• No results found

Åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö ett kommunalt intresse och ansvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö ett kommunalt intresse och ansvar"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljöförvaltningen

Åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö – ett kommunalt intresse och ansvar

Juha Salonsaari Vattensamordnare Stockholms Stad

(2)

Stadens vattenförekomster

Huvudsakliga miljöproblem:

• Övergödning, miljögifter och

förändrade habitat genom fysisk påverkan.

Källor:

• Förorenat dagvatten från industri- och kvartersmark samt vägar.

• Orenat avloppsvatten via bräddningar och felkopplingar.

• ”Gamla synder” i form av tidigare utsläpp av främst orenat avloppsvatten.

• Kulvertering av vattendrag, fellagda vägtrummor, sänkning av sjöar samt byggande i och

nära naturliga strandmiljöer.

(3)

2015-10-24

Riksarkivarie Elias Palmskiöld 1690 om Riddarfjärden:

Gråmunkeholmsfjälen, som eljest kallas allmänt Lort- eller Gullfjälen, har en svavelaktig materia, tvivelsutan av den myckna dyngja och orenlighet som dagligen ifrån alle orter ditkastas.

J.O.Wallin 1815 om Stockholms vatten:

Denna orena smörja skall ju mera den efter hand förlorar egenskapen av rinnande vatten blifva en aldrig sinande källa till sjukdomar, farsoter och pestartade febrar, hvilka än en gång skola utbreda en digerdöd i Norden.

P.G.Cederschiöld, läkare, 1827:

Osunda ångor uppstiga från en del träsk inom staden ... Nästan allestädes äro stränderna

fulla av samlad orenlighet... Rännstenarna äro utan avlopp, gatorna äro smutsiga, stora slakthus äro belägna mitt i staden ... Brunnar med gott vatten finnas ej i tillräckligt antal ...

Aftonbladet 1831:

Hvar finnes väl ett mera farligt ställe än det mefitiska Stockholm?

Det var ju bättre förr… eller?

(4)

Från (förmodad) dålig ekologisk status till

nuvarande läge

(5)

Överledningen från Bromma till Henriksdal – ett vattenkvalitetsprojekt för 6 miljarder kr.

Foto: Stefan Källstigen

(6)

Handlingsplanens syften:

• Ange hur stadens vattenarbete ska utvecklas så att ett tydligt fokus på operativa åtgärder nås.

• Ange hur stadens arbete med vattenvård ska anpassas till vatten- förvaltningsarbetet.

Nytt övergripande mål för Stockholms vattenarbete

• Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Detta innebär i de flesta fall god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år 2027.

• För att nå detta mål behöver lokala åtgärdsprogram,

med syfte att följa miljökvalitetsnormerna, vara framtagna för alla stadens vattenförekomster senast år 2018.

Stockholms stads

Handlingsplan för god vattenstatus

(7)

Brunnsviken – ett exempel på stadens

vattenarbete

(8)
(9)

2015-10-24

Vad gör Stockholms stad för att möta kraven från Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

• Handlingsplan för att nå god vattenstatus samt ny Dagvattenstrategi.

• Effektiv organisation för gemensam planering, prioritering och genomförande av åtgärder.

• Översätta EQS och statusklassningar i VISS till praktiskt arbete.

• Stärker samverkan inom våra gemensamma avrinningsområden.

• Central medelsreserv för framtagande av åtgärdsprogram och genomförande av åtgärder.

• Lokala åtgärdsprogram.

• Mest ”bang for the bucks” – vilka åtgärder är mest kostnadseffektiva på den lokala nivån?

• Finansiering av åtgärder enligt PPP.

• Miljöövervakning på en lokal nivå.

(10)

Vad behöver staten göra för att underlätta genomförandet?

• Ta ett ökat ansvar för påverkan utan tydlig ansvarig förorenare (gamla synder).

• Verka för förbättrad, synkroniserad och moderniserad lagstiftning (MB, PBL och LAV).

• Ta fram handböcker och föreskrifter inom prioriterade områden (biotillgänglighet och miljöövervakning)

• Fungera som en sann samverkande kraft på lokal nivå.

• Bättre samverkan med kommunerna – vi behöver gå från samråd till samverkan.

(11)

På gång just nu - åtgärder

• Framtagande av underlag till lokala åtgärdsprogram.

• Värdering av stadens vatten.

• Övergripande kostnadsberäkning för att nå god vattenstatus.

• Felsökning och åtgärdande av felkopplingar spillvatten/dagvatten.

• Fällning av fosforrika sediment i prioriterade vatten.

• Vägledning/riktlinjer för parkeringsytor respektive kvartersmark snart klara.

• Vägledning/riktlinjer - nivå av insats för gatumark tas fram under nästa år.

(12)

Vatteninformation på Miljöbarometern

www.miljobarometern.stockholm.se/vatten

I webbverktyget Miljöbarometern presenteras mål, indikatorer, miljötillstånd och genomförda åtgärder.

(13)

Tack så mycket!

Juha Salonsaari

Telefon: 08 - 508 28 792

juha.salonsaari@stockholm.se

References

Related documents

menar att det är angeläget att har god framförhållning i dialog med kommunerna så att alla kommuner har möjlighet att avsätta tillräckliga resurser för kartläggning

Då denna källa till mikroplast kvantifierats för Stockholms stad har vi förutsatt att alla plastpartiklar som finns i dessa produkter hamnar i avloppsvattnet, även om så inte

Tre huvudsakliga uppfattningar framkommer: (1) En kulturskolelag är önskvärd och staten bör sätta nationella mål för den kommunala kulturskolans verksamhet, (2) Kulturskolan är

Såsom Pressretur redogjort för i skrivelse till Miljödepartementet den 5 juni 2020 och som även redo- visas i promemorian var Pressreturs bedömning redan vid den tidpunkten

● Anser det fel att lägga över ansvaret på kommunerna, med anledning av att rädda en bransch med demokratiskt värde, när plockanalyser visar att uppemot 50% av returpappret

Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot förslaget att upphäva producentansvaret för re- turpapper för att i stället lägga ansvaret på kommunerna.. Förslaget innebär ett

dessa producentansvar eller för den delen uppdrar åt tjänstemän i Bryssel att driva på för ett avskaffande av producentansvar inom särskilda områden. Regeringen har visat en

Finns det dessutom ett krav på att 90 procent ska energiåtervinnas, hamnar hushållen (via kommunerna) i en utpressningssituation, där de stora drakarna Holmen, SCA och Stora Enso