Protokoll fört vid ordinarie sektionsstyrelsemöte för Rotundan i Karlskrona. Hillevi Hallberg Lyggemark Dryckesansvarig

Full text

(1)

Närvarande Jesper Liljeblad Ordförande Andreas Nilsson Vice ordförande

Calle Ketola Sekreterare

Molly Norrby Kassör

Ann-Katrin Zander Bokningsansvarig Hillevi Hallberg Lyggemark Dryckesansvarig

Michael Cassel PR-ansvarig

Jan Paulusson Fastighetsansvarig

Jakob Skoglund Larmansvarig

Niclas Björner Teknikansvarig

Rasmus Tilljander Inköpsansvarig

Erik Hörlin Hustomte

Simon Rawet Sexmästerirepresentant

Rickard Boérius Sexmästerist

Alexander Petrini Sexmästerist Victoria Sigurdsson Sexmästerist

Yvonne Motyka Sexmästerist

Michael Enzell Sexmästerist

Michael Nilsson Sexmästerist

Oscar Hjelm Sexmästerist

Tim Fielding Sexmästerist

Frånvarande Karin Svensson Evenemangsansvarig

Formalia

§1

Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Jesper Liljeblad 18:01

§2

Val av mötespresidium Jesper Liljeblad valdes till mötets ordförande.

Calle Ketola valdes att föra mötets protokoll.

Ann-Katrin Zander valdes att justera mötets protokoll.

§3

Behörigt utlyst

Beslutsmässighet Mötet var behörigt utlyst.

Mötet var beslutsmässigt med 13 av 14 ordinarie ledamöter närvarande.

§4

Yttranderätt

Rösträtt Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår gavs yttranderätt.

Ordinarie sektionsstyrelse hade rösträtt vid beslut.

§5

Fastställande av

dagordning Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

§7 Fiaslaget

Efterföljande punkter fick justerad numrering

§6

Föregående mötes

protokoll Protokoll från styrelsemöte den 2012-10-22 följdes upp och lades till handlingarna.

(2)

Ärenden

§7

Fiaslaget • Det skedde en stöld

◦ En hårddisk har stulits, den utgör dock inget säkerhetshot.

• Nätverkskablarna var urkopplade.

• Det var en översvämning i undercentralen.

• Vi har blivit anklagade för att ha skräpat ner området något förfärligt utan att plocka upp efter oss.

◦ Detta är rena fabrikationer, det städades otroligt noga under söndagen.

• Jennifer Larsson bröt mot ett flertal regler, bland annat smet hon in i köket, och lyssnade inte på jobbarna och ska varnas.

• Filip Altenstedt var oerhört otrevlig mot de som jobbade och ska varnas.

• Peter Kempe visade många utav dem egenskaper vi inte vill se i en jobbare och ska få en jobbarvarning.

• Tre individer betedde sig så uppenbart utanför Rotundans anda under kårkvällarna att dessa tre avstängs från alla aktiviteter som anordnas av Rotundan och dess utskott samt våra lokaler under resten av verksamhetsåret.

• Sexmästeriet ska diskutera traditionerna kring Ubåtsamiral- posten.

• Det blev bråk efter stängning på lördagen.

• Den trasiga soffan nere i AFK-lokalen ska slängas.

• Det var några spyor under Fiaslaget, dock har vi inte kunnat identifiera alla förövare. De vi har kunnat identifiera ska ges böter.

• Det har försvunnit massvis med kårenglas.

◦ Rutinerna i dörren behöver ses över.

• Det klottrades på tjejtoaletten.

§8

Skrivelser Inbrottet nämndes i BLT.

Interpellationen bordlades.

§9

Kalender Vi gick igenom kalendern.

§10

Rapporter • Ordförande:

◦ Inget att rapportera.

• Vice ordförande:

◦ Inget att rapportera.

• Sekreterare:

◦ Har skrivit upp ”Att göra”-listor på kårensidan.

• Kassör:

◦ Inget att rapportera.

• Bokningsansvarig:

◦ Inget att rapportera.

• Dryckesansvarig:

◦ Inget att rapportera.

• PR-ansvarig:

◦ Inget att rapportera.

• Fastighetsansvarig:

(3)

◦ Dörren till radon behöver bytas.

◦ Dörren in under Rotundan behöver sättas fast.

• Evenemangsansvarig:

◦ Inget att rapportera.

• Teknikansvarig:

◦ Har satt upp nätverket igen.

◦ Det behöver köpas in mer rökmedel till rökmaskinen

• Larmansvarig:

◦ Inget att rapportera.

• Inköpsansvarig:

◦ ska köpa in dart-fjädrar.

◦ Har städat i städskrubben.

• Sexmästerirepresentant:

◦ Har anordnat Fiaslaget.

§11

Kårkvällar • Bussen gick bra.

• Nästkommande kårkvällar:

◦ Torsdag 2012-11-01:

▪ Sapparna jobbar.

◦ Fredag 2012-11-02:

▪ Mårfint jobbar.

§12

SäkTek Jakob ordnar med SäkTeks bokning.

Avslutning

§13

Övrigt Jan frågade om hur det fungerar med möteskallelser.

Det har köps in en alkoholmätare för att kunna kontrollera att jobbare är nyktra.

Det har skickats mail om tröjorna.

§14Beslutssammanfattning • En jobbare ska få en jobbarvarning.

• Två individer ska få varningar.

• Tre individer ska stängas av.

• Sexmästeriet ska diskutera sina traditioner.

• Den trasiga soffan ska slängas.

• De som spytt ska debiteras.

• Interpellationen bordlades.

§15

Nästkommande möte Nästkommande möte kommer att hållas 2012-11-05 klockan 18:00 på Blekinge studentkårs kansli.

§16

Mötets avslutande Mötet avslutades av ordförande Jesper Liljeblad klockan 19:51

_________________________ _________________________

Jesper Liljeblad, ordförande Calle Ketola, sekreterare _________________________

Ann-Katrin Zander, justeringsperson

(4)
(5)

Kalender:

Datum: Aktivitet: Jobbare:

121101 Torsdag Kårkväll Sappar

121102 Fredag Kårkväll Mårfint

121109 Fredag After School Rotundan

121110 Lördag Kinky Night, (+ buss till khm) Kååtha Kamrater

121117 Lördag Togaphest Sappar

121124 Lördag Kashing Calle & Niclas

121129 Torsdag Galakväll 121201 Lördag Kårkväll

121215 Lördag Hjulsittning + Pubtömning Sappar

121231 Måndag Nyårsfirande Calle

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :