Gustav Persson (C) Eskil Johannesson (FV) Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)

Full text

(1)

Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl 14.00-16.10 med ajournering 15.30-15.35

Beslutande

Ledamöter Agne Nilsson (C), ordförande

Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Christer Jönsson (MP), 1:e vice ordförande Inge Hallabro (KD)

Greger Johnsson (S) Magnus Härbst (SD) Kristina Berglund (M) Ann Olausson (S) Bo Eklund (M)

Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Ersättare Gustav Persson (C)

Eskil Johannesson (FV) Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef Carina Westerlund, tillsynschef

Ida Andersson, miljöinspektör § 37 Magnus Gjerstad, kommunjurist § 37 Johan Kristensen, praktikant

Utses att justera Kristina Berglund

Justeringens plats, tid Miljökontoret, onsdagen den 29 februari 2012 kl. 16.30

Justerade paragrafer §§ 28-39

Underskrift Sekreterare

Carina Westerlund

Ordförande

Agne Nilsson

Justerare

Kristina Berglund

(2)

Miljönämnden

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2012-02-28

Datum då anslaget

sätts upp 2012-03-01

Datum då anslaget

tas ned 2012-03-23

Förvaringsplats

för protokollet Miljökontoret

Underskrift

Carina Westerlund

Datum då anslaget togs ned

Signatur

(3)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 28

Kemikalier i lantbruket 2011 Verksamhetsuppföljning

Beslut

Miljönämnden lägger informationen om tillsynen av kemikalier i lantbruket 2011 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har genomfört miljötillsyn under mars – maj 2011 inom det nationella projektet ”Kemikalier i lantbruket 2011”. De verksamheter som har omfattats av projektet är:

- lantbruk som är klassade som C-verksamheter och använder bekämpningsmedel

- maskinstationer som använder bekämpningsmedel

- fruktodlare och lantbrukare som använder bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Hos vissa utvalda verksamheter genomfördes kontrollen tillsammans med Räddningstjänsten i Hässleholm. Detta gjordes för att rationalisera och för att underlätta för såväl verksamhetsutövaren som inspektörerna.

Totalt har 12 verksamheter kontrollerats. De vanligaste bristerna var:

- bristfälliga uppgifter i sprutjournalen

- bristfälliga uppgifter i eller obefintlig avfallsjournal Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-01-13.

______________________

(4)

2012-02-28 2011-001572

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 29

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna VSO Ignaberga (Röinge) - schaktning och tillförsel av främmande massor

Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län (dnr 505-24589-11)

Beslut

Miljönämnden vidhåller sitt tidigare beslut.

Miljönämnden anser att Trafikverket bör precisera de merkostnader man redovisar för att leda vattnet västerut och vilka alternativa lösningar man har granskat.

Risken kanske inte är så stor, precis som Trafikverket framhåller, men konsekvensen om en förorening skulle nå vattentäkten är oerhört stor och vattentäktens värde går inte att uppskatta i en valuta. Skyddsåtgärder som tät sedimenteringsdamm, oljeavskiljare och avstängningsanordningar är bra men miljönämnden bedömer att det finns risker med dess funktionalitet i ett längre tidsperspektiv och miljönämnden motsätter sig att man efter åtgärden infiltrerar vägdagvattnet längre in i skyddsområdet, på ett område som dessutom enligt jordartkartorna är mycket genomsläppligt. Miljönämnden anser att skyddsåtgärden inte stämmer överens med åtgärdens syfte att skydda vattentäkten.

Miljönämndens bedömning utgår ifrån ett flergenerationsperspektiv eftersom vårt grundvatten lär vara ytterst väsentligt även för kommande generationer.

Havs- och Vattenmyndigheten har startat ett arbete med att peka ut riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning med mål att beslut om riksintresse skall vara fattade 2012-13. Hässleholms kommuns miljönämnd har efterlyst

fastställande av vårt viktiga grundvatten som riksintresse då Kristianstadsslättens grundvattenakvifer är den största och mest högkvalitativa i södra Sverige. Denna grundvattenförekomst får inte äventyras för kortsiktig ekonomisk vinnings skull.

(5)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har översänt Trafikverkets överklagan av miljönämndens beslut 2011-11-23, § 163 om förbud att ansluta utlopp från fördröjningsmagasin som innebär avledning till kommunens utjämningsmagasin, för yttrande senast den 13 mars 2012.

Trafikverket framför i skrivelse daterad 2012-01-20 förtydligande av sitt tidigare yttrande (daterat 2011-11-01). Trafikverket använder offentliga medel till att genomföra olika skyddsåtgärder och åtgärderna måste vara samhällsekonomiskt motiverade och medlen ska användas så de gör bästa samhällsnytta. Trafikverket har studerat alternativa lösningar att via dykarledning eller pumpstation leda vattnet från fördröjningsmagasinet ut ur skyddsområdet istället för till kommunens fördröjningsmagasin. Lösningen valdes bort på grund av högre drifts- och investeringskostnad. Den valda lösningen bedöms ur ett

livskostnadsperspektiv vara det bästa alternativet och ger en acceptabel nivå på risken för förorening från trafiken på väg 23.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-02-17.

______________________

Sänt till:

Länsstyrelsen i Skåne län Hässleholms Vatten AB

(6)

2012-02-28 2011-002631

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 30

Målstyrd verksamhetsplan för miljökontoret 2012

Beslut

Miljönämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för miljökontoret 2012.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har utifrån ”Styrdokument för miljönämnden 2011-2014”

sammanställt ”Målstyrd verksamhetsplan 2012”.

Planen har följande perspektiv och fokusområden:

Verksamhet Smart energi, Rent vatten, Giftfri miljö och vardag, Säkra livsmedel och God folkhälsa

Medborgare Kvalitet, Service och Effektivitet Medarbetare Attraktiv arbetsplats

Ekonomi God ekonomisk hushållning

I planen anges: insatser 2012, årligen återkommande insatser, särskilda insatser 2013-2014 och omvärldsanalys. I verksamhetsplanen ingår även en beräkning av tillsynsbehovet, vilken visar förekommande arbetsuppgifter, tillsynsobjekt, ärendeslag m.m.

I av kommunfullmäktige antagen Budget 2012 finns angivet ”Särskilda anvisningar” som miljönämnden ska beakta bland annat om nedbrytning av övergripande mål och kostnadstäckning på 100 procent för debiteringsbara arbetsuppgifter.

______________________

(7)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 31

Kalkning 2012-2014 - upphandling

Beslut

Miljönämnden antar offert inlämnad av Movab AB för inköp av kalk, kalkleverans samt spridning av kalk för år 2012 med möjlighet till förlängning 2013-2014.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har genomfört upphandling av kalk (RAM 11/16)

tillsammans med kommunerna Örkelljunga, Bromölla, Osby och Östra Göinge.

Upphandlingsenheten hos Hässleholms kommuns ekonomiavdelning har genomfört anbudsförfarandet i upphandlingen.

Upphandlingen har genomförts som Öppen upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Annonsering har skett via e-Avrop samt på Hässleholms kommuns hemsida med stängningsdatum den 24 januari 2012.

Avtalstiden är från den dag avtal tecknas till och med den 31 december 2012 med möjlighet för kommunerna till två års förlängning med ett år i taget.

______________________

Sänt till:

Upphandlingsenheten Anbudslämnare

(8)

2012-02-28 2012-000247

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 32

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken Förändring i bilaga A

Beslut

Miljönämnden beslutar att göra förändringar i punkten 40.60.1 i bilaga A till

”Taxa för tillsyn enligt miljöbalken” antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2007 enligt följande:

Tidigare skrivning Ny skrivning

C e 85/337-

2 40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller

_ _ _

40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller

_ _ _

Beskrivning av ärendet

Bilagan till förordningen (1998:899) har ändrats gällande förbränningsanläggningar i punkten 40.60 (pkt 1). Ändringen innebär inte förändrade gränser, bedömningar eller avgiftsnivåer utan är enbart en textredigering.

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2007 (§ 144) Taxa för tillsyn enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2008. Enligt § 19 i antagen taxa får miljönämnden göra ändringar i bilagor till taxan utifrån ändringar i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-02-17.

______________________

Sänt till:

Kommunledningskontoret

(9)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 33

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 Budgetuppföljning per den 2012-02-28 ______________________

(10)

2012-02-28

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 34

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om nu kända förändringar i personalsituationen.

______________________

(11)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 35

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna

 redovisning 2012-02-28 över fattade delegationsbeslut.

______________________

(12)

2012-02-28 2012-000022

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 36

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-02-28 över inkomna skrivelser inklusive bland annat:

 Strategi för energieffektivisering i Hässleholms kommun är nu ute på remiss internt i kommunen.

 Länsstyrelsen avslår överklagandet från Kulturföreningen Markan angående ljudnivån vid Siestafestivalen.

 Länsstyrelsen upphäver miljönämndens beslut om förbud mot eldning av avfall och återlämnar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

______________________

(13)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 37

Dalsjö 1:73

Klagomål på vedeldning

Beslut

Miljönämnden förelägger NN, XXX, och NN, XXX, att vidta följande försiktighetsmått vid eldning med ved i befintlig panna:

a) Endast torr ved (mindre än 25 % fukthalt) får användas.

b) Eldning får maximalt ske två gånger per dag under vinterhalvåret (från och med 1 oktober till 31 mars) och maximalt en gång per dag under sommarhalvåret (från och med 1 april till 30 september).

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. NN, XXX, och NN, XXX, debiteras för 4 av de nedlagda tillsynstimmarna i ärendet.

Avgiften blir 2 712 kronor.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i tillämpliga delar av miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-02-27.

Reservation

Agne Nilsson (c), Christer Jönsson (mp), Inge Hallabro (kd) och Magnus Härbst (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande från Agne Nilsson m fl.

Skäl för beslutet

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 9 §, 2 kap 3 och 7

§§, 9 kap 1 och 3 §§. Beslutet meddelas också med stöd av 6 § i Hässleholms kommuns kommunala hälsoskyddsföreskrifter samt 5 § i Hässleholms kommuns taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

(14)

2012-02-28 2011-001077

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken kan miljönämnden meddela förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall mot verksamheter eller åtgärder som inte lever upp till kraven i miljöbalken och de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken.

Att elda med ved är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1 § miljöbalken

eftersom eldningen kan medföra en olägenhet för människors hälsa eller miljön på grund av utsläpp till luften.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (försiktighetsprincipen) ska den som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt Hässleholms kommuns kommunala hälsoskyddsföreskrifter 6 § så får inte lufttillförseln vid eldning vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (så kallad pyreldning) samt att bränslet skall ha högst 25 % fukthalt och förvaras torrt.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Beslutet meddelas också med stöd av taxan för tillsyn enligt miljöbalken antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2007. Enligt 5 § får en timkostnad tas ut för tillsyn av verksamheter och åtgärder som inte omfattas av årlig tillsynsavgift eller besöksavgift.

Yrkanden

Agne Nilsson m fl yrkar att miljökontorets ursprungliga förslag till beslut ska bifallas med följande ändringar:

- Tiden för när förbudet ska börja gälla ändras från den 1 juli 2013 till den 1 september 2013.

- Debitering sker för 4 tillsynstimmar istället för föreslagna 7 timmar.

Kristina Berglund m fl yrkar att miljönämnden inte ska förbjuda eldning i befintlig panna utan endast förelägga om de försiktighetsmått som anges i miljökontorets ursprungliga förslag. I yrkandet ingår också att debitering ska ske för 4

tillsynstimmar istället för föreslagna 7 timmar.

(15)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Proposition

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Agne Nilssons m fl förslag.

Omröstning begärs. Miljönämnden godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Agne Nilssons m fl förslag.

Nej-röst för Kristina Berglunds m fl förslag.

Omröstning

Med 5 nej-röster och 4 ja-röster beslutar miljönämnden att bifalla Kristina Berglunds m fl beslutsförslag.

Följande röstade ja: Christer Jönsson (mp), Inge Hallabro (kd), Magnus Härbst (sd) och ordförande Agne Nilsson (c).

Följande röstade nej: Camilla Lindoff (s), Greger Johnsson (s), Kristina Berglund (m), Ann Olausson (s) och Bo Eklund (m).

Miljökontorets ursprungliga förslag till beslut

Miljönämnden förbjuder NN, med personnummer XXX, och NN, med

personnummer XXX, att använda befintlig panna på fastigheten Dalsjö 1:73 för uppvärmning.

Förbudet gäller från och med den 1 juli 2013.

Fram tills dess att förbudet träder i kraft förelägger miljönämnden NN, XXX, och NN, XXX, att vidta följande försiktighetsmått vid eldning med ved i befintlig panna:

c) Endast torr ved (mindre än 25 % fukthalt) får användas.

d) Eldning får maximalt ske två gånger per dag under vinterhalvåret (från och med 1 oktober till 31 mars) och maximalt en gång per dag under sommarhalvåret (från och med 1 april till 30 september).

(16)

2012-02-28 2011-001077

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Miljönämnden tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som inte har en årlig tillsynsavgift. NN, XXX, och NN, XXX, debiteras för 7 av de nedlagda tillsynstimmarna i ärendet.

Avgiften blir 4 746 kronor.

Beskrivning av ärendet

Den 13 maj 2011 inkom klagomål på den vedeldning som sker på fastigheten Dalsjö 1:73. Klagomålet inkom från NN och NN (Dalsjö 1:77), NN (Dalsjö 1:65) och NN (Dalsjö 1:55). De klagande yrkade att miljönämnden omgående skulle meddela förbud mot eldning i den äldre och icke miljögodkända kombipanna som används för uppvärmning av fastighetens (Dalsjö 1:73) bostadshus och

varmvatten.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-02-27.

Ärendets tidigare behandling

Miljönämnden återremitterade den 21 december 2011 i § 178 ärendet till beredningsutskottet för ny behandling inför nämndens sammanträde i februari, varvid mer beslutsunderlag borde vara framtaget med hänvisning till vad som framfördes i (s)-gruppens motivering.

______________________

Sänt till:

Klagande Fastighetsägare

(17)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 38

Kurser, konferenser

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om nedanstående kurser och konferenser samt beslutar att nämnda personer deltar:

 Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds, SMHF - årsstämma den 27 mars 2012 i Simrishamn (I Hallabro deltar)

 SMHF - studieresa till nordöstra Tyskland den 26-27 april 2012 (C Jönsson deltar)

 SMHF - seminarium om avfall den 16 april 2012 på SYSAV i Malmö (C Jönsson deltar)

 Klimatkommunerna – medlemsträff och årsmöte den 19-20 april 2012 i Södertälje (C Lindoff deltar)

 Samverkan om vattenråd i Helge å den 28 februari 2012 i Osby (C Jönsson deltar)

 FAH Kommunerna och miljön - vårmöte den 27-28 mars 2012 i Stockholm (ingen deltar)

 Lärseminarier i mångfaldsfrågor 6-7 mars 2012, 4 grupper (av personalavdelningen särskilt kallade personer deltar)

______________________

(18)

2012-02-28

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 39

Övrig information

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om bland annat följande:

 Kristina Berglund (m) och Bo Eklund (m) kommer att inkomma med förslag om att en vedeldningspolicy ska tas fram för Hässleholms kommun

 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

 Miljökontoret kommer att kalla Hässleholms Vatten AB till dialogmöte med beredningsutskottet och miljökontoret

______________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :