Välkommen! Akademiskt skrivande II

Full text

(1)

Välkommen!

Akademiskt skrivande II

Britt Klintenberg

britt.klintenberg@gu.se

1

(2)

Akademiskt skrivande II PM, Rapport eller Uppsats

Hur man lägger upp en vetenskapligt skriven uppsats eller rapport

Referenser

Skrivprocessen

(3)

PM

Kort skriftlig sammanfattning som kan ligga till grund för beslut eller fortsatt arbete

Ett PM syftar framåt, man skriver vad man planerar att göra.

- Jag kommer att…, - Vi ska…

Ex. Förslag till ett uppsatsarbete, upplägg av praktikperiod, I arbetslivet: ett förslagsställande pm

Finns ingen allmän mall, men de flesta institutioner/arbetsplatser har en mall

Ofta ingår Bakgrund, Syfte, Metod

(4)

Rapport

Kan vara kort eller lång

En rapport blickar bakåt i tiden

ex. ett experiment, en praktik, en undersökning, en kartläggning

Den tänkte läsaren är den som väntar på resultatet, ”expert till expert”

Skrivs under projektet men ger sken av att vara skriven efter

En uppsats är en rapport av ett forskningsarbete och är en vetenskaplig text.

(5)

Vetenskaplig text

Det vetenskapliga sättet att skriva är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer de egna forskningsresultaten.

Det är viktigt att i argumentationen integrera andras forskning i det egna resonemanget.

Vetenskapligt arbete är aldrig fristående utan bygger på arbeten av tidigare forskare.

(6)

Strukturerat

Kapitelindelning

Varje ämne och innehåll kräver sina egna kapitelrubriker

IMRoD- IMFRoD

Inledning, Metod, Forskningsbakgrund, Resultat o Diskussion

I Inledningen finns Syfte och Frågeställningar (eller hypotes)

Strukturera inom ett kapitel eller avsnitt

Syrukturera inom ett stycke

(7)

Vanlig grundstruktur

obs! kan ha andra namn och vara i delvis annan ordning beroende på ämnestradition

1.Titelblad

2. Sammanfattning

3. Innehållsförteckning

4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång

6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion

9. Källförteckning 10.Bilagor

texten

(8)

1. Titelblad

Klargör vad arbetet handlar om

Eventuellt en kort titel med beskrivande undertitel

Termostat eller soptunna?

- En fallstudie av ekonomistyrning i en icke-vinstmaximerande organisation

Preliminär titel – revidera allteftersom arbetet framskrider

Uppgifter om universitet, institution, termin, typ av arbete, handledarens namn, ditt namn

(9)

2. Sammanfattning (abstract)

Kortfattad beskrivning av arbetet /undersökningen

Skrivs i löpande text

Skrivs i preteritum

(10)

Sammanfattningen bör innehålla

undersökningens utgångspunkt

syfte och frågeställningar

hur undersökningen genomfördes

vilka som deltagit

de viktigaste resultaten och slutsatserna

(11)
(12)

3. Innehållsförteckning

Kapitelrubriker med särskild stil

Lägre rubriknivå förskjuts åt höger

Sidnummer, som startar på sidan med inledning

(13)

Automatisk innehållsförteckning i Word

Använd rubrikmallarna och gör sedan automatisk innehållsförteckning.

http://www.youtube.com/watch?v=vk_14LNjXNo (word 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=vk_1 4LNjXNo (word 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=vk_14LNjXN o Word 2010

(14)

4. Introduktion till problemområdet

Rubrik t.ex. - Introduktion, Bakgrund eller Inledning

Knyt gärna an till något aktuellt

Sätter in uppsatsen i ett större sammanhang

Ringa in problemområdet

Skriv om varför det är angeläget att undersöka detta

Syfte (Frågeställningar och syfte, ofta underrubrik i kapitlet)

Frågeställning- besvarbara frågor, gärna i punktform

(15)

Exempel på formuleringar

Syftet med den här undersökningen är att beskriva den svenska kasusböjningens bortfall.

När börjar kasusböjningen försvinna i svenskan?

Är det vissa typer av substantiv som förlorar sin kasusböjning före andra

(Lagerholm 2010:129f.)

(16)

Frågeställningen

hjälper dig att avgränsa

hjälper dig att se vad som är relevant

gör att läsningen av facklitteraturen blir mer strukturerad

gör det lättare att dra slutsatser

hjälper läsaren att inrikta sig på det viktiga i texten

Tips! Skriv upp problemställningen på en lapp och ha den vid datorn när du skriver

(17)

Forts. exempel

Syftet med den här undersökningen är att undersöka ungdomars bruk av och attityder till slang. Följande frågor vill jag ha svar på i min undersökning:

Vilka är de vanligaste attityderna till bruket av slang bland ungdomar i Malmö idag?

Har pojkar och flickor olika attityder?

Skiljer sig attityderna åt beroende på socialgrupp?

Vilka använder själva slang och i vilka situationer?

(Lagerholm 2010:130)

(18)

Var hitta andra studentuppsatser?

https://gupea.ub.gu.se/

Välj Studentuppsatser

Välj Institution ex Historiska

(19)

5. Litteraturgenomgång

Andra rubriker: Referensram,

Tidigare forskning, Forskningsbakgrund, Teori och begrepp, (Bakgrund)

Sammanfattning och analys av den

kunskap/forskning/litteratur/teori/de begrepp som är centrala för ditt område

Guida läsaren var tidigare forskning står

Bara det som är relevant för din undersökning (dina frågor)

Gruppera områdesvis, dvs. organisera texten

Hjälp läsaren med underrubriker

(20)

Disponera tematiskt (efter innehåll)

Efter författare/bok

Forskare1

ämne a, b, c

Forskare 2

ämne a, b

Forskare 3

ämne b, c

Efter innehåll

Innehåll A

Forskare 1 och 2

Innehåll B

Forskare 1 , 2 och 3

Innehåll C

Forskare 1 och 3

(21)

Referens i texten

När du gör ett citat eller referat i den löpande texten ska du alltid ange originalkällan i direkt anslutning till citatet/referatet. Detta kallas för en referens eller källhänvisning. Källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att hitta och läsa själva källmaterialet.

Det finns i huvudsak två olika sätt att utforma källhänvisningar i löptexten. Antingen används parenteser med författare årtal eller också fotnoter.

(22)

Olika system för att ange referenser

Harvard – det mest spridda, används inom flera olika discipliner

APA – används framförallt inom beteende- och samhällsvetenskaper

IEEE – används inom teknikområdet

MLA – används inom litteraturvetenskap

Oxford – används inom historia, juridik, ekonomi och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många opublicerade källor

Vancouver – används framförallt inom medicin och biomedicin

(23)

Författare årtal (Harvard)

Hänvisningen placeras direkt efter det ord, den sats, den mening eller det stycke som den refererar till.

Det är ”djävulen och hans gelikar” (Persson 2008 s.11) som står bakom tilltaget.

Enligt Persson (2008 s.11) är det ”djävulen och hans gelikar” som står bakom tilltaget.

(2008 s.11) = (2008:11)

(24)

Varianter som man kan växla mellan

Namnet och årtalet inom parentesen

För att hantera de nya omvärldsfaktorerna har företagen börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus (Ax & Ask 1995).

Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata,

gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion

minskar i ekonomin (Konjunkturinstitutet 2012).

Årtalet inom parentesen

Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärldsfaktorerna.

Enligt Konjukturinstitutet (2012) gynnar en ökad efterfrågan på tjänster

(25)

Fotnoter (Oxford)

En upphöjd notsiffra placeras i löptexten direkt efter det som citeras eller refereras eller i slutet av mening om inte så lång.

Siffrorna hänvisar till fotnoter längst ned på samma sida.

Första gången ett verk nämns - utförliga uppgifter i fotnoten. Andra gången räcker namn (och sida)

Källförteckning på slutet med alla källor i alfabetisk ordning (samma regler som för Harvard)

(26)

Fotnoter (Oxford)

Ax och Ask menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärlds-faktorerna.1

Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad

tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin.2

---

1. C. Ax & U. Ask. Cost management, Studentlitteratur, Lund, 1995.

2. Konjunkturinstitutet Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till år 2035.

Specialstudie nr 30. Publicerad 3 april 2012. Hämtad 11 april 2012.

http://www.konj.se/550.html

(27)

Om två böcker av samma författare samma år

Andersson (1995a) Andersson (1995b)

Om fler än tre författare kan man i texten skriva m.fl eller et al., (eller vid fotnot andra gången) Andersson m.fl. (1995)

Andersson et al. (1995)

(28)

Referera korrekt och ange källor

Se antiplagieringsguiden och film om att referera och citera

http://www.ub.gu.se/skriva/plagiering/

Se olika sätt att referera

http://www.ub.gu.se/skriva/referensstilar/

28

(29)

6. Metod

Undersökningens material, uppläggning och genomförande

Hur har du gjort dina val?

- undersökningsgrupp

- tekniker som användes för att samla in material - teorier/modeller för förståelse

Hur har du gått tillväga?

Validitet - att man undersöker det man avser att undersöka

Reliabilitet - att man gör allt på ett tillförlitligt sätt

(30)

7. Resultat

Andra rubrikförslag: Empiri / Analys

presentera resultatet strukturerat

-om möjligt utifrån frågeställningar och teorigenomgång

tydligt beskrivet utan värdering eller diskussion

korrekt och precist

det som behövs för att svara på dina frågor

gärna illustrerat med figurer, tabeller eller diagram

sammanfatta gärna de viktigaste resultaten (ett slags analys)

(31)

Du ska inte bara redogöra för ett resultat du hittat

Du ska också problematisera och diskutera

och visa läsaren hur andra forskares resultat och

tankar, hänger ihop med dina resultat, analyser och slutsatser.

- I eget kapitel oftast

- I vissa ämnen kontinuerligt efter varje delresultat

(32)

8. Diskussion / Analys

Reflektera över din undersökning

Diskutera resultaten

Ta hjälp av teorin för att diskutera resultatet

Diskutera metoden

Förslag till fortsatt forskning

Ev. slutsats här eller som egen rubrik

(33)

Exempelvis

Resultat 1

Man kan jämföra det här resultatet med den forskning X har gjort … men det

stämmer bara delvis överens eftersom…

Min analys är att det … på grund av att…

Resultat 2

Detta resultat är intressant eftersom det skiljer sig från XX. YY ser däremot att detta kan..

Jag menar att mitt resultat talar för att detta kan vara den viktigaste orsaken till …

eftersom…

(34)

Objektivitet – ett ideal

Objektiv – saklig och fri från personliga värderingar

Det du påstår ska vara underbyggt med argument från din empiri och/eller från din teori.

Stöd alltså diskussion och slutsatser på citat och exempel från materialet

(35)

Problematisera

- Sopa inte problem under mattan!

(36)

9. Källförteckning/ Litteraturförteckning/

Referenslista/

Syfte: att det ska vara lätt att hitta verket och de uppgifter som du hänvisar till i texten

Kan delas upp i rubriker: litteratur, muntliga källor, elektroniska källor

Alfabetisk ordning efter efternamn (eller namn på organisation eller på hemsida)

Bara de källor som anges i texten ska återkomma i källförteckningen

Alla de källor som hänvisas till i texten ska finnas med

(37)

Källförteckning Harward

Efternamn, Förnamn (© utgivningsår). Titel kursiverad. Utgivningsort: Förlag.

Alltid komma (,) efter efternamn för att inga

missförstånd ska ske ex: David Ingvar – Ingvar, David

Utgivningsår – det årtal som har ”Copyright-tecknet” © framför sig

Titeln på den refererade boken är kursiverad.

Utgivningsort är den ort där förlaget ligger, inte tryckort.

Förlagets namn

(38)

Exempel - böcker

Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.

Svenska skrivregler (2000). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm:

Liber. ISBN 47-0497-X.

(39)

Exempel – kapitel i antologi

Östergren, Mats (2005). Marknadsföringens grunder.

I: Eva Karlsson (red.), Ekonomisk antologi. s. 45 – 67. Lund: Studentlitteratur.

Exempel – artikel i tidskrift

Goldman, Samuel (2011). Choosing and using multiple information sources. Learning and Instruction, 21, s. 238 – 242.

(40)

Exempel – internet

Broberg, Thomas (2011). Rekyleffekten. Är energi- effektivisering effektiv miljöpolitik?

Specialstudier nr 28. Konjunkturinstitutet. Hämtad 11/4 2012 http://www.konj.se/450.html

Konjunkturinstitutet (2012). Sveriges ekonomi – ett

långsiktsscenario fram till år 2035. Specialstudie nr 30. Publicerad 3/4 2012. Hämtad 11/4 2012 från http://www.konj.se/550.html

Volvo (2012) Volvo Group Global. Hämtad 22/10 2012 från http://www.volvogroup.com/group/global/

(41)

Korresponderar med hänvisningarna i texten

I texten

Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat …

Därför såldes Volvo Aero för 6,9 miljoner kronor (Volvo 2012).

I Källförteckningen

Ax, Christian & Ask, Urban (1995) Cost management:

produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Volvo (2012) Volvo Group Global. Hämtad 22/10 2012 från http://www.volvogroup.com/group/global/en-

(42)

Om det finns fler än en författare, skriv in dem i den ordning de står på boken eller i artikeln

Boström, Lena & Andersson, Gunlög (2006).

Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

(43)

10. Bilagor

Material som tar för stor plats inne i texten ex. enkäter, intervjuformulär, brev till

intervjupersoner

(44)

Bara själva texten har numrerade kapitel

Titelblad

Sammanfattning Innehållsförteckning

1. Introduktion till problemområdet 2. Litteraturgenomgång

3. Metodbeskrivning 4. Resultatbeskrivning 5. Diskussion

Källförteckning Bilagor

(45)

Organiseringsprincip

Inledning Litteraturgenomgång/

Referensram (5)

Resultat/Empiri (7)

Diskussion/

Analys (8)

Fråga A B C

Vad säger forskningen om / Vilka teorier finns om

Fråga A B C

Vilka resultat fick du på

Fråga A B C

Analysera/

Diskutera

Fråga A B C

- bra som en utgångspunkt, det går givetvis in i vartannat

(46)

Faser i forskningsprocessen

Problemformulering

Litteratursökning

Val av metod

Datainsamling

Bearbetning data

Analysera och tolka resultaten

Utarbetande av uppsatsen/arbetet/rapporten

(47)

Skriv under hela undersökningen

MEN

Skilj på ordningen i hur du upptäckte saker och skrev ner från början och på hur du slutligen presenterar resultaten för läsaren.

Koppla tillbaka till frågeställningarna och

syftet.

(48)

Efterdispositionen

och efterbearbetning är nödvändig

Vad bör jag ta bort?

Vad bör jag flytta?

Vad bör jag lägga till?

Vad bör jag skriva om?

(49)

Vad kan man lära av erfarna skribenter?

Skriver under hela forskningsprocessen

Vet att mycket av det de skriver inte kommer att finnas kvar i den färdiga texten

Har en plan, men är också beredda att ändra planen

Skriver i första utkastet så sammanhängande som möjligt utan att bry sig så mycket om det formella

Vet att de kommer att få nya insikter medan de skriver

Ber om feedback under skrivandets gång

(50)

Källor

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T., 2002.

Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur

Jarrick, J. & Josephsson O., 1996. Från tanke till text.

Lund: Studentlitteratur.

Lagerholm, Per. (2010) 2 uppl. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Schött, K., Melin, L., Strand, H. & Moberg, B., 2007.

Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber.

Språkrådet 2008. Svenska skrivregler. Stockholm:Liber Strömquist, S., 2008: Konsten att tala och skriva. 4 uppl.

Malmö: Gleerups

Strömquist, S. 2010 Skrivboken. 6 uppl. Malmö:

Gleerups

(51)

Språkhandledningen är till för alla studenter på GU

britt.klintenberg@gu.se joakim.jahlmar@sprak.gu.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :