Plan- och genomförandebeskrivning

Full text

(1)

Plan- och genomförandebeskrivning

tillhörande detaljplan för del av Hultsfred 3:1 och Hemmet 1

Ny förskola Södra Ekeberg

Hultsfreds kommun

Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2018 Laga kraft 25 juni 2018

Genomförandetid t.o.m. 25 juni 2023

(2)

Planbeskrivning

Inledning

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har.

Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I be- skrivningen ska skälen till planens utformning och de bestäm- melser som valts motiveras.

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

Handlingar

Detaljplanen omfattar:

 Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, 2017-09-08, rev 2018-02-08

 Planbeskrivning 2017-09-08, rev 2018-02-08

 Fastighetsförteckning 2018-02-08

Behovsbedömning 2017-09-08

Planens syfte och

Hultsfreds tätort saknar förskoleplatser, det är trångt i befintliga avdelningar och flera tillfälliga lösningar har ordnats med hjälp av moduler. Därför upprättas en detaljplan som möjliggör för byggnation av en ny förskola. Detaljplanen ska ge möjlighet för en skola i två våningar och med framtida utvecklingsmöjligheter.

Den utvalda platsen på kommunens fastighet Hultsfred 3:1 ligger i ett oexploaterat område söder om bostadsområdet Ekeberg. I översiktsplanens tätortsfördjupning utpekas området för i huvudsak bostäder, men även för användning som helt eller delvis har anknytning till bostäder och som inte är störande.

Södra Ekeberg har närhet till sim- och sportanläggningen Hagadal och stora naturområden. Tack vare en gångtunnel under riksvägen kan man även utnyttja naturen och Lejonbacken på andra sidan vägen.

Intilliggande fastighet Hemmet 1 som är planlagd med otidsenliga planbestämmelser införlivas i planen för att få moderna använd- ningsbestämmelser samt vissa justeringar av fastighetsgränsen.

Planprocessen

Planen hanteras med ett utökat planförfarande enligt 5 kap Plan och bygglagen (PBL), eftersom planförslaget kan vara av betydande

huvuddrag

(3)

intresse för allmänheten då mark som används för rekreation och friluftsliv delvis övergår till kvartersmark vid plangenomförandet.

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sak- ägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan ska beredas tillfälle till samråd. Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och föranleder eventuellt att ändringar förs in i planförslaget.

Efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden är detaljplanen tillgänglig för granskning i minst tre veckor då det går att lämna skriftliga synpunkter. Det är också en förutsättning att ha yttrat sig skriftligt under samrådet eller granskningen för att kunna överklaga beslutet. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen.

PLANDATA

Läge

Planområdet är beläget 800 meter väster om Hultsfreds centrum, och ca 250 meter öster om riksväg 23/34.

Området ”Södra Ekeberg” ligger centralt i Hultsfreds tätort vilket medför att avstånden till bostadsområdena i både norr och söder är maximalt två kilometer.

Tätortskarta över Hultsfred, planområdet markerat.

(4)

markanvändning

Areal

Planområdets totala yta är cirka 5,5 Ha. Område som föreslås för ny skola omfattar cirka 2,5 Ha, varav 9000 m2 är avsatt för park- eringsytor och logistik.

Ägoförhållanden

Planområdet ägs i sin helhet av Hultsfreds kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen för Hultsfreds tätort. Översiktsplanen anger bostäder samt användning som har anknytning till bostäder och inte är störande för området.

Detaljplan

Området omfattar två detaljplaner:

Stadsplan för Sågdammen, 1973 Stadsplan för Kv Hemmet, 1974 Planen anger naturmark och Planen anger allmänt ändamål för gata för del av aktuellt område. fastigheten Hemmet 1.

Övriga kommunala

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2017-02-08 till miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för området.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Pågående

Området är till största delen ett tätortsnära strövområde som används av allmänhet, föreningar och skolan/förskolan. På fastigheten Hemmet 1 finns dagcentret Floran.

Natur, kultur och

I skogsområdet finns flera stigar åt olika håll och skogen används för promenader, orientering, aktiviteter för skola och förskola. En gångtunnel finns under riksvägen för åtkomst av naturen och Lejonbacken på andra sidan vägen.

Skogen domineras av 100-årig tall med inslag av gran samt enstaka björk, en och ek. Bottenskiktet utgörs av husmossa och väggmossa medan fältskiktet domineras av ris i form av blåbär, lingon och ljung.

Även skogskovall och örnbräken finns.

Näs

beslut

rekreation

(5)

Här finns inga hålträd. Död ved förekommer i form av en liggande tallåga.

Spår efter hare och grävling sågs vid inventeringen som utfördes våren 2017.

Naturstigar i skogsområdet.

Riksintressen

Riksväg 23 är av riksintresse för kommunikationer för Linköping- Småland-Skåne. Vägen utgör en förbindelse mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Offentlig service

Området ligger direkt öster om Hultsfreds stora sim- och sport- anläggning med bland annat simhall, sporthall, gym och utegym, fotbollstält, squash, tennisbanor mm.

Gator och trafik

Området ligger i anslutning till riksväg 23. Hagadalsgatan är en av Hultsfreds fem infartsvägar från riksvägen. Hagadalsgatan ansluter

(6)

till sim- och sporthallen Hagadal och slutar i Hultsfreds centrum.

Dagcentret nås via Floragatan.

En gång- och cykelväg korsar planområdet och förbinder sport- anläggningen med bostadsområdena i Ekeberg.

Enligt den trafikmätning som utförts av kommunen under våren 2017 är årsdygnstrafiken 1946 fordon/dygn på Hagadalsgatan. 4%

är tung trafik. Enligt Trafikverkets mätningar år 2015 är års- dygnstrafiken på Rv 23 3836 fordon/dygn. 5% är tung trafik.

Parkering

Sim- och sporthallen har en större parkeringsanläggning för 140 fordon.

Allmänna

Regional- och länstrafik (buss och tåg) utgår från resecentrum cirka 1 km från planområdet.

Geotekniska

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta, som huvudsakligen bygger på flygbildstolkning, består marken av morän med ett uppskattat jorddjup på 10-20 meter. Morän och stenblock har även observerats på plats.

Hydrologiska

Man kan räkna med att marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på markytan ska kunna ske annat än lokalt.

Avrinningsområdet är 7 Ha. Området bedöms inte bli över- svämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden.

Radon

Radon finns överallt i marken, men morän bedöms inte vara hög- riskjordart för markradon. Enligt SGU är radiumhalterna från berg- grunden låga till normala (mellan 25-50 Bq/m3) i större delen av kommunen.

Förorenad mark

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.

Risker och säkerhet

Riksvägen är en transportled för farligt gods.

PLANFÖRSLAG

Bebyggelse

Detaljplanen medger byggnation av en förskola för tio avdelningar med tillhörande personalutrymmen, kök mm. Byggrätten är ut- formad så att den kan uppföras i två plan med en byggyta på maximalt 5000 m2.

Ett område är begränsat till parkering, där även utrymme för godstransport samt hämtning- och lämningsplatser inryms. På

förhållanden kommunikationer

förhållanden

(7)

parkeringsytan tillåts mindre byggnader som skärmtak, tillfälliga skolbyggnader, teknik- och servicebyggnader, soprum, förråd etc.

Det befintliga dagcentret får en modernare användningsbestämm- else eftersom beteckningen A (allmänt ändamål) inte längre an- vänds. För fastigheten Hemmet 1 föreslås användningen vård, bostad och/eller skola som stämmer väl överens med den verksam- het som pågår idag. Planen möjliggör försäljning till privat verk- samhet, vilket tidigare inte var möjligt. Liksom gällande detaljplan begränsas byggnadshöjden till två våningar. Byggrätten var tidigare detaljplan oreglerad, men har nu begränsats till 2500 m2.

Några förändringar av fastighetsgränserna har gjorts. I praktiken privatiserad allmän platsmark har överförts till kvartersmark så att fastigheten fortsatt kan nyttja denna mark.

Grönstruktur

Förskoleområdet kommer att ianspråkta cirka 2,5 Ha av det 22 Ha stora skogsområdet. Tanken är att integrera skolgården med naturområdet som gör att skogen och naturen kommer bli en naturlig del av barnens utemiljö.

Skogsområdet ska fortsatt vara det strövområde det är idag. Några stigar in i området kommer att försvinna, men avses att ersättas med nya. Dessutom kommer en ny stig att anläggas för att bättre tillgängliggöra gångtunneln under riksvägen.

Att integrera en förskola i området motiveras med att just närheten till naturen och idrottsmöjligheterna har ett stort kumulativt värde för såväl elever som friluftslivet.

Trafik

Transporter av farligt gods på riksvägen bedöms inte påverka om- rådet eftersom avståndet till området överstiger 250 meter. Ett generellt riktvärde för vidare undersökning av påverkan av farligt gods är 150 meter. Planförslaget bedöms heller inte påverka riksintresset för väg 23 mer än marginellt då de flesta trafik- rörelserna kommer att ske inom tätorten.

Befintlig infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar ska förstärkas och ändras för att klara den ökade trafik till området som en ny förskola innebär.

Infarten till Floragatan från Hagadalsgatan planeras med om- körningsfält i östlig riktning. Detaljplanen möjliggör ombygg- nation av vägkorsningen Hagadalsgatan/Floragatan där ett extra in- körningsfält planeras. Hagadalsgatan ska förses med fartdämpande hinder före och efter vägkorsningen.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen ska få en ny och trafiksäkrare sträckning. I planförslaget redovisas en ny gång- och cykelväg runt dagcentret på

(8)

fastigheten Hemmet 1 för att ansluta till befintlig gång- och cykelväg i området.

Vägbredden på Hagadalsgatan från Hultsfreds centrum till området varierar mellan 10 och 12 meter. Trottoarer med bredden 1,5 meter är anlagd på båda sidor om körvägen. Gatan avses byggas om så att gång- och cykelvägen kan förlängas på norra sidan.

En ny gång- och cykelbana avses anläggas från Aspedalsgatan, nordost om förskolan, för att skapa en genare väg från Slätten- området och Hultsfreds centrala delar. Denna cykelväg berörs dock inte av detaljplanen.

Översikt stigar och gång- och cykelvägar

Parkering

Parkering ska ordnas inom kvartersmarken. Parkeringsytorna ska beläggas med gräsarmering för att uppnå bra funktion och estetik.

Parkeringsytor med gräsarmering

Hemmet 1

(9)

För sammankomster vid speciella tillfällen som avslutning, lucia- firande, öppet hus då många fordon förväntas under kort tid kan den närliggande parkeringsplatsen vid Hagadals sportanläggning utnyttjas.

Vatten och avlopp

Planområdet avses införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. ÖSK anvisar anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Värme

Kommunen förespråkar att uppvärmning sker med icke fossila bränslen. Uppvärmning kan ske via anslutning till fjärrvärmenät.

Fjärrvärmeledningar finns framdraget till dagcentret.

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som är utvecklat för att certifiera byggnader inom områdena energi, inomhusmiljö samt material och kemikalier. En enligt Miljöbyggnad undersökt byggnad erhåller sedan betyg guld, silver, brons eller klassad. Hultsfreds kommun har ett mål att få skolbyggnaden klassad som silver.

Värderingsområdet energi är ett av huvudområdena som Miljö- byggnad fokuserar på. Målet är att effektivisera och reducera användningen och behovet av energi. Användandet av förnyelse- bara energislag premieras för att nå minskade utsläpp av koldioxid.

El

För att klara den framtida elförsörjningen inom området krävs en ny transformatorstation. Ett område ’E1’ har avsatts på plankartan för detta ändamål. Tillträde med arbetsfordon kan ske från Flora-gatan.

Ingen byggbar mark finns planlagd inom fem meters avstånd från E1-området så kravet på skyddsavstånd till brännbar byggnads-del uppfylls. Kablar för el samförläggs med fördel i nya väg-områden.

Byggnader i planområdet kan med fördel utrustas med solcells- paneler för att främja hållbar utveckling.

Tele

Jordkablar samt kanalisation för teleledningar bör samförläggas i nya vägområden.

Fiber, digital

Fiberledning finns ansluten till dagcentret. Nya ledningar sam- förläggs med fördel i nya vägområden.

Avfall

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan.

Dagvatten

Planförslaget kommer att innebära nya hårdgjorda ytor i form av hustak och nya vägar med asfaltsbeläggning. De hårdgjorda ytorna begränsas i detaljplanen med bestämmelser om begränsning av markens hårdgörande. Parkeringsytorna avses utformas med gräs-

kommunikation mm

(10)

armering vilket bidrar med en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet.

Dagvattnet kommer till största delen infiltreras lokalt genom markytan. För överskottsvattnet skapas en naturlig avrinning mot den föreslagna dammen i söder. Från dammen samlas dagvattnet upp i det kommunala dagvattensystemet och leds österut till öppna diken och fördröjningsmagasin innan det slutligen når recipienten Hulingen.

Detaljplanen möjliggör en dagvattendamm i områdets naturliga lågpunkt där dagvattnet kan samlas upp och fördröjas, infiltreras och luftas innan det leds till nybyggda öppna diken och fördröj- ningsmagasin längs gymnasiets C-hus. Därefter når vattnet dammar och öppna diken i Hagadalsparken. Nya dagvattendammar har anlagts i parken under hösten 2017. Dagvattnet når efter passage i kulvert under centrum öppna diken i Strandlyckeområdet innan det slutligen når recipienten.

Dagvattnets väg till recipienten Hulingen.

Geotekniska

En geoteknisk undersökning saknas för området men ska utföras i samband med projekteringen av förskolan.

Radon

I delmålet God inomhusmiljö i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns angivet att radonhalten i alla förskolor och skolor från och med 2010 ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft.

Radonhalten ska mätas i markundersökning inför projektering av förskolans grundläggning.

förhållanden

öppna diken öppna

diken

dagvatten- damm planerad

dagvattendamm nya diken och

fördröjnings- magasin

(11)

Buller

Regeringen har beslutat om en förordning som innehåller rikt- värden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik.

Trafikbullerförordningen gäller dock enbart bostäder. För ute- miljöer vid skolor och förskolor har Boverket tagit fram en väg- ledning Gör plats för barn och unga! samt Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Boverkets allmänna råd överens- stämmer med förordningen genom att det vid skolor/förskolor bör finnas en avgränsad yta för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet som uppfyller ekvivalentnivån 50 dBA. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA.

En trafikbullerutredning har utförts av Soundcon, Jönköping. Upp- mätta trafiksiffror på Hagadalsgatan och riksvägen har räknats upp för ett framtidsfall till år 2040. Av utredningen framgår att större delen av ytorna i området för den planerade förskolan har ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBA och uppfyller därmed de allmänna råden för utemiljöer.

Trafikbullerutredning, situation framtidsprognos år 2040, Soundcon AB

Störningar

Planförslagets användningssätt bedöms inte vara störande för om- givningen.

Tillgänglighet

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon genom räddnings- väg säkerställs i markprojekteringen.

KONSEKVENSER

(12)

Miljökonsekvenser

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap och Miljöbalken (MB) 6 kap ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om detalj- planen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras genom att en miljökonsekvens- beskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas.

En behovsbedömning har upprättats och ingår i planhandlingarna.

Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan.

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. Planförslaget bedöms sammantaget inte med-föra en sådan betydande miljöpåverkan som enligt PBL 5 kap eller MB 6 kap innebär att en särskild miljöbedömning måste göras:

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att omfatta, beröra eller påverka kända riksintressen eller kända natur- och kultur- världen, inte heller kommer genomförandet av detaljplanen med- föra att mark- och vattenanvändningen strider mot intentionerna i översiktsplanen för Hultsfreds tätort.

Ett genomförande medför ett ianspråktagande av ett område vars kända flora och fauna inte har sådana värden att något särskilt bevarande eller särskilt hänsynstagande är aktuellt.

Detaljplanen har ingen betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan.

Genomförandet av detaljplanen medför en så liten påverkan av befintliga luft- och klimatvärden liksom en så ringa omgivnings- påverkan vad avser ökat trafikbuller och andra boendeanknutna störningsmoment att aktuella skillnader mellan nuvarande värden och framtida värden ej är mätbara.

Detaljplanens genomförande påverkar inte möjligheten att nå något avföreslagna lokala miljömålen och inte heller de långsiktiga miljömål som beslutats nationellt och regionalt.

Planen berör inte naturområden med nationell eller internationell skyddsstatus.

Det är miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning, utifrån idag kända fakta, att ett genomförande av detaljplanen inte på något sätt åsidosätter gällande rekommendationer eller uppsatta mål för när- boende eller besökares hälsa och säkerhet på såväl kort som lång sikt.

(13)

Förenlighet med 3,

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:

 Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hus- hållning med mark- och vattenområden, MB kap 3.

 Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

 Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5.

Miljökvalitetsnormer

I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och att inte planen inte medverkar till att dessa överträds.

Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten- kvalitet.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda männi- skors hälsa och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmon- oxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas vid ett genomförande av detaljplanen.

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer att ha en obetydlig påverkan på MKN för luft och nuvarande riktlinjer gällande luftkvalitet i kommunen förväntas inte överstigas under en överskådlig framtid.

Miljökvalitetsnormer för buller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsätt- ningsnorm. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen om- givningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser och till- ståndspliktiga hamnar. Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller.

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som upp- fattas av människan mäts normalt i decibel A dBA. Ekvivalenta bullernivåer är buller beräknat som ett genomsnitt per dygn.

Miljöbalkens trafikbullerförordning gäller enbart bostäder, men det finns riktlinjer om att det bör finnas avgränsade ytor för skolgårdar där ekvivalentnivån inte överskrider 50 dBA och där övriga uteytor inte utsätts för bullernivåer högre än 55 dBA.

Enligt den bullerutredning som utförts beräknas ljudnivåerna, varken idag eller för en framtidsprognos för år 2040, inte över- skridas för den planerade skolmiljön.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster

4 och 5 kap MB

(14)

Miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster inom Sverige infördes i december 2009 och Hultsfreds kommun omfattas av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt.

MKN syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast 2027.

Den ytvattenförekomst som ligger närmast planområdet är sjön Hulingen – SE636866-150376. Området ligger i en moränsluttning och är ett sekundärt tillrinningsområde till grundvattenmagasinet Hultsfredsdeltat. Deltat ligger inte så nära att det kan påverkas av detaljplanens utförande.

Hulingen ingår i Emåns huvudavrinningsområde – SE74000, och avvattnas av Silverån – SE 636346-150254. Hulingens ytvatten- status idag är ’måttlig ekologisk status’ och den kemiska statusen är

’god’ om kvicksilver och PBDE inte räknas med.

För Hulingen gäller att följande miljökvalitetsnormer ska uppnås:

-God ekologiskt status till 2027

-God kemisk status med de undantag som finns för kvicksilver och PBDE.

För Hulingen finns det även lokala punktkällor, förutom det kvick- silver och PBDE som kommer via luften. I Nedsjön finns ansamlat kvicksilver som sipprar ut och sprids till Hulingen, och strax norr om Hulingen finns gamla industriområden som behöver saneras från olika tungmetaller.

För Hulingen finns också ett krav gällande det skyddade området i sjön som är utsett till Natura 2000-område med EUID SE 0330129. Området är skyddat enligt EU:s Fågeldirektiv SPA och ska uppnå gynnsamt tillstånd med avseende på de värden som ska skyddas.

Enligt VISS är det främst övergödning och miljögifter som behöver åtgärdas i Hulingen. Sjön påverkas också negativt av den reglering av sjön som görs.

Planförslaget bedöms inte påverka Hulingens ytvattenstatus nämn- värt då stora delar av områdena kring sjöns norra del redan är bebyggda och bebyggelsen inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet. Dagvattnet kommer att ledas genom fördröjningsdammar innan det leds ut i Hagadalsbäcken på sin väg till Hulingen. I Hagadalsparken finns redan fördröjnings- dammar och nya dagvattendammar har anlagts under hösten 2017.

Den planerade byggnationen enligt planförslaget bedöms inte få någon betydande negativ påverkan på Hulingen eller MKN vatten.

(15)

Ljud

Den trafikökning som kan föranledas av den nya bebyggelsen bedöms marginell och detaljplanens användningssätt alstrar inga störningar. Detaljplanens genomförande förväntas därmed inte leda till någon betydande ökning av buller inom området.

Landskapsbild

Hagadalsgatan är en central infartsväg till tätorten som i dagsläget passerar skogsområdet som idag är obebyggt. Infarten ligger 20 meter högre än centrum och på vinterhalvåret då träden är avlövade är det en fantastisk vy från Hagadalsgatan då hustaken och Hulingen syns från infarten.

Byggnation vid Hultsfreds infart kan ge mervärden och förutsätt- ningar att kunna skapa en fin stadsmässig entré till tätorten samt möjliggöra glimtar av Hultsfreds centrum redan från riksvägen då delar av skogen gallras bort.

Sociala

All planering ska utgå från människan och särskilt då fokus på barn och unga i fysisk planering. Målet är en socialt hållbar stad, för alla.

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen genom att förskolan är placerad i ett läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. Fler förskoleplatser är positivt för hela orten.

Lokaliseringen av förskolan är central och förskoleverksamheten kan nyttja närområdets kvaliteter så som naturen och samutnyttja Hagadals sportområde. Genom exploatering i aktuellt område kan variationen av lekmiljöer öka.

Skogsområdet påverkas negativt vid ett genomförande av plan- förslaget då tätortsnära skog delvis tas i anspråk för ny förskola. För att kompensera exploateringen avses nya gångstigar i skogsområdet anläggas. Bland annat en ny stig in i området samt en ny stig till vägtunneln för att tillgängliggöra vägpassagen för fler människor.

Den planlagda ytan för förskola (A) utgör ca 25000 m2. Denna markyta avses bilda en egen fastighet genom avstyckning. Den nya fastigheten föreslås få kvartersnamnet PLANTSKOLAN.

Planlagd kvartersmark intill dagcentret (B) avses tillföras fastigheten Hemmet 1 genom fastighetsreglering. Denna yta utgör cirka 1800 m2.

Delar av Hemmet 1 som planlagts som allmän platsmark (C) avses tillföras Hultsfred 3:1 genom fastighetsreglering. Hultsfreds kommun är ägare av båda fastigheterna varvid redovisning för lösenrätt med tillhörande ersättningsprinciper inte blir aktuell.

konsekvenser

Fastighets-

konsekvenser

(16)

Illustration fastighetskonsekvenser.

Dagcentrets tidigare planlagda användning är A –verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka). Föreslagen användning DSR1 möjliggör att fastigheten kan användas för vård, bostad, skola även för privat verksamhet.

Genomförandebeskrivning

Genomförande

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.

Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden har fastighetsägare garant- erad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Tidplan

Planen hanteras med ett utökat förfarande enligt 5 kap PBL.

Antagande av detaljplanen sker av kommunfullmäktige. Nedan redovisas en preliminär tidplan för planprocessen:

(17)

Beslut om planuppdrag (MBN) 2017 februari

Kungörelse 2017 september

Samråd 2017 september-oktober

Samrådsredogörelse 2017 november-december

Underrättelse granskning 2018 januari

Granskning 2018 februari-mars

Granskningsutlåtande 2018 mars

Beräknat godkännande MBN 2018 april

Beräknat antagande KF 2018 maj

Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång.

Huvudmannaskap

Hultsfreds kommun är huvudman för allmänna platser inom plan- området (naturmark, gata, och gång- och cykeltrafik).

ÖSK ansvarar för VA- och dagvattenledningar på allmän platsmark.

Fastighetsbildning

Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Hultsfreds kommun.

Fastighetsbildning initieras och bekostas av kommunen och sker genom avstyckning och fastighetsreglering när planen genomförs.

Bygglov

För bygglov enligt detaljplanen tas en avgift ut enligt gällande bygglovstaxa.

Planekonomi

Planläggningskostnaden regleras i ett plankostnadsavtal för fram- tagande av detaljplanehandlingar. Planavgift ska därför inte tas ut vid bygglovsprövning.

Kommunala kostnader för planens genomförande:

- fastighetsbildningskostnader

- projekteringskostnader för dagvatten, VA och gata - geoteknisk markundersökning

- utbyggnad av infrastruktur såsom gator, gång- och cykelvägar, skogsstigar och parkering med erforderlig belysning.

- markarbeten och byggnadskostnad ny förskola med utemiljö.

Kostnader för utbyggnad av VA- och dagvattennätet samt dag- vattenåtgärder bekostas av VA-kollektivet.

Efter planens genomförande tillkommer årliga kostnader för skötsel, drift och underhåll av gator, gatubelysning och dagvatten-magasin.

(18)

Tekniska

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställnings- taganden:

Trafikmätning Hagadalsgatan, april 2017

Bullerutredning, Soundcon 2017-05-12, rev 2017-08-22

Förprojektering vägar, VA och dagvatten, Vatten och Samhälls- teknik, 2017-08-09, rev 2018-02-08 (gatuhöjder)

PM – dagvatten, Vatten och Samhällsteknik, 2017-09-07

Medverkande

Sara Dolk, stadsarkitekt

Sten Ellingsworth, mätningsingenjör Björn Holm, kommunekolog

utredningar

tjänstemän

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :