1(2) Kommunfullmäktige Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Måndagen den 27 januari 2014, kl

Full text

(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Plats och sammanträdestid

Beslutare

Öv1iga deltagare

Protokolljusterare

Justelingens plats tid

Undersk1ifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Plenisalen, stadshuset, Vimmerby

Måndagen den 27 januari 2014, kl 18.30-20.00 Sesida 2

Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Projektledare Daniel Nestor Planeringsarkitekt Regina Laine Tf ekonomichef Håkan Ilestrand

Emma Jonsson, Vimmerby Energi och Miljö AB Torbjörn Swahn, Vimmerby Energi och Miljö AB

Börje Forss (FP) och Kjell Jonason (V)

Kansliavdelningen 2014-02-07

Therese Jigsved

ANSLAGSBEVIS

(justelingen har tillkännagivits genom anslag) Organ

Sammantriidesdatum

Datum för anslagsuppsättning

Protokollets förvalingsplats

Underslaift

Kommunfullmäktige 2014-01-27

2014-02-10 Datum för anslagsnedtagning

Administrativa avdelningen

Therese Jigsved

Utdragsbestyrkning

1(2)

Paragrafer 1-16

2014-03-05

(2)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(2)

·, Kommunfullmäktige 2014-01-27

Ordinarie ledamöter Pat1i Närvaro Ordinarie ledamöter Parti Närvaro

Micael Glennfalk (M) Ja Jan Henriksson (S) Ja

Leif Carlson (M) Ja Helen Nilsson (S) Ja

Tomas Peterson (M) Ja Kenneth Björklund (S) Ja

Ylva Sandström (M) Ja Eva Berglund (S) Ja

Morgan Esping (M) Nej Michael Svensson (S) Ja

Annika Carlson (M) Ja Lis-Astrid Andersson (S) Ja

Håkan Carlsson (M) Ja Kjell Biilow (S) Ja

Magnus Gustafsson (M) Ja Anita Westerback (S) Ja

Björn Swedborg (M) Ja Lennart Nygren (S) Ja

Carolina Andersson (M) Nej Anders Sundberg (S) Ja

Ferdinand Meilinger (M) Nej Anders Enqvist (S) Ja

Anna Maria Lyngstad (M) Ja Peter Högberg (S) Ja

PerÅke Svensson

(C)

Ja HåkanKoran (S) Ja

Kerstin Andersson

(C)

Nej Maria Samuelsson (S) Nej

Peter Karlsson (C) Ja Anders Koran (S) Nej

Rein Soowik

(C)

Ja Sandra Norlin (S) Ja

Bo Svensson

(C)

Ja Kjell Jonason (V) Ja

Anna Svensson

(C)

Ja Pia Young (V) Ja

Lars Nilsson

(C)

Nej Caroline Axelsson (MP) Ja

Birger Andersson Dalsjö

(C)

Ja Annika Fundin (MP) Ja

Gudrun Brunegård (KD) Ja Sandor Högye (SD) Ja

Elisabeth Lago Nilsson (KD) Ja Peter Sandberg (SD) Nej Torbjörn Sandberg (KD) Ja

Bötje Forss (FP) Ja

Presidium Presidium

Claes W etterström (M) Ja Annika Högberg (S) Ja

l :e vice ordförande 2:e vice ordförande

Ingela Nilsson

(C)

Ja

Nachtweij, ordförande

Tjänstgörande Tjänstgörande ersättare

ersättare

Jörgen Köhler (M) Ja Britta Grahn (S) Ja

Sören Sjöholm (M) Ja Mustafa Badran (S) Ja

Håkan Nyström (M) Ja Bengt Barkstam

·cso)

Ja

Eva Svensson

(C)

Ja

Cutt Tyrberg

(C)

Ja

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(3)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ l

Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Forss (FP) och Kjell Jona- son (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Tid och plats fcir justering är:

Fredagen den 7 februari 2013, kl 13.00, administrativa avdelningen, stads- huset.

Sändlista

Registrator Marize Viderström

( ~

Utdragsbestyrkning

1 \.

1(1)

(4)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 2 Dm 3/2014 Kod 041

Redovisning av fullmäktiges anslag föroförutsedda behov

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2014 finns 600 000 kr till fullmäktiges förfogande får oförutsedda behov.

Vid dagens sammanträde finns hela anslaget kvar.

Beslutsunderlag

Ekonomiavdelningens sammanställning Id 2014.78

ltiN

Utdragsbestyrkning

1(1)

(5)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 3

Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande meddelande till hand- lingarna:

Dnr 335/2012 Id 2013.3309

Utredning om länstillhörighet-presentation av SKL:s utredning om eventuellt länsbyte.

Dnr 44/2013 Id 2013.3000

Finansrapport får Vimmerby kommun november 2013.3254

Utdragsbestyrkning

1(1)

(6)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidru·

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

K.F § 4 Dnr 30/2014

Ledamöternas frågestund

Kommunfullmäktiges beslut Frågestunden fåranleder inget beslut.

Ärendet

Kod 006

Enligt fullmäktiges arbetsordning skallledamöternas frågestund finnas med som en stående punkt på varje sammanträde.

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad och bör lämnas in i förväg.

Frågan kan också framställas under ett sammanträde och är frågan mycket kort och enkel behöver den inte vara skriftlig eller fårsedd med någon förklaring.

Vid dagens sammanträde ställs fråga från följande ledamot:

Bo Svensson (C)

Ställer fråga om hur råvaror beställs inom kostverksamheten och varfår det beställs t ex kyckling från Thailand -måste kommunen göra det en- ligt avtalen? Micael Glennfalk (M) svarar.

Utdragsbestyrkning

1(1)

(7)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 5

Frammis- information om arbetsmarknadsmässa i Vimmerby

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Vid dagens sammanträde deltar projektledare och gymnasieeleven Daniel Nestor som informerar om den kommande arbetsmarknadsmässan Frammis i Vimmerby.

Frammis är indelad i tre delar, ett lunchseminarium, ett foräldramingel och en mässa som äger ram den 7 februari 2014 i Mässhallarna.

Frammisär ett lokalt utvecklat koncept med bland annat Fryshuset i Stock- holm som samarbetspart Arrangörer i övrigt är Vimmerby Ungdomsråd, Vimmerby kommun, Fabriken och Företagama i Vimmerby.

Deltagande i frågestund Helen Nilsson (S)

Sändlista

Projektledare Daniel Nestor

1(1)

(8)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum l (l )

2014-01-27

KF§ 6 Dnr 54/2011 Kod 212

Information om ideskisser om Vimmerby stads framtida ut- byggnadsområden inför fördjupad översiktsplan

Kommunfullmäktiges beslut Informationen fåranleder inget beslut

Ärendet

Vid dagens sammanträde deltar planeringsarkitekt Regina Laine som in- formerar om de ideskisser som finns om hur Vimmerby stads framtida utbyggnad kan se ut. Ideskisserna är ett fårsta led i arbetet inför att ta fram en fördjupad översiktsplan över Vimmerby stad.

Sändlista

Planeringsarkitekt Regina Laine

Utdragsbestyrkning

(9)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 7 Dnr 306/2013 Kod 042

Planering och uppföljning 2014- årshjul

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fårslag att godkänna ramen för planering och uppföljning i årshjulet för 2014 och års- hjulet för 2015.

Ärendet

Årshjulet för 2014 diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-07, KS § 2, och man beslutade att återremittera ärendet till eko- nomiavdelningen för komplettering och ändring enligt det som fram- kommit under sammanträdet. Ärendet togs upp igen vid kommunstyrel- sens sammanträde 2014-01-21.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog föregående år en ny styrmodell för kommu- nen. Syftet med denna är att säkra en sammanhängande modell för styr- ning, ledning och uppföljning för att uppnå en god ekonomisk hushåll- ning. Kommunfullmäktige har fastställt innehållet för kommunens styr- modell i form av vision, värdegrund, strategisk plan, budget, nämnplaner med mera. I modellen har kommunfullmäktige också fastställt vem som ansvarar för respektive del.

Den fastställda styrmodellen reglerar däremot inte när i tid de olika de- larna ska beslutas. Tidigare år har kommunstyrelsen fastställt en plane- ringskalender för året där ekonomisk uppföljning samt budgetberedning- en har reglerats tidsmässigt. Med den nya styrmodellen finns ambitionen att utöver ekonomi på ett bättre sätt också inkludera verksamhetsperspek- tivet i planeringen och uppföljningen.

Ekonomiavdelningens förslag till årshjul

Då kommunen tillämpar två-års-budget (nuvarande 2014-2015) så kom- mer 2014 präglas av uppföljning av de uppsatta budgetramarna, verk- samhetsmålen samt arbete med vision. 2015 kommer återigen bli ett år som präglas av strategier och prioriteringar.

~l

Utdragsbestyrkning

1(2)

(10)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatnm

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

Uppföljning sker i form av budgetuppföljning (ekonomisk och styrkort) efter april månad och delårsrapport efter augusti månad. Budgetuppfölj- ningen och delårsrappmien beslutas av kommunfullmäktige. Därutöver ska en budgetavstämning genomföras efter mars månad. Denna avstäm- ning rapporteras enbart till kommunstyrelsen. Dessutom ska enkel må- nadsrapport för hela kommunen tas fram efter månaderna maj, juli, sep- tember, oktober och november, vilka rapporteras till kommunstyrelsen.

Under 2015 ska dessa månadsrapporter rapporteras samtliga månader (exklusive juni, augusti och december).

Under hösten ska dessutom nämndplanerna uppdateras med nya aktivite- ter som ska genomföras under 2015 samt pröva om målen ska omformu- leras. De uppdaterade nämndplanerna beslutas av respektive nämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ramen för planering och uppföljning i det så kallade årshjulet för 2014.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande årshjul med följande ändringar i skiss för årshjul 2015: juni: "Beslut och allmänpolitisk debatt om strategisk plan och budget" och i november: "Nämndsplaner och verksamhetsbudget fastställs i november".

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag med justerad skiss för årshjulet för 2015.

Deltagande i debatt Micael Glennfalk (M) Magnus Gustafsson (M)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av t.f. ekonomichefRåkan Ilestrand, Id 2013.3413.

Förslag till årshjul2014 och 2015, Id 2013.3414.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, KS § 2.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-21, KS § 24.

Sändlista

Samtliga nämnder

+

årshjul för 2014 och 2015 Revisorerna

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkning

2(2)

(11)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sictor

Sanunanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 8 D nr 266/2011 Kod 040

Revidering av finanspolicy för Vimmerby kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt fOreslaget tillägg att revidera Vimmerby kommuns finanspolicy en- ligt föreliggande förslag.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om finanspolicy.

Nytt förslag till finanspolicy, daterad 2014-01-07, är framtagen.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-07.

Förslag på revidering är att i avsnitt 5.2 Riskhantering, 5.2.1 Refinansie- ringsrisk ändra texten från "Övriga kapitalförfall skall spridas jämt över tiden så att maximalt 20% förfaller ett enskilt år" till "Övriga kapitalfOr- fall skall spridas jämt över tid".

På grund av ändrade redovisningsregler för finansiella derivatinstrument komplettera texten under avsnitt 5.2.2 Ränterisk med följande: "Som en del av Vimmerby kommuns ränteriskhantering ingår att säkringsinstru- menten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden".

Lars Johansson (V) ställer frågor om revideringen av formuleringen om refinansieringsrisk Han menar att den nya formuleringen är för allmänt hållen. Micael Glennfalk (M) och PerÅke Svensson (C) redogör för inne- börden av formuleringarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Vimmerby kommuns finanspolicy enligt fOrslag 2014-01-07.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

l

]NN

Utdragsbestyrkning

1(2)

(12)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

Yrkanden

Micael Glennfalk (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag med det tillägget under avsnitt 4.1 Betalningsberedskap av "i huvudsak" så att me- ningen får följande lydelse:

"Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt- utöver den likviditet som er- fordras for att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall i huvud- sak användas får att am01iera kommunens låneskuld."

Beslutsunderlag

Finanspolicy Vimmerby kommun 2012-12-17, KF § 245.

Förslag på finanspolicy for Vimmerby kommun, Id 2013.3394.

Tjänstesklivelse av utredare Staffan Leijon, Id 2013.3384.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, KS § 9

Sändlista

Ekonomiavdelningen F in ans gruppen

INN

Utdragsbestyrkning

2(2)

(13)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

' Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 9 Dnr 300/2013 Kod 045

Vimmerby Gatuproduktion AB- förslag att öka aktiekapitalet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fårslag att

l. aktiekapitalet i Vimmerby Gamproduktion AB ökas med 150 000 kronor till 400 000 kronor genom nyemission av l 500 aktier

2. utse kommunfullmäktiges ordfårande Ingela Nilsson Nachtweij (C) med Leif Carlson (M) alternativt Annika Högberg (S) som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmer- by kommun Förvaltnings AB

3. instruera stämmaombudet att rösta på extra bolagsstämman år 2014 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga l.

Ärendet

I samband med höstens informations- och dialogdag gällande kommunens bolag framfårdes från Vimmerby Gamproduktion AB att få öka aktie- kapitalet från 250 000 kronor till 400 000 kronor. Grund får ökning av aktiekapitalet är att undvika att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-07.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. aktiekapitalet i Vimmerby Gamproduktion AB ökas med 150 000 kronor till 400 000 kronor genom nyemission av l 500 aktier.

2. utse kommunfullmäktiges ordfårande Ingela Nilsson Nachtweij med Leif Carlson alternativt Annika Högberg som ersättare att såsom ombud företrä- da Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby kommun För- valtnings AB.

3. instruera stämmaombudet att rösta på extra bolagsstämman år 2014 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga l.

(NN

Utdragsbestyrkning

1(2)

(14)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Helen Nilsson (S) yrkar med instämmande av Micael Glennfalk (M) bifall till kommunstyrelsens fårslag

Beslutsunderlag

Vimmerbykommuns Förvaltnings AB:s beslut 2013-12-10, § 40.

Tjänstesklivelse av utredare Staffan Leijon inkl. instruktion till extra bolags- stämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och instruktion till extra bo- lagsstämma i Vimmerby Gatuproduktion AB, Id 2013.3328.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, KS § 8

Sändlista

Utredare Staffan Leijon lngela Nilsson Nachtweij Leif Carlson

Annika Högberg

INN

Utdragsbestyrkning

2(2)

(15)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 10 Dm 210/2013 Kod 109

Motion om motionshantering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fårslag att bifalla motionen såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomfora åtgärder får att motioner ska kunna hanteras snabbare.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fårslag att avslå yrkandet om att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills full- mäktige har bifallit, besvarat eller avslagit motionen.

Sammanfattning av motionen

lngela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt fråga om motions- hantering i Vimmerby kommun. Motioner är ett viktigt verktyg får att stärka demokratin och öka fullmäktigeledamötemas delaktighet och möjlighet att påverka. Därfår är det viktigt att det inte tar alltfor lång tid från det att mo- tionen lämnats in tills den får ett avgörande i fullmäktige.

Enligt motionen har Nybro kommun en arbetsordning där motioner får ta maximalt sex månader att hantera. Enligt uppgift fungerar det alldeles ut- märkt och demokratin och fullmäktigeledamötemas delaktighet har ökat se- dan man ändrade till sex månaders motionshantering.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur motioner skulle kunna hanteras snabbare med målbil- den att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills fullmäktige har bifal- lit, besvarat eller avslagit motionen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen får beredning.

l NN

Utdragsbestyi·kning

1(3)

(16)

lf.l"JftN

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

"'

Sanunanträdesdatum 2(3)

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

Vid kontakt med Nybro kommun, administrativ chefMats Amer som också är sekreterare i fullmäktige i Nybro, framkommer att de arbetar med en översyn av sin arbetsordning får fullmäktige. De har tagit fram ett nytt får- slag till arbetsordning där de bland annat använt sig av Virornerbys arbets- ordning får fullmäktige som förebild.

Nybro kommun har inte inskrivet i arbetsordningen, varken i den gamla eller i den nya, något om att motioner skall handläggas inom sex månader från det att de väcks till dess att fullmäktige fattar beslut. Det är inte något Nybro kommun känner igen. Däremot har de haft som regel att nämnderna har fått max sex månader på sig får att yttra sig över en motion. Vid remittering av motioner i Vimmerby har remissinstanserna som regel fått högst tre månader på sig.

Enligt kommunallagen står det att en motion bör beredas så att den kan han- teras inom ett år från det att den väcktes.

För att motioner ska kunna hanteras snabbare bör politiken göra värdering av motioner, till exempel besluta om hur lång tid beredningen av motionen får ta. Beslutar kommunstyrelsen om beredningen av motioner kan om så önskas en tydligare politisk styrning göras och kommunstyrelsen kan avgöra vilka motioner som bör plionteras och hanteras snabbare.

Motioner som väcks hädanefter bör lyftas till kommunstyrelsens presidiebe- redning och till kommunstyrelsen som sedan beslutar om beredningens om- fattning, vilka som ska yttra sig och ta fram fårslag till beslut. Vid revidering av kommunstyrelsens delegationsordning bör då delegationen vad gäller be- redning av motioner och medborgarförslag tas b01i.

Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog administrativ chef Anna Er- landsson Karlsson och kanslijurist Therese Jigsved. Kanslijuristen redogjor- de får ärendet.

Peter Högberg (S) poängterade att den redovisning av ej fårdigberedda mo- tioner som presenteras får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige två gånger per år kan användas som ett verktyg får att kunna prioritera hanter- ingen av motionerna.

Leif Carlson (M) påpekade att kommunfullmäktige har möjlighet att remit- tera motioner direkt till den nämnd som motionen berör.

Helen Nilsson (S) underströk vikten av att prioritera motioner på rätt sätt, exempelvis att motioner som berör budget hanteras på så sätt att de kan tas med i budgetprocessen.

\NN

Utdragsbestyrkning

(17)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomfora åtgärder för att motioner skall kunna hanteras snabbare.

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att avslå yrkande om att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills fullmäktige har bifallit, besvarat eller avslagit motionen.

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij, Id 2013.2245.

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, KF§ 165.

Tjänsteskrivelse av, Id 2013.3385.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, KS § 4

Sändlista

Ingela Nilsson Nachtweij Kommunstyrelsen

Kanslijurist Therese Jigsved

lNN

Utdragsbestyrkning

3(3)

(18)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kornmunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 11 Dnr 304/2013 Kod 624

Överlämnande av skolhälsojournal i original till annan huvud- man

Kommunfullmäktiges beslut

Kornmunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och utbildningsnämndens forslag att skolhälsovårdsjournal for elev i Vimmerby kommun, som byter till skola i annan kommun, får överforas till den mottagande kornmunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/ myndig elevs medgivande.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i cirkulär 09:44 överforingen av uppgifter från BVC till skolhälsovården samt hanteringen och överfo- ringen inom skolhälsovården samt slutarkivering.

skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad for att folja eleven genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjour- nalen bör följa barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudrnannagränser.

När en elev byter skola bör därfår skolhälsovårdsjournalen följa eleven då det inte finns något värde i att journaler for avflyttade elever arkiveras i Vimmerby.

Om eleven byter till en skola i en annan kornmun sker detta lämpligen ge- nom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet över- lämnas till den andra kornmunens skolhälsovård.

Enligt § 15 arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet över- lämna journal i original till annan myndighet endast genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kornmun till en annan får journalen efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 §§-offentlighets- och sekretesslagen).

Kommunen måste ta ställning till i vilken fonn journalinfmmation ska över- foras samt i vilket format när en elev flyttar från en kornmun till en annan.

iN N

Utdragsbestyrkning

1(2)

(19)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljus terare

Överforing av skolhälsovårdsjournaler i papper eller elektroniskt format från offentlig skolhälsovård till annan offentlig skolhälsovård kan ske genom lån, avhändande av journal, överlämnande av journal. Från offentlig skolhälso- vård till privat skolhälsovård kan överforingen ske genom överlämnande av kopior.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden fareslår kommunfullmäktige att skolhälso- vårdsjournal for elev i Vimmerby kommun, som byter till skola i annan kommun, får överforas till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-01-07 beslutat ställa sig bak- om barn- och utbildningsnämndens forslag.

Vid dagens sammanträde foreligger barn- och utbildningsnämndens forslag.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-12-11, BUN § 175.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, KS § 10

Sändlista

Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkning

2(2)

(20)

~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum l (l)

Kornmunfullmäktige 2014-01-27

KF§ 12 D nr 192/20 l O Kod 111

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Lennart Nygren (S)

Protokolljusterare

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens fårslag att till ersättare i socialnämnden efter Lennart Nygren (S) får inneva- rande mandatperiod utse

Erica Andersson (S) Nona Storgatan 4 590 80 Södra Vi

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 att bevilja Lis Astrid Anders- son (S) entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

Kornmunfullmäktige beslutade 2013-10-28 i enlighet med valberedningens fårslag att tillledamot i socialnämnden utse Lennart Nygren (S). Då Lennart Nygren (S) redan var ersättare i socialnämnden föreligger behov av att utse ny ersättare i socialnämnden efter Lennart Nygren (S).

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Lis Astrid Andersson, Id 2013.2445 Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, KF § 170

Valberedningens beslut 2013-10-28, VALB § 13 Kornmunfullmäktiges beslut 2013-10-28, KF§ 191 Valberedningens beslut 2014-01-27, VALB § l

Sändlista Erica Andersson Socialnämnden P ersanalavdelningen

Administrativa avdelningen

Utdragsbestyrkning

(21)

~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (l)

Kommunfullmäktige 2014-01-27

KF§ 13 D nr 192/20 l O Kod 111

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Magnus Danlid (C)

Protokolljusterare

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ersättare i socialnämnden efter Magnus Danlid (C) får innevarande mandatperiod utse

Marita Lindström (C) Vita Rosens väg 4 598 32 Vimmerby

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, KF§ 230

att bevilja Magnus Danlid (C) entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden

att remittera ärendet till valberedningen får beredning av fyllnadsval.

Vid dagens sammanträde föreligger valberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från Magnus Danlid, Id 2013.3045 Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, KF§ 230

Valberedningens beslut 2014-01-27, VALB § 2

Sändlista

Marita Lindström Socialnämnden Personalavdelningen

Administrativa avdelningen

Utdragsbestyrkning

(22)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokollj uslerare

KF§ 14 Dnr 16/2014 Kod 109

Motion om barnahus i Västervik -remittering

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen om barnahus i Väster- vik till kommunstyrelsen for beredning.

Sammanfattning av motionen

Motionen tar upp frågan om inrättande av barnahus i norra Kalmar län. Alla barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg miljö, men tyvärr är det inte så. Ett Barnahus är en verksamhet där olika myndigheter samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte skall behöva slussas runt mellan rättsväsende, hälso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst.

Hösten 2013 invigdes ett barnahus i Kalmar i samarbete med rättsväsende, landstinget och kommunerna i södra länsdelen. Det saknas dock ett barnahus i norra länet.

Motionärerna yrkar därfor att fullmäktige beslutar att inleda överläggningar med landstinget och övriga kommuner i norra länsdelen får att tillsammans med rättsväsendet inrätta Barnahus for barn i norra länet.

Ärendet

Vid dagens sammanträde foreligger motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) angå- ende barnahus i Västervik.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 2014.215

Sändlista

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkning

l (l)

(23)

~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 15 Dnr 58/2011 Kod 080

Landsbygdsberedningen-begäran om förlängd tid för rappor- tering

Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet får tas upp vid dagens sammanträde

att godkänna landsbygdsberedningens begäran om att få forlängd tid till mars 2014.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger begäran från landsbygdsberedningen om att få anstånd med att lämna rapport från beredningen. Landsbygdsbered- ningen vill få på sig till mars 2014 for att lämna rapport.

Ordforande Ingela Nilsson Nachtweij (C) frågar fullmäktige om ärendet kan tas upp vid dagens sammanträde då ärendet inte är kungjort.

Beslutsunderlag

Begäran inlämnad av landsbygdsberedningens ordförande, ID 2014.374

Sändlista

Landsbygdsberedningen

INN

Utdragsbestyrkning

l (l)

(24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2014-01-27

Protokolljusterare

KF§ 16 Dnr 29/2014 Kod 420

Information om vindkraftverk i Vennebjörke

Kommunfullmäktiges beslut

Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Vid dagens sammanträde deltar Emma Jonsson och Torbjörn Swahn, Vim- merby Energi och Miljö AB som redogör for den ansökan om vindkraftverk i Vennebjörke som Vimmerby Energi och Miljö AB har lämnat in och som är under behandling.

Projektet bötjade med vindmätning 2006 som sedan foljdes av dialog med fastighetsägare i området samt en rad analyser. Under 2013 har en ansökan lämnats in och kommunen behöver ta ställning till om man tillstyrker ansö- kan eller ej.

Vindkraftverken kommer i så fall att placeras ca 3 km norr om Vimmerby stad inom området som pekats ut i vindkraftsplanen.

Deltagande i frågestund Micael Glennfalk (M) Sandor Högye (SD) Claes W etterström (M)

Sändlista

stadsarkitekt Bo Klaren

Utdragsbestyrkning

1(1)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :