22.1. Svar på revisionsrapport, granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-11-10

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0657 KS-3 Diariekod: 100

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2016-11-10 som svar till kommunens revisorer beträffande rapporten ”Granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsverksamhet” senast den 5 december 2016.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

kommun genomfört en granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning.

Efter genomförd granskning och avstämning mot kontrollmålen, bedömer revisorerna att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende exploateringsredovisning. Ett exempel är att det saknas rutiner och riktlinjer för klassificering och värdering av tillgångar i redovisningen.

Utifrån granskningen lämnar kommunledningskontoret förslag till yttrande i bilaga 1.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

kommun genomfört en granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende exploateringsverksamheten i kommunen tillräcklig?

Följande kontrollmål har bedömts för att besvara revisionsfrågan:

• Är ansvaret för exploateringsverksamheten tydligt uttalat i kommunen.

• Finns det tillräckliga riktlinjer/rutinbeskrivningar i kommunen vad gäller exploateringsverksamheten.

• Finns ansvarig person utsedd till varje exploateringsprojekt.

Finns det tillräckliga underlag till varje exploateringsprojekt i form av beslut, kalkyler och avtal med exploatören.

Godkänt dokument, 2016-11-22, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-11-10

Dnr 2016/0657 KS-3 Sidan 2 av 2

Finns det tydliga redovisningsregler kring exploatering i kommunen och är dessa i enlighet med god redovisningssed.

Tillämpas god redovisningssed.

Sker en löpande avstämning/uppföljning av respektive exploateringsprojekt i kommunen.

Sker löpande återrapportering av respektive exploateringsprojekt till styrelse/nämnd.

Efter genomförd granskning och avstämning mot kontrollmålen, bedömer revisorerna att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende exploateringsredovisning. Ett exempel är att det saknas rutiner och riktlinjer för klassificering och värdering av tillgångar i redovisningen.

I syfte att stärka den interna kontrollen rekommenderar revisorerna följande:

• Att säkerställa att kommunstyrelsen tar fram rutiner och riktlinjer för redovisning av exploateringsverksamheten samt att säkerställa att rutinerna implementeras i verksamheten.

• Att pågående uppdatering av rutiner och riktlinjer fortsätter, särskilt med tanke på nyinrättandet av stadsbyggnadsnämnden.

• Att kommunstyrelsen säkerställer förståelse i verksamheten gällande ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i exploateringsområdets frågor.

Kommunledningskontorets beredning

Kommunledningskontoret lämnar förslag till yttrande till de förtroendevalda revisorerna i bilaga 1.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord

Kommundirektör

Bilaga 1: Förslag till yttrande Bilaga 2 Revisorernas rapport

Godkänt dokument, 2016-11-22, Katarina Kämpe

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :