• No results found

Undersökning av betydande miljöpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undersökning av betydande miljöpåverkan"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Detaljplan för Rävviken och Bjälbo

Dnr: MSN/2014.1434

Planens syfte och huvuddrag

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planens syfte är att reglera byggrätter, byggnadernas höjd, tillåtet antal bostäder för varje fastighet

och fastighetsstorlekar. Detaljplanen ska också ta hänsyn till och reglera det kulturhistoriska värdet

i området. Kulturvärdena bevaras genom införande av skyddsbestämmelser på de fastigheter som

har höga värden. På alla fastigheter regleras byggnadernas storlek, utformning och placering. Ny-

och ombyggnationer i området ska göras med hög gestaltningsambition, anpassas till områdets

karaktär och utformas i enlighet med den historiska traditionen. Ny- och ombyggnation ska ske

med hänsyn till innerskärgårdens villabyggnadstradition. Byggnadsdetaljer ska anknyta till den

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Ny- och ombyggnation i området får inte förändra

bebyggelsemönstret med luftiga tomter. Detaljplanen hindrar avstyckning i området. Detaljplanen

ska även möjliggöra att ledningar för dricks- och spillvatten kan förläggas i Bjälbovägen och

Rävviksvägen.

(2)

Kommentarer

Riksintresse

Ingen

Pos Neg Pos Neg

Kulturmiljö

x

Farledsmiljön utmed inloppet till Stockholm är av riksintresse för kulturmiljövården.

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Energidistribution

x

Kungliga nationalstadsparken

x

Kommunikationer

x

Förordnanden och skyddsvärden

Naturreservat

x

I söder gränsar planområdet till Långängen -

Elfviks naturreservat. Planen påverkar inte naturreservatet.

Strandskydd X

I detaljplanen upphävs strandskyddet inom områden som är ianspråktagna för bebyggelse.

Biotopskydd

x

I planområdet finns en trädallé. Allén

skyddas i detaljplanen.

Nyckelbiotop

x

Rödlistade arter/artskyddsförordningen

x

Biologisk mångfald, djur- och växtliv

ESKO (ÖP kap 4)

x

Planområdet gränsar till ett ESKO-område.

Området påverkas inte av detaljplanen.

Zoologiskt skydd (ÖP kap 4)

x

Ekologiska korridorer

x

Planområdet ingår i en grön kil. Kilen

påverkas inte av planförslaget,

Annan värdefull natur x Planen anpassas för att möjliggöra

bevarande av värdefulla träd inom området.

Befolkning, människors hälsa och säkerhet

Trafiksäkerhet

x

Farligt gods

x

Miljöfarlig verksamhet

x

Otrygga miljöer

x

Parker/grönområden

x

Friluftsliv

x

Barriäreffekter

x

Lokala föreskrifter

x

Buller, befintlig bebyggelse

x

Buller, ny bebyggelse

x

Radon

x

Nya byggnader ska uppföras radonsäkert.

Annan strålning

x

Ljus

x

Djurhållning/allergi

x

Sannolik påverkan

Stor Måttlig Miljöaspekter (MB 6 kap 12 § punkt 6) att

bedöma utifrån förordning om MKB, bilaga 2 och 4

(3)

Mark

Markstabilitet

x

Geologi (sättningar, ras, erosion,

sprängning)

x

Större delen av strandlinjen inom

planområdet har ingen eroderbarhet (risk för erosion). Det område där marken består av glacial lera finns en låg eroderbarhet. Detta område pekas även ut som ett

aktsamhetsområde där det finns

förutsättningar för skred i finkorniga jordarter.

Planen medför ingen omfattande byggnation inom detta område.

Jordart

x

Markföroreningar

x

Vibrationer

x

Vatten

Grundvatten

x

Dagvatten

x

Lokalt omhändertagande

Ytvatten (hav, sjöar, vattendrag)

x

Planen bedöms inte öka mängden dagvatten som når recipient.

Bottensediment

x

Vattenverksamhet

x

Miljökvalitetsnormer/vattendirektiv

x

Luft

Ingen

Pos Neg Pos Neg

Emissioner från verksamheter

x

Miljökvalitetsnormer (partiklar, NOx)

x

Lukt

x

Annan påverkan

x

Klimatfaktorer

Lokalklimat

x

Översvämning

x

Vind

x

Solförhållanden

x

Materiella

tillgångar/Infrastruktur

Kollektivtrafik

x

Fordonstrafik

x

Gång- och cykeltrafik

x

Byggnader x Planen skyddar byggnader med

kulturhistoriskt värde.

Vägar

x

Parkering

x

VA x

Fastigheterna inom planområdet kommer eventuellt anslutas till kommunalt VA.

Utredning görs parallellt med detaljplaneprocessen.

Avfall

x

Energi

x

Bebyggelse/Landskap

In-/utblickar

x

Historiska samband x

Syftet med planen är att bevara och skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö. Ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

Stor Måttlig

(4)

Landskapsbild x

Genom att planen reglerar bebyggelsen skapas förutsättningar för en bevarad landskapsbild. Nybygnation regleras så att den anpassas till landskapsbilden.

Stadsbild

x

Kulturmiljö

Fornlämningar

x

Byggnadsminne

x

Kulturhistorisk värdefull miljö Detaljplanen skyddar kulturhistoriskt värdefull miljö.

Miljömål

Nationella x Planens syfte är att skydda och bevara

värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området.

Regionala x Planens syfte är att skydda och bevara

värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området.

Lokala x

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området.

Ställningstagande Betydande Ej betydande

X

Checklistan utförd: mars 2020

Jerker Idestam Almquist Ida Aronsson

Kommunekolog Planarkitekt

Katarina Elfversson Gudrun Bohlin

VA-strateg Antikvarier- och plansamordnare

Mattias Hedman

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.

Detaljplanens syfte är att bevara och skydda områdets kulturhistoriska värden.

References

Related documents

I de fall bedömningen leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i

Kan planen antas medföra betydande påverkan på ovan nämnda värden eller bety- dande risker för människors hälsa eller för miljön. Kommunen gör den preliminära bedömningen

I de fall undersökning av betydande miljöpåverkan leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret

Vid planering och till- ståndsgivning för bebyggelse och vägar inom instängda områden ska staden även ta hänsyn till risken för översvämningar till följd av nederbörd.. I

En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång-

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar

Fastigheten Tidskrivaren 12 har redan tagits i anspråk för bebyggelse och planändringen påverkar inte platsen i någon nämnvärd utsträckning. Planförslaget förväntas inte medföra