• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 08 2015 P R O T O K O L L

27.10.2015

(2)

Styrelsen 27.10.2015 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 08/2015

Tid: 27.10.2015 kl. 15:00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

4 § BAKGRUND TILL EKONOMIPLAN, LOKALITETS- OCH ORGANISATIONSLÖSNING 5 § ÖVRIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR

6 § OFFERT FÖR UTHYRNING AV LOKALITETER I NIMBUS 7 § BUDGETEN FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018

8 § KOMPLETTERING AV UTBUDET AV STUDIEPLATSER I GEMENSAM ANSÖKAN 2016

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 27.10.2015 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Päivi Melamies och Anita Spring utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 29.10.2015 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 27.10.2015 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 27.10.2015 s.5

4 § BAKGRUND TILL EKONOMIPLAN, LOKALITETS- OCH ORGANISATIONSLÖSNING

Som bakgrund till behandlingen av budget och ekonomiplan för åren 2016-2018 och diskussionen om lokalitets- och organisationslösning kan konstateras följande.

Protokollsanteckning av Borgå stad:

Borgås representanter uppmanar styrelsen att, med fokus på utbildningens kvalitet, ytterligare ut- värdera realismen i sina ställningstaganden gällande balanseringen av samkommunens ekonomi in- för det kommande budgetarbetet.

Att med samarbetsförfarande förutsätta en inbesparing på 150 000 € utan att överblicka effekten på utbildningens kvalitet är inte förenligt med den största ägarens, Borgås, uppmaning inför bud- getarbetet 2016.

Det bör också konstateras att revisionsnämnden och en enhällig samkommunstämma i samband med bokslutet för år 2014 uppmanat till realism.

Samkommunens ekonomiska situation:

Enligt bokslutet för år 2014 har samkommunen i balansräkningen ackumulerat överskott uppgå- ende till 4, 4 miljoner euro. Samkommunens likvida medel var enligt bokslutet 4,0 miljoner euro.

Om och när år 2015 förverkligas enligt den fastställda budgeten minskar dessa belopp, men inte i så hög grad att ett samarbetsförfarande är motiverat om man ser till den verksamhet samkommunen ansvarar för.

Slutsats: En med tanke på omständigheterna för högt ställd ekonomisk målsättning gagnar inte samkommunen eller dess verksamhet varken på kort eller på lång sikt.

Samkommunens ekonomiplan / grundavtalet 19 § EKONOMIPLAN

Samkommunen godkänner ekonomiplanen för följande planeringsperiod senast den 15 november föregående år.

26 § BETALNINGSANDELAR OCH DRIFTSUTGIFTER mom 2

Ifall driftsutgifterna överskrider ovan nämnda inkomster, delas överskridningen att i förhållande till elevantalet inom de tre senaste åren erläggas av medlemskommunerna.

Samkommunens tillgångar vid medlemskommuns utträde och vid samkommunens upplösning Samkommunens grundavtal konstaterar:

Medlemskommuns utträde (Grundavtal 6 § 4-5 mom)

”Medlemskommun som önskar utträda ur samkommunen bör skriftligen anmäla därom till sam- kommunen.”

”Ifall kommunen utträder ur samkommunen, bör till kommunen erläggas ersättning, som motsva- rar kommunens andel i samkommunens egendom och tillgångar minus skulderna.”

”De återstående kommunerna utbetalar en ersättning för utträde eller grundkapitalet minskas med motsvarande summa”

(6)

Styrelsen 27.10.2015 s.6

Upplösning av samkommunen Upplösning (Grundavtal 29 §)

”Samkommunen skall upplösas om dess uppgifter ordnats i form av annan samkommun eller på annat sätt av medlemskommunerna.”

Slutredovisning (Grundavtal 30 §)

”Då samkommunen upplöses beslutar samkommunstämman om en slutredovisning som styrelsen drar försorg om.”

Samkommunens tillgångar fördelas mellan medlemskommunerna i proportion till deras andel av grundkapitalet.

Slutsatser: Den ekonomiska behållningen av för högt ställd ekonomisk målsättning gagnar inte den svenska yrkesutbildningen i östra Nyland utan fördelas mellan samkommunens medlemskommuner om verksamheten ordnas på annat sätt av medlemskommunerna.

Den ekonomiska behållningen kan inte heller utan särskilda beslut i respektive kommun användas för lokalitetslösning som föregås av en organisationslösning där samkommunen upplöses.

Att köra ner verksamheten via samarbetsförfarande ger inte bättre verksamhetsförutsättningar och bättre lokaliteter för yrkesutbildningen i östra Nyland.

Samkommunen har inte rätt att utan uppdrag av sina ägare fatta beslut om att ordna uppgifterna på annat sätt en vad samkommunens medlemmar i grundavtalet överenskommit.

JS Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

Styrelsen föreslår att ett eventuellt underskott år 2016 finansieras med tidigare års inbesparingar och inte med en kommunal betalningsandel.

Styrelsen konstaterar att samkommunstämman kommer att vara först den 23 november då kallel- setiden är 21 dagar och styrelsens förslag till ekonomiplan blir klart vid mötet den 27 oktober 2015.

Styrelsen besluter sammanträda den 23 november före samkommunstämman för att bland annat ta ställning till eventuella vägledningsbeslut gällande stämman i ägarkommunerna.

Beslut: Informationen antecknas för kännedom.

(7)

Styrelsen 27.10.2015 s.7

5 § ÖVRIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR

Styrelsen 7.10.2015 7 §

7 § ÖVRIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR

I förslaget till ekonomiplan som styrelsen behandlar senare i ärende 11 ingår ej effekter av sådana personalåtgärder som förutsätter behandling i samarbetsorganet innan styrelsen avger sitt förslag till samkommunstämman. Beredningens slutsats av diskussionen vid senaste styrelsemöte är att styrelsen inte vill vidta dessa åtgärder.

Om anslaget för personalkostnader av sådana orsaker justeras från det som fanns i det preliminära budgetförslaget bör ärendet ånyo behandlas i samkommunens samarbetsorgan innan styrelsen av- ger sitt budgetförslag.

Kommunarbetsgivarna konstaterar:

"Samarbetsförfarande (ekonomiska orsaker och produktionsorsaker)

Om det i kommunens budgetförslag förutsätts åtgärder som sannolikt leder till flera uppsägningar (permitteringar eller ombildningar till deltidsanställning), ska åtgärderna behandlas genom samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige.

Innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska arbetsgivaren i samarbetsanda för- handla om grunderna för, effekterna av och alternativen till åtgärden åtminstone med den personal som ärendet berör och sträva efter samförstånd.

Ett ärende som gäller en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare behandlas i första hand mellan arbetsgivaren och den anställde. På den anställdes begäran kan också förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan personalrepresentant delta i behandlingen av ärendet.

Om en uppsägning, ombildning till deltidsanställning eller permittering gäller minst tre anställda eller om arbetsgivaren, en anställd eller förtroendemannen begär det, ska också en företrädare för personalen delta i samarbetsförhandlingarna."

Beredningen har beredskap att föredra en budget och ekonomiplan som innehåller åtgärder som kräver samarbetsförhandlingar och förankra den i samarbetsorganet om styrelsen så önskar.

De styrelsemedlemmar som önskar ett sådant budgetförslag torde meddela beredningen.

JS Förslag: Styrelsen konstaterar att personalkostnaderna dimensioneras enligt en nivå som inte förut- sätter samarbetsförhandlingar.

Beslut: Beredningen ges i uppdrag att i samförstånd med personal med beaktande av bestämmel- serna om samarbetsförfarande uppnå inbesparingar uppgående till 150 000 € i jämförelse med det förslag till budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 som behandlas vid detta sam- manträde.

_______

Styrelsen 27.10.2015 5 §

På grund av institutets höstlov vecka 42 har samarbetsförfarandet inte kunnat slutföras så att ett resultat skulle föreligga.

Frågan har inte heller kunnat diskuteras med lärarnas förtroendeman på grund av höstlovet och dennes frånvaro också efter höstlovet.

Samarbetsorganet har informerats om att samkommunens budgetförslag inte innehåller tillräckliga anslag för personalkostnader och därmed om samarbetsförfarandet ej leder till samförstånd om in- besparingsåtgärder sannolikt leder till ensidiga åtgärder från arbetsgivarens under år 2016. Samar- betsorganet behandlar frågan 19.10.2015 och 26.10.2015.

(8)

Styrelsen 27.10.2015 s.8

JS Förslag: Styrelsen konstaterar att samarbetsorganet avgett ett utlåtande gällande alternativ till utgiftsminskningen. Utlåtandet behandlas i samband med budgetbehandlingen.

Beslut: Informationen antecknas för kännedom.

(9)

Styrelsen 27.10.2015 s.9

6 § OFFERT FÖR UTHYRNING AV LOKALITETER I NIMBUS

Styrelsen 7.10.2015 8 §

8 § OFFERT FÖR UTHYRNING AV LOKALITETER I NIMBUS

Inledande diskussioner har förts med representanter för Porvoo International College Ab att hyra lokaliteterna i Lundagatan 8 för bolagets utbildningsverksamhet. Enligt bifogat pressmeddelande strävar PIC Ab efter att minska antalet verksamhetspunkter i Borgå. PIC Ab:s representanter har granskat lokaliteterna och preliminärt ansett att de kan lämpa sig för bolagets behov. Eftersom samkommunen på sikt kan och bör fungera i en enda verksamhetspunkt utreds när och hur detta kunde vara möjligt och rationellt.

Då lokalitetslösningen fortfarande dröjer bör samkommunens utbildning under ett övergångsskede koncentreras till en verksamhetspunkt, Haiko. Ett första steg kunde vara att hyra ut våning 2 vid Lundagatan 8 från 1.1.2016 eller från 1.8.2016. Hyrestiden kan vara två (2 ½) år och en gängse hy- resnivå för motsvarande lokaliteter i Borgå kan tillämpas.

Eftersom det är möjligt att inplacera Östra Nylands yrkesinstitut Inveons utbildning, i alla fall den som redan påbörjats, i våning 3 och 4 kan våning 2 hyras ut till verksamhet som enligt detaljplanen är tillåten, undervisning.

I följande skede, då Haiko-enheten inventerats och anpassats för att inrymma all utbildning från centrumenheten hyrs resten av Lundagatan ut till 1.8.2018. På så sätt är det möjligt att förbättra samkommunens verksamhetsbidrag och invänta att aktierna i Lundagatan 8 stiger i värde.

JS Förslag: Styrelsen godkänner att lokaliteterna vid Lundagatan 8 (våning 2) om möjligt hyrs ut och att den förväntade hyresinkomsten beaktas i ekonomiplanen.

Styrelsen återkommer till uthyrning av våning 3 och 4 eller försäljning av aktierna.

Beslut: Förslaget godkänns.

_________

Styrelsen 27.10.2015 8 §

Offert har riktats till Point College Ab som ännu inte har gett svar på offerten. Om svar föreligger vid sammanträdet behandlas ärendet vid detta sammanträde. Enligt uppgift sammanträder Point Col- lege Ab:s styrelse 22.10.2015. Inkomstuppskattningen kvarstår i förslaget till budget och ekonomi- plan.

”VASTAUS LIIKETILAN VUOKRAUSEHDOTUKSEEN

Oy Porvoo International College Ab:n hallitus on vastaanottanut Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nylandin vu- okraustarjouksen nk. NIMBUS-talossa sijaitsevista tiloista.

Oppilaitoksella on ollut myös muita vaihtoehtoja väliaikaisiksi tiloiksi. Yhtiön hallitus päätti laajentaa vuokraussopimusta WSOYTALOssa jo nykyisin käytössä olevista tiloista, joissa todettiin olevan paremmat puitteet ja mahdollisuudet kyseessä oleville toiminnoille (aikuiskoulutus sekä sosiaali- ja terveysalan opetus), ja jotka todettiin kokonaisuutena edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Osaltaan päätökseen vaikutti myös tilojen muuntelumahdollisuudet ilman erillistä kustannusta.

Ystävällisin terveisin, Oy Porvoo International College Ab /Sari Gustafsson

JS Förslag: Styrelsen antecknar för kännedom att Point College Ab löser sina tillfälliga lokalitetsutma- ningar i det så kallade WSOY-huset och därmed inte godkänner samkommunens offert.

Beslut: Antecknas för kännedom.

(10)

Styrelsen 27.10.2015 s.10

BUDGETEN FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018

Styrelsen 16.09.2015 11 §

11 § BUDGETEN FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018

Styrelsen har vid sitt senaste möte tagit ställning till grunderna för budgeten 2016 och till ekonomi- planen för åren 2016-2018. Styrelsen har gett beredningen i uppgift att fördomsfritt utreda olika lösningar som förbättrar samkommunens ekonomiska resultat utan att äventyra Inveons höga kva- litativa inlärningsresultat (enligt resultatbaserade finansieringens parametrar).

Det är ingen överraskning att den ekonomiska ekvationen är svårlöst med stödfunktioner och för- valtning dimensionerade enligt de inkomster över fyrahundra studerande har gett till de inkomster som nästa år kan beräknas på basen av 250 studerande. I princip är inga åtgärder uteslutna i försö- ken att i alla fall få planeperiodens sammanlagda resultat till en acceptabel nivå.

Undervisningens resurser följer ganska snabbt utvecklingen i antalet studerande och grupper varför den arbetsfördelning som senast diskuterades har fastställts av styrelsen. För budgeten har antalet grupper och deras storlek avgörande betydelse, varför utbudet 2016 är en relevant faktor. Det är också klart att det behövs mer än enbart läraren för att åstadkomma meningsfull undervisning som omsätts i kompetens hos våra studerande.

Enligt den nuvarande arbetsversionen av budgeten riskerar samkommunens verksamhetsbidrag 2016 bli ca 500 000 negativt och årets resultat bli en dryg miljon euro negativt. Trots god balans är siffrorna skrämmande, ett företag med en omsättning kring tre miljoner som gör 1 miljons förlust årligen är inte särdeles livskraftigt.

Åtgärder som styrelsen önskat få utredda till sitt möte är bland annat lokalitetsfrågan och personal- frågan. Lokalitetsfrågan i den meningen att vi nu har 250 studerande och lokaliteter som dimens- ionerats för 450 studerande. Det naturliaste sättet skulle vara att bygga nya lokaliteter vid Styr- mansvägen för hela andra stadiet där Inveon skulle bli hyresgäst i lokaliteter för ca 300 studerande.

Eftersom detta av allt att dömas inte är aktuellt eller sannolikt just nu återstår att koncentrera In- veons utbildning till någondera av nuvarande verksamhetspunkter och använda eventuell inkomst från försäljning av den andra till sanering och/eller liten tillbyggnad.

Vad gäller personalfrågan granskas samtliga funktioner för att hitta mjuka lösningar som minskar samkommunens kostnader utan allvarligt äventyra verksamheten. I praktiken gäller genomgången alla funktioner utom den direkta undervisningen i klassrum.

Undervisningens utgifter kan relativt enkelt anpassas till de resurser som kan anvisas genom di- mensioneringen av inlärning i arbete, ytterligare sammanslagningar, klasslös undervisning med flera lösningar. Minskningsbehovet har dock blivit sådant att också ordinarie besatta tjänster inte kan anvisas tillräckliga undervisningsuppgifter även om tillsvidare lärarna i tidsbestämda anställ- ningsförhållanden har minskat anpassningsbehovet. Administration, förvaltning och övriga stöd- funktioner skall genomgås noggrant innan det slutliga budgetförslaget föreläggs styrelsen och sam- kommunstämman.

Av personalen har begärts uppgifter för nästa års budget, initiativ som sänker kostnaderna kommer att ges hög prioritet.

Som bilaga prognos gällande antalet studerande och en råkopia av ekonomiplanen som i detta skede har ett negativt årsbidrag uppgående till 718 972 € år 2016. Styrelsens målsättningar förut- sätter minst ett neutralt +/-0 verksamhetsbidrag 2016-2018 över ekonomiplaneperioden.

JS Förslag: Styrelsen diskuterar budgetsituationen och ger vägledning för den fortsatta beredningen.

Beslut: Styrelsen konstaterar att den fortsatta beredningen i huvudsak bör fokusera på fastighets- kostnaderna och personalkostnaderna med målsättning att uppnå ett så gott verksamhetsbidrag som möjligt.

(11)

Styrelsen 27.10.2015 s.11

______

Styrelsen 7.10.2015 11 §

_____

Styrelsen 7.10.2015

I det preliminära budgetförslaget har gjorts justeringar på basen av den diskussion som fördes vid senaste sammanträde. På grund av att diskussionen gav beredningen uppfattningen att ensidiga åt- gärder inte finns på styrelsens agenda har för samarbetsorganet (27.9.2015) presenterats ett bud- getförslag utan personalåtgärder som kräver samarbetsförhandlingar.

Vad gäller samkommunens fastighetskostnader kan de påverkas i snabb takt endast genom en ut- hyrning av lokaliteterna i Lundagatan 8 helt eller delvis och en samtidig flyttning av undervisningen från Lundgatan 8 helt eller delvis till Haiko. En försäljning av aktierna till underpris leder till en ned- skrivningsutgift i bokslutet vilken ytterligare försämrar samkommunens resultat. En flyttning från Lundagatan 8 till (renoverade) lokaliteter i Haiko utan att ha vettig användning för lokaliteterna i centrum förbättrar inte verksamhetsbidraget. Om uthyrning enligt styrelsens uppfattning inte är möjlig utan det enda alternativet är en tömning av Lundagatan 8 i väntan på en snabb försäljning till underpris eller en avlägsen försäljning till ett högre pris är det svårt att snabbt sänka samkommu- nens nettokostnader för fastighetsskötseln.

Gällande lokalitetslösningen har samkommunen försatts i en omöjlig situation genom att organisat- ionslösning och lokalitetslösning konsekvent kopplats ihop. Det är sannolikt att ett funktionellt ge- mensamt campus för yrkesutbildningen inte kommer att kunna förverkligas vid Styrmansvägen 5, i varje fall inte utan kommunalt ekonomiskt engagemang. Detta engagemang går inte att åstad- komma i främsta hand av orsak som relaterades ovan. Den process som staden initierat bringar småningom klarhet i både organisations- och lokalitetsfrågan.

Regeringens avsikt att minska semesterpenningen 30 % har beaktats i förslaget trots att det fortfa- rande enbart är en avsikt. De ekonomiska effekterna av regeringens övriga avsikter har i detta skede inte beaktats.

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.

Som en del av den ekonomiska uppföljningen i samkommunstämman meddelar styrelsen att det är sannolikt att det ekonomiska resultatet, i första hand verksamhetsbidraget, kommer att motsvara det budgeterade trots de stora utmaningar samkommunen har haft och kommer att ha.

Beslut: Styrelsen återremitterar ärendet för ny beredning ________

Styrelsen 27.10.2015

Samarbetsförfarandet fortsätter under veckan fram till styrelsens sammanträde och eventuella re- sultat presenteras vid sammanträdet.

Budget och ekonomiplan uppgörs med en ny indelning av verksamhetsutgifterna i bilagan. Budget och ekonomiplan bygger på de åtgärder som presenteras i ”Inveon goes city”-bilagan.

En minskning av lönesumman med 6 % leder till den inbesparing styrelsen fattat beslut om. Enligt den nya budgetuppställningen skall från budgeten i så fall göras minskningarna nedan i löneansla- gen. På basen av minskningen av löneanslagen (115 631,01) minskar personalbikostnaderna pro- portionellt med 32 % varvid minskningen av budgetsumman uppgår till 152 632,93 € vilken i så fall skall uppnås med samarbetsförfarande under år 2016.

(12)

Styrelsen 27.10.2015 s.12

Dessa är inte gjorda i beredningens förslag. Orsaken är främst att minskningen av utgifterna är omotiverad med hänsyn till samkommunens likvida kassamedel och med hänsyn till revisions- nämndens utvärderingsberättelse och enligt Borgå stads protokollsanteckning vid senaste sam- kommunstämma.

En minskning av utgifterna omöjliggör bevarandet av verksamhetens kvalitativa och kvantitativa nivå och gör inte heller satsningarna i ”Inveon goes city”-programmet trovärdiga och möjliga att genomföra.

Om utvecklingsprogrammet kräver mer resurser frigörs de genom inbesparingsåtgärder ur ovan nämnda program.

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga vilken bygger på tidigare presenterat förslag till budget och ekonomiplan kompletterat med de resultat Inveon goes City-programmet bör kunna uppnå.

Styrelsen föreslår att budgetuppställningen för verksamhetsuppgifter ändras så som ur budgetför- slaget framgår från 1.1.2016.

Styrelsen återkommer till rutiner för verkställigheten av utvecklingsprogrammet och uppföljningen av dess ekonomiska efekter ännu under år 2015.

Som en del av den ekonomiska uppföljningen gällande budgeten för år 2015 inför samkommun- stämman meddelar styrelsen att det är sannolikt att det ekonomiska resultatet, i första hand verk- samhetsbidraget, kommer att motsvara det budgeterade trots de stora utmaningar samkommunen har haft och kommer att ha.

Beslut: Förslaget godkänns.

Minskning 6 % av personalutgifterna 2016 Baslönesumma Lönesumman,

minskad 6 % Minskningen Personal-

bikostnader Totalt 1 11 ALLMÄN FÖRVALTNING 17 000,00 17 000,00 - - 1 12 INTERN FÖRVALTNING 355 558,27 334 224,78 21 333,50 6 826,72 28 160,22 1 13 LOKALITETSTJÄNSTER 170 084,08 159 879,04 10 205,04 3 265,61 13 470,66 Sammanlagt 542 642,35 511 103,81 31 538,54 10 092,33 41 630,87 2 11 INVEONS GEMENSAMMA FUNKTIONER 630 287,18 592 469,95 37 817,23 12 101,51 49 918,74 2 12 INVEON EDELFELTSSTIGEN 490 685,22 461 244,11 29 441,11 9 421,16 38 862,27 2 13 INVEON LUNDAGATAN 280 568,76 263 734,63 16 834,13 5 386,92 22 221,05 Sammanlagt 1 401 541,16 1 317 448,69 84 092,47 26 909,59 111 002,06 Personalutgifter totalt i budgeten 1 944 183,51 1 828 552,50 115 631,01 37 001,92 152 632,93

(13)

Styrelsen 27.10.2015 s.13

8 § KOMPLETTERING AV UTBUDET AV STUDIEPLATSER I GEMENSAM ANSÖKAN 2016

Styrelsen har 16.9.2015 § 6 beslutat att Inveon i gemensam ansökan 2016 erbjuder sammanlagt 92 studieplatser, fördelade på utbildningarna för grundexamen för bildartesan, fordonsmekaniker, kombinationsfordonsförare, verkstadsmekaniker, ICT-montör och kock.

Samarbetsorganet föreslår, som en delåtgärd inom åtgärdsprogrammet ”Inveon goes City”, att ut- bildningsutbudet i gemensam ansökan 2016 kompletteras enligt följande:

Grundexamen inom husbyggnad, husbyggare, 16 platser i Edelfeltsstigen

Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, 16 platser (endast elmontör, inte auto- mationsmontör) som placeras i Lundagatan

Dessutom föreslås var och en av de erbjudna utbildningarna kompletteras med 2 studentplatser, förutom grundexamen i visuell framställning som kompletteras med 4 studentplatser.

SM Förslag: Det 16.9.2015 fastställda utbudet av studieplatser i gemensam ansökan 2016 utökas med 16 platser inom grundexamen för husbyggnad, husbyggare, och 16 platser inom el- och automat- ionsteknik, elmontör. Utbildningsstället för elmontör 2016 är Lundagatan. Inom grundexamen i vi- suell framställning erbjuds dessutom 4 studentplatser och alla övriga utbildningar kompletteras med 2 studentplatser var.

Beslut: Förslaget godkänns.

(14)

Styrelsen 27.10.2015 s.14

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 27.10.2015 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 7

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 8

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 8

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(15)

Styrelsen 27.10.2015 s.15

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under