TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

Full text

(1)

Plats och tid Dubbelgöken 1 & 2, den 11 april 2016, kl. 14.00-17.30 Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande

Mats Andersson (M) §§ 20-24

Solveig Falk (MP), ersättare för Mats Andersson (M) §§ 25-32 Tina Bergström-Darrell (S)

Lena Persson (C), ersättare för Liv Wiktorsson Tillberg (M)

Carina Persson (L), ersättare för Marie-Louise Nilsson Olsson (SD) Övriga närvarande Se sidan 2

Utses att justera Carina Persson (L) Justerade paragrafer §§ 20-32

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset Tomelilla den 28 april 2016 och tid

Underskrifter Sekreterare

Veronica Nilsson

Ordförande

Anette Thoresson (C)

Justerare

Carina Persson (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

(2)

Tjänstemän Marina Hansson, kultur och fritidschef

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek Stefan Jönsson, alkoholhandläggare

Åsa Magnusson, alkoholhandläggare Veronica Nilsson, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 Ändringar i föredragningslistan

§ 21 Dialoger och information

§ 22 Aktuellt från verksamheten

§ 23 Ekonomisk rapport

§ 24 Tjänsteutlåtande i tillsynsärende med förslag till återkallelse – Restaurang Milano

§ 25 Revidering av sammanträdesdagar 2016

§ 26 Ansökan om räntefritt lån till ny samlingslokal – Brösarps IF

§ 27 Kulturskola utanför Tomelilla tätort

§ 28 Sommarsimskola på friluftsbaden 2016

§ 29 Kulturpriset 2015

§ 30 Intern kontrollplan 2016

§ 31 Bidrag till studieförbund - Ibn Rushd Studieförbund

§ 32 Anmälningsärenden _________

(3)

KFN § 20 Dnr KFN DiaNr

Ändringar i föredragningslistan

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

Ärendebeskrivning

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår följande ändringar i föredragningslistan:

Dialoger/information

- Soffta – uppföljning – läggs till.

Beslutsärenden

- Presidieberedning – utgår.

- Intern kontrollplan 2016 – läggs till.

- Beslut om bidrag till studieförbund – Ibn Rushd Studieförbund – läggs till.

________

(4)

Dialoger och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera dialoger och information till protokollet.

Ärendebeskrivning

 Bidragsregler:

Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek, informerar om vilka regler som gäller för kulturföreningarna. Senaste inlämning av nominering var den 1 april 2016.

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar om vilka regler som gäller för pensionärs- och handikapporganisationer, ungdomsorganisationer med flera.

Förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden är överens om att bidragsreglerna behöver ses över. Ros-Marie ska tillfråga

Skåneidrotten om de kan informera om regler till idrottsföreningar, som en inledning på diskussioner om detta i nämnden.

 Bidrag till studieförbund:

Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek, informerar om att genomlysning av samtliga studieförbund nu gjorts av konsult. Ett studieförbund har felaktigheter i inrapporteringen, vilket har

vidarebefordrats till Folkbildningsrådet. Rådet anser inte att Tomelilla kommun ska gå vidare med fusket.

Kristin föreslår att kommunen lämnar systemet med schablonutbetalningar och gör nya regler med individuella överenskommelser.

 InfoPoint:

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar om InfoPoint-systemet och om hur det har implementerats i Sjöbo kommun. Kultur- och fritidsnämnden tycker att det är intressant och det överenskommes om fortsatt information om InfoPoint vid

(5)

KFN § 21 forts.

 Hyresavtal:

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar nämnden om att kommunen nu har tecknat ett hyresavtal med Actic, där bad på Österlenbadet ingår.

 Österlenbadet:

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar om att det nu börjar bli lite olika aktiviteter på Österlenbadet: Friskis &

Svettis och Young Aerobics har två respektive ett pass/vecka och i kommunens egen regi finns bland annat vattengymnastik för

pensionärer, simskola för vuxna och simskola för barn. Österlenbadet anordnar även barnkalas och föreningar kan nu ansöka om tider i simhallen inför hösten.

Enkät om besökarnas upplevelse av badet är ännu inte klar och nämnden uppmanar förvaltningen att ta fram en sådan skyndsamt.

 Turistinformation – hemsidor:

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar om att kommunen ansvarar för sidan visittomelilla.se och att sidan

visitystadösterlen.se är ett samarbete mellan Ystads och Simrishamns kommun. Sidorna speglar varandra men det är bara visittomelilla.se som är Tomelilla kommuns.

 Soffta – uppföljning:

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och kultur, informerar om en incident som uppstod utanför Soffta. Den aktuella kvällen stängde Soffta något tidigare och det har därefter varit lugnt.

_________

(6)

Aktuellt från verksamheten

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslut att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Marina Hansson, kultur och fritidschef, informerar om verksamheten enligt föreliggande verksamhetsanalys för januari-mars 2016.

Ekonomisk analys

UTFALL Avvikelse Avvikelse

Helårs-  Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos / budget budget utfall budget budget prognos budget

Intäkter 4 650 1 163 1 244 81 26,8 4 650 0

Personalkostnader -17 337 -4 076 -3 863 213 22,3 -17 337 0

Bidrag, köpta tjänster -3 806 -2 547 -2 173 374 57,1 -3 806 0

Övriga kostnader -17 234 -4 310 -4 184 126 24,3 -17 234 0

Netto -33 726 -9 769 -8 975 794 26,6 -33 726 0

BUDGET

Periodens verksamhet och resultat

Verksamhet/Ansvar Avvikelse i

tkr Analys Fritid och Turism samt

Verksamhetschef + 560 Vi är på väg mot en period med uppvärmning och sommarbemanning på våra friluftsbad och turistbyråer. 150 tkr finns avsatta för

integrationsåtgärder som ännu inte har tagits i anspråk.

Kultur och bibliotek +230 Kostnaderna för transporter av konstverken till de återstående utställningarna kommer att vara högre än de som hittills varit i år.

Alla föreningsbidrag är ej utbetalda

Kostnaderna på webblösningen på biblioteket och mediainköp kommer senare på året.

(7)

KFN § 22 forts.

Helårsprognos

Prognosen pekar på ett nollresultat. Dock måste stort fokus läggas på uppföljningen av kostnaderna för de nya öppettiderna för Österlenbadet (beräknade till 475 tkr), så att ett underskott inte uppstår.

En fördelning av de schablonersättningar från Migrationsverket som kommunen får, kommer att göras under året och bidra till att budgeten hålls. Kultur- och fritids andel är ca 200 tkr.

Beslutsunderlag

Rapport 2016-04-08, Marina Hansson, kultur och fritidschef, handlingsid KFN 2016.189

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(8)

Ekonomisk rapport

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidschef Marina Hansson informerar enligt föreliggande ekonomisk rapport. Anges i tusental kronor.

Budget helår 2016

Budget jan-mar 2016

Redovisat jan-mar 2016

Avvikelse jan-mar 2016

Återstår helår

Verksamhetschef 1 516 339 345 -5 1 171

Alkohollagen 0 -18 -113 95 113

Österlenbadet café 320 72 125 -53 195

Övrigt 1 196 286 332 -46 864

Enhetschef

fritid och turism 19 650 6 224 5 657 568 13 993

Österlenbadet 5 795 1 433 1 060 374 4 735

Övr idrotts-

fritidsanläggning 4 105 1 019 1 529 -510 2 575

Utomhusbad 1 046 258 79 179 968

Fritidsverksamhet 1 960 461 259 202 1 701

Stöd o service till

föreningar 3 472 2 275 1 975 299 1 497

SOFFTA 1 665 398 407 -9 1 258

Marknader 45 11 -1 12 45

Turistverksamhet 1 563 370 349 21 1 214

(9)

KFN § 23 forts.

Enhetschef

kultur 12 560 3 206 2 974 232 9 586

Konsthall 2 649 648 675 -27 1 974

Bidrag till

studieorganisation 127 95 0 95 127

Bidrag till

kulturföreningar 250 188 234 -47 16

Kulturskolan 3 296 774 751 23 2 545

Biblioteks-

verksamhet 5 475 1 320 1 133 187 4 342

Övrig kultur-

verksamhet 763 181 181 0 582

TOTALT 33 726 9 769 8 975 794 24 751

Beslutsunderlag

Rapport 2016-04-08, Marina Hansson, kultur och fritidschef, handlingsid KFN 2016.190

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(10)

Tjänsteutlåtande i tillsynsärende med förslag om återkallelse - Restaurang Milano

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Emma Bondesson en varning med anledning av att verksamheten på serveringsstället Restaurang Milano bedrivits i ett aktiebolag som inte innehar serveringstillstånd. Varningen kombineras med villkor om att förvaltningen följer upp ärendet efter sex månader.

Vid uppföljning gäller att Mahmoud Ramzi även fortsatt bedöms som PBI (person med betydande inflytande) men att hans förekomst i

belastningsregistret, så som det ser ut vid dagens sammanträde, i sig inte utgör skäl att ifrågasätta Mahmouds lämplighet.

Ärendebeskrivning

Det föreligger tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Stefan Jönsson (ärendenr AE 2012/50) daterat 2016-03-30 gällande tillsynsärende med anledning av att alkoholenheten har gjort en inre tillsyn av serveringsstället Restaurang Milano. Under den inre tillsynen framkom uppgifter som visar att tillståndshavaren, den enskilda näringsidkaren Emma Bondesson, inte driver serveringsstället utan att aktiebolaget Ramzi Restaurang AB driver

serveringsstället.

Med anledning av de uppgifter som alkoholenheten har fått fram genom den inre tillsynen, anser alkoholenheten att tillståndshavarens lämplighet enligt Alkohollagen 8 kap 12 § ska ifrågasättas.

Under sammanträdet framkommer ny uppgift om att restaurangen från och med idag, 11 april 2016, åter drivs i den enskilda firman Emma Bondesson.

Företräde

Mahmoud Ramzi, som representerar Restaurang Milano, och Rafael Bakrawi, har begärt företräde inför nämnden och redogör för ärendet.

(11)

KFN § 24 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enligt 9 kap 18 § punkten 3 Alkohollagen återkalla serveringstillståndet för enskilda firman Emma Bondesson avseende serveringsstället Restaurang Milano, Norregatan 8, Tomelilla, på grund av att Emma Bondesson inte driver serveringsstället utan serveringsstället drivs av aktiebolaget Ramzi Restaurang AB. Med anledning av detta är Emma Bondesson olämplig att inneha serveringstillstånd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-03-30, alkoholhandläggare Stefan Jönsson, handlingsid KFN 2016.149

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) föreslår, med anledning av de nya uppgifter som framkommit vid dagens sammanträde, att Emma Bondesson tilldelas en varning eftersom verksamheten på serveringsstället Restaurang Milano bedrivits i ett aktiebolag som inte innehar serveringstillstånd. Varningen bör kombineras med att förvaltningen följer upp ärendet om sex månader.

Mats Andersson (M) stöder Tinas förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande Anette Thoresson (C) att nämnden beslutar i enlighet med Tina Bergström-Darrells (S) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Alkoholhandläggare Stefan Jönsson

(12)

Revidering av sammanträdesdagar 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta nästa sammanträdestillfälle från ordinarie tid måndagen den 9 maj kl. 14.00, till fredagen den 13 maj 2016, kl.

8.30. I övrigt bordläggs ärendet.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har nio sammanträden under 2016. De är huvudsakligen förlagda till måndagar klockan 14.00 i Dubbelgöken 1 och 2.

Revidering av fyra av de sex kvarvarande sammanträdena (avseende maj- december 2016) behöver göras för att passa ekonomienhetens möjlighet att redovisa aktuella siffror vid mötena.

Sammanträdesdag: Tid: Senaste inlämning för

handlingar (09.00):

16 maj 14.00 4 maj

14 juni (oförändrad) 14.00 2 juni

29 augusti (oförändrad) 14.00 18 augusti

17 oktober 14.00 6 oktober

14 november 14.00 3 november

12 december 13.00 (OBS! Ny tid) 1 december

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderad sammanträdesplan för år 2016, enligt nedanstående.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2016-04-01, Anette Thoresson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: KFN 2016.160

(13)

KFN § 25 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att sammanträdesdagen i maj månad flyttas till den 13 maj kl. 8.30, då flest har möjlighet att närvara, och att ärendet i övrigt bordläggs till sammanträde då ekonom Håkan Lindberg deltar.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kultur och fritidschef Marina Hansson

(14)

Ansökan om räntefritt lån till ny samlingslokal - Brösarps IF

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett räntefritt lån till Brösarps Idrottsförening med 300 000 kr.

Ärendebeskrivning

Brösarps Idrottsföreningen har i skrivelse den 2 mars 2016 ansökt om räntefritt lån på 300.000 kronor till en samlingslokal.

Brösarps IF har för avsikt att bygga ut klubblokalen och göra cafédelen större så att det blir en samlingslokal för ca 70 personer. Tillbyggnaden är 100 kvm och den sammanlagda samlingslokalen blir ca 120 kvm.

Brösarps IF meddelar att ansökan om bygglov har gjorts i slutet av december 2015 och att detta har beviljats den 9 februari 2016.

Brösarps IF har för avsikt att utföra det mesta av byggnadsarbetet med ideell arbetskraft förutom vissa byggtjänster såsom el och vvs kommer dock att behövas köpas in.

Föreningen har även för avsikt att ansöka om bidrag från Leader Sydöstra Skåne. Vidare kommer de även att ansöka om bidrag från Sparbanken Syd stiftelse och Allmänna arvsfonden.

Avsikten är att förutom att föreningen själv ska använda samlingslokalen så kommer den att hyras ut till medlemmar, andra föreningar och

privatpersoner i Brösarp med omnejd. Då den tidigare samlingslokalen i Brösarp, Bygdegården, har avyttrats av Tomelilla kommun och den nya ägaren utnyttjar lokalen till annat ändamål finns det inte längre någon större samlingslokal att hyra i Brösarp. Brösarps IF bedömer att det i

brösapsbygden finns ett uttalat behov av en samlingslokal för uthyrning.

(15)

KFN § 26 forts.

Brösarps IF har i skrivelsen angett en detaljerad budget för bygget på 1.290.000 kronor.

Föreningen har även med ett förslag på finansiering enligt nedan:

Eget kapital 100.000 kr Ideellt arbete BIF:s medlemmar 675.000 kr Räntefritt lån Tomelilla kommun 300.000 kr Övriga långivare/bidragsgivare 215.000 kr Summa 1.290.000 kr

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar om ett räntefritt lån till Brösarps Idrottsförening.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-03-30, Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, handlingsid: KFN 2016.135

Ansökan 2016-03-04, Brösarps IF, handlingsid: KFN 2016.92

Beslut om riktlinjer för föreningsinvesteringar, Ks § 198/2010, handlingsid:

KFN 2016.134 _________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Enhetschef fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt

(16)

Kulturskola utanför Tomelilla tätort

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden besluter att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag innehållande konsekvensbeskrivning och kostnadsförslag för att bedriva terminsaktiviteter inom kulturskolan, med minst tio

aktivitetstillfällen, på en av skolorna utanför Tomelilla tätort.

Det uppdras även åt förvaltningen att redovisa hur aktiviteter och kostnader ser ut i befintlig verksamhet för kulturskolan idag.

Ärendebeskrivning

Den kommunala musikskolan bedriver redan idag sin verksamhet i

kommunens samtliga skolor. Övriga aktiviteter inom kulturskolan bedrivs huvudsakligen i Tomelilla tätort.

För att skapa möjligheter för fler att delta i någon av kulturskolans övriga verksamhet kan någon aktivitet förläggas utanför tätorten. Genom att ha någon terminsaktivitet på en av kommunens byskolor underlättar det för fler barn och unga att ha möjlighet att delta i verksamheten och vi når också fler som är intresserade av kulturskolans innehåll. Även lokalfrågan bör gynnas genom att öppna upp för möjlighet att använda byskolornas resurser.

Ordförandes förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden besluter att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag innehållande konsekvensbeskrivning och kostnadsförslag för att bedriva terminsaktiviteter inom kulturskolan, med minst tio

aktivitetstillfällen, på en av skolorna utanför Tomelilla tätort.

Det uppdras även åt förvaltningen att redovisa hur aktiviteter och kostnader ser ut i befintlig verksamhet för kulturskolan idag.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2016-04-01, Anette Thoresson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: KFN 2016.159

_________

(17)

KFN § 27 forts.

Beslutet skickas till:

Kultur och fritidschef Marina Hansson

Enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson

(18)

Sommarsimskola på friluftsbaden 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fortsatt inskrivningsdag första dagen på simskoleperioden, för kontakten med vårdnadshavarna samt för att ha enhetliga regler på alla friluftsbad i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden gör tillägg riktat till kommunens egna simlärare med önskemål om att kunna tidigarelägga gruppindelningen av barnen.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har synpunkter på hur simskolans rutiner sker med inskrivning första dagen på simskoleperioden.

Kultur och fritid anordnar simskola på Välabadet och Eljarödsbadet.

Spjutstorps Idrottsförening anordnar simskola på deras eget bad i Spjutstorp och Smedstorps Idrottsförening anordnar simskola på Smedstorpsbadet som de driver över sommaren.

Kultur och fritid har även tidigare år haft anmälningsformulär på webben samt tagit emot anmälningar per telefon då man som vårdnadshavare haft möjlighet att önska tidpunkt samt angett eventuell simkunnighet.

Simskoleperioden börjar med inskrivning första dagen för att dela in barnen i grupper samt försöka tillgodose föräldrarnas önskemål om tidpunkt och diskutera kunskapsnivån på barnets eventuella simkunnighet.

Spjutstorps Idrottsförening och Smedstorps Idrottsförening har framfört att de även i år kommer att ha samma rutin med inskrivning första dagen på simskoleperioden.

Kultur och fritid har varit i kontakt med Sjöbo kommuns handläggare vad gäller simskoleanmälningar för att ta reda på deras rutiner kring hanteringen av simskolan.

Kultur och fritid föreslår att ha kvar inskrivningsdagen första dagen på

simskoleperioden för att få möjlighet att lyssna av vårdnadshavarna och deras

(19)

KFN § 28 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritid föreslår att ha kvar inskrivningsdagen första dagen på

simskoleperioden för att få möjlighet att lyssna av vårdnadshavarna och deras önskemål samt att ha enhetliga regler på alla friluftsbaden i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-04-01, Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, handlingsid: KFN 2016.163

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att tillägg görs i beslutet, riktat till kommunens egna simlärare med önskemål om att kunna tidigarelägga

gruppindelningen av barnen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Enhetschef fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt

(20)

Kulturpriset 2015

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Kaj Persson, The 50’s museum och nostalgicafé, till kulturpristagare 2015.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom skilda områden som faller inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden.

Det av kommunen årligen anslagna beloppet som för närvarande är 10.000 kronor förvaltas av kultur- och fritidsnämnden, som äger rätt att uppdela beloppet på flera priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden efter förslag som kan väckas av såväl enskild person som organisation. Kultur- och fritidsnämndens

ledamöter och ersättare äger rätt att föreslå kandidater vid

oktobersammanträdet. Kulturpriset ska utdelas under högtidliga former påföljande år och där allmänheten ges möjlighet att deltaga.

De nominerade är:

Tomelilla Ungdomsorkester Kristina Fröling

Mari Bister (3 nomineringar) Elna Jolom

Tomelilla rockkör

Kristin Svensson enhetschef kultur och bibliotek Kaj Persson Nostalgikaféet( 2 nomineringar)

(21)

KFN § 29 forts.

Då kulturpriset enligt stadgarna ska utges till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden anser förvaltningen att nominerade Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek inte faller inom den utpekade målgruppen. Kulturhuset och biblioteket drivs av Tomelilla kommun och enhetschefen är att betrakta som kommunens förlängda arm. Tomelilla kommun kan inte anses utgöra målgrupp för kulturpriset då det är Tomelilla kommun som delar ut priset.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritid föreslår att Kultur och fritidsnämnden beslutar om kulturpristagare 2015

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-03-17, Marina Hansson, kultur och fritidschef, handlingsid: KFN 2016.197

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) och Carina Persson (L) förordar att Kaj Persson utses till kulturpristagare 2015.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande Anette Thoresson (C) att nämnden beslutar i enlighet med Tina Bergström-Darrells (S) och Carina Perssons (L) förslag.

_________

(22)

Intern kontrollplan 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till intern kontrollplan för 2016, med handlingsid KFN 2016.194. Beslutet översänds till kommunstyrelsen med förslag om antagande av kontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Enligt beslut i kommunfullmäktige, Kf § 132/2015, ska styrelse, nämnder och förvaltning senast till tertialbokslut 1 i april 2016 ha beslutat om internkontrollplaner och verksamhetsplaner för 2016 i enlighet med ny styrmodell.

Kultur och fritidschef Marina Hansson har lämnat förslag till intern kontrollplan 2016 för Kultur och fritid, med väsentlighets- och riskbedömning samt uppföljning av kontrollplan. Vid behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2016 görs en revidering av innehållet, enligt bilaga med handlingsid KFN 2016.194.

Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Målet med internkontrollen är:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

- Trygga kommunens tillgångar

- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm - Minimera risker

- Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar

I kontrollplanen 2016 för Kultur och fritid föreslås följande områden ingå:

- Rutiner vid överfallslarm - Rutiner vid utbetalningar

(23)

KFN § 30 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till intern kontrollplan för 2016, med handlingsid KFN 2016.194. Beslutet översänds till kommunstyrelsen med förslag om antagande av kontrollplanen.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2016, kultur och fritid, handlingsid: KFN 2016.49 Intern kontrollplan 2016 (reviderad version), kultur och fritid, handlingsid:

KFN 2016.194

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 7/2016:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2016 för kultur och fritid, efter revidering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2016:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera reviderat förslag till intern kontrollplan 2016 till kultur- och fritidsnämnden för godkännande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidschef Marina Hansson

(24)

Beslut om bidrag till studieförbund - Ibn Rushd Studieförbund

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ibn Rushd Studieförbund inte tilldelas något bidrag under 2016. Kommunens bidrag till studieförbund ska istället fördelas mellan övriga sökande.

Ärendebeskrivning

Enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson har informerat nämnden om utfall av genomlysning av samtliga studieförbund på lokal nivå. Det studieförbund som hade felaktigheter i inrapporteringen är Ibn Rushd. De har därför beviljats tidigare bidrag på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag

Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag för år 2016 - Ibn Rushd studieförbund södra Sverige, handlingsid: KFN 2016.131

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Anette Thoresson (C) föreslår att Ibn Rushd Studieförbund inte tilldelas något bidrag under 2016 och att kommunens bidrag till

studieförbund istället fördelas mellan övriga sökande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons (C) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Marina Hansson, kultur och fritidschef

(25)

KFN § 32 Dnr KFN 2016/1

Anmälningsärenden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 februari 2016, Kf § 11/2016, avseende fastställande av verksamhetsmål 2016 för Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige beslutar att anta

verksamhetsmål 2016 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 4, handlingsid: KS 2016.844.

Kommunchef Stefan Larsson framför i tjänsteskrivelse den 29 februari 2016 följande, beträffande kultur- och fritidsnämnden:

Kultur- och fritidsnämnden har inte behandlat kommunfullmäktiges uppdrag. Förvältningen föreslår därför att följande mål stryks då styrmått saknas:

KFN 1:2:3 – Fyledalens unika ställning som besöksmål ska utvecklas.

KFN 1:2:4 – Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.

KFN 2:1:1 – Antalet besökare på bibliotekets hemsidor ska öka.

KFN 2:1:2 – Antalet besökare på fritidsgårdens hemsida ska öka.

KFN 2:1:3 – Antalet besökare på kulturskolans hemsida ska öka.

KFN 2:1:4 – Antalet besökare på föreningsverksamhetens hemsida ska öka.

KFN 2:3:2 – Kulturskolans gruppaktivitet på landsbygdens skolorter ska öka.

(26)

08-17 ska öka.

Vidare föreslår förvaltningen att mål KFN 4:4:4, Antalet besökare i simhallen ska öka, får styrmåtten 18 100 för 2017 samt 18 200 för 2018. Det sammanlagda antalet mål för kultur- och fritidsnämnden blir då enligt förvaltningens förslag 6 stycken.

Slutligen noterar förvaltningen att antalet besökare, som är styrmåtten för KFN 1:2:1 – Konsthallens ställning som en nationell

kulturinstitution ska stärkas, ligger betydligt lägre än utfallet 2015 (för 2016 är nivån satt till 4 276 färre besökare än utfallet 2015).

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 februari 2016, Kf § 16/2016, avseende ändring i reglemente för kommunstyrelsen och delegeringsreglerna för familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande ändringar i reglementet för kommunstyrelsen:

- § 8, tillägg angående att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag med mera.

- § 10, ny lydelse om detaljplaner enligt föreliggande förslag.

Familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och

omsorgsnämnden uppmanas att ändra i respektive delegeringsregler så att punkterna gällande att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag med mera utgår.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-03-24, Veronica Nilsson, nämndsekreterare, handlingsid: KFN 2016.198

_________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :