SFK2M, Masterprogram i freds- och konfliktstudier, 120 hp

Full text

(1)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-21

SFK2M , Masterprogram i freds- och konfliktstudier , 120 hp

SFK2M , Master Programme in Peace and Conflict Studies , 120 hp

Anmälningskod: M2482 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Engelska

Om annat ansökningsdatum: 2016-01-15 Finansieringsform:

Planeringstal: 45 Antagningstal:

Internationell master: Ja Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Globala studier, Internationella relationer, Samhällskunskap Examensord: Masterexamen

Fritextord: fred konflikt global

Intresseområden: Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 200000 SEK

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande erfarenhet, samt dokumenterat skriftligt självständigt akademiskt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).

Behörighet, engelska

A bachelor's degree equivalent to a Swedish degree of at least 180 credits (i.e. three years of full-time studies), including at least 90 credits in peace and conflict studies, or alternatively 90 credits in adjacent relevant subjects and at least 30 credits in peace and conflict studies or corresponding experience, as well as documented written independent academic work. Independent academic work means one or several academic essays or papers (or equivalent) in English, Swedish, Danish or Norwegian or translated into any of these languages.

(2)

Proof of skills in English to a level corresponding to English B in the Swedish secondary school. This is normally attested by means of an internationally recognised test with the following minimum scores:

• IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5

• TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1-6) in written test and a total score of 575. Internet-based:

Score of 20 (scale 0-30) in written test and a total score of 90

• Cambridge: CAE, CPE

Urval

Urvalet grundas på en sammanvägd bedömning av den ansökandes akademiska skicklighet, färdighet och kvalitet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå, men relevans, omfång och kvalitet i tidigare studier i sin helhet är också viktigt.

Urval, engelska

Selection will be based on a total appraisal of the quality of the application. Special emphasis is placed on the quality of the degree project (the written independent academic work) in peace and conflict studies or equivalent, but relevance and quality of previous studies as well as quantity (number of credits in peace and conflict studies) are also of importance.

Kortfattad beskrivning

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier har en tydlig internationell prägel och det förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. En examen meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktstudier.

Som student på institutionen kommer du att möta och tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar av världen.

Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och

konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom områden som till exempel Emerging security threats, Gender, peace and war eller Protection of civilians. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant erfarenhet.

(3)

Kortfattad beskrivning, engelska

The Master Programme in Peace and Conflict Studies at Uppsala University has a distinct international character and it prepares graduates for a professional career as analysts or researchers in the private and public sector, both nationally and internationally. The degree qualifies graduates to apply for doctoral studies in Peace and Conflict Studies.

As a student at the department you will engage with a vibrant research environment and thrive among motivated high-performing fellow students. All classes are taught in English and the student body regularly comes from all corners of the world.

Upon completion of the programme, you will have acquired a thorough understanding of advanced issues in peace and conflict research in order to be able to critically examine, assess and analyse the origin, dynamics and resolution of armed conflicts on a scientific basis. You acquire knowledge and skills that provide you with the capacity to solve problems independently and the ability to monitor and critically evaluate the development of knowledge within peace and conflict research.

Through elective courses the programme provides an opportunity to obtain a more individual profile by specialising in areas such as Emerging security threats, Gender peace and war or Protection of civilians. The programme also entails the opportunity for a one-semester long internship, where you can gain valuable practical experience.

Ingress

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier har en tydlig internationell prägel och förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. En examen meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktstudier.

Introduction

The Master Programme in Peace and Conflict Studies has a distinct international character and prepares graduates for a professional career as an analyst or researcher in both the private and public sectors, nationally and internationally. You will acquire the knowledge and skills necessary to solve problems independently, and the ability to monitor and critically evaluate the development of knowledge within peace and conflict research. This is one of Uppsala University’s most popular programmes, and is highly regarded in the international academic community.

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning. Som student på institutionen kommer du att möta och tillsammans med andra högpresterande studerande delta i en aktiv forskningsmiljö. Samtliga kurser inom programmet ges på engelska och de studerande kommer ifrån olika delar

(4)

av världen.

Efter programmets slut kommer du att ha tillägnat dig en systematisk förståelse av freds- och

konfliktforskningens grundläggande frågeställningar för att på vetenskaplig grund kritiskt kunna granska, bedöma och analysera väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Du tillägnar dig vidare kunskaper och färdigheter som ger förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen vid freds- och konfliktforskningens forskningsfront.

Via ett antal valbara kurser kan du erhålla en mer individuell profil genom att specialisera dig inom områden som till exempel Emerging security threats, Gender, peace and war eller Protection of civilians. Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull erfarenhet från yrkeslivet.

About the programme

The Swedish National Agency for Higher Education concluded in its 2012 national evaluation of higher education that the Master Programme in Peace and Conflict Studies is of the highest quality, receiving the highest mark available on all criteria for evaluation.

The programme is given by the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University. The degree qualifies graduates to apply for doctoral studies in Peace and Conflict Studies or International Relations. As a student at the department you will engage with a vibrant research environment and thrive among motivated high-performing fellow students. All classes are taught in English and the students regularly come from all corners of the world.

Upon completion of the programme, you will have acquired a thorough understanding of advanced issues in peace and conflict research in order to be able to critically examine, assess and analyse the origin, dynamics and resolution of armed conflicts on a scientific basis.

Through elective courses the programme provides you with an opportunity to obtain a more individual profile by specialising in areas such as the Emerging security threats, Gender peace and war or Protection of civilians. The programme also offers the opportunity for a one-semester long internship, where you can gain valuable practical experience.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och

konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Degree

The programme leads to a Master of Social Science (120 credits) with Peace and Conflict Studies as the main field of study. After one year of study it may also be possible to obtain a Master of Social Science (60 credits).

Om undervisningen

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög akademisk kvalitet samt närhet till forskningsfronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

(5)

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen, och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten.

Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att den som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Instruction

At the department, the teaching staff goes to great length to anchor their teaching in research. In doing so, the education can maintain high academic quality, while keeping its strong focus on lifting relevant topical practice- related issues in the programme. You will be trained in numerous generic skills to gradually develop and hone your methodological skills and your ability to critically evaluate cases of the onset, the dynamics and the resolution of armed conflicts using different social scientific approaches.

You are expected to take greater responsibility for your learning as the training progresses, and to gradually acquire professionally relevant and research-based knowledge and skills. You are encouraged to create and develop both national and international contacts. The substantive knowledge in the courses is imparted and assimilated through lectures, extensive readings, seminar discussions, tutorials, and individual oral and written work. Throughout the programme considerable weight is placed on developing both written and oral

presentations.

The progression of the programme aims at leading to a higher degree of intellectual maturity and deepened insights into the complexities of the subject. This, together with the ability to integrate knowledge and skills and to formulate and solve problems, is evaluated in the final thesis. The studies require that students admitted to the programme have basic knowledge of qualitative and quantitative methods before the courses begin. Before undertaking the final thesis, students will have to acquire more advanced methodological skills.

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Programmet börjar med fyra gemensamma kurser för hela gruppen: Causes of War (15 hp), Methods I (7,5 hp) och Methods II (7,5 hp) på termin 1 (hösten), och International Conflict Resolution (15 hp) på termin 2 (första halvan av våren). För den andra halvan av termin 2 (15 hp) väljer studenten två av sex valbara kurser, till exempel War and Development; Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict; eller Gender, War and Peace. Tre kurser ges parallellt i fem-veckors block (7,5 hp); som programstudent har du platsgaranti på någon av de tre kurserna.

Under termin 3 kan studenten välja att göra praktik (hel- eller halvtermin) eller att läsa kurser på Institutionen (till exempel Local perspectives of Peacebuilding eller International Interventions and Protection of Civilians). De

(6)

valbara kurserna som erbjuds under termin 2 och 3 kan variera från år till år. Termin 4 består av uppsatsskrivande.

Content

The programme begins with four courses for the whole class: Causes of War (15 credits), Methods I (7.5 credits) and Methods II (7.5 credits) in semester 1 (autumn), and International Conflict Resolution (15 credits) in semester 2 (first half of spring). For the second half of semester 2 (15 credits) students choose two out of six elective courses, for example War and Development; Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict; or Gender, War and Peace. Three courses are offered in parallel in five-week blocks (7.5 credits); programme students are guaranteed a place in one of the three courses.

In the third semester, students can choose to do an Internship (whole or half semester) or study courses offered by the department (for example, Local perspectives of Peacebuilding or International Interventions and Protection of Civilians). The elective courses offered in semester 2 and 3 may vary from year to year. Semester 4 consists of thesis writing.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser Causes of War, 15 hp Methods I, 7,5 hp Methods II, 7,5 hp Master's thesis, 15/30 hp

Valbara kurser (kan variera) International Conflict Resolution, 15 hp War and Development, 7,5 hp

Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict, 7,5 hp Non-violent Conflicts: Causes, Strategies and Outcomes, 7,5 hp Negotiating Global Challenges, 7,5 hp

Emerging Security Threats, 7,5 hp Gender, War and Peace, 7,5 hp

Local Perspectives of Peacebuilding, 7,5 hp

International Interventions and Protection of Civilians, 7,5 hp Causes of Peace, 7,5 hp

Reviewing a Research Field, 7,5 hp Internship in Peace and Conflict, 15/30 hp

Courses within the programme

Compulsory courses:

Causes of War, 15 credits Methods I, 7.5 credits Methods II, 7.5 credits Master's thesis, 15/30 credits

Elective courses (may vary):

International Conflict Resolution, 15 credits War and Development, 7.5 credits

(7)

Social Psychological Foundations of Intergroup Conflict, 7.5 credits Non-violent Conflicts: Causes, Strategies and Outcomes, 7.5 credits Negotiating Global Challenges, 7.5 credits

Emerging Security Threats, 7.5 credits Gender, War and Peace, 7.5 credits

Local Perspectives of Peacebuilding, 7.5 credits

International Interventions and Protection of Civilians, 7.5 credits Causes of Peace, 7.5 credits

Reviewing a Research Field, 7.5 credits Internship in Peace and Conflict, 15/30 credits

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå. Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och

Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer.

Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Tidigare studerande vid institutionen har påbörjat forskarutbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i B- altimore, King’s College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Career

The programme prepares graduates for a professional career as analysts or researchers in the private and the public sector, both nationally and internationally. The Master Programme in Peace and Conflict Studies provides a broad competence with special knowledge of how to moderate conflict and build peace and justice at national and global levels. Former students at the department work at international organisations such as the United Nations and the World Bank, various national ministries and governmental agencies in Sweden and abroad, as well as in various national and international non-governmental organisations.

The programme also prepares students for research and teaching and is a qualification when applying for doctoral studies in Peace and Conflict Studies or International Relations. Former students at the department are completing their PhD studies at, for example, Columbia University in New York, Oxford University in Oxford, Johns Hopkins in Baltimore, King’s College in London, European University Institute in Florence, and the University of Otago, New Zealand as well as various Swedish universities.

Ev. anmärkning till anmälan

För att vara behörig till programmet måste följande dokument skickas in till institutionen för freds- och konfliktforskning:

• Personligt brev (1-2 sidor) som klargör dina förväntningar på programmet, framtida karriärplaner etc.

(på engelska)

• CV (på engelska)

• Skriftligt akademiskt arbetsprov, helst en kandidatuppsats (cirka 8000 ord)

(8)

• Två rekommendationsbrev från nuvarande eller tidigare lärare

• Betygsutskrift från kandidatexamen

Märk kuvertet “Master Programme in Peace and Conflict Studies” och skicka det till:

Uppsala universitet

Institutionen för freds- och konfliktforskning Box 514

751 20 Uppsala

Dokumenten ska ha inkommit till Institutionen för freds- och konfliktforskning senast 5 juni 2017.

Ansökan görs via www.antagning.se.

Comments to application, if any

To be eligible for the programme you are required to send printed copies to the Department of Peace and Conflict Research of the following documents in English:

• Letter of intent (1-2 page) stating your expectations about the programme, future career plans etc.

• CV

• Written independent academic work, preferably a Bachelor's thesis (about 8000 words)

• Two letters of recommendation from present or former teachers (in signed sealed envelope)

• Transcripts of your Bachelor's degree

Mark your envelope “Master Programme in Peace and Conflict Studies” and send it to:

Uppsala University

Department of Peace and Conflict Research P.O. Box 514

SE-751 20 Uppsala, Sweden

Your documents have to reach the Department of Peace and Conflict Research by January 31, 2017.

Applications are made through www.universityadmissions.se. See their website for detailed information on how to apply, pertinent deadlines and required documentation that has to be submitted to University Admissions in Sweden. For detailed information on the documents you have to send to the Department of Peace and Conflict Research, see http://www.pcr.uu.se/education/master/

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Institutionen för freds- och konfliktforskning Besöksadress: Gamla Torget 3, plan 1, 753 20 Uppsala Postadress: Box 514, 751 20 Uppsala

Enhetens telefon: 018-471 23 49

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

(9)

Enhetens namn: Department of Peace and Conflict Research Besöksadress: Gamla Torget 3, 1st floor, SE-753 20 Uppsala Postadress: P.O. Box 514, SE-751 20 Uppsala, Sweden Enhetens telefon: +46 18 471 23 49

Kontakt

Namn: Programkoordinator Dr Liana Lopes Telefon: 018-471 23 77

E-post: liana.lopes@pcr.uu.se

Namn: Programadministratör Ingalill Blad Ögren Telefon: 018-471 23 49

E-post: ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Kontakt, engelska

Namn: For programme-specific information, please contact: Programme coordinator Dr Liana Lopes Telefon: +46 18 471 23 77

E-post: liana.lopes@pcr.uu.se

Namn: Programme administrator Ms Ingalill Blad Ögren Telefon: +46 18 471 23 49

E-post: ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Namn: For general information about Master's studies at Uppsala University, please send an email to:

E-post: masterprogrammes@uu.se

Webbadress

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-21

SFK2M , Masterprogram i freds- och konfliktstudier , 120 hp

SFK2M , Master Programme in Peace and Conflict Studies , 120 hp

Anmälningskod: P2061 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

(10)

Studienivå (antagning.se): Påbyggnadsprogram Språk: Engelska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal: 45 Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Globala studier, Internationella relationer, Samhällskunskap Examensord: Masterexamen

Fritextord: fred konflikt global

Intresseområden: Samhälle - Politik - Juridik Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (avancerad nivå) Studieavgift, första betalning: 50000 SEK

Studieavgift, totalt: 200000 SEK

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande erfarenhet, samt dokumenterat skriftligt självständigt akademiskt arbete. Med skriftligt självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).

Behörighet, engelska

A bachelor's degree equivalent to a Swedish degree of at least 180 credits (i.e. three years of full-time studies), including at least 90 credits in peace and conflict studies, or alternatively 90 credits in adjacent relevant subjects and at least 30 credits in peace and conflict studies or corresponding experience, as well as documented written independent academic work. Independent academic work means one or several academic essays or papers (or equivalent) in English, Swedish, Danish or Norwegian or translated into any of these languages.

Proof of skills in English to a level corresponding to English B in the Swedish secondary school. This is normally attested by means of an internationally recognised test with the following minimum scores:

• IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5

• TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1-6) in written test and a total score of 575. Internet-based:

Score of 20 (scale 0-30) in written test and a total score of 90

• Cambridge: CAE, CPE

(11)

Urval

Urvalet grundas på en sammanvägd bedömning av den ansökandes akademiska skicklighet, färdighet och kvalitet. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå, men relevans, omfång och kvalitet i tidigare studier i sin helhet är också viktigt.

Urval, engelska

Selection will be based on a total appraisal of the quality of the application. Special emphasis is placed on the quality of the degree project (the written independent academic work) in peace and conflict studies or equivalent, but relevance and quality of previous studies as well as quantity (number of credits in peace and conflict studies) are also of importance.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :