[MTS EU DIREKTIVEN UPPFYLLELSE AV TESTSYSTEM] Reviderad: 29 september 2010 Frågor: Kontakta Cedric D /

Full text

(1)

Sida 1 av 10

För detta dokuments ändamål faller MTS-levererade maskiner (testsystem) inom nedanstående kategorier:

1. Standardprodukt (inte uttömmande)

a. Servohydrauliska belastningsenheter b. Elektromekaniska testsystem

c. Vägsimulator, Serie 329 d. MAST-system

e. Four Poster-system f. First Road-system

g. Testsystem av däck, Serie 860

2. Specialtillverkade, anpassade och R&D-system

I. TESTSYSTEM ENLIGT EU-DIREKTIV 2006/42/EC om MASKINER - ARTIKEL 2 (a)

Ett typiskt testsystem består av styrsystem, rörliga delar såsom hydrauliska kolvar eller elektriska och hydrauliska motorer som flyttar andra länkade delar eller komponenter, och som är sammanlänkade för en specifik applikation (specifika applikationer).

MTS-levererade testsystem anses som “maskiner” enligt artikel 2(a) i direktiv 2006/42/EC när standardiserade beståndsdelsenheter (produkter) monterats korrekt, är funktionellt sammanlänkade och styrs som en helhet, som sedan medger att beståndsdelsenheterna (produkterna) utför specifika applikationer såsom anges i produktinstruktionerna.

Sådana testsystem:

• innefattar alltid MTS-styrsystem som fullständigt kontrollerar MTS- levererade maskiner

• levereras valfritt med en hydraulisk enhet såsom en hydraulisk kraftenhet (HPU)

• kan levereras med komponenter för att ansluta dem till kraftkällor

• är redo att installeras och kan fungera som de står, eller måste eventuellt installeras i en byggnad eller struktur

• kan inkludera annan valfri utrustning (till exempel: grepp, fixturer, ugnar, etc) som kan väljas av kunden eller systemintegrerare

• kan installeras och beställas av MTS-personal eller av kunden eller systemsintegreraren

• levereras med produktinstruktioner som gör att kunden eller

systemintegreraren kan montera och driva testsystemet korrekt och ansluta annan valfri utrustning

II. UPPFYLLELSE (COMPLIANCE ) AV EUROPEISKA STANDARDER MTS-maskiner uppfyller i allmänhet de tillämpliga avsnitten i följande EN- standarder:

EN 982:1996 Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav för hydrauliksystem och deras komponenter

(2)

Sida 2 av 10

EN ISO 12100 Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper - Del 2: Tekniska principer

EN 60204-1 Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna krav EN 14121-1 Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 1: Procedur

EN 13849-1 Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper

EN ISO 13850 Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - konstruktionsprinciper Andra EN-standarder kan också gälla, beroende på maskinerna.

III. MTS-STANDARDPRODUKTER

För testsystem ansvarar MTS för att uppfylla de tillämpliga kraven i Bilaga I Nödvändiga hälso- och säkerhetskrav i Direktiv 2006/42/EC.

För sådana testsystem som levererats med, och helt styrs av MTS-

styrsystem, och som uppfyller definitionen av “maskiner”, tillhandahåller MTS EU:s konformitetsdeklaration i enlighet med Bilaga II 1A i Rådets direktiv 2006/42/EC om maskiner.

MTS fäster CE-märkningen på eller nära maskinens namnplåt.

Sådana testsystem levereras med eller utan skydd (fixerade,

sammankopplade rörliga eller justerbara skydd), eller skyddsanordningar (ljusgardiner, säkerhetsmattor, etc.). Det åligger MTS att informera kunden eller systemsintegreraren om de potentiella riskerna som föreligger och säkerhetsåtgärderna som behövs för att kontrollera eller eliminera riskerna.

Oavsett om skydd eller skyddsanordningar tillhandahålls levererar MTS EU:s signerade konformitetsdeklaration.

För att säkerställa maskin- och personalsäkerhet för alla testsystem, gör MTS följande:

• tillhandahåller de tekniska specifikationerna (till exempel: utrymme, tryck, temperatur, flöde, lastgränser, etc)

• tillhandahåller lyftanvisningar och specificerar eller tillhandahåller lyfttillbehör (om de är speciella och inte kommersiellt tillgängliga) för hantering av maskiner

• specificerar de elektriska effektkraven för huvudström/och eller hydraulik

• tillhandahåller en avbrottsfri strömkälla eller specificerar kraven för den avbrottsfria strömkällan för opåkallade risker p.g.a. strömavbrott.

Ytterligare information finns på

http://www.mts.com/UPS/UPS%20quote%20text.pdf

• specificerar eller tillhandahåller anslutningar för att ansluta huvudströmmen och/eller anläggningens hydrauliska kraft

• tillhandahåller funktionsnivåer såsom kraft, hastighet, förskjutning och frekvens

• tillhandahåller maskinvikter och specificerar monteringssätt, där så är tillämpligt

(3)

Sida 3 av 10

• specificerar eller tillhandahåller testområdesskydd - fixerade, sammankopplade rörliga eller justerbara skydd - som begränsar personalens åtkomst

• specificerar eller tillhandahåller anslutningar till kundens eller systemintegrerarens anläggning eller testcellsäkerhetssystem (till exempel: dörrlås, ljudlarm, ljusträd, brandlarm, videokameror, säkerhetssystem för anläggningen, ventilationssystem,

övervakningssystem av vätskeläckage, nödstoppsutrustning, etc)

• specificerar eller tillhandahåller anslutningar till skyddsanordningar som tillhandahålls av kunden eller systemsintegreraren (t.ex.: ljusgardiner, säkerhetsmattor), som detekterar närvaron av personer i maskinernas farozoner

• specificerar systembeteendet vid aktivering av säkerhetssystem som tillhandahålls av kunden eller systemsintegreraren (t.ex.: långsam styrning av rörliga element, avstängning av rörliga element)

• identifierar kundens färdighetsnivå och tillhandahåller utbildning av personal i säker drift och underhåll av maskinerna

IV. MASKIN- ELLER GOLVMONTERADE testområdesskydd - för hydrauliska laddningsenheter med servo och elektromekaniska testsystem

Dessa testsystem tillhandahålls med de nödvändiga elektriska, elektroniska, inbyggda program- eller programvaru- och mekaniska gränssnitten för att medge integrering av a MTS eller testområdesskydd av den

sammankopplade, rörliga typen.

MTS rekommenderar användning av testområdesskydd för skydd för utskjutande och trycksatta delar av provobjekten och även att kontrollera personalens åtkomst till rörliga delar i maskinerna.

När kunden avböjer det valfria skyddet är det kundens eller

systemintegrerarens ansvar att skydda personalen i arbetsområdet.

MTS ger information i produktinstruktionerna som gör att kunden kan aktivera testområdesskyddets funktioner (för långsam hastighet, stopp, etc).

För ett testområdesskydd som tillhandahållits av kunden eller

systemintegreraren, ansvarar kunden eller systemsintegreraren för att tillförsäkra att testområdesskyddet är integrerat korrekt med testsystemet.

OBS! Testsystem, som tillhandahålls med miljökammare eller ugnar, har en främre dörr som fungerar som ett sammanlänkat rörligt skydd för att

kontrollera personalens åtkomst till rörliga delar och andra faror (t.ex.: heta ytor).

V. MTS TESTSYSTEM (anpassade, specialtillverkade, R&D) med MTS-kontrollerare i TESTCELLER med maskiner som tillhandahållits av andra tillverkare

För andra testsystem, förutom servohydrauliska belastningsenheter och EM- testsystem, som är placerade i testceller (slutet rum inuti en byggnad) eller i

(4)

Sida 4 av 10

andra, stora slutna byggnadsstrukturer (såsom vindtunnlar) med

säkerhetssystem och maskiner från andra tillverkare, som tillhandahålls av kunden, ansvarar kunden eller systemsintegreraren för att tillhandahålla EU:s konformitetsdeklaration för testcellen och för att fästa CE-märkningen för testcellen som även innefattar annan utrustning från olika tillverkare.

MTS tillhandahåller EU:s konformitetsdeklaration för MTS-maskiner som är belägna inuti sådana testceller, endast om MTS-maskinerna styrs helt av MTS-styrsystem.

Om MTS-styrsystemet är en slav till kundens styrsystem eller ett styrsystem som tillhandahållits av en annan tillverkare, tillhandahåller MTS en EU:s konformitetsdeklaration.

VI. MTS TESTSYSTEM (anpassade, specialtillverkade, R&D) utan MTS-kontrollerare i TESTCELLER med andra maskiner som

tillhandahållits av kunden

MTS tillhandahåller en inkorporeringsdeklaration enloigt Bilaga II 1B i

Direktivet 2006/42/EC för alla testsystem som levereras utan MTS-styrsystem.

MTS CE-märker inte sådana testsystem utan MTS-styrsystem.

Exempel på maskiner (ej fullständiga) som tillhandahålls med inkorporeringsdeklaration:

• Servohydraulisk belastningsenhet eller elektromekanisk maskin utan MTS-styrsystem

• MAST utan MTS-styrsystem

Kunden eller systemsintegreraren ansvarar för att fullborda:

1. konformitetsbedömningen enligt Bilaga I Nödvändiga hälso- och säkerhetskrav

2. EU:s konformitetsdeklaration för systemaggregatet som helhet 3. fästa CE-märkningen på maskinerna

VII. MTS TESTLINJEKOMPONENTER

Om kunden eller systemsintegreraren köper MTS-maskinkomponenter, tryckutrustning, elektrisk utrustning och elektriska komponenter för

hopmontering för applikationer som inte är kända för MTS, ansvarar kunden eller systemsintegreraren för att fullborda konformitetsbedömningen, fullborda EU:s konformitetsdeklaration och CE-märka systemaggregatet.

Om kunden eller systemsintegreraren definierar den avsedda

användningen/användningarna till MTS och söker hjälp från MTS för att bygga ett system för att leverera den avsedda användningen/användningarna, utgör sådana standardkomponenter, när de är hopmonterade i enlighet med MTS levererade produktmanualer, den fullbordade maskinen. I sådana fall tillhandahåller MTS EU:s konformitetsdeklaration för den fullbordade maskinen och fäster CE-märkningen på den fullbordade maskinen.

För standardkomponenter tillhandahåller MTS EU:s konformitetsdeklaration eller konformitetsinkorporering där så är tillämpligt, för den andra utrustningen och komponenterna som anges nedan:

(5)

Sida 5 av 10

Maskinkomponenter såsom grepp och fixturer är utformade och konstruerade enligt god ingenjörspraxis för mekanisk design. I allmänhet monteras eller förenas sådana maskinkomponenter med MTS-maskiner.

EU:s deklaration för MTS-maskiner täcker även maskinkomponenterna när de levereras med MTS-maskinen. Sådana komponenter levereras inte med en separat EU-deklaration. Maskinkomponenter är inte CE-märkta.

Maskinkomponenter som säljs separat från MTS-maskinerna levereras med tillverkarens testcertifikat eller kvalitetscertifikat endast på engelska, och när detta begärs av kunden.

Tryckutrustning monteras eller förenas med MTS-maskiner.

I allmänhet är tryckutrustning såsom MTS-tillverkade hydrauliska styrsystem, förgreningsrör, grepptillbehör och grepp under gränserna för det statiska trycket (PS) gånger volym (V) enligt tryckutrustningsdirektivet. Dessa är utformade och konstruerade enligt god ingenjörspraxis artikel 3(3) i direktivet för tryckutrustning 97/23/EC.

Tryckutrustning som faller inom kraven för god ingenjörspraxis är inte CE- märkt.

Tryckutrustning som faller inom kategori 1 i direktivet för tryckutrustning är CE-märkt.

Tryckutrustning i kategori II, III och IV kräver bedömning av anmält organ och är CE-märkt.

En separat EU:s konformitetsdeklaration tillhandahålls för MTS tryckutrustning, inklusive kommersiellt tillgängliga styrsystem och avlastningsventiler, som faller inom kategori I och högre.

EU-deklarationen för MTS-maskiner täcker även tryckutrustning som faller inom ramen för god ingenjörspraxis, när de är monterade och integrerade med MTS-maskiner.

Tryckutrustning som faller inom ramen för god ingenjörspraxis och som säljs separat från MTS-maskinerna levereras med tillverkarens testcertifikat eller kvalitetscertifikat endast på engelska, och när detta begärs av kunden.

Elektrisk utrustning såsom MTS-kontrollerare, miljökammare och ugnar levereras med EU:s konformitetsdeklaration för lågspänning, direktiv

2006/95/EC och EMC direktiv 2004/108/EC. Sådan utrustning är CE-märkt.

Utrustningen levereras med EU-deklaration när den levereras med eller utan MTS-maskiner.

Elektriska komponenter såsom extensometrar uppfyller EM-direktivet.

EU:s deklaration för MTS-maskiner täcker även de elektriska komponenterna när de levereras med eller är integrerade i MTS-maskinen.

När en elektrisk komponent säljs separat från MTS-maskinen, levereras komponenten med en separat EU:s konformitetsdeklaration.

VIII. EU-DEKLARATIONer - FÖR MTS-LEVERERADE MASKINER I allmänhet levereras den signerade EU:s konformitetsdeklaration och/eller inkorporeringsdeklaration vid leveransen av den tillämpliga maskinen, tryckutrustningen och elektriska utrustningen.

En icke signerad EU-deklaration innefattas också i instruktionerna.

EU:s konformitetsdeklaration och inkorporeringsdeklaration tillhandahålls på engelska (original) och det lokala språket (översättning av originalet).

(6)

Sida 6 av 10

IX. KONFORMITETSUTVÄRDERING AV MASKINDIREKTIVET VID KUNDENS ANLÄGGNING

Säkerhetssystemfunktionerna hos komplicerade testsystem och maskiner, såsom ”Rolling Roadways”, kan inte kontrolleras fullständigt vid MTS-fabriken.

Sådana testsystem och maskiner kräver ytterligare konstruktion, montering, installation eller justeringar innan de tas i bruk som en helhet vid kundens anläggning.

Vid fall av sådana testsystem och maskiner kan kunden få konformitetsdeklarationen, där så är tillämpligt, efter konformitetsutvärderingen fullbordats.

CE-märkningen på sådana maskiner fästs endast efter

konformitetsutvärderingen fullbordats vid kundens anläggning.

Direktiv 2009/104/EC, angående minsta säkerhets- och hälsokrav för användning av arbetsutrustning av arbetare på arbetsplatsen

Inom ramen för detta direktiv ansvarar kunden för att säkerställa att alla eventuella ytterligare faror, som är resultatet av den fullbordade installationen, kontrolleras på följande (ej fullständiga) sätt:

• tillhandahållande av stegar till maskinen

• tillhandahållande av ledstänger där fallrisker föreligger

• tillhandahållande av tillräcklig belysning

• tillhandahållande av tillräcklig ventilation i en grop eller slutet rum

• tillhandahållande av gropskydd

• tillhandahållande av brandskyddsåtgärder

• utförande av ljudnivåkarta eller inspektion av fullbordad installation under drift med ett testprov

• installation av ljuddämpande barriärer

• tillhandahållande av lyftmaskiner för testprov och hantering av maskiner

• tillhandahållande av behållare för vätskeläckage eller avlopp

• tillhandahållande av kabelgenomgångar och brickor

• tillhandahåller vibrationsdämpningssystem (t.ex. seismisk massa, vibrationsdämpare) för att skingra eller absorbera vibration från maskinen och från externa källor

• tillhandahåller monteringssätt för maskinen

• säkerställande att personalen förstår riskerna, och är utbildade i säker drift och underhåll av maskinen

• begränsande av personalens åtkomst till maskinen X. MTS RISKBEDÖMNING

MTS gör en riskbedömning av testsystem och maskiner, enligt MTS:s riskbedömningsprocedur, som är baserad på EN 14121-1

Riskbedömningsstandard.

(7)

Sida 7 av 10

Riskbedömningen kan tillhandahållas till kunden på kontraktbasis endast på engelska.

XI. NYA, ANVÄNDA, OCH OMBYGGDA MTS-MASKINER

Maskindirektivet gäller nya MTS-maskiner som placerats inom EU för första gången.

Maskindirektivet gäller även om en kund överför MTS-maskinen - antingen använd eller i andra hand - från utanför EU till inom EU. Kunden eller importören som ansvarar för att placera sådana använda maskiner på

marknaden eller ta sådana använda i bruk, måste då uppfylla kraven i artikel 5 i detta direktiv. Kunden eller importören är då ansvarig för att skriva ut EU:s konformitetsdeklaration och fästa CE-märkningen.

Använda eller andrahands MTS-maskiner, som överförts av kunden från ett land till ett annat land inom EU, och som tagits i bruk av kunden, kan lyda under tillämpliga nationella lagarna inom medlemslandet, såsom Direktiv 2009/104/EC angånde de minsta säkerhets- och hälsokraven för användning av arbetsutrustning av arbetare på arbetsplatsen.

MTS-maskiner som väsentligen byggs om eller transformerats med tillsats av nya delar (styrsystem, förgreningsrör, etc), ändringar av säkerhetssystem (sammankopplingar, skyddsanordningar, etc), och introduktion av nya risker, kräver en ny utvärdering enligt Maskindirektivets krav. Ändringarna kan kräva att maskinen utvärderas som ny maskin, som lyder under Maskindirektivet.

Kunden rekommenderas kontakta tillämpliga nationella myndigheter för vägledning innan de tar maskinen i bruk.

XII. NY MTS-MASKINER SOM MODIFIERATS AV KUNDEN ELLER IMPORTÖREN

En kund eller importör kan modifiera MTS-maskinen innan maskinen tas i bruk inom EU för första gången. En kund eller importör kan till exempel integrera ett testområdesskydd eller skyddsanordning på MTS-maskinen. I sådana fall, så länge MTS och kunden eller importören har enats om tilläggen eller ändringarna, och ändringarna har tagits med i MTS:s riskbedömning, tekniska dokumentation EU:s konformitetsdeklaration, förblir

konformitetsdeklarationen som tillhandahållits av MTS giltig.

Om ändringarna är väsentliga och resulterar i icke-överensstämmelse med direktivets väsentliga hälso- och säkerhetskrav, blir EU:s

konformitetsdeklaration som tillhandahållits av MTS ogiltig. Kunden eller importören blir då tillverkaren av maskinen och måste uppfylla kraven enligt artikel 5 i direktivet.

XIII. INSTRUKTIONER - MASKINER (inkusive MTS:s elektrisk utrustning, elektriska komponenter, maskinkomponenter och tryckutrustning)

Språk i instruktionerna - för MTS-maskiner

MTS:s produkt- och referensinstruktioner för säker användning tillhandahålls på engelska och på medlemslandets officiella språk (översättning av

originalet), där maskinen ska tas i bruk.

Instruktionerna levereras med maskinen.

(8)

Sida 8 av 10

Underhållsprocedurer i referensinstruktionerna kan vara på engelska om målkunden är MTS-förordnad eller godkänd av MTS att utföra sådana

uppgifter. I sådana fall identifierar instruktionerna underhållsprocedurerna som ska utföras av sådan personal.

Språk i instruktionerna - utrustning som inte tillverkats eller levererats av MTS Utrustning som inte tillverkats eller levererats av MTS (t.ex.: Miljökammare, ugnar, kompressorer, etc.), som installerats eller integrerats i MTS-maskinen, levereras endast med instruktioner på engelska.

Instruktionerna kan erhållas på andra språk på kontraktbasis.

XIV. INFORMATION OCH VARNINGAR PÅ MASKINEN Kontrollanordningar, indikatorer, varningsetiketter

MTS tillhandahåller symboler eller bilder som är lättförståeliga på maskinerna.

Dessa förklaras även i produktinstruktionerna.

Om textbaserade varningar tillhandahålls, tillhandahålls dessa på medlemsstatens officiella språk, där maskinen ska tas i bruk Övervakningsskärmar

Information och varningar på övervakningsskärmen tillhandahålls endast på engelska.

(9)

Sida 9 av 10

ANDRA TILLÄMPLIGA EU-DIREKTIV

XV. EU-DIREKTIV 94/9/EC om utrustning och skyddssystem som används i explosiva atmosfärer (ATEX)

MTS testsystem och annan utrustning är inte utformade och konstruerade för att användas i explosiva atmosfärer.

XVI. EU-PARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EC från 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär Kunden måste göra en bedömning av explosionsrisken om MTS-levererade maskinkomponenter, tryckutrustning, elektrisk utrustning och elektriska komponenter är placerade i en potentiellt explosiv atmosfär.

Kunden måste vidta tekniska och/eller organisationella åtgärder för att förhindra bildningen av explosiva atmosfärer, för att undvika antändning av explosiva atmosfärer, och för att minska de negativa effekterna av en explosion.

XVII. EU-PARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/44/EC om minsta hälso- och för säkerhetskrav angående exponering av arbetare för risker som uppstår från fysiska medel (vibration)

SYSTEM SOM INVOLVERAR KUNDER INOM TESTRUMMET -

DÄCKKOPPLADE VÄGSIMULERINGSSYSTEM med fordon som testprover Dessa system kan utsätta kundpersonalen för helkroppsvibrationer när personalen är inuti fordonen som är monterade på sådana system.

Inom ramen för detta detta direktiv, är det kundens ansvar att bedöma och mäta nivåerna av mekanisk vibration, för vilken kundpersonalen exponeras.

Kunden måste göra en riskbedömning, och baserat på resultatet av denna riskbedömning måste kunden eventuellt etablera och implementera tekniska och/eller procedurmässiga åtgärder för att minska exponering av kunderna till minimiexponering för mekanisk vibration och associerade risker.

MULTI-AXELSIMULERINGSTABELLER med kunder som testprover MTS tillämpar de tekniska kraven i Vibrationsdikrektivet för sådana system där människor, som används som testprover, avsiktligt exponeras för

helkroppsvibration som en del av kundens avsedda användning av maskinen.

XVIII. EU-DIREKTIV 2002/96/EC om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, (WEEE) och

EU-DIREKTIV 2002/95/EC om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Restriction of Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) (RoHS)

För närvarande undantas MTS-tillverkade elektriska och elektroniska

produkter som används i MTS-levererade maskiner, från kraven i WEEE- och RoHS-direktiven.

Inköpta persondatorer och relaterad IT-utrustning överensstämmer med båda direktiv.

MTS-maskiner undantas eftersom RoHS-direktivet inte gäller: -

(10)

Sida 10 av 10

• Storskaliga stationära industriverktyg (RoHS artikel 2(1)).

– Detta är en maskin eller ett system som består av en kombination av utrustning, system, produkter och/eller komponenter, där var och en är utformad, tillverkad och avsed att användas endast i fixerade industriapplikationer.

• Kategorier 8 och 9 (RoHS artikel 2(1))

XIX. EU-DIREKTIV om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) nr 1907/2006

MTS kräver f.n. inte EU-registreringar, meddelanden eller kommunikation för MTS-produkter.

Se kommunikationer på

http://www.mts.com/en/about/ECDirectives/REACH/DEV_004668

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :