• No results found

MEDICINSKA FAKULTETEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MEDICINSKA FAKULTETEN"

Copied!
37
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc

MEDICINSKA FAKULTETEN

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 inom

Region Östergötland och Medicinska fakulteten

vid Linköpings universitet

(2)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SID

1.  NYHETER FÖR ÅRET ... 1 

2.  FORSKNINGS- OCH STIPENDIEFÖRVALTNINGEN RÖ ... 2 

3.  FORSKNINGS- OCH STIPENDIESTIFTELSER VID MEDFAK ... 2 

4.  RESEBIDRAG RÖ ... 4 

5.  STIPENDIER FÖR FORSKNINGSFÖRBEREDANDE UTBILDNING ... 5 

6.  FORSKNINGSSTÖD FÖR ICKE DISPUTERAD VID RÖ/MED FAKMED LEGITIMERAD VÅRDUTBILDNING ………..6 

7.  FORSKNINGSSTÖD FÖR DISPUTERAD MED LEGITIMERAD VÅRDUTBILDNING ... 8 

8.  FORSKNINGSSTÖD FÖR REGIONANSTÄLLDA MED NATURVETENSKAPLIG ELLER ANNAN EXAMEN ... 9 

9.  MEDEL FÖR PATIENTSÄKERHETSFORSKNING ... 10 

10.  FORSS (FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE) ... 11 

11.  FORSKNINGSTID VID AT-TJÄNST ... 13 

12.  FORSKNINGSTID VID ST-TJÄNST ... 13 

13.  ALF-STÖD TILL KLINISK DOKTORAND MED PREKLINISKT LABORATIVT AVHANDLINGSARBETE .... 14 

14.  ALF-MEDEL FÖR NYDISPUTERADE LÄKARE ... 15 

15.  ALF-MEDEL TILL KLINISK FORSKARBEFATTNING (50 PROCENT) ... 16 

16.  ALF-STÖD FÖR HELTIDSFORSKNING SOM POSTDOKTOR VID ANNAT UNIVERSITET ... 18 

17. FORSKNINGS‐ALF (FD KLINIK‐ALF) ... 19 

18.  KLINIK LFOU-MEDEL ... 23 

19.  CENTRALA ALF-MEDEL ... 24 

20.  UNIVERSITETSBEFATTNING ... 25 

21.  MEDEL FÖR GÄSTFORSKARE ... 27 

22.  SÖKVÄGAR FÖR ALF- OCH LFOU-MEDEL ... 28 

23.  VAD SKA ALF-RESURSERNA ANVÄNDAS TILL? ... 28 

24.  UNDERVISNING ... 29 

25.  FORSKNINGSPRESTATIONER ... 29 

26.  HUR INVESTERINGAR INOM ALF HANTERAS ... 30 

27.  HUR UNDERLAG FÖR SCHABLONERSÄTTNING BERÄKNAS ... 31 

28.  HUR LOKALER BETALAS MED ALF-MEDEL... 33 

29.  ACKNOWLEDGEMENT ... 33 

30.  RÅD OCH ANVISNINGAR AVSEENDE AVSÄNDARADRESS VID VETENSKAPLIG PUBLICERING ... 33 

31.  VEM KAN SÖKA VAD OCH HUR MYCKET FINNS ATT SÖKA ... 35 

(3)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 1

1. NYHETER FÖR ÅRET

Förändring av ansökningsperiod

Medel för forskningstid vid AT-tjänst kan från och med 2016 endast sökas en gång per år, sista ansökningsdag den 1 april.

Forsknings-ALF(fd Klinik-ALF)

Den tidigare benämningen Klinik-ALF byts ut till Forsknings-ALF. Skillnaden mot tidigare är att ansökningarna och medlen inom ett centrum samlas ihop och granskas gemensamt av en granskningsgrupp. Det görs för att Region Östergötland ska stå bättre rustad i den nationella konkurrensen om ALF-medel, enligt det nationella ALF-avtalet. En annan förändring är att medel tilldelas för projekt om 1-3 år.

Gruppen med behöriga sökanden ökar, yrkesmässigt och organisatoriskt. Alla disputerade, som minst är halvtidsanställda vid Region Östergötland eller Linköpings Universitet, som bedriver klinisk forskning kan lämna in en ansökan om Forsknings-ALF. Anställd vid privat vårdgivare med vårdgivaravtal med Region Östergötland betraktas som anställd inom Region Östergötland. Yrkestillhörighet spelar ingen roll – det är projektet som bedöms. Däremot så kommer ALF veckor fortfarande bara kunna nyttjas av läkare.

Nya ALF-projekt ska anslutas till biobanksfaciliteten

Från och med 2015 villkoras ALF-medelstilldelning för projekt med provsamling enligt biobankslagen. Nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till den nyetablerade biobanksfaciliteten (BBF). I enlighet med den nationella överenskommelsen mellan Vetenskapsrådet och Nationellt biobanksråd under SKL har Region Östergötland och LiU slutit lokalt avtal och etablerat en modern biobanksfacilitet. Förvaring av provsamlingar enligt biobankslagen i nya ALF-projekt förutsätter anslutning till BBF (”fryshotellet”). Detta för att säkra nationellt godtagbar standard på provhantering, -logistik och -förvaring enligt ovanstående överenskommelse. Kostnadsberäkning för BBF-service ska framgå av budget i ansökan. Prisuppgifter finns på BBF´s hemsida, https://liu.se/medfak/cf/bbf?l=sv&%2F=sv.

Ändrad adress vid internationell publicering

Från och med 2014 räcker det med klinik- och/eller institutionsbeteckning följt av

”Linköping University” vid publicering i internationella tidskrifter. Se kapitel 30 för detaljerad beskrivning. Publikationer som inte anger ”Linköping University” kommer från och med 2015 inte att ges ALF-poäng.

Förkortningar

Genomgående kommer följande förkortningar att användas i texten nedan: RÖ (Region Östergötland), LiU (Linköpings universitet) och Medfak (Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet)

(4)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 2

2. FORSKNINGS- OCH STIPENDIEFÖRVALTNINGEN RÖ

Forsknings och stipendieförvaltningen inom RÖ förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Kriterierna för att beviljas bidrag från de olika fonderna framgår på RÖs hemsida, www.regionostergotland.se, under ”Forskning och utveckling”.

2.1 Vem kan söka?

Samtliga anställda inom RÖ kan söka och beviljas medel enligt de kriterier och anställnings- förhållanden som finns angivet för respektive fond. Vissa fonder riktar sig även till

studerande och personer med släktrelation till donatorn. Medel beviljas inte för deltagande i konferenser.

2.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av Verksamhetschef/Överordnad chef/Prefekt.

2.3 Tidplan

1 oktober, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. Till ansökan ska bifogas de handlingar sökande vill åberopa enligt de krav som sökt fond ställer. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 oktober Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

15 december Sista dag för beslut 3 månader efter

avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

2.4 Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och genomförbarhet 2.5 Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst tre kalenderår, beslutsåret oräknat.

Beviljade medel utbetalas av Stiftelseförvaltningen, FoU-kansliet, Region Östergötland, 581 91 Linköping mot uppvisande av leverantörsfaktura/kvitto. Fakturan ska vara attesterad av huvudsökande och projektets diarienummer ska anges på fakturan. Ersättning kan enbart erhållas för kostnader som överensstämmer med äskande.

3. FORSKNINGS- OCH STIPENDIESTIFTELSER VID MEDFAK

Lions forskningsfond

Fondens huvudsakliga ändamål är att genom forskningsanslag främja yngre forskares medicinska forskning vid LiU/Medfak. Under de kommande åren kommer en särskild

(5)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 3

satsning att göras på forskare på postdoktornivå. Fonden stöder både grundforskning och klinisk forskning inom folksjukdomarna t ex astma och allergiska tillstånd, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, psykiska sjukdomar, sjukdomar i

rörelseapparaten (t ex belastningsskador och reumatism), sjukdomar relaterade till användning av beroendeframkallande medel, samt åldrandets sjukdomar.

Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet

Behovet av forskning kring cancer är stort, både för att förbättra behandling och för

förebyggande åtgärder. Fonden har till uppgift att stödja cancerforskning som bedrivs inom Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset.

Anna Cederbergs stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning bedriven av svenska vetenskapsmän.

Avkastningen av stiftelsens tillgångar ska i första hand användas för svenska vetenskapsmäns deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser

utomlands och även för studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings

framåtskridande. Samtliga medicinska fakulteter i landet disponerar medel i fonden. Fonden förvaltas av Karolinska institutet men ansökningar bedöms inom respektive medicinsk fakultet i landet.

Olav Axelsons minnesfond

Minnesfondens ändamål är att stödja preventivt inriktad forskning inom företrädesvis forskning inom arbets- och miljömedicin i dess vidaste mening. Olav Axelsons förhoppning var därvid att varje fakultetsanknuten avdelning och klinik skulle kunna dra nytta av dessa medel. Ekonomiskt stöd ska i första hand lämnas till yngre forskare (och/eller deras

medarbetare) för utbildning, handledning och kontakter med andra forskare, enskilt eller vid seminarier, konferenser etc. Stöd kan även erhållas för inbjudan av föreläsare och

kringkostnader vid anordnande av seminarier inom ovan nämnda forskningsområden.

Hälsofonden

Hälsofondens ändamål är att stödja den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen vid Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset, allt från teoretisk grundforskning till patientnära, klinisk forskning. Målet är att kunna bidra till en förbättrad hälsa för oss alla.

Exempel på forskningsområden är allergisjukdomar och astma, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom, mag- och tarmsjukdomar, neurologi och smärta, reumatiska sjukdomar, blodsjukdomar, stroke, samt cancer.

3.1 Hur söker man?

Medel ur Stiftelsen Östgötaregionens cancerfond vid LiU söks elektroniskt via www.researchweb.org/is/lio med sista ansökningsdag 1 oktober årligen

Lions forskningsfond kungörs i februari 2014 med sista ansökningsdag i mitten av april.

Kungörelsen sprids till institutionerna inom Medicinska fakulteten. I samband med kungörelsen distribueras ansökningsblanketter

För Anna Cederbergs stiftelse för medicinsk forskning behövs ingen särskild ansöknings- blankett. Ansökan ska innehålla syfte med resan (styrkt aktivt deltagande), kort CV samt budget för resan. Ansökningar från Medfak till stiftelsen kan sändas in när som helst under året och ställs till Dekanus, Medicinska fakultetens kansli. En samlad bedömning görs 1-2 tillfällen per år.  

(6)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 4

Medel ur Hälsofonden söks elektroniskt via www.researchweb.org/is/lio med sista ansökningsdag 1 oktober årligen.

Medel ur Olav Axelsons minnesfond söks elektronisk via www.researchweb.org/is/lio med sista ansökningsdag 1 april och 1 oktober årligen.

Ytterligare information om de olika stiftelserna finns på Medicinska fakultetens hemsida www.hu.liu.se under ”Forskning”.

4. RESEBIDRAG RÖ

Regionen satsar årligen medel för att ytterligare utveckla verksamheten som kompetens- centrum. Därför utannonseras ett antal resebidrag, där syftet är att en medarbetare ska kunna inhämta ny medicinsk kunskap och teknologi samt ha möjlighet att bedriva forsknings- /metodutvecklingsarbete under 1 till 4 månader utanför regionen, antingen inom eller utanför Sverige. Bidrag kan sökas för lön under studietiden, resekostnader samt hyreskostnader.

Medel beviljas inte för deltagande i konferenser.

4.1 Vem kan söka?

Samtliga anställda inom RÖ, som bedriver forsknings- eller metodutvecklingsarbete av sådan karaktär att det positivt kan bidra till kompetensutvecklingen inom RÖ kan söka resebidrag.

Innehavare av så kallade "förenade anställningar RÖ/LiU" kan också komma i fråga.

4.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska vara tillstyrkt av klinikchef och dennes bekräftelse på att kliniken har en beredskap för och intresse av de nya kunskaperna/metoderna. I förekommande fall ska även ämnesföreträdare och handledare tillstyrka ansökan. Till ansökan ska bifogas "Letter of invitation" från institution/klinik Du avser besöka. Medel för resa kan inte sökas retroaktivt och beslut om beviljande ska finnas innan resan påbörjas. Beviljade medel kan utnyttjas i enlighet med projektplan, dock med högst sex månaders förlängning. Vid annat utnyttjande erfordras ny ansökan.

4.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara FoU-kansliet tillhanda.

1 juli Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

4.4 Bedömningskriterier

CV, beskrivning, ekonomisk kalkyl, vinst/nytta för RÖ, samt mål.

(7)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 5

4.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via RÖs ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

5. STIPENDIER FÖR FORSKNINGSFÖRBEREDANDE UTBILDNING

RÖ utlyser stipendier avsedda för studerande på utbildningsprogram vid Medfak vilka är intresserade av att bekanta sig med medicinsk forskning inom ett för vederbörande intressant projekt eller ämnesområde. Stipendierna avser att stimulera till engagemang i forskning och forskarutbildning och vänder sig därför till odisputerade som inte är registrerade som

forskarstuderande. Stipendiet kan omfatta upp till åtta veckors studier under en period av 1-3 månader. Stipendiebeloppet uppgår till 3 000 kr per vecka. Stipendiat får inte uppbära någon lön (inkl arvoden och andra löneförmåner) från Region Östergötland under stipendietiden eller det kalenderår som stipendier erhålls. Stipendiet är skattefritt.

5.1 Vem kan söka?

Sökande ska vara (1) antagen till läkarprogrammet och ha genomfört sitt fördjupningsarbete, eller vara (2) antagen till något av utbildningsprogrammen vid Medfak och vara antagen till/ha genomgått den fristående forskningsförberedande kursen på grundnivå 22,5 hp (kurskod 8FG051). Utfört vetenskapligt arbete får inte utgöra fördjupningsarbete eller examensarbete på respektive program.

5.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Den sökande ska ha en forskarutbildad handledare med koppling till Medfak/RÖ. Ansökan ska godkännas av handledare.

5.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara FoU-kansliet tillhanda.

1 maj Sista dag för beslut.

1 månad efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

5.4 Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

(8)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 6

5.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om konto för överföring av medel via bank.

6. FORSKNINGSSTÖD FÖR ICKE DISPUTERAD VID RÖ/MEDFAK MED LEGITIMERAD VÅRDUTBILDNING

RÖ och Medfak satsar årligen medel för forskningsveckor för personer med legitimerad vårdutbildning. Bidragen är riktade till doktorandanmälda forskarstuderande samt till personer som ännu inte är doktorandanmälda men intresserade av att forska. Bidrag lämnas inte för examensarbeten. Upp till 12 veckor kan sökas.

6.1 Forskningsstöd till RÖ-anställd med legitimerad vårdutbildning 6.1.1 Vem kan söka?

Odisputerade personer med tillsvidare del- eller heltidsanställning inom RÖ (inte LiU- anställd med regionavtal) med legitimerade vårdyrken1 är behöriga att söka anslagen.

6.1.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av handledare och prefekt.

6.1.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut 3 månader efter

avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

6.1.4 Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod och design, kompetens för sökt projekt, tidplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt

sammanfattande helhetsbedömning.

6.1.5 Utbetalning av beviljade medel

1 Apotekare, Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Kiropraktor, Logoped, Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut, Receptarie, Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

(9)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 7

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år.

6.2 Forskningsstöd för Universitetsanställda vid Medfak med legitimerad vårdutbildning

För dig som är LiU-anställd (IMH, IKE, avdelning HAV vid ISV) med legitimerad

vårdutbildning och doktorand eller du som just ska antas till forskarstudier finns möjlighet att söka upp till 12 forskningsveckor.

6.2.1 Vem kan söka?

Personer med legitimerade vårdyrken 2 är behöriga att söka anslagen.

6.2.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av handledare och prefekt.

6.2.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut 3 månader efter

avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

6.2.4 Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod – design, kompetens för sökt projekt, tidsplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt sammanfattande helhetsbedömning.

6.2.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Institutionens ekonom bokför utnyttjad kostnad i ansökningssystemets ekonomimodul. Fakultetsekonom kommer därefter att överföra

2 Apotekare, Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Kiropraktor, Logoped, Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut, Receptarie, Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

(10)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 8

registrerad kostnad till institutionen. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år.

7. FORSKNINGSSTÖD FÖR DISPUTERAD MED LEGITIMERAD VÅRDUTBILDNING

Regionen satsar årligen medel för personer med legitimerad vårdutbildning för att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskarutbildning. Stödet innebär fyra månaders forskningstid under en tvåårsperiod med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen, samt 100 tkr i driftsmedel per år. Det finns möjlighet att ansöka om förlängning ett tredje år. Totalt kan tre års forskningsstöd utdelas per person.

7.1 Vem kan söka?

Personer med tillsvidare del- eller heltidsanställning inom RÖ (inte LiU-anställd med

regionavtal) med legitimerade vårdyrken3 som disputerat är behöriga att söka. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

7.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig rapport avseende de två första åren lämnas på

www.researchweb.org/is/lio i originalansökan. Insänd rapport är offentlig via ansöknings- databasen.

7.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan på www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut 3 månader efter

avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

7.4 Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod – design, kompetens för sökt projekt, tidsplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt sammanfattande helhetsbedömning.

3 Apotekare, Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Kiropraktor, Logoped, Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut, Receptarie, Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

(11)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 9

7.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

8. FORSKNINGSSTÖD FÖR REGIONANSTÄLLDA MED NATURVETENSKAPLIG ELLER ANNAN EXAMEN

Syftet med medlen är att stödja forskning med klinisk relevans/patientnytta. Forskningsstödet är del i satsningen ”Från student till docent” och vänder sig till regionanställd personal med naturvetenskaplig eller annan examen.

Du kan lämna in en originalansökan för ett nytt projekt eller lämna in en ansökan om fortsättningsanslag för redan pågående projekt. Observera att en fortsättningsansökan inte automatiskt genererar ytterligare anslag till projektet, utan alla inkomna ansökningar prioriteras i konkurrens med varandra inom den aktuella ansökningsomgången.

Medel kan användas till lönemedel såväl som till driftsmedel. Bidrag kan inte sökas för deltagande i konferenser. Tänk även på att exempelvis resebidrag, medel ur Forsknings- och stipendieförvaltningen Region Östergötland samt medel för gästforskare kan vara sökbara för regionanställd personal med naturvetenskaplig eller annan examen.

8.1 Vem kan söka?

Du som har en tillsvidare del- eller heltidsanställning inom RÖ (inte Medfak-anställd med regionavtal) och en naturvetenskaplig eller annan examen är behöriga att söka. Exempel på examen är biolog, civilingenjör och socionom. Medarbetare med legitimerade vårdyrken (inklusive läkare) är inte behöriga att söka dessa medel.

Sökande kan antingen vara deltagare i forskningsprojekt, doktorand, nydisputerad eller disputerad. Om det uppstår konkurrens om tillgängliga medel i en ansökningsomgång kommer gruppen nydisputerade att prioriteras. Forskningen ska företrädesvis bedrivas i Östergötland.

8.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av handledare, verksamhetschef/prefekt.

8.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut.

3 månader efter

avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd

(12)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 10

rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

8.4 Bedömningskriterier

Projektet: Uppläggning, frågeställningar, hypoteser samt klinisk relevans/patientnytta.

Genomförbarheten: Material, metodik, ekonomi, tidplan, planerad spridning och implemen- tering av resultatet. Projektledning: Sökandes och medarbetares kompetens, meriter och nätverk. Sammanfattande helhetsbedömning.

8.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år. Tilldelade medel ska förbrukas inom RÖ.

9. MEDEL FÖR PATIENTSÄKERHETSFORSKNING

RÖ är föregångare när det gäller systematiskt patientsäkerhetsarbete. I syfte att ytterligare utveckla och evidensbasera patientsäkerheten satsas forskningsmedel inom området. Både kortare och mer långsiktiga projekt välkomnas.

Ansökan ska gälla medel till aktuell patientsäkerhetsforskning. Detta innebär att syftet med projektet ska vara att studera aspekter på patientsäkerhet (t ex riskfaktorer för behandlings- skada) eller implementering av patientsäkerhetsåtgärder (t ex jämföra effekterna av olika metoder för att öka patientsäkerhet). Detta innebär att man inte kommer att få medel till själva patientsäkerhetsarbetet.

Projektet bör ligga inom ett av regionens identifierat och prioriterat område för patient- säkerhetsarbete. Regionen fokuserar på följande sex områden: (1) vårdrelaterade infektioner, (2) vårdprocesser, (3) läkemedelshantering, (4) omvårdnad, (5) kommunikation, samt (6) medicinsk teknik. Projekt inom ovanstående områden kan med fördel anknyta till

patientsäkerhetsaspekter som gäller framtidssatsningar och nybyggnationer inom Region Östergötland (till exempel Vision 2020, Framtidens US/FUS och Framtidens bästa primärvård).

För mer information angående de identifierade områdena se länk:

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Utvecklings-- och-patientsakerhetsenheten1/Patientsakerhet/For-sjukvarden/Saker-vard-varje-gang/

Projektet bör innebära ett långsiktigt kunskapsuppbyggande baserat på kliniskt inriktad medicinsk forskning inom området.

9.1 Vem kan söka?

Medlen är sökbara för anställda vid RÖ eller innehavare av kombinationstjänster för att bedriva forskning rörande patientsäkerhet företrädesvis i Östergötland. Innehavare av LiU- tjänster kan söka under förutsättning att koppling till RÖs medarbetare tydligt framgår.

Huvudsökande ska vara disputerad.

(13)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 11

9.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef/prefekt.

9.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut 3 månader efter

avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

9.4 Bedömningskriterier

Ansökan ska redogöra för: Projektet: Hypoteser, frågeställningar, uppläggning, referenser.

Genomförbarhet: Metod, material, ekonomi, tidsplan, eventuella preliminära resultat.

Projektledning: Sökandes och medarbetares kompetens och meriter. Grad av tvär- professionellt inslag i projektgruppen. Finns kompetens avseende forskning inom

patientsäkerhetsområdet? Klinisk relevans: Vilken klinisk förankring föreligger? Kommer resultatet att kunna tillämpas i klinisk praxis och hur pass generaliserbara är de förväntade resultaten. Beskrivning av hur resultaten kommer att spridas och erfarenheterna att kunna implementeras

9.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under två år. Tilldelade medel ska förbrukas inom RÖ eller Medfak.

10. FORSS (FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE)

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar, Region Kronoberg och Region Östergötland samt Medicinska fakulteten i Linköping. FORSS syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling särskilt inom kliniskt patientnära problemområden

Tyngdpunkten är på patientnära forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt med mer allmän potential kan beviljas medel.

Anslag kan sökas för forsknings- och utvecklingsprojekt i FORSS-regionen som har relevans för kliniska, patientnära problemområden. Alla tänkbara aspekter på människors hälsa kan komma ifråga. Även populationsinriktad FoU kan erhålla anslag genom FORSS.

En av grundprinciperna inom FORSS är att FoU-verksamheter ska bidra till att skapa nätverk i regionen. Krav på projekten är samverkan över länsgränserna.

(14)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 12

En annan viktig princip FORSS följer är att använda de regionala resurserna som en

"startbana" för forskare och FoU-projekt som har potential att utvecklas vidare så att de i fortsättningen kan konkurrera om nationella och internationella FoU-medel.

10.1 Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara anställd inom något av FORSS-regionens landsting, vid LiU, Hälsohögskolan i Jönköping eller Linnéuniversitetet.

10.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/forss. Huvudsökande, ev handledare, medarbetare samt verksamhetsnära chef/närmast överordnad ska signera

Blankett 1.

10.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista ansökningsdag för ansökan om Startbidrag, Regionalt nätverksarbete och forskningstid för disputerade.

14 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FORSS-kansliet tillhanda för projekt som söks den 1 april.

15 juni Sista dag för beslut för bidrag som söks den 1 april

1 oktober, kl 23.59 Sista ansökningsdag för ansökan om Nytt FoU-projekt, Fortsättnings- ansökan på tidigare beviljat FoU-projekt, Startbidrag och Regionalt nätverksarbete.

14 oktober Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FORSS-kansliet tillhanda för medel som söks den 1 oktober.

15 december Sista dag för beslut för bidrag som söks den 1 oktober.

24 månader efter projektet beviljats medel

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutad ansökan. Blankett 3 signeras och insändes till FORSS-kansliet. Insänd vetenskaplig rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

10.4 Bedömningskriterier

Vetenskaplig kvalitet och förväntade hälsovinster, samarbetskrav (minst två län ska vara representerade på ansökan), samt minst en av sökande ska vara landstingsanställd.

10.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FORSS-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Enhetens ekonom bokför utnyttjad kostnad i ansökningssystemets ekonomimodul. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via regionens ekonomisystem. Som bilaga till faktura ska det underlag bifogas som ekonomen erhåller från ansökningssystemet. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år.

(15)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 13

11. FORSKNINGSTID VID AT-TJÄNST

RÖ satsar offensivt på forskning på alla nivåer. Som ett led i detta erbjuds forskar AT-tjänster i utökad omfattning. AT-läkare med forskarblock erbjuds tre månaders forskarförlängning av utbildningen med ersättning enligt lägst ST-lön. Dessa tre månader finansieras med ALF- medel.

11.1 Vem kan söka?

Behörig att söka är AT-läkare anställd vid RÖ och doktorand vid Medfak som är antagen till forskar-AT.

11.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

11.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara FoU-kansliet tillhanda.

15 maj Sista dag för beslut.

1 månad efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

11.4 Bedömningskriterier

Sökanden är doktorandanmäld eller har skickat in ansökan och planerar för antagnings- seminarie. Alternativt är sökanden redan doktorerad och ingår i en forskargrupp samt har en tydlig plan för pågående forskning. Sökanden har en konkret plan för vad som ska göras under förlängningen. Innehållet i planen för tiden är en del av en större helhet som

förhoppningsvis leder till en doktorsavhandling eller för övrigt värdefull forskning under en längre tidsperiod.

11.5 Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning sker som lönemedel. AT har möjlighet att förlänga sin tjänst med som mest 3 månader, vilket antingen förläggs i slutet av AT eller insprängt under senare delen av AT utifrån klinisk tjänstgöring.

12. FORSKNINGSTID VID ST-TJÄNST

Enligt Socialstyrelsens "Nya ST" ska ett "individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer" ingå i de flesta specialistutbildningarna. Region Östergötlands ledningsgrupp

(16)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 14

rekommenderar därför att alla ST-läkare erbjuds minst 10 veckor finansierade med klinikmedel. ST-läkare som behöver förlänga sin specialistutbildning p.g.a.

forskningsaktiviteter kan erhålla lönetillägg (upp till ingångslön för specialister) under

"övertiden", d v s från och med den tidpunkt de skulle ha blivit specialistkompetenta utan forskningsförlängningen.

12.1 Vem kan söka?

ST-läkare inom RÖ, som är forskarstuderande (doktorand) eller disputerad ST-läkare, kan söka forskningstid (1-3 månader) för projekt.

12.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

12.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara studierektors-kansliet tillhanda.

31 maj Sista dag för beslut.

3 månader efter

avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till studierektorskansliet.

Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

12.4 Bedömningskriterier

Vetenskaplig bärighet, forskarens meriter.

12.5 Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning sker genom kontering i Heroma. ST-läkaren ansöker om ledighet för forskning och tiden konteras av löneadministratör mot studierektorskansliet.

13. ALF-STÖD TILL KLINISK DOKTORAND MED PREKLINISKT LABORATIVT AVHANDLINGSARBETE

Stöd kan utgå till kliniskt verksam läkare anställd vid RÖ som är antagen som doktorand vid Medfak och som gör del eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt” eller annat experimentellt forskningslaboratorium och där minst en av handledarna är annan forskare än kliniskt verksam läkare. Läkare med fast regionsanställning har enligt nationellt avtal rätt att ha kvar sin lön på samma nivå under forskarutbildning. Om en sådan doktorand gör del av eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt” forskningslaboratorium kan stöd under två år med möjlighet till 1-2 års förlängning sökas från ALF för mellanskillnaden mellan läkarlön på ST-nivå och doktorandlön enligt den nivå som används vid berörd institution.

(17)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 15

13.1 Vem kan söka?

Behörig att söka är huvudhandledare för kliniskt verksam läkare anställd vid RÖ och som är antagen som doktorand vid Medfak och som gör del eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt”

eller annat experimentellt forskningslaboratorium och där minst en av handledarna är annan forskare än kliniskt verksam läkare.

13.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser. I ansökan ska anges hur stor del av det planerade avhandlingsarbetet som avses genomföras prekliniskt eller vid annat experimentellt forskningslaboratorium.

Ansökan om förlängning görs på www.researchweb.org/is/lio. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport avseende de två första åren lämnas på

www.researchweb.org/is/lio i originalansökan om medel. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

13.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas

elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i originalansökan.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut.

31 december Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

13.4 Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

13.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via landstingets ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

14. ALF-MEDEL FÖR NYDISPUTERADE LÄKARE

För att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskar- utbildning finns möjlighet att söka fyra månaders forskningstid under en tvåårsperiod med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen, samt 100 tkr i driftsmedel per år. Forskningstiden måste tas ut i minst månadslånga perioder.

(18)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 16

14.1 Vem kan söka?

Behörig att söka är kliniskt verksam läkare anställd vid RÖ. Vid början av befattningen får normalt högst tre år ha gått från disputation. Lagstadgade ledigheter efter disputation

(graviditetsledighet, föräldraledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

14.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser. Projektansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

Ansökan om förlängning ett tredje år med samma villkor görs på www.researchweb.org/is/lio.

I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig rapport avseende de två första åren lämnas på www.researchweb.org/is/lio i originalansökan. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

14.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan” skrivs ut, signeras av sökanden,

verksamhetschef och ämnesföreträdare och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i originalansökan

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut.

31 december Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

14.4 Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

14.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

15. ALF-MEDEL TILL KLINISK FORSKARBEFATTNING (50 PROCENT)

För att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskarutbildning finns möjlighet att söka kontinuerlig 50 procent forskningstid per år under två år med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen. Möjlighet

(19)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 17

finns att söka differentierad forskningstid: 100 procent i ett år, 50 procent i två år, 33 procent i tre år eller 25 procent i fyra år.

15.1 Vem kan söka?

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare anställd vid RÖ. Vid början av

befattningen får normalt högst 5 år ha gått från disputation men lagstadgade ledigheter efter disputation (graviditetsledighet, föräldraledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period.

ALF-medlen är avsedda att ersätta kliniken för de lönekostnader som uppstår i och med att man lämnar del av sin tjänst för att kunna ägna sig åt forskning. Utgångspunkten är således lönenivån på grundtjänsten. Möjlighet finns till 1-2 års förlängning efter vetenskaplig rapport och ansökan. Möjlighet finns att förskjuta påbörjandet av befattningen till 1 juli tillträdesåret.

Den som erhållit ALF-forskarbefattning uppmanas att även söka medel till yngre forskare på nationell nivå t ex från VR, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, SLS, Hjärnfonden m.fl. För att stimulera till detta får innehavaren av ALF-forskarbefattningen utnyttja medlen från denna som löneförstärkning så att han/hon når upp till sin grundlön för forskningstid motsvarande 50 procent av heltid och utnyttja 150 tkr per två år som driftsbidrag från ALF. Resterande medel återgår till ALF-systemet.

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare vid RÖ. Vid eventuellt huvudmannabyte (tjänst inom LiU) avvecklas stödet (lön och driftmedel) från ALF.

Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

15.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser.

Ansökan om förlängning görs på www.researchweb.org/is/lio. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport avseende de två första åren lämnas på

www.researchweb.org/is/lio i originalansökan om medel. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

15.3 Tidplan

1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1

”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas

elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i originalansökan.

10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober Sista dag för beslut

31 december Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

(20)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 18

15.4 Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

15.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via landstingets ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

16. ALF-STÖD FÖR HELTIDSFORSKNING SOM POSTDOKTOR VID ANNAT UNIVERSITET

ALF bidrar med stöd för klinisk forskare som efter disputation vistas vid annat universitet upp till ett år med ersättning motsvarande grundlön samt upp till 100 tkr i ersättning för fördyrade omkostnader, som ska redovisas. Syftet är att en medarbetare ska kunna inhämta ny medicinsk kunskap och teknologi samt ha möjlighet att bedriva forsknings/metod- utvecklingsarbete utanför RÖ, antingen inom eller utanför Sverige.

16.1 Vem kan söka?

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare anställd vid RÖ. Vid början av anställ- ningen får normalt högst 5 år ha gått från disputation men lagstadgade ledigheter efter dis- putation (graviditetsledighet, föräldraledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period. Projektansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

16.2 Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på www.researchweb.org/is/lio. Letter of invitation från den institution/klinik som vistelsen avser ska bifogas ansökan. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser.

16.3 Tidplan

1 april, kl 23.59 Sista dag för ansökan till www.researchweb.org/is/lio. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

Forskningsprogram ska alltid bifogas elektroniskt.

10 april Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda detta datum.

1 juli Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU- kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

(21)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 19

16.4 Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

16.5 Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter

förbrukning via regionens ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

17. FORSKNINGS-ALF (FD KLINIK-ALF)

Viktiga datum

2016-02-22, ansökan öppnas

2016-04-01, kl 23.59, deadline för ansökan; systemet stängs 2016-09-01, besked om anslag ges

Vilka är behöriga att söka Forsknings-ALF?

Alla disputerade, minst halvtidsanställda vid Region Östergötland (RÖ) eller Linköpings Universitet (LiU), som bedriver klinisk forskning kan ansöka om Forsknings-ALF.

Yrkestillhörighet spelar ingen roll – det är projektet som bedöms. Om huvudsökande inte är RÖ-anställd krävs en medsökande med minst docentkompetens (docent vid LiU) som är RÖ- anställd4. Endast läkare anställda vid RÖ eller vid vårdgivare med avtal med RÖ utnyttja ALF-veckor, men projektledaren (oavsett yrkestillhörighet) kan söka ALF-veckor.

För emeritus gäller att (i) anställningen skall vara på minst 40% med lön, (ii) ansökan kan endast sträcka sig ett år, (iii) ALF-medel får ej användas till egen lön, och att (iv) det skall finnas en tydlig beskrivning av successionen inom projektet.

Vilka projekt kan beviljas Forsknings- ALF?

Projekt som bedriver högkvalitativ klinisk forskning föreslås kunna finansieras i det nya systemet. Definitionen på klinisk forskning är ”forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa” (7 § 5 det nationella ALF avtalet). Bedömningen av vad som är högkvalitativ klinisk forskning avgörs av de granskningsgrupper som beskrivs nedan.

Antal och storlek på projektanslagen

Projektanslagen kommer att ligga på 300 000, 500 000, 700 000 eller 1 000 000 kr per år (totalsumma inkluderande ALF-veckor och ALF-forskningsersättning).

Antalet anslag på varje nivå är inte givna på förhand utan anpassas efter ansökningarnas kvalitet och omfång. Jämfört med tidigare år kommer antalet anslag att minska, medan medelnivån på anslaget ökar.Syftet med den nya ALF-modellen är att höja kvaliteten i de enskilda projekten, och att ge större och långvarigare anslag. Projekten förväntas därför bli slagkraftigare nationellt, troligtvis med flera medsökanden. Detta innebär att forskare som tidigare fått anslag för mindre projekt nu uppmanas gå samman och skapa större och starkare

4 Inför årets omgång kommer inte krav på tillhörighet till universitetssjukvårdsenhet att ställas eftersom denna process inte är klar i dagsläget.

(22)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 20

forskningsprojekt, men det är fortfarande projektets vetenskapliga kvalitet som är avgörande, antalet medsökande i sig spelar ingen roll.

Projektlängd

ALF-medel kan sökas för 1, 2 eller 3 år. 1-åriga anslag ges vanligtvis för de mindre anslagen och 3-åriga för de större.

Antal ansökningar per person och relation till Lokala LFoU-medel Man kan bara vara huvudsökande för ett (1) projekt.

Ansökningarna om Forsknings-ALF kan komma att ligga till grund för fördelning av LFoU- medel på klinik. Via Forskningschefen kan PE-chef, Verksamhetschef och Forskningschef begära att få läsbehörighet för det egna centrumets ansökningar av Forsknings-ALF. Baserat på dessa Forsknings-ALF-ansökningar kan kliniken/centrumet sedan fatta beslut om eventuell tilldelning av Lokala LFoU-medel. Detta gör att hanteringen av Lokala LFoU-medel sker utan inblandning av granskningsgrupper även om granskningsgruppens beslutskommentarer kan vara vägledande

Granskningsgrupper och bedömningskriterier

Ansökningarna kommer att bedömas i sex olika granskningsgrupper som motsvarar RÖs större centrum (se nedan om ansökningen innehåll). ALF-ansökan kommer vanligtvis att bedömas i den grupp på vars centrum huvudsökanden är anställd. Sökande med annan arbetsgivare än RÖ väljer grupp som passar bäst med forsknings-profilen, förslagsvis det centrum som medsökande är anställd på. Ansökan kan komma att flyttas till annan grupp om så anses lämpligt.

En granskningsgrupp består av en ordförande och minst fyra övriga bedömare, där samtliga har lägst docentkompetens. Två bedömare utses av RÖ, en av LiU, och de externa bedömarna (från annat lärosäte) av LUFU. Ordförande är en av LUFU föreslagen bedömare. Gruppens storlek kan komma att utökas med externa bedömare om så krävs för att täcka området kompetensmässigt.

Ansökningarna kommer att bedömas efter flera olika kriterier på en sjugradig skala. Samtliga ojäviga medlemmar i gruppen läser samtliga ansökningar och poängsätter dem enligt:

i) Projektets kliniska frågeställning, relevans och nyhetsvärde, ii) Metod, arbetsplan och projektets vetenskapliga kvalitet,

iii) Huvudsökandens och forskningsgruppens kompetens samt projektets genomförbarhet iv) Patientnytta.

v) Övergripande omdöme.

Den sjugradiga skalan använder följande kriterier för de olika nivåerna:

7. Enastående: Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter 6. Utmärkt: Mycket stark ansökan med försumbara svagheter

5. Mycket bra till utmärkt: Mycket stark ansökan med mindre svagheter 4. Mycket bra: Stark ansökan med mindre svagheter

3. Bra: Vissa styrkor men också vissa svagheter

2. Svag: Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter 1. Dålig: Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter

(23)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 21

Det övergripande omdömet skall sättas separat och inte baseras på en direkt beräkning från övriga omdömen.

Samtliga ansökningar diskuteras på granskningsgruppsmöten i Linköping i juni.

Ansökningens innehåll

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, förutom den populärvetenskapliga sammanfattningen som måste skrivas på svenska.

Del 1. Huvudsökande

‒ Sökande

‒ Disputationsår

‒ År för docentur (om aktuellt)

‒ Huvudarbetsgivare

‒ Anställningsgrad mellan arbetsgivare Del 2. Projektinformation

‒ Projekttitel (max 150 tecken)

‒ Antal år som söks (1, 2 eller 3)

‒ Välj granskningsgrupp (BKC/CHV, CKOC, DC, HMC, SC eller Närsjukvården/KMC)

‒ Ange forskningsområde, väljs från rullgardin. Används endast för statistisk analys.

‒ Populärvetenskaplig sammanfattning skriven på svenska (offentlig del av ansökan) (max 1000 tecken).

‒ Vetenskaplig sammanfattning (max 1000 tecken): Skall sammanfatta projektet så att bakgrund, syfte, metod, plan och klinisk nytta framkommer.

‒ Beskriv den vetenskapliga frågeställningen (max 2000 tecken): Kortfattad beskrivning av syftet med studien. Viss bakgrundsinformation behövs här.

‒ Bakgrunden till projektet (max 4000 tecken): Denna bakgrundsbeskrivning skall sätta in den planerade studien i ett vetenskapligt sammanhang. Ange nyckelreferenser, både till den egna forskningsgruppen och till andra grupper.

‒ Projektets arbetsplan inklusive metod (max 6000 tecken): Beskriv hur projektet är tänkt att genomföras, vilka metoder som skall användas och vilka personer som skall involveras. Beskriv även alternativa tillvägagångssätt om huvudspåret inte fungerar.

‒ Eventuella preliminära resultat (max 2000 tecken): Preliminära data/pilotstudier är vanligtvis av stor vikt för att kunna avgöra om projektet har förutsättning att lyckas.

‒ Bilagor. Här kan bilder kopplade till projektbeskrivningen läggas till. Glöm inte att referera till dessa i beskrivningarna ovan. Bilagor med text godtas ej.

‒ Klinisk relevans/patientnytta inklusive beskrivning över hur vårdens struktur eller resurser är en förutsättning för projektet (max 1500 tecken).

‒ Referenser viktiga för projektet, oavsett författare (max 20 st; max 5000 tecken): Lista referenser som använts i beskrivningen ovan. Skriv hela referensen inklusive titel.

‒ Finns beslut från EPN tillhörande projektet? Ja/Nej

‒ Om etisk prövning finns, ange diarienummer. Om etisk prövning saknas, ange varför (max 1000 tecken).

Del 3. Medarbetare och verksamhetschefer

‒ Medarbetare och verksamhetschefer. Här länkar du in personkorten för (i) medarbetare med vetenskapligt ansvar i projektet, för (ii) läkare som ska ta ut ALF-veckor och för (iii) verksamhetschefen/erna. Genom att länka in personkorten kan samtliga berörda

(24)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 22

läsa ansökan och granskarna kan sedan bedöma forskargruppens kompetens.

Verksamhetschefen länkas in så att de kan få tillgång till ansökan i sin helhet. Är du som huvudsökande själv verksamhetschef eller motsvarande ska du länka in närmaste högre chef samt ha dennes intyg på godkännande istället på frågan nedan. Teknisk eller assisterande personal ska inte ha personkorten länkade till ansökan.

‒ Huvudsökande intygar att verksamhetschefen vid kliniken där projektet ska

genomföras 1) är informerad om projektet, 2) intygar att det är klinisk forskning, 3) är införstådd med och accepterar den ekonomiska kalkylen.

Del 4. Projektets kostnader och finansiering

‒ Projektets totalkostnader respektive sökta ALF-medel (Ange för respektive år 2017, 2018, 2019)

‒ Andra beviljade medel till projektet (finansiär, ansökans titel, namn huvudsökande, beviljat för år, beviljat belopp). Välj ut de 5 viktigaste finansiärerna.

Del 5. Sökta ALF-medel

Här anger du hur mycket ALF-medel du söker för kommande kalenderår, oavsett om ditt projekt löper över ett eller flera år.

ALF-veckor för Läkare, finansieras av ALF-medel särskilt avsatta för lönemedel till läkare.

Kostnader för ALF-läkare beräknas inom ALF till 31600 kr per vecka (790kr/tim) vid

ansökan om ALF-tid. Som ALF-läkare räknas alla läkare involverade i projektet och anställda vid RÖ eller vid vårdgivare med avtal med RÖ.

Medarbetare, Assisterande personal, Biobank, utrustning med mera finansieras av ALF-medel avsatta till nödvändiga resurser för forskningsprojektet, det motsvarar ALF-

forskningsersättning.Alla nystartade ALF-projekt med provsamling ska anslutas till Biobanksfaciliteten. För mer information om priser med mera, se BBF:s hemsida.

Indelningen av ALF-medlen i lönemedel respektive forskningsersättning är viktig för att RÖ ska, på ett bra sätt, kunna redovisa hur ALF-resurserna används till forskning. För att RÖ ska kunna hävda sig i konkurrensen om ALF-medel krävs en bra redovisning som grund.

Den ekonomiska kalkylen i ansökan är översiktlig, men ska vara så korrekt som möjligt. För exempelvis aktuella löneuppgifter, Vänd dig till ekonomifunktionen på ditt

centrum/klinik/institution för aktuella löneuppgifter.

Följande skall specificeras i kostnadskalkylenmed (i) kort beskrivning av kostnad och (ii) summa sökta medel:

‒ Läkare (ALF-veckor)

‒ Medsökande/medarbetare (ALF-forskningsersättning)

‒ Assisterande personal (ALF-forskningsersättning)

‒ Kostnad för biobanksfacilitet (ALF-forskningsersättning)

‒ Material, apparatkostnader (ALF-forskningsersättning)

‒ Övriga kostnader (ALF-forskningsersättning) Del 6. Vetenskaplig slutredovisning

Som huvudsökande har du har 6 månader på dig, efter sista dispositionsdag förprojektets sista och avslutande ALF-anslag, att lämna in din vetenskapliga slutredovisning. Löpande

(25)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 23

beskrivning av progressen inom projektet ska lämnas i kommande fortsättningsansökningar för projektet.

Samtliga delar av den vetenskapliga slutredovisningen är obligatoriska. Den vetenskapliga slutredovisningen granskas i samband med att du som huvudsökande lämnar in nya

projektansökningar för framtida projekt. Har du då inte fyllt i all information kan det medföra avslag av ansökan för det nya projektet.

‒ Datum för slutrapport

‒ Genomförande-förändringar (max 2000 tecken)

‒ Resultat (max 2000 tecken)

‒ Diskussion (max 3000 tecken)

Nedanstående populärvetenskapliga sammanfattning av resultat är synlig på internet i motsats till ovanstående resultat- och diskussionsbeskrivningar. Den populärvetenskapliga

sammanfattningen är en mycket viktig del av spridningen och omsättningen av

forskningsresultat till praktisk nytta. Tänk på att skriva sammanfattningen på ett enkelt språk.

‒ Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat (max 2500 tecken)

‒ Publikationer (max 5000 tecken)

‒ Spridning och omsättning av resultat (max 2000 tecken)

‒ Kommentarer (max 1000 tecken)

18. KLINIK LFOU-MEDEL

Bakgrund

Idag finansierar de enskilda klinikernas LFoU-medlen blandning av allt från

forskningsförberedande tjänster till forskningsprojekt. I och med omtaget med Forsknings- ALF (gamla Klinik-ALF) har ett arbete påbörjats inom Region Östergötland för att ta fram gemensam definition av vad som är LFoU-medel.

I väntan på att utredningen blir klar har Forskningsrådet beslutat att Enheten för FoU inte kommer att tillhandahålla ansökningsformulär för LFoU-medel. Respektive centrum/klinik hanterar sina LFoU-medel lokalt för 2017.

Om en klinik ändå vill tilldela LFoU-medel till projekt

Den klinik eller centrum som har för avsikt att för 2017 fördela LFoU-medel till projekt kan använda sig av ansökningarna om Forsknings-ALF som grund för fördelning.

Via Forskningschefen kan PE-chef, Verksamhetschef och Forskningschef begära att få läsbehörighet för det egna centrumets ansökningar av Forsknings-ALF. Baserat på dessa Forsknings-ALF-ansökningar kan kliniken/centrumet sedan fatta beslut om eventuell tilldelning av Lokala LFoU-medel. Detta göra att hanteringen av Lokala LFoU-medel sker utan inblandning av granskningsgrupper även om granskningsgruppens beslutskommentarer kan vara vägledande.

I övrigt är det upp till den enskilda kliniken eller centrumet om man vill tillhandahålla lokala ansökningsomgångar men dess kan inte hanteras i ansökningssystemet Researchweb.

(26)

Sökbara forskningsmedel 2016-2017 master.doc 24

Verksamhetschefen/motsvarande, som har resultatansvaret för klinikens samtliga resurser, ska granska och godkänna alla kalkylerade kostnader inom LFoU.

Verksamhetschef och ämnesföreträdare fördelar i samråd medel. Beslut fattas på det

beslutsunderlag som sammanställs och distribueras av FoU-kansliet. Signerat beslutsunderlag ska vara FoU-kansliet tillhanda senast 1 september.

FoU-kansliet registrerar besluten i ansökningsportalen www.researchweb.org/is/lio och via e- post meddelas beslut till projektledaren.

19. CENTRALA ALF-MEDEL

De centrala ALF-medlen är tillgängliga för forskningsprojekt efter särskild ansökan som medfinansiering till mottagare av forskningsmedel från prioriterade forskningsfinansiärer (se nedan), under förutsättning att projektet bedöms kunna leda till kliniskt relevanta resultat inom en 10-årsperiod. Bidragen betalas ut samma år som ansökningsåret. Medfinansiering från ALF ska baseras på excellenta medel registrerade i institutionens ekonomisystem under året innan ansökningsåret.

19.1 Vem kan söka?

Huvudman/koordinator/huvudanslagsmottagare som:

 under ansökningsåret är anställd vid RÖ eller Medfak under minst 6 månader

 under året innan ansökningsåret haft projektanslag (driftsmedel och/eller lönemedel) om minst 500 tkr från någon av de anslagsgivare som är prioriterade

forskningsfinansiärer enligt definition av LiU/Medfak5. Anslaget ska vara registrerat vid Medfak i institutionens ekonomisystem att utnyttjas under året innan

ansökningsåret.

 efter uppnådd pensionsålder kan uppvisa intyg från huvudarbetsgivare om fortsatt möjlighet att bedriva forskning, kan tilldelas Centrala ALF-medel.

Förtydligande: För att regionanställd enligt ovan ska kunna erhålla medfinansiering från LiU måste beviljade forskningsmedel från prioriterade forskningsfinansiärer om minst 200 tkr vara registrerade vid Medfak i institutionens ekonomisystem det år som utgör underlag för beräkningen.

När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt.

ALF kan medfinansiera projekt trots att sökande inte är huvudman/koordinator för projektet.

Utbetalning kan göras då sökande t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, s k work package leader eller motsvarande.

Varje huvudman (motsvarande) kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag om minst 500 tkr. Storleken av de medel som kommer att utgå som medfinansiering till varje huvudman är beroende av antalet ansökningar som inkommer och uppfyller ovanstående kriterier.

5 De prioriterade finansiärerna är Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, National Institute of Health, Riksbankens

jubileumsfond (RJF), Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet.

References

Related documents

Namn sökande (intygas härmed att ansökan är sanningsenligt ifylld). Signatur

Stipendium/utbildningsbidrag Medel för informationsskrift Medel för anordnande av kongress.

Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller

Sökande: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO (tidigare Karolinska institutets folkhälsoakademi, KFA) Sökta medel: 850 000 kronor för 2013; tidigare beviljat 2 980

Vi är i huvudsak positiva till förslaget till handlingsplanen och delar den övergripande målsättningen ”Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv

Servicenämnden har begärt att få disponera 2,8 miljoner kronor från sin resultatutjämningsfond under 2014 varav 1,5 miljoner kronor för utrustning till köken och 1,3 miljoner

Esbjörnsson Cecilia -3 Kansli M, U utbildningsadminis Esfandyari Javanshir TCR, Bexell D biomedicinsk analy Esguerra Jonathan Endokrinologi forskare, biträdan Evans Axelsson

ALF-medel ska i allt väsentligt användas inom hälso- och sjukvårdens organisation men allmän forskningsersättning kan efter beslut av verksamhetschefen i samråd med

Arbetsordning för Medicinska fakulteten. inklusive fördelning

Fioretos Thoas 314212 Barnleukemi, professor/överläka Fischer Hans 314266 Med mikrobiol laboratorieforskar Flasch Alicia 314345 Neurologi, Lu biomedicinsk analy Flygare Johan

gastroenterology, hematologi, kardiologi, KUM, farmakologi, lung- &

Utbildningsstrategiska nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grund- och avancerad nivå samt att ta initiativ till

För att säkra kontinuiteten efter SJF:s Jakt- och viltvårdsuppdrag och som ett komplement till Polismyndighetens och NVR:s arbete har Naturvårdsverket identifierat följande

Återrapportering skall årligen ske till arbetsgruppen för jämställdhet som i sin tur återrapporterar till fakultetsledning/styrelse och till Lunds universitet. Arbetsgruppen leds

Förvaltningen föreslår att projektet får finansiering med 210 000 kr för 2013 samt att ytterligare FoU-medel avsätts för projektet under 2014.. Utvärdering av sociala

Inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2017.. Socialnämnden godkänner förslag

regionalfonden, landsbygdsprogrammet och andra relevanta europeiska program eller som bidrar till prioriteringarna i EU:s strategi för Östersjöregionen. • bidrar till

Notera att dessa medel inte kan användas för löpande drift och tillhandahållande av infrastrukturen (exempelvis lönekostnader för drift, serviceavtal etc.). De framtida

bekostas av lokala medel Kommentar Stöd till grupp vid konflikter Ej centrala avrop. Avropas av chef

Idun kan ;väl inte ge mig anvisning på hotell eller pensionat i Jämtland (Åre) eller runt Siljan, där man kan komma tillsammans med bildad ungdom. Har rätt svårt att närma

I de konstnärliga verken från detta projekt handlar berättelserna om att inte leva upp till sådant jag förväntas veta eller kunna på grund av att jag är man eller för att jag är

i BPSD-registret eller Senior alert har en mycket lägre risk att återinskrivas i slutenvården inom 30 dagar (33 respektive 26 procent) samt lägre risk för undvikbar slutenvård

"stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor som rör om lokalisering [och fortsatt prövning] av anläggningar för hantering och geologisk slutförvaring