• No results found

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för Sverigedemokraterna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för Sverigedemokraterna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

1

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Sverigedemokraterna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Förvaltningsberättelse

Ändamålet enligt stadgar

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti vars uppgift är att skapa och sprida politik på nationell nivå. Genom aktiv opinionsbildning och parlamentariskt arbete skall organisationen och dess företrädare sprida och utveckla socialkonservativa värderingar som partiet ställer sig bakom, vinna väljare samt praktiskt genomföra och förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

Allmänt om verksamheten

Ändamålet har uppfyllts genom att Sverigedemokraternas riksorganisation bedrivit politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i lokaler på kansli i Stockholm och i

riksdagshuset samt genom av riksorganisationen anställda ombudsmän i representerade regioner i hela landet.

Antal medlemmar under redovisningsperioden uppgick till 33 686 stycken 2019-01-01 och minskade med 1 822 medlemmar till 31 864 vid verksamhetsårets slut.

Sverigedemokraternas styrelse – partistyrelsen – valdes vid Landsdagarna i Örebro november 2019. Partistyrelsen har haft åtta stycken protokollförda sammanträden under året.

Sverigedemokraterna är moderbolag till de helägda dotterbolagen Samtid & Framtid AB, 556873-6788 samt ADBO Sverige AB, 559085-0524.

Verksamhet under året

Verksamhetsåret inleddes i mitten av januari med planeringsarbete inför EP-valet, där inte bara produktionskanaler skulle bestämmas, utan även hur vår kampanj skulle komma att se ut. Vi inledde planeringsarbetet med en utvärdering av hur valåret 2018 fungerade och tog stora lärdomar från detta.

(3)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

2 Våra toppkandidater till EP-valet fick stor uppmärksamhet i allmän media och partiet valde att producera en längre kampanjfilm med samtliga kandidater som en framgångsrik strategi inför valet.

Partiets analys var att de övriga partierna skulle komma att göra små korta reklamfilmer med sina respektive partiledare, inför EP-valet. Och utifrån det valde vi att gå i motsatt riktning och istället producera en ca sju minuter lång kampanjfilm med vår partiledare Jimmie

Åkesson. Filmen spelades in på olika platser i Europa och beskrevs senare i en mängd artiklar som en Hollywoodproduktion. Spridningen var maximal och gav partiet ett stort

mediautrymme inför EP-valet.

I början av maj genomfördes det årliga vårtalet på Långholmen i Stockholm under strålande sol. Mängder av sympatisörer slöt upp för att höra vår partiledare inleda valrörelsen på allvar. Resultatet i EP-valet landade på 15,34 % vilket gav Sverigedemokraterna tre mandat i Bryssel.

Almedalsveckan präglades av stark närvaro av våra partiföreträdare i många olika

sammanhang, och Sommarfestivalen i slutet av augusti samlade stora mängder publik och gästades av Kommunstyrelseordförande i Sölvesborg, som delade med sig av

framgångssagan Samstyret.

Partiet fortsatte framgångarna i sociala medier under året och ökade antalet följare med strax under 48 000 på Sverigedemokraternas Facebook-sida, (från 266 926, den 1 januari, till 314 625 den 31 december) samtidigt som de andra partierna tillsammans ökade antalet följare med ca 22 500. På Sverigedemokraternas Instagram ökade

följarantalet med ca 24 500, från 81 262 den 1 januari, till 105 834, den 31 dec.

Under 2017 ingick Sverigedemokraterna ett formellt samarbete med Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. Detta samarbete har ytterligare stärkts under 2019. Tillsammans bildar våra tre partier partigruppen Nordisk Frihet i Nordiska rådet. Det etablerade samarbetet i Nordisk Frihet innebär såväl politiskt och organisatoriskt samarbete, som ett ekonomiskt stöd för politisk sekreterare och nordiskt utbyte även på tjänstemannanivå.

Arbetet i EU-parlamentet påbörjades på allvar under hösten och partiets tre representanter (MEP) driver partiets sakfrågor på EU-nivå med framgång.

I slutet av verksamhetsåret genomfördes partiets Landsdagar i Örebro, där många viktiga motioner avhandlades och bland annat en ny partistyrelse valdes för nästkommande tvåårsperiod.

(4)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

3 Kommentarer till den ekonomiska utvecklingen under året

En av de viktigaste uppgifterna för partiets riksorganisation är enligt stadgarna att

”förbereda och genomföra valkampanj”. Början av 2019 har präglats av

Europaparlamentsvalet i maj månad. Partiet har en valfond vilken fylls på med medel under samtliga år. Det år det hålls allmänna val tar partiet ut medel ur denna valfond i samband med genomförandet av valkampanjen. Koncernens totala intäkter har ökat från 115 Mkr till 124 Mkr främst beroende på ökat statligt partistöd tack vare det goda resultatet i

riksdagsvalet 2018. De totala kostnaderna har minskat från 158 Mkr till 100 Mkr. Denna förändring beror främst på höga kostnader för valrörelsen under 2018 och en något minskad organisation under 2019. I övrigt har verksamheten präglats av återhållsamhet efter valåret 2018.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De kommande två årens intäkter är på förhand givna i förhållande till valresultatet som uppnåddes i september 2018. Partiorganisationen är bestämd och planeras ej att förändras i någon nämnvärd storlek de närmsta åren. Ett eventuellt extraval under mandatperioden kan komma att påverka organisationens ekonomi i både positiv och negativ riktning.

Efter räkenskapsårets slut har verksamheten påverkats i hög grad av Corona och det som följer i spåren. Den planerade verksamheten har satts på paus alternativt skjutits upp till hösten. Den dagliga verksamheten har gått över till distansarbete, för att följa de

samhällsdirektiv som finns. Corona som samhällsfenomen förväntas fortsatt prägla verksamheten till efter sommaren, vilket kommer att ge ekonomiska effekter så som minskade kostnader medan intäkterna, som till stor del består av statligt partistöd, inte påverkas så mycket.

Hållbarhetsupplysningar

Partiets kansli är inhyst i riksdagens lokaler och är därmed miljöcertifierat i enlighet med riksdagens regler och riktlinjer.

Partiet har kollektivavtal och är anslutet till arbetsgivarorganisationen IDEA. Vidare samverkar partiet med sin personal regelbundet via ”personalråd” där bland annat frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, hälsa, kompetensutveckling och säkerhet tas upp.

Partiet har vidare etiska riktlinjer, uppförandekoder och jobbar aktivt med att motverka diskriminering, mobbning och missbruk.

(5)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

4 FLERÅRSÖVERSIKT (KKR)

Koncernen

2019 2018 2017 2016

Summa intäkter 123 609 115 151 91 769 83 858

Resultat efter finansiella poster 23 922 -43 151 -342 14 014

Eget kapital 28 257 4 341 47 158 47 571

Balansomslutning 49 371 18 587 63 996 63 095

Medeltal anställda 80 85 69 64

Antal medlemmar 31 864 33 686 28 074 24 827

Moderbolaget

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Summa intäkter 119 106 95 932 85 745 83 811 66 992 85 162

Resultat efter finansiella poster 23 951 -42 934 -322 13 994 5 675 -6 275

Eget kapital 27 836 3 885 46 820 47 142 33 149 10 759

Balansomslutning 47 623 16 612 60 743 60 745 55 242 32 492

Medeltal anställda 79 81 66 61 49 62

Antal medlemmar 31 864 33 686 28 074 24 827 23 117 16 690

(6)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

5

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KKR)

Koncernen

Ändamåls Totalt

bestämda medel eget kapital

Eget kapital 2018-12-31 45 982 -41 641 4 341

Nyttjande av valfond -45 982 45 982 0

Avsättning valfond 3 000 -3 000 0

Årets resultat 23 916 23 916

Eget kapital 2019-12-31 3 000 25 257 28 257

Moderbolaget

Ändamåls Balanserat Årets Totalt bestämda medel resultat resultat eget kapital

Eget kapital 2018-12-31 45 982 837 -42 934 3 885

Nyttjande av valfond -45 982 45 982 0

Avsättning valfond 3 000 -3 000 0

Resultatdisposition -42 934 42 934 0

Årets resultat 23 951 23 951

Eget kapital 2019-12-31 3 000 885 23 951 27 836

Valfond avser medel som avsätts för att bedriva kommande valrörelser.

Per 2019-12-31 uppgår denna till 3 000 kkr.

Annat eget kapital inklusive årets resultat

(7)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

6

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till Landsdagarnas/partistyrelsens förfogande står följande egna kapital:

balanserat resultat 885

ändamålsbestämda medel valfond 3 000

årets resultat 23 951

Summa kronor 27 836

Styrelsen föreslår att det egna kapitalet disponeras så att

valfond från föregående år 3 000

nyttjande av valfond under året 2019 -7 316

till valfond avsättes 21 088

i ny räkning överföres 11 064

Summa kronor 27 836

Resultatet av verksamheten och partiets ställning framgår av efterföljande

balans- och resultaträkning och noter. Om ej annat anges är beloppen redovisade i kkr.

(8)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

7

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2019 2018

den 1 januari - 31 december

Intäkter

Medlemsavgifter 6 744 6 876

Statliga partistöd 77 517 65 592

Gåvor (not 1) 179 128

Nettoomsättning/Försäljning 9 356 17 127

Övriga intäkter (not 2) 29 813 25 428

Summa intäkter 123 609 115 151

Kostnader

Råvaror, förnödenheter och underentrenörer -13 939 -35 488

Övriga externa kostnader (not 3,4) -35 542 -66 201

Personalkostnader (not 5) -49 335 -55 805

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -859 -703

och immateriella anläggningstillgångar (not 6)

Övriga rörelsekostnader 0 -68

Summa kostnader -99 675 -158 265

Verksamhetsresultat 23 934 -43 114

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 -42

Summa finansiella poster -12 -37

Resultat efter finansiella poster 23 922 -43 151

Skatt på årets resultat (not 9) -6 -6

-6 -6

ÅRETS RESULTAT 23 916 -43 157

(9)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

8

KONCERNENS BALANSRÄKNING 2019 2018

den 31 december

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier (not 6) 2 379 3 187

Summa materiella anläggningstillgångar 2 379 3 187

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar (not 10) 769 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 769 0

Summa anläggningstillgångar 3 148 3 187

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 371 1 187

Summa varulager m.m. 371 1 187

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 223 285

Övriga fordringar 445 487

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7) 1 826 2 982

Summa kortfristiga fordringar 2 494 3 754

Kassa och bank

Kassa och bank 43 358 10 459

Summa kassa och bank 43 358 10 459

Summa omsättningstillgångar 46 223 15 400

SUMMA TILLGÅNGAR 49 371 18 587

(10)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

9

KONCERNENS BALANSRÄKNING 2019 2018

den 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Ändamålsbestämda medel, valfond 3 000 45 982

Annat eget kapital inklusive årets resultat 25 257 -41 641

Summa eget kapital 28 257 4 341

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 618 989

Aktuella skatteskulder 0 48

Övriga skulder 6 115 4 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 11) 11 381 9 209

Summa kortfristiga skulder 21 114 14 246

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 371 18 587

(11)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

10

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2019 2018

den 1 januari - 31 december

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 23 934 -43 114

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 859 703

Erhållen ränta 0 5

Erlagd ränta -12 -42

Betald inkomstskatt -6 -19

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 775 -42 467 före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 816 -944

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 261 -591

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 6 868 -2 039

Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 720 -46 041

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -769 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -52 -1 080

Kassaflöde från investeringsverksamheten -821 -1 080

Årets kassaflöde 32 899 -47 121

Likvida medel vid årets början (not 13) 10 459 57 580

Likvida medel vid årets slut (not 13) 43 358 10 459

(12)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

11

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 2019 2018

den 1 januari - 31 december

Intäkter

Medlemsavgifter 6 744 6 876

Statliga partistöd 77 517 65 592

Gåvor (not 1) 179 128

Försäljning 8 013

Övriga intäkter (not 2) 26 653 23 336

Summa intäkter 119 106 95 932

Kostnader

Övriga externa kostnader (not 3, 4) -46 420 -84 844

Personalkostnader (not 5) -48 045 -53 324

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -683 -610

och immateriella anläggningstillgångar (not 6)

Övriga rörelsekostnader 0 -68

Summa kostnader -95 148 -138 846

Verksamhetsresultat 23 958 -42 914

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -20

Summa finansiella poster -7 -20

Resultat efter finansiella poster 23 951 -42 934

ÅRETS RESULTAT 23 951 -42 934

(13)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

12

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 2019 2018

den 31 december

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier (not 6) 1 733 2 417

Summa materiella anläggningstillgångar 1 733 2 417

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag (not 12) 100 100

Fordringar hos koncernföretag 2 469 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 569 100

Summa anläggningstillgångar 4 302 2 517

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 0 2 967

Övriga fordringar 405 417

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7) 1 058 2 406

Summa kortfristiga fordringar 1 463 5 790

Kassa och bank

Kassa och bank 41 858 8 305

Summa kassa och bank 41 858 8 305

Summa omsättningstillgångar 43 321 14 095

SUMMA TILLGÅNGAR 47 623 16 612

(14)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

13

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 2019 2018

den 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (not 8)

Ändamålsbestämda medel, valfond 3 000 45 982

Balanserat resultat 885 837

Årets resultat 23 951 -42 934

Summa eget kapital 27 836 3 885

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 407 199

Skulder till koncernföretag 999 295

Övriga skulder 5 854 3 804

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 11) 10 527 8 429

Summa kortfristiga skulder 19 787 12 727

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 623 16 612

(15)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

14

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 2019 2018

den 1 januari - 31 december

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 23 958 -42 914

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 683 610

Erlagd ränta -7 -20

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 634 -42 324 före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 4 328 -2 444

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 7 060 -1 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 022 -45 964

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar -2 469 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -927

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 469 -927

Årets kassaflöde 33 553 -46 891

Likvida medel vid årets början (not 13) 8 305 55 196

Likvida medel vid årets slut (not 13) 41 858 8 305

(16)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

15

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd 2012:1, (K3) med erforderlig anpassning till verksamhetens art. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättandet av

årsredovisningen anges nedan:

Koncernredovisningsprinciper

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Denna innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I koncernredovisningen faller

koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Värderingsprinciper resultaträkningen:

Intäktsredovisning

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.

Medlemsavgifter periodiseras med brytdatum 30 september varje år.

All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom partiet, t.ex.

kampanjmaterial och konferenser.

Råvaror, förnödenheter och underentreprenörer

Försäljning av råvaror och förnödenheter redovisas när leverans skett. Kostnader för tjänster utförda av underleverantörer redovisas när tjänsten utförts.

Inkomstskatter

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen som skatt på årets resultat.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är skattekostnaden som för innevarande räkenskapsår avser årets skattepliktiga resultat.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

(17)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

16 Värderingsprinciper balansräkningen:

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar År

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och bilar 5

Varulager

Råvaror och förnödenheter redovisas enligt lägsta värdets princip, vilket utgör 97% av anskaffningsvärdet.

Fordringar

Fordringar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.

Kassa och bank

Kassa och bank består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Eget kapital

Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Valfonden består huvudsakligen av 25% av det mandatstöd som lokalföreningarna erhållit under föregående mandatperiod och tillfört föreningen enligt stadgarna. Från och med räkenskapsåret 2017 redovisas detta mandatstöd som övrig intäkt i resultaträkningen istället för direkt mot ändamålsbestämda medel.

Skulder

Skulder är redovisade till nominellt belopp varmed utbetalning beräknas ske.

Uppskattningar och bedömningar

När årsredovisningen upprättats har styrelsen i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper gjort vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden, som påverkar redovisningen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Årlig genomgång görs av

gällande bedömningar av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar.

Sedvanlig nedskrivningsprövning görs för varulager och fordringar.

(18)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

17 NOTER

Not 1 Gåvor

Not 2 Övriga intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Vidarefakturering 0 38 0 38

Partistöd från SKL och Nordiska rådet 595 657 595 657

Deltagaravgifter 2 853 2 592 2 853 2 592

Hyresintäkter 3 160 2 092 0 0

Övriga intäkter 0 1 206 0 1 206

Uttag valfond 7 316 0 7 316 0

Ersättning från lokalföreningarna 13 772 15 022 13 772 15 022

Särskilda medel inför allmänna val 2 117 3 821 2 117 3 821

Totalt 29 813 25 428 26 653 23 336

Not 3 Övriga externa kostnader

Arvoden till revisorer

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Axion Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 215 222 200 202

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 31 30 31 30

Skatterådgivning 0 0 0 0

Övriga tjänster 5 5 0 0

Totalt 251 257 231 232

J Karlestedt Revision AB

Revisionsuppdrag 30 35 0 0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 17 6 0 0

Skatterådgivning 0 0 0 0

Övriga tjänster 14 0 0 0

Totalt 61 41 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Skatterådgivning avser alla skatterelaterade tjänster såsom bistånd vid skatteberäkning, bistånd vid upprättande av deklaration, skatterelaterad rådgivning i samband med förvärv och andra transaktioner gällande moms, punktskatter och

Övriga externa kostnader

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Förbrukningsinventarier 2 216 1 571 2 159 1 361

Resor och konferenser 2 947 5 576 2 930 5 481

Telefon och porto 1 078 8 243 1 064 8 191

Reklam och PR 6 471 33 694 21 334 47 311

Konsultarvoden 9 345 7 426 8 935 11 194

Anslag närstående organisationer 1 100 0 1 100 2 300

Lokal- och fastighetskostnader 6 782 5 751 3 641 5 376

Övriga kostnader 5 603 3 940 5 257 3 630

Totalt 35 542 66 201 46 420 84 844

Gåvor från fysiska personer har under året uppgått till 179 kkr (128 kkr).

personalfrågor, allt annat är övriga tjänster.

(19)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

18 Not 4 Leasingkostnader

2019 2018

Innevarande års leasingkostnader 2 850 2 395

Återstående leasingkostnader vid utgången av året

Leasingavgifter som förfaller inom 1 år 2 850 2 307

Leasingavgifter som förfaller inom 2-5 år 2 850 6 920

Återstående leasingavgifter vid utgången av året 5 700 9 227 Leasingavtalen avser kontorshyror.

Not 5 Personal

Koncernen Moderbolaget

Medeltalet anställda 2019 2018 2019 2018

Män 54 57 53 54

Kvinnor 26 28 26 27

Totalt 80 85 79 81

Könsfördelning i styrelse och företagsledning Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Män 15 16 14 12

Kvinnor 5 6 5 6

Totalt 20 22 19 18

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Koncernen Moderbolaget

Löner och andra ersättningar 2019 2018 2019 2018

Styrelse 3 151 3 579 2 541 2 793

Övriga anställda 30 343 35 001 30 026 33 975

Totalt 33 494 38 580 32 567 36 768

Koncernen Moderbolaget

Soc kostnader inkl pensionskostnader 2019 2018 2019 2018

Styrelse 1 059 1 221 798 893

Övriga anställda 13 175 14 780 13 075 14 475

Totalt 14 234 16 001 13 873 15 368

(20)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

19

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 4 351 2 810 3 488 2 810

Inköp 52 2 085 0 1 222

Utrangeringar/försäljning -65 -544 -65 -544

Utgående anskaffningsvärde 4 338 4 351 3 423 3 488

Ingående avskrivningar -1 165 -709 -1 072 -709

Utrangeringar/försäljning 65 248 65 248

Årets avskrivningar -859 -703 -683 -610

Utgående avskrivningar -1 959 -1 164 -1 690 -1 071

Utgående redovisat restvärde 2 379 3 187 1 733 2 417

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Hyror 1 481 728 713 155

Upplupna intäkter 0 2 009 0 2 009

Övriga kostnader 345 245 345 242

1 826 2 982 1 058 2 406

Not 8 Eget kapital

Till Landsdagarnas/Partistyrelsens förfogande står följande egna kapital:

balanserat resultat 885

ändamålsbestämda medel valfond 3 000

årets resultat 23 951

Summa 27 836

Styrelsen föreslår att det egna kapitalet disponeras så att

valfond från föregående år 3 000 nyttjande av valfond under året 2019 -7 316

till valfond avsättes 21 088

i ny räkning överföres 11 064

Summa 27 836

Not 9 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Aktuell skattekostnad -6 -19 0 0

Uppskjuten skatt 0 13 0 0

Totalt -6 -6 0 0

Not 6 Inventarier och bilar

(21)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

20 Not 10 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Årets förvärv 769 0 0 0

Utgående anskaffningsvärden 769 0 0 0

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Löner 0 207 0 0

Semesterlöner 4 112 4 547 4 073 4 352

Upplupna soc avg 1 279 1 476 1 267 1 358

Förutbetalda medlemsavgifter 2 739 256 2 739 256

Valfond 2019 0 598 0 598

Förutbetalda bidrag 1 062 981 1 062 981

Förutbetalda intäkter 702 0 0 0

Övriga kostnader 1 487 1 144 1 386 884

11 381 9 209 10 527 8 429

Not 12 Andelar i koncernföretag

Andel i % tal andelar Eget kapital Årets resultat Bokfört värde

ADBO AB 100 500 278 5 50

559085-0524

Samtid % Framtid AB 100 500 243 -40 50

556873-6788

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2019 2018

Moderföretagets andel av årets externa kostnader som avser inköp 43% 40%

från koncernföretag

Moderföretagets andel av årets totala försäljning som skett 0 0 till koncernföretag

Not 13 Likvida medel

Likvida medel i kassaflödesanalysen avser balansposten kassa och bank.

(22)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

21 Stockholm den 1 juni 2020

Jimmie Åkesson Henrik Vinge Julia Kronlid

Partiordförande Vice partiordförande Andra vice partiordförande

Jonas Andersson Tobias Andersson Bo Broman

Ledamot Ledamot Ledamot

Mattias Bäckström Johansson Aron Emilsson Richard Jomshof

Ledamot Ledamot Ledamot

Mattias Karlsson Martin Kinnunen Heikki Klaavuniemi

Ledamot Ledamot Ledamot

Linda Lindberg Hanna Nilsson Caroline Nordengrip

Ledamot Ledamot Ledamot

Magnus Olsson Oscar Sjöstedt Carina Ståhl Herrstedt

Ledamot Ledamot Ledamot

Björn Söder Ledamot

(23)

Sverigedemokraterna

Org nr 802018-1791

22 Min revisionsberättelse har lämnats den 2020 -

Mikael Jannert Auktoriserad revisor

References

Related documents

balanserad vinst före reservering/ianspråktagande 3 659 501 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna - 181 500. totalt 4

Bolagets forskning om cellens naturliga åldrande och död har bildat plattform för utvecklingen av bolagets gedigna produktportfölj, innehållande bland andra det unika

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf Vasa i Sollentuna för år 2017 samt av förslaget till

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till

Föreningens firma har tecknats av Erik Andersson, Niklas Vesterlund, Gunilla Jansson och Francie Madami Danko, två i

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Bostadsrättsförening Dillen i Huddinge för räkenskapsåret 2003. Det är styrelsen som har

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten