Lägesrapport Nordisk elmarknad

Full text

(1)

2015-11-16 E.ON Sverige AB

Veckorapport, v. 47

Lägesrapport

Nordisk elmarknad

Sammanfattning

Förra veckans nordiska spotpris blev 23,0 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 0,2 TWh sedan föregående vecka och uppgår till totalt -3,5 TWh. Norden nettoexporterade 139 GWh el i förra veckan. För närvarande kör den svenska kärnkraften på 70 procent av max. Förra veckan hamnade förbrukningen i Norden på 7,6TWh. Effekt- och energisituationen både i Sverige och i Norge bedöms vara under kontroll.

Råvarumarknaden för kol sjönk under förra veckan och frontårskontraktet handlas nu runt 46.2 USD/t.

Även Brentoljans frontkvartal (Q1-2016) backade och handlas runt 45,1 USD/fat. Utsläppsrätterna har dock stigit och decemberkontraktet handlas nu runt ca 8,5 EUR/ton.

Den svenska kronan är mer eller mindre oförändrad mot Euron, växlingskursen noteras till ca 9,33 SEK för en EUR.

Energibalansen är fortsatt stark tack vare god tillgång och normal efterfrågan. Jag rekommenderar fortsatt rörligt pris men man bör alltid se till sin egen situation och med nuvarande priser på

elmarknaden så är det fortsatt gynnsamt att välja någon form av fast pris för den som vill säkra sitt elpris, i synnerhet inför vintern

(2)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Sammanfattning

Sverige Norge Totalt

Värde jmf. med normalt 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15

Totalt (TWh) -1,5 -7,2 -2,0 -0,6 -3,5 -7,8

Mag (TWh) 1,3 -3,2 1,8 -1,3 3,1 -4,5

Snö + markvatten (TWh) -2,8 -4,0 -3,8 0,7 -6,6 -3,3

Uppdaterade siffror för vecka 45

Uppdaterade siffror för vecka 45 visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 0,2 TWh jämfört med föregående vecka och uppgår till totalt -3,5 TWh.

Fyllnadsgraden i de norska magasinen var 87,7 procent vecka 45 (median för vecka 45 är 85,5 procent) vilket innebär en minskning med 0,7 procentenheter sedan föregående vecka. I Sverige var fyllnadsgraden 85,0 procent (median 81,2 procent), vilket innebär en minskning med 0,3

procentenheter sedan föregående vecka.

-40 -30 -20 -10 0 10 20

18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16

TWh

Vecka

Hydrologiskt läge, avvikelse från normalt i TWh

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Prognos

(3)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Svensk kärnkraft

Grafen visar kärnkraftsproduktionen för två veckor sedan. Detta eftersom veckodata publiceras av Svensk Energi först på onsdagen i följande vecka.

För närvarande kör 6 327 MW av den svenska kärnkraften (-268 MW jämfört med föregående vecka), vilket motsvarar 70 % av installerad effekt (9 070 MW, Oskarshamn 2 nu borttagen).

Forsmark 3 (1 170 MW): Revision sedan den 2/8. Återstarten senarelagd pga förseningar i installationen av den nya generatorn. Återstart den 6/12 (osäkerhetsmarginalen är +/- två veckor).

Ringhals 2 (865 MW): Revision. Den Planerad återstarten försenad till den 11/12 pga ytterligare analyser av reaktorinneslutningen.

Ringhals 3 (1 063 MW): Kör på halv effekt sedan i den 17/11 pga generatorproblem. Planerar att vara tillbaka på full effekt den 17/11.

Ringhals 4 (1 123 MW): Kör idag måndag på begränsad effekt, 895 MW, pga utlöst huvudcirkulationspump.

Oskarshamn 3 (1 400 MW): stoppar den 21/11 pga bränsleläckage, planerad återstart den 29/11.

14 oktober fastställde OKGs huvudägare E.ON att reaktorn Oskarshamn 2 (638 MW) inte kommer att återstartas. Vidare beslutades det att reaktor Oskarshamn 1 (473 MW) kommer att stängas i förtid,

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

GWh/vecka

Produktion svensk kärnkraft

2011 2012 2013 2014 2015

(4)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Huvudägaren Vattenfall beslutade dagen efter att stänga reaktorerna Ringhals 1 och 2 i förtid, reaktor 2 under 2019 och reaktor 1 under 2020. Minoritetsägaren E.ON röstade emot förslaget däremot, baserat på att E.ONs bedömning av stängningsunderlaget ej var slutfört.

Import/export Norden

I förra veckan var Norden nettoexportör av el och exporten blev 139 GWh, vilket är en minskning med 144 GWh från veckan innan.

Dagens 10-dygns väderprognos

Väderprognosen för Sverige och Norge för 10 dygn framåt visar att temperaturen kommer att öka något från 1,7 grader över normalt idag till 2,5 grader över normalt imorgon tisdag och därefter sjunker temperaturen succesivt till 3,8 grader under normalt på söndag och sedan stiger temperaturen till 2,5 grader under normalt i slutet av prognosperioden. Nederbördsprognoserna visar på mellan -1,5 TWh och -0,1 TWh mot normalt för de kommande 10 dygnen.

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

GWh/vecka

Nettoutbyte per vecka Norden (+ import / - export)

2015 2014

(5)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Förändringar av produktionstillgångar den senaste veckan av väsentlig karaktär

Den havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev 2 (210 MW) i västra Danmark är otillgänglig sedan den 19/10 till den 25/11 på grund av kabelproblem (benämns som ”forced isolation from grid”).

Anholt Havvindmøllepark (400 MW) i Kattegatt är otillgänglig den 29/10 till den 28/11, två veckor senaraelagt sluttidpunkt pga dåligt väder (+/-7 dagar). Energinet.dk måste ändra två sektioner av sjökabeln som förbinder Anholt Havvindmøllepark till överföringsnätet. Start- och sluttid beror på väderförhållandena.

Överföringsbegränsningar av väsentlig karaktär

Prognosen på överföringskapaciteten på SwePol Link (max 600 MW) under november är följande, med hänsyn till begränsningar på den polska sidan, enligt den polska TSO:n:

Under dagtid (8-22) kommer överföringskapaciteten från Polen till Sverige vara noll, och mellan 0 och 300 MW nattetid. Från Sverige till Polen kommer kapaciteten att variera mellan 400 MW och 600 MW dagtid och mellan 0 MW och 600 MW på nattetid.

Kapaciteten på överföringen mellan Jylland och Tyskland kan under 2015 variera mellan 0 och installerad effekt (DK1 till DE 1 780 MW, DE till DK1 1 500 MW) beroende på storleken på vindkraftproduktionen och flödena i näten.

Den nya Skagerakförbindelsen SK4 har ökat den installerade effekten mellan Norge och Jylland från 1 000 MW till 1 632 MW. Tills dess att nätkapaciteten i den västra delen av södra Norge har höjts, den 24/6 2019, kan flaskhalsar förväntas i NO2. Den totala exportkapaciteten på HVDC-anslutningarna från NO2 kommer att vara upp till 2 300 MW men kan reduceras upp till 400 MW på grund av belastningsflödesförhållandena (det finns två HVDC-förbindelser från NO2, en till Nederländerna på 700 MW och en till Jylland på 1 632 MW).

Mellan den 23/11 och den 25/11 kommer överföringskapaciteten från NO2 till DK1 begränsas, till 1 262 MW (1 632 MW),

Den

9

/1

1 till den 20/11

har

Statnett underhåll på 300 kV ledningarna Trofors-Marka och Namsos-Tunnsjødal

vilket ger följande begränsningar:

NO4

till

NO3 6

00 MW (

1 0

00 MW)

NO4

till

SE

1

2

00 MW (

700

MW) NO

4

till SE

2 1

00 MW (

250

MW)

NO

3

till NO

1

300

MW (

500

MW)

NO3

till

NO4

0 MW (

20

0 MW)

NO1

till

NO3 3

00 MW (

5

00 MW)

SE1

till

NO

4

400 MW (6

00 MW) SE

2

till

NO3 6

00 MW (

1 0

00 MW) SE

2

till

NO4 1

00 MW (

3

00 MW)

Överföringen mellan SE3 och SE4 är begränsad till 5 100 MW (5 300 MW).

(6)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Förbrukning

Föregående vecka var förbrukningen i Norden 7,6 TWh, vilket är 0,2 TWh högre jämfört med veckan innan. Från och med vecka 1 i år har förbrukningen varit 3,3 TWh högre än för motsvarande period förra året. Vid en jämförelse med temperaturkorrigerade siffror har årets förbrukning varit 3,0 TWh högre än fjolårets.

4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

GWh/vecka

Elförbrukning Norden

2012 2013 2014 2015

(7)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Prisutveckling System och de fyra svenska prisområdena

Systempriset blev i genomsnitt 23,0 EUR/MWh i förra veckan (-2,0 EUR/MWh jämfört med veckan dessförinnan), vilket var som förväntat. För samtliga svenska prisområden blev medelpriset

22,9 EUR/MWh (för Luleå och Sundsvall -1,9 EUR/MWh), för Stockholm -2,2-EUR/MWh) och för Malmö -3,6 EUR/MWh).

Föregående vecka var medeltemperaturen 3,7 grader över normalt för årstiden i Norge och Sverige.

Systempriset för imorgon tisdag (den 17/11) blev 24,76 EUR/MWh. För samtliga svenska prisområden blev priset 24,98 EUR/MWh.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EUR/MWh

Dagliga spotpriser

Sundsvall Luleå System Stockholm Malmö

(8)

E.ON Sverige AB - Portföljkoordination

Prisskillnad SYS mot EEX

Spreaden mellan Norden och Tyskland är +5,4 EUR/MWh för Q1-2016 och +7,8 EUR/MWh för YR- 2016 (+4,9 respektive +7,1 EUR/MWh föregående vecka). Stängningspriser från den 13/11 har använts.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013-V01 2013-V14 2013-V27 2013-V40 2014-V01 2014-V14 2014-V27 2014-V40 2015-V01 2015-V14 2015-V27 2015-V40 2016-V01 2016-V14 2016-V27 2016-V40 2017-V01 2017-V14 2017-V27 2017-V40

EUR/MWh

Utfall spotpris (veckomedel) samt terminspris för Tyskland och Norden

Tyskland (EEX) Norden (Nord Pool)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :