• No results found

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik MUR/Geo

Ny förskola – Horisontvägen, Skarpnäck

Sisab AB

Uppdragsnummer: 4938

Upprättad av: Susanna Jannung Bolin

Granskad av: Evelina Nilsson

Datum: 2018-10-12

Rev:

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-10-12, Dnr 2017-19304

(2)

Innehåll

1 Objekt och uppdrag ... 3

2 Befintliga förhållanden ... 3

2.1 Området ... 4

3 Blivande byggnad ... 4

4 Underlag ... 4

4.1 Arkivmaterial ... 4

5 Styrande dokument ... 4

6 Utsättning och inmätning ... 4

7 Utförd undersökning ... 4

7.1 Fältundersökning... 4

7.2 Radonundersökning ... 5

8 Värdering av undersökning ... 5

9 Härledda värden... 5

10 Resultat och redovisning ... 5

11 Bilagor ... 6

(3)

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, MUR Horisontvägen, Skarpnäck, Stockholms Stad

1 Objekt och uppdrag

Iterio AB har på uppdrag av Sisab AB utfört geoteknisk och markmiljöteknisk undersökning och utredning för byggnation av flerbostadshus på

Horisontvägen, Skarpnäck.

Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att utreda befintliga jordartsförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerad byggnad.

De markmiljötekniska undersökningarna har syftat till att översiktligt kartlägga eventuell förekomst av föroreningar i fyllnadsmaterial och naturlig jord i

området för de planerade byggnaderna.

Föreliggande undersökningsrapport redovisar resultaten av utförda geotekniska fältundersökningar. Resultaten från miljöundersökningarna redovisas i ett

separat dokument. Denna handling ska ses som ett underlag för fortsatt projektering.

2 Befintliga förhållanden

Fastigheten på Horisontvägen ligger i Skarpnäck, stadsdelsområde i Söderort i Stockholms Stad, se figur 1.

Figur 1 Byggnadens föreslagna placering på fastigheten invid Horisontvägen

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-10-12, Dnr 2017-19304

(4)

2.1 Området

Fastigheten löper parallellt med Horisontvägen i Skarpnäck. Idag består

området främst av naturmark. Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.

3 Blivande byggnad

På Horisontvägen planeras en treplansbyggnad med två olika

grundläggningsnivåer, +28,1 och +30,1. Delen mot gatan ligger på den lägre nivån och byggnadens gavel blir parallell med gatan.

4 Underlag

Underlag för upprättande av denna handling har varit:

- A-ritning planerad byggnad, erhållen av Sisab AB daterad 2018-08-16 - Ledningslägen erhållna från Stockholm Stads Samlingskarta Schakt daterad

2018-09-13.

4.1 Arkivmaterial

Inga arkivmaterial har funnits tillgängliga för detta uppdrag.

5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med nationell bilaga. Planering av fältundersökning har utförts enligt SS-EN 1997-2. Fältundersökning har utförts i enlighet med respektive metods standard, se kapitel 7.1.

6 Utsättning och inmätning

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta av Ramicon Mät- och kartteknik. De har även mätt in berg i dagen. Mätnoggrannheten i höjd och plan för undersökningspunkterna har mätklass B enligt SGF 1:2013. För inmätning av berg i dagen är mätnoggrannheten enligt mätklass A.

Koordinaterna redovisas i koordinatsystem enligt:

- Plan: Sweref 99 1800 - Höjd: RH2000

7 Utförd undersökning

Geotekniska egenskaper för marken har undersökts genom fältundersökningen med borrbandvagn.

7.1 Fältundersökning

Fältundersökningen utfördes i september 2018 av Tony Eriksson och Tim Envall, Iterio AB av. Undersökningen utfördes med borrbandvagn av typ Geotech 604. För kalibreringsprotokoll se bilaga 1.

(5)

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, MUR Horisontvägen, Skarpnäck, Stockholms Stad

Omfattning av utförd undersökning framgår av tabell 1. Undersökningar har genomförts enligt EN 1997-2 samt för respektive metod gällande standard.

Tabell 1 Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod Antal Standard

Provtagning

Skruvprovtagning, Skr 4 SS-EN ISO 22475-1 Sondering

Jordbergsondering, Jb2 6 SGF 4:2012

Tung slagsondering 8 SGF Metodblad SlbT (061001) Viktsondering, Vim 2 SS-CEN ISO TS 22476-10

7.2 Radonundersökning

Radonundersökning utfördes i samband med den geotekniska undersökningen.

Mätningarna utfördes med radoninstrument av typen Markus 10 och resultaten redovisas på ritning G-1001.

8 Värdering av undersökning

Jord-bergsonderingarna är ej borrade 3 meter i berg, enligt för metod gällande standard. Eftersom närområdet omfattar stor mängd berg i dagen har

fältgeotekniker ändå kunnat bestämma bergnivåerna med stor säkerhet.

9 Härledda värden

Bergnivåer och djup till berg har av fältpersonal tolkats utifrån jord- bergsonderingar och redovisas i tabell 2 nedan.

Tabell 2 Tolkade bergnivåer och djup till berg utifrån JB2-sonderingar

BH Nivå (m) Djup (m)

18IT05 +29,66 0,45

18IT07 +27,26 0,90

18IT08 +26,72 0,95

18IT09 +26,32 1,30

18IT16 +27,78 0,60

18IT17 +27,50 0,60

10 Resultat och redovisning

Resultat från den geotekniska undersökningen finns lagrade i digitalt format i en GeoSuite-databas.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-10-12, Dnr 2017-19304

(6)

Geoteknisk redovisning är utförd av Iterio AB. Resultatet av undersökningarna redovisas i plan och sektion på ritning G-1001, se tabell 3. Inmätning av berg i dagen redovisas i sin helhet på ritning G-1002.

Tabell 3 Ritningsförteckning

Format Ritningsnummer Benämning Datum

A1 G-1001 Plan och sektion A-A – C-C 2018-10-12

A1 G-1002 Inmätning av berg i dagen 2018-10-12

11 Bilagor

Bilaga 1 Kalibreringsprotokoll Geotech 604

(7)

Georent

GEORENT I SVERIGE AB

Kalibrerin s rotokoll allande kraft ivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 604D Tillv.nr: 01312 Tim: 4308

M%tinsamling

Kraftgivare Kg25

so

Kontrollsystem2754 Vrde1,081,08 GeologLaptopPclog

__

75 81 1,08

100 109 1,09

150 159 1,06 Givartyp

200 207 1,04 Lin[%r X

300 306 1,02 Olin[&r

400 405 1,01

500 504 1,01

600 604 1,01 Kontrollsystem

Ny konstant 10.48 CPT

I

K= 1.048 Våg

Tryckdosa

ANM#RKNING: Konstant 1,000 anvinds pamatinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING:

(y

Kallhall 2018-08-10

Georent I Sverige AB, Skarprttarv%gen 1, 176 77 Jirf%lla

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-10-12, Dnr 2017-19304

(8)

+35 +35

181T14

SIb +32.0

181 01

Sb +30.4

+30

EE. ·30,1

sa 1

RN6)DR ,

Jb2 +28.4%

50 100 s/0.20m

F.G. +28,1

181 08

Vm 2 +27.7

50 100 s/0.20m

sa mu Let-

RN{5)saf

e

25

0 50 hgd0.200 s/0.20m

+25

SEKTION A-A

1: 100

+35 +35 +30.4

I

i

I

""

gP

30

g

181 13 181T03

SIb +31.0

181T15

Sb +30.6

f..

+30

10 20 30 40 50 s/0.20m

181TOS

Skr Jb2 + 30.1

181T

+30.3

- - - -ff - - - - SiIb +303

F.G. +30,1

181T16

+30

181T07

i o r Ta a +

I

i

le

xn

saf Si

PLAN

1: 200

5 4 3 2 1 50 100

Matningskraft kN s/0.20m

80/12

sl

+30

+

;:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-- __ , --- --- 0 ---,, !'V l' v

@

181T081:__________

---0 ---

- ...

---,,' ---,______________ ----

181T 0-9(_________ ---

Rn(3

... _

181T03

o

9

181T15

»

Q

181T

+30.4

181T07

a

e

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 SYSTEM I HOJD: RH 2000

+25 25

SEKTION B-B

1: 100

FORKLARINGAR

INMTT BERG I DAGEN (I PLAN) INMATT BERG I DAGEN (I SEKTION) --- TOLKAD MARKYT A (I SEKTION)

BETECKNINGAR

Rn (15)= RADONMATNING kBq/m3

C>--0

OVR. BETECKNINGAR SE SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, www.sgf.net

+35 +35

181 02

+30

181T04

Slb +30.4

FE. 30,1 181T06

Slb +29.7 +30

10 20 30 40 50 s/0.20m

181T17

Jb2 +28.1

181 09

Vm 2 +27.6

50 100 s/0.20m

mu sa Si

RN34 s ;

+25

78/15

sl

30 0 50 hv/0 m 50 100

+25

SEKTION C-C

1: 100

1:100 METER

0 2

1:200 METER

5 10

BET ANT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

II II

HORISONTV AGEN, SKARPNACK

iterio

UPPDRAG NR

4938 S.J. BOLIN E. NILSSON

DATUM

2018-10-12

ANSVARIG

EVELINA NILSSON PLANERAD NY BYGGNAD

FR

FRSKOLA

GEOTEKNISK UNDERSKNING PLAN OCH SEKTION A-A -- C-C

(9)

+

'.31,05

/31,18 3101,e6

31,26

31,01-

31;s3

31,31

31,69 TI,80 i(7a

30,

30,76

le le

30,91

31,06

38,69 30758

9,00 62 2'3,40

iy,97

70,28

a9,43

beset

\

30,07

29,44

lee lees

/29,99

30,38

3D,29 0,5230,21_L

3o,4l_ 0,3

30,36

\

30,86

/29,93

/29,89

o,7e

29,91

';sg,!ful,68

1:100 METER

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 18 00 SYSTEM I HOJD: RH 2000

38,69 30,50 3D,7!

30, 30,46

'.m,17 30,17

»

(I'\'-.0

(I'\

C)

0 2 5

10

BET ANT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

II II

HORISONTV AGEN, SKARPNACK

iterio

UPPDRAG NR

4938 S.J. BOLIN E. NILSSON

DATUM

2018-10-12

ANSVARIG

EVELINA NILSSON

PLANERAD NY BYGGNAD FOR FORSKOLA INMA TNING A V BERG I DAGEN

PLAN

SKALA

1:100 (A 1)

NUMMER BET

G-1002

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2018-10-12, Dnr 2017-19304

References

Related documents

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\ANBUD OCH UPPDRAG\18134 Tjörn Myggenäs tennistomten\Projektdokument\Dokument\MUR\MUR Geoteknik Bergteknik

De geotekniska undersökningarna skall utgöra underlag för den detaljplan som Grästorp kommun tar fram för fastigheten.. Grästorp har för avsikt att bebygga området i Figur 1

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna