågår och behov av politisk representant föreligger.

Förslag till beslut

Tomas Peterson (M) föreslår att arbetsutskottet delegeras mandat att utse representant i ärendet.

Beslutsunderlag

Mötesanteckningar 2016-09-02, Id 53858

Beslutet skickas till

Axel Stenbeck, kommunsekreterare ___________________

(38)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 368 Dnr 2016/000001 000

Meddelanden 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger följande meddelanden till handlingarna.

Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31

Barn- och utbildningsnämndens beslut BUN § 151 2016-10-26 ITSAM-direktionens protokoll 2016-10-06

Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 166 2016-10-19 Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 167 2016-10-19 Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 168 2016-10-19 Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 169 2016-10-19

___________________

(39)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 369 Dnr 2016/000320 040

Finansrapport 2016

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av Finansrapport 2016-09-30.

Beslutsunderlag

Finansrapport 2016-09-30 Id 53709

___________________

(40)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 370 Dnr 2016/000003

Kommunchefen informerar 2016

Kommunstyrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Carolina Leijonram, kommunchef, och Monica Bergh, personalchef informerar kommunstyrelsen om pågående arbete inom

kommunstyrelseförvaltningen.

___________________

(41)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 371 Dnr 2016/000002 000

Inbjudningar 2016

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar

att utse Eva Berglund (S) till kommunstyrelsens representant till inbjudan till Dialog gällande mottagande av asylsökande förutsatt att inget hinder för deltagande uppstår.

att arbetsutskottet delegeras mandat att utse en deltagare från majoritet och en från opposition till konferensen Bostäder för alla.

att kommunstyrelsen deltar på seminariet Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas, via webbsändning från SKL.

att inte delta vid CKS kommundag 2016, Kommunerna som samhällsbyggare.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger fyra stycken inbjudningar.

 Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas?

Arrangör: Statskontoret och SKL

Tid och plats: tisdagen den 22 november kl. 12.00–13.30, Stockholm (webbsändning via SKL och Statskontoret).

 Dialog gällande mottagande av asylsökande.

Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län

Tid och plats: 29 november kl. 09-12, Kalmar.

Sista anmälningsdag: 21 november

 Bostäder för alla.

Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län

Tid och plats: 23 november kl. 12:00-17:30, Kalmar Sista anmälningsdag: 16 november

 Kommunerna som samhällsbyggare

Arrangör: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) Tid och plats: 17 november kl. 09:30-15:30

Sista anmälningsdag: 7 november

(42)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut Tomas Peterson (M) yrkar

att Eva Berglund (S) deltar i inbjudan till Dialog gällande mottagande av asylsökande.

att arbetsutskottet delegeras mandat att utse en deltagare från majoritet och en från opposition till konferensen Bostäder för alla.

att kommunstyrelsen deltar på seminariet Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas, via webbsändning från

SKL.

Beslutsunderlag

Inbjudan CKS kommundag 2016-10-31 Id 53905

Inbjudan Dialog gällande mottagande av asylsökande, 2016-10-28, Id 53757 Inbjudan Bostäder för alla, 2016-09-30, Id 53301

Inbjudan hur kan statens utveckling… 2016-10-19, Id 53692

Beslutet skickas till Arbetsutskottet

Eva Berglund (S)

Axel Stenbeck, kommunsekreterarae ___________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :