Swepump. Vårmöte 2013 Gränsö Slott, Västervik

Full text

(1)

Swepump

Vårmöte 2013

Gränsö Slott, Västervik

(2)

Swepump vårmöte 2013

Vårmöte del 1 kl. 8.30 - 10:30 Branschförening i förändring

Aktiviteter idag och förändringar i omvärlden

Förslag på aktiviteter framåt

Workshop/diskussion i mindre grupper

Fastställande av fokusområden/projekt

framåt

(3)

Swepump vårmöte 2013

Vårmöte del 2 kl.10:30 -11:00 Ordinarie rapportering

Person- och företagsförändringar i branschen Statistik och trender

Servicesektionen - nyheter Ekonomi

– Utfall 2012

– Uppföljning budget 2013 EUROPUMP

– Ekodesigndirektivet – RoHS/WEEE

Föregående protokoll (2012-05-03) Nästa möte

Övriga frågor

Sammanträdets avslutande

(4)

Swepump årsmöte 2013

Årsmöte kl.11:00 -11:30 Formalia

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Val av justeringsman för protokollet 4. Fastställande av föreslagen dagordning

5. Fastställande av mötets behöriga utlysande och representationen vid dagens möte och beslut att upprättad deltagarförteckning skall gälla som röstlängd

6. Framläggande och fastställande av bokslut för 2012

7. Valberedningens förslag till styrelse 8. Val av styrelse

9. Val av valberedning

10. Framläggande av budget för kommande år samt fastställande av medlemsavgift

11. Årsmötet avslutas

(5)

Swepump vårmöte del 1

Branschförening i förändring

Vårmöte 2013

Gränsö Slott, Västervik

(6)

Swepump 1958

(7)

Förändringar i omvärlden

• Medlemsföretag med produktion i Sverige

• Standardisering/lagkrav viktigt

Nu

• Konkurrerande säljbolag med HQ utanför Sverige

• Standardisering/lagkrav mindre relevant

• Xylem’s HQ flyttar till

Schweiz

(8)

Swepump aktiviteter 2013

Aktiviteter idag Standardisering Europump

• Ekodesign

• WEEE/Rohs

• Statistik och trender

Medlemsföretagens behov

• ….

• ….

• ….

• ….

Swepump har successivt tappat ett

antal medlemmar

(9)

Förändra verksamheten…

(10)

Styrelsens analys av behov

(11)

Styrelsens analys av behov

En del kommersiella frågor drivs i andra

forum

(12)

Nätverksträffar

I vilken form ska nätverkandet ske inom föreningen i branschen?

Nätverkande på vilket sätt? Med t.ex

VARIM/SERVICECEKTIONEN/ARMATURFÖRENINGEN etc ? Vårmöte med Servicesektionen varje vår?

Gemensamma verktyg

Vilka verktyg behövs och är intressanta för medlemmarna att använda sig av? (LCC-verkyg,

riskbedömningsprogram/analyser…?) Skapa ett bibliotek med tillgängliga program på hemsida/medlemssidan?

Samarbete kring utbildning

T.ex definiera behov av utbildning och kvalitetssäkra utbildningar.

Kurs ihop med Servicesektionen?

Samarbeta med aktörer som driver kursverksamhet såsom STF?

Vilket behov finns av kompetens i branschen sett ur ett långsiktigt perspektiv (10- 20 år)?

Omvärldsbevakning och statistikrapportering

Förmedla statistik till medlemmarna. I vilken form?

Trendundersökningen - vad är intressant?

Utveckla detta området? Vad är intressant för medlemmarna?

Utbildningar

T.ex inom standardavtal, LOU, ”order/offert”, juridisk hjälp Avtal med juristerna på Teknikföretagen, rabatterad

leveransavtal-support och övrig juridisk hjälp, framförallt för de som inte är medlemmar i Teknikföretagen utan endast i

SWEPUMP

Fortsatt medlemskap i EUROPUMP för bevakning av Ekodesign

Undvika extrafinansiering av EUROPUMP-projekt. Kansliet ser över kostnader för EUROPUMP-medlemskapet. Avsluta

medlemskap i SIS

Arbeta närmre högskola/universitet i Sverige

Identifiera intressanta utbildningar och skapa kontakter

Arbeta med att utveckla en ”Pumpdag” för att skapa intresse runt branschen och dess företag

Erbjuda gratis medlemskap för högskolor/ universitet för att knyta fler kontakter (Kräver stor insats/ mycket arbete)

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FRAMÅT

(13)

Fler förslag på aktiviteter?

Diskussion i smågrupper – ca15 min

Vad tycker ni om förslagen?

Saknas något område? Bör något läggas till?

Är något mindre viktigt? Bör något förslag

tas bort?

(14)

Konkretisera förslagen

Diskussion i smågrupper – ca 30 min

Hur kan/bör förslagen tas vidare?

I vilken form och hur bör respektive aktivitet

genomföras/drivas?

(15)

Slutsatser

Gemensamt fastställande av

fokusområden/projekt framåt

(16)

Swepump vårmöte del 2 Ordinarie rapportering

Vårmöte 2013

Gränsö Slott, Västervik

(17)

Swepump vårmöte 2013

Vårmöte del 2

Ordinarie rapportering

Person- och företagsförändringar i branschen Statistik och trender

Servicesektionen - nyheter Ekonomi

– Utfall 2012

– Uppföljning budget 2013 EUROPUMP

– Ekodesigndirektivet – RoHS/WEEE

Föregående protokoll (2012-05-03) Nästa möte

Övriga frågor

Sammanträdets avslutande

(18)

Statistik och trender

(19)

Trender

SwePumps trendundersökning

Förväntningar - förändring av leveranser - jämförelseperiod 6 månader

2013-06-12 19

0 2 4 6 8 10 12

Ökning

>10%

Ökning 2- 6%

Ökning 6-10

%

Oförändrat +/-2%

Minskning 2-6%

Minskning 6-10 %

Minskning

>10%

Q3-4 2009/Q1-2 2009 Q1-2 2010/Q3-4 2009 Q3-4 2010/Q1-2 2010 Q1-2 2011/Q3-4 2010 Q3-4 2011/Q1-2 2011 Q1-2 2012/Q3-4 2011 Q3-4 2012/Q1-2 2012 Q1-2 2013/Q3-4 2012 Antal

Företag

(20)

Trender

SwePumps trendundersökning

Förväntningar - förändring av leveranser - jämförelseperiod 6 månader

2013-06-12 20

0 2 4 6 8 10 12

Ökning >10%

Ökning 2-6%

Ökning 6-10 % Oförändrat +/-2%

Minskning 2-6%

Minskning 6-10 % Minskning >10%

Q1-2 2013/Q3-4 2012 Q3-4 2012/Q1-2 2012 Q1-2 2012/Q3-4 2011 Q3-4 2011/Q1-2 2011 Q1-2 2011/Q3-4 2010 Q3-4 2010/Q1-2 2010 Q1-2 2010/Q3-4 2009 Q3-4 2009/Q1-2 2009 Antal

Företag

Samma som föregående

endast annan diagramtyp

(21)

Trender

SwePumps trendundersökning

Förväntningar - förändring av leveranser - jämförelseperiod 12 månader

2013-06-12 21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ökning

>10%

Ökning 2- 6%

Ökning 6-10

%

Oförändrat +/-2%

Minskning 2- 6%

Minskning 6- 10 %

Minskning

>10%

2009/2008 2010/2009 (jan) 2010/2009 (juli) 2011/2010 (jan) 2011/2010 (juli) 2012/2011 (jan) 2012/2011 (juli) 2013/2012 (jan)

(22)

Trender

SwePumps trendundersökning

Förväntningar - förändring av leveranser - jämförelseperiod 12 månader

2013-06-12 22

0 2 4 6 8 10

Ökning >10%

Ökning 2-6%

Ökning 6-10 % Oförändrat +/-2%

Minskning 2-6%

Minskning 6-10 % Minskning >10%

2013/2012 (jan) 2012/2011 (juli) 2012/2011 (jan) 2011/2010 (juli) 2011/2010 (jan) 2010/2009 (juli) 2010/2009 (jan) 2009/2008

Samma som föregående

endast annan diagramtyp

(23)

Total import 200901 - 201301

0 500 1000 1500 2000 2500

20 09 M 01 20 09 M 04 20 09 M 07 20 09 M 10 20 10 M 01 20 10 M 04 20 10 M 07 20 10 M 10 20 11 M 01 20 11 M 04 20 11 M 07 20 11 M 10 20 12 M 01 20 12 M 04 20 12 M 07 20 12 M 10 20 13 M 01

Total import

Total import

Källa:SCB

(24)

Total export 200901 - 201301

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

20 09 M 01 20 09 M 04 20 09 M 07 20 09 M 10 20 10 M 01 20 10 M 04 20 10 M 07 20 10 M 10 20 11 M 01 20 11 M 04 20 11 M 07 20 11 M 10 20 12 M 01 20 12 M 04 20 12 M 07 20 12 M 10 20 13 M 01

Total Export

Total Export

Källa:SCB

(25)

2013-06-12 25

Källa: SCB

A Hand Pumps 84132000

Bosing and Proportioning 84135040

Inline Piston 84135069

Other Reciprocating 84135080

B Total Reciprocating Pumps

Gear Pumps 84136039

Vane Pumps 84136069

Screw Pumps 84136070

Other Rotary Pumps 84136080

C Total Rotary Pumps

Submersible Single Stage 84137021

Submersible Multistage 84137029

Glandless Impellor 84137030

Centrifugal with other outlet less than 15 mm 84137035 Channel Impellor and Side Channel 84137045 Centrifugal Single Stage, Single Entry Monobloc 84137051 Centrifugal Single Stage, Single Entry exc. Monobloc 84137059 Centrifugal Single Stage, Double Entry 84137065 Centrifuhal Multistage, inc. Self-Priming 84137075 Centrifugal Axial or Mixed Flow, Single Stage 84137081 Centrifugal Axial or Mixed Flow, Multistage 84137089

E Total Other Pumps 84138100

84138200

F Total Parts 84139100

84139200

KN koder i statistikuppföljningen

(26)

Servicesektionen - nyheter

Utbildningar 2013

El-utbildning

29 30 aug 2013 24-25 okt 2013 28-29 nov 2013 23-24 jan 2014 13-14 mars 2014

Grundkurs i Pumpteknik

Kommer under hösten 2013.

Datum: meddelas senare.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Fortsättning Pumpteknik

Kommer under hösten 2013.

Datum: meddelas senare.

Slutna Utrymmen

Datum: 16 maj 2013.

Plats: Sala Stadshotell, Sala

(27)

Ekonomi

Utfall 2012

(28)

Uppföljning

Prel. Budget Prel. Budget Prel. Budget

service medlem total

2013 2013 2013

Kostnader

Standardisering 155 000 0 155 000

Sekretariat (tid) 355 400 0 355 400

Allmänt 75 000 75 000

Vårmöte 85 000 85 000

Höstmöte 75 000 75 000

Styrelsemöten 35 000 35 000

Europump/Hydrolique Institute 35 000 35 000

Hemsida 15 400 15 400

Mark nadsföring 0 0

Statistik 35 000 35 000

Grundavgift 38 938 0 38 938

General Assembly 2009 0 0 0

Hänförligt till förening -75 000 93 750 18 750

Sammanträden, resor 60 000 0 60 000

och konferenser

EUROPUMP 155 000 35 000 190 000

Föreningsavgift 35 000 35 000

Forsk ning & Standardisering 30 000 0 30 000

EcoPump 110 000

General Assembly/möten/resa 15 000 0 15000

Konsultarvoden, trycksaks- 40 000 0 40 000

framställning samt kurskostnader

Övriga kostnader 7 000 0 5 000

Totala kostnader 736 338 128 750 863 088 Intäkter

Medlemsintäkter servicesektionen 32000 32 000

Medlemsintäkter Swepump 650 000 110 000 760 000

Medlemsavgifter 650 000 110 000 760 000

Serviceavgifter

Sålda publikationer 0

Övriga interna intäkter 0

Övriga ersättningar 0

Totalt intäkter 682 000 110 000 792 000

Årets resultat -54 338 -18 750 -71 088

Ingående balans per 1/1 270 328 0 270 328

Ingående från Service Överfört till service

UTGÅENDE BALANS 215 991 -18 750 197 241

Budget 2013

(29)

Europump - Ekodesign

(30)

Europump - Ekodesign

(31)

Europump - Ekodesign

(32)

Europump - Ekodesign

(33)

Europump – WEEE2

• B2B kommer att bli viktigare på några års sikt eftersom WEEE 2 har open scope

• WEEE genomförandet skiljer sig i olika länder, så länge det är olika finns

anledning att följa och bevaka

• Skeppning/transport av WEEE inom EU är problematiskt. Ett långsiktigt mål att arbeta för är uppnå en inre marknad för WEEE.

Waste Electrical and Electronic Equipment - EU- direktiv för hantering av

elektriskt och elektroniskt avfall.

(34)

Europump – ROHS2

• Fler produktgrupper än tidigare omfattas av reglerna, bland annat medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument

• Ansvaret för tillverkare, importörer och distributörer utökas

• Krav på tillverkare att CE-märka produkterna och ta fram teknisk dokumentation för att kunna visa att kraven följs

• Förtydligande vad marknadsaktörerna måste göra om produkter inte uppfyller kraven

• Fortfarande kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE som regleras

• Kemikalieinspektionen har tagit fram ett förslag på hur det nya RoHS-direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

equipment

(35)

Swepump vårmöte 2013

Vårmöte del 2

Ordinarie rapportering

Person- och företagsförändringar i branschen Statistik och trender

Servicesektionen - nyheter Ekonomi

– Utfall 2012

– Uppföljning budget 2013 EUROPUMP

– Ekodesigndirektivet – RoHS/WEEE

Föregående protokoll (2012-05-03) Nästa möte

Övriga frågor

Sammanträdets avslutande

(36)

Swepump Årsmöte 2013

• Årsmötets öppnande

• Val av mötesordförande och sekreterare

• Val av justeringsman för protokollet

• Fastställande av föreslagen dagordning

• Fastställande av mötets behöriga utlysande och representationen vid dagens möte och beslut att upprättad deltagarförteckning skall gälla som röstlängd

• Framläggande och fastställande av bokslut för 2012

• Valberedningens förslag till styrelse

• Val av styrelse

• Val av valberedning

• Framläggande av budget för kommande år samt fastställande av medlemsavgift

• Årsmötet avslutas

(37)

Årsbokslut 2012

Ideella föreningen

inkl. Servicesektionen

(38)

Swepump Årsmöte 2013

Beslut om princip för fördelning av medlemsavgift

”Medlemsavgiften för nästföljande år beslutades till ett belopp motsvarande kostnader för

internationella medlemsavgifter samt 10% av totalt fakturerade avgifter samt med hänsyn till balanserat resultat. Medlemsavgiften fördelas mellan föreningen medlemmar enligt

överenskommen fördelningsprincip.”

(39)

Princip för serviceavgift Swepump

Medlemsföretags totala fakturerad försäljning

Swepumps totala fakturerade försäljning

- dvs medlemsföretagens totala fakturerade försäljning

2013 års

servicebudget Total fast avgift Swepump

- dvs (15 600 kr antal medlemsföretag) minus

Rörlig avgift

Fast avgift

15.600 kr

- Rörlig avgift (procentuellt proportionellt mellan föreningen medlemmar) + fast avgift

(40)

Medlemsavgiften för nästföljande år beslutades till ett belopp motsvarande kostnader för internationella medlemsavgifter samt 10

% av totalt fakturerade avgifter samt med hänsyn till balanserat resultat. Medlemsavgiften fördelas lika som serviceavgiften,

procentuellt proportionellt mellan föreningen medlemmar.

Medlemsavgiften antogs av mötet.

Princip för medlemsavgift Swepump

(41)

Swepump - Utfall 2012

Budget Budget Budget Prognos 2012

Utfall Medlem service medlem total

2012 2012 2012 2012 2012 2012

Kostnader

Standardisering 155 000 0 155 000 155 000 150 500

Sekretariat (tid) 340 000 340 000 340 000 300 846

Allmänt 67 588

Vårmöte 84 150

Höstmöte 47 263

Styrelsemöten 29 338

Europump/Hydrolique Institute 26 550

Hemsida 22 969

Marknadsföring 0

Statistik 22 988

Grundavgift TEBAB 40 000 40 000 40 000 38 500

Hänförligt till förening -75 000 93 750 18 750 -75 000 -96 000 120 000

Sammanträden, resor 140 000 0 140 000 140 000 40 683

och konferenser

Allmänt 3 964

Vårmöte 20 025

Höstmöte 13 721

Styrelsemöten 2 973

EUROPUMP 0 31 000 31 000 55 861 34 174

Föreningsavgift 34 174

Forskning & Standardisering 26 362

EcoPump 11 711

General Assembly/möten/resa 17788

Konsultarvoden, trycksaks- 40 000 0 40 000 55 000 29 140

framställning samt kurskostnader

Övriga kostnader 7 000 0 7 000 7 000

Totala kostnader 647 000 124 750 771 750 662 000 519 530 154 174 Intäkter

Medlemsintäkter servicesektionen 0 27 000 27 000 0 0 34 002

Medlemsintäkter Swepump 650 000 100 000 750 000 650 001 650 001 100 000

Medlemsavgifter Serviceavgifter

Sålda publikationer 400

Övriga interna intäkter Övriga ersättningar

0

Totalt intäkter 650 000 127 000 777 000 650 001 650 401 134 002

Årets resultat 3 000 2 250 5 250 -11 999 130 871 -20 172

Ingående balans per 1/1 185 820 0 185 820 270 328 270 328 54

Ingående från Service Överfört till service

UTGÅENDE BALANS 188 820 2 250 191 070 258 329 401 199 -20 118

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :