Kommunfullmäktige (11) Stig Henriksson (V) Ann-Christine Andersson (V)

180  Download (0)

Full text

(1)

___________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Sida

FAGERSTA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2010-02-23 1 (11)

Plats och tid Folkets Hus B-sal, kl. 19.00 – 19.45

Beslutande Stig Henriksson (V)

Ann-Christine Andersson (V) Bengt Lindgren (S)

Shiro Biranvand (V) Elisabeth Hanning (V) Robert Berggren (S), tjg ers Ove Nilsson (V)

Maria Lang Larsson (M), tjg ers Pirkko Heikkinen (V)

Marjatta Nurmi (S), tjg ers Teemu Sulin (V)

Mariana Esterblom (V) Martti Narkiniemi (V) Inga-Lill Söderström (S) Anita Halvarsson (V) Leonard Ljungdahl (V) Sune Andersson (S) Jan Johansson (M)

Lissy Lagmyr (V) Rachid Ali (V), tjg ers Arne Söderström (S), tjg ers Petra Åkerström (V)

Christer Lindberg (V) Nils Rune Lundén (KD) Thomas Esterblom (V), tjg ers Rolf Lindqvist (S)

Sten M Y Widhe (V), tjg ers Nana Abdul Sater (V) Rolf Rantala (FP), tjg ers Anne-Marie Noppa (S) Hans-Åke Berglin (V), tjg ers Dick Helsing (M)

Monika Andersson (C)

Maria Hällström Sandberg (V) tjg ers Sören Lindqvist (V)

Övriga deltagande Sven Danielsson (V) Jarmo Vuorinen (KD)

Anna Forssén, personalkonsulent,

§ 1

Anders Kilström, kanslichef Jennie Eskilsson, kommunsekr.

Utses att justera Sören Lindqvist och Bengt Lindgren Justeringens

tid och plats 2010-03-02, kl. 16.15 på kommunkansliet

Underskrifter Sekreterare ...………

Anders Kilström

Paragrafer 1-10

Ordförande ...………

Ann-Christine Andersson

Justerande ...………..

Sören Lindqvist Bengt Lindgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-02-23 Datum för

anslags uppsättande 2010-03-03 Datum för

anslags nedtagande 2010-03-25 Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...……..

Kristina Månsson

(2)

Dnr 2009.205.031

Redovisning av medarbetarenkät

Fagersta kommun och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har under oktober 2009 genomfört en medarbetarenkät. Resultatet kan jämföras med de enkäter som genomförts 2005 och 2007.

Medarbetarna har svarat på ett antal frågor under rubrikerna allmänt, samarbete, delaktighet, målsättning, utveckling, organisation,

arbetsförutsättningar, ledarskap, information och övrigt. Resultatet 2009 var bättre än tidigare men det finns ett antal utvecklingsområden.

Svarsfrekvensen är 63 procent vilket är densamma som vid förra undersökningen 2007. Det så kallade Nöjd Medarbetarindexet har ökat från 64 till 70 mellan åren.

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2010, § 6, behandlat enkäten och där ställt ett antal frågor till förvaltningarna.

Kommunfullmäktiges behandling

Personalkonsulent Anna Forssén deltar och redogör för resultaten och gör jämförelser mellan förvaltningarna och NVK samt mellan åren.

Kommunfullmäktiges ledamöter ställer ett antal frågor och Stig Henriksson (V) redogör för kommunstyrelsens ställningstagande i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkänns.

_______

Skickas till Personalkontoret Akten

(3)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

3

Kommunfullmäktige 2010-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 2

Dnr 2009.265.805

Ändrade regler för föreningsbidrag

Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår att kurs- och utbildningsbidraget ska avskaffas och därmed utgå ur kommunens bidragsregler samt att reglerna för aktivitetsstöd ska ändras till att omfatta åldrarna 7-20 år i stället för 3-20 år. Nämnden föreslår att ändringarna ska gälla från den 1 januari 2010.

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2010, § 13, föreslagit fullmäktige att anta förslaget till ändrade regler med förändringen att ändringarna ska gälla från och med den 1 juli 2010.

Kommunfullmäktiges behandling

Ove Nilsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kurs- och utbildningsbidraget avskaffas och utgår därmed ur kommunens bidragsregler.

2. Reglerna för aktivitetsstödet ändras till att gälla åldrarna 7-20 år.

3. Genomförda förändringar ska gälla från och med 1 juli 2010.

______

Skickas till

Utbildnings- och fritidsnämnden Ekonomiservice

Akten

(4)

Dnr 2009.260.221

Kontrollansvar för vissa receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 har en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel trätt i kraft. Samtidigt har lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphävts. Nikotinläkemedel inryms från den

1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Detaljhandel med läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket, vilka har tillsyn över efterlevnad av lagen. Dock har kommunerna den lokala kontrollen över lagens efterlevnad.

Kommunstyrelseordförandena i Fagersta, Avesta och Norbergs kommuner har gemensamt kommit överens om att rekommendera ett beslut om att kontrollansvaret enligt lagen ska läggas på Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Kommunkansliet har därefter lagt fram en skrivelse där det föreslås att Fagersta kommuns kontrollansvar i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel läggs på

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen har den 2 februari 2010, § 20, lagt förslag i frågan i enlighet med kanslichefens skrivelse.

Kommunfullmäktiges beslut

Fagersta kommuns kontrollansvar i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel läggs på Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.

_____

Skickas till

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Norbergs kommun

Avesta kommun Akten

(5)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

5

Kommunfullmäktige 2010-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 4

Dnr 2009.109.439

Naturvårdsprogram för Fagersta kommun

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har efter

remissbehandling lagt fram ett förslag om ett naturvårdsprogram med utgångspunkt i de nationella miljömålen och intentionerna i Agenda 21.

Kommunstyrelsen har den 2 februari 2010, § 24, föreslagit att

naturvårdsprogrammet ska antas med följande ändring på sidan 66; ”Ett naturrumsliknande informationscenter inrättas” ersätts med ”Förutom att lägga ut programmet som en pdf-fil på hemsida ska möjligheten till och kostnaderna för att på hemsidan levandegöra naturvårdsprogrammet undersökas”.

Kommunfullmäktiges behandling

Stig Henriksson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Naturvårdsprogrammet antas med kommunstyrelsens ändringsförslag.

_____

Skickas till NVK

Informatörerna Akten

(6)

Dnr 2009.217.160

Reviderade planer för krisledning och information

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av

arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen ska vidare, för varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.

Nuvarande krisledningsplan och informationsplan vid krisledning fastställdes av kommunfullmäktige den 25 maj 2004, § 38.

Kommunkansliet har, genom beredskapssamordnare Patrik Hjulström, tagit fram förslag till reviderade planer för kommunens krisledning och krisinformation.

Kommunstyrelsen har den 2 februari 2010, § 25, föreslagit att planerna ska antas efter mindre förändringar.

Kommunfullmäktiges behandling

Hans-Åke Berglin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Krisledningsplan för Fagersta kommun, daterad 2009-12-21, samt Informationsplan vid krisledning för Fagersta kommun, daterad 2009-12-21 och reviderad 2010-02-02, antas.

_____

Skickas till

Kommunens förvaltningar NVK

SDR NVU

V-Dala Miljö- och byggnadsnämnd Länsstyrelsen

Beredskapssamordnaren Akten

(7)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

7

Kommunfullmäktige 2010-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 6

Dnr 2010.037.002

Attestuppdrag 2010 för kommunfullmäktiges verksamhetsområde

Kommunkansliet har den 8 februari 2010 tagit fram förslag till

beslutsattestanter för kommunfullmäktiges verksamhetsområde 2010.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges konto 1000 attesteras av Anders Kilström med Kristina Månsson som ersättare.

Kommunfullmäktiges konto 1002 attesteras av Eivor Pedersen med Bertil Haase och Helmut Hoffmann som ersättare.

_____

Skickas till De utsedda Ekonomiservice Akten

(8)

Dnr 2009.190.006

Sammanträdesplan 2010

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2009 antogs plan för fullmäktiges sammanträden under 2010.

På grund av ett förbiseende föll fullmäktiges konstituerande sammanträde efter valet bort.

Kommunkansliet föreslår därför att fullmäktige genomför ett

konstituerande sammanträde efter 2010 års val måndagen den 8 november 2010.

Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige genomför ett konstituerande sammanträde efter 2010 års val måndagen den 8 november 2010.

_____

Skickas till Kommunkansliet Akten

(9)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

9

Kommunfullmäktige 2010-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 8

Dnr 2010.009.102

Entlediganden från kommunala uppdrag

I skrivelse den 1 januari 2010 anhåller Jimmy Närkling (S) om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

I skrivelse den 11 februari 2010 anhåller Ingrid Edlund (V) om att snarast bli entledigad från uppdraget som överförmyndare.

Kommunfullmäktiges behandling

Valberedningens ordförande Shiro Biranvand (V) föreslår att Jimmy

Närkling beviljas entledigande samt att Ingrid Edlunds begäran tas upp vid nästkommande fullmäktigemöte.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Jimmy Närkling beviljas entledigande.

2. Ingrid Edlunds anhållan om entledigande tas upp vid nästkommande fullmäktigemöte.

_____

Skickas till De berörda Socialnämnden Matrikeln Akten

(10)

Dnr 2010.009.102

Fyllnadsval i socialnämnden

Sedan Jimmy Närkling (S) beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden föreslår valberedningen genom Shiro Biranvand att Anne Marie Söderberg (S) väljs som ny ledamot i socialnämnden samt att Niclas Bergström (S) väljs som ersättare i socialnämnden på Anne Marie Söderbergs plats.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ny ledamot i socialnämnden för tiden fram till och med 31 december 2010 väljs Anne Marie Söderberg (S).

2. Till ny ersättare i socialnämnden för tiden fram till och med 31 december 2010 väljs Niclas Bergström (S).

_____

Skickas till De valda Socialnämnden Matrikeln Akten

(11)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

11

Kommunfullmäktige 2010-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 10

Anmälningsärenden

Från Datum Rörande

Kommunstyrelsens 2010-01-14 Åtgärdsprogram för energi- och

Arbetsutskott klimatstrategin

Ekonomiservice Den tryckta budgeten för 2010

_____

(12)

Elisabeth Hanning (V) Karl-Johan Bylund (S) Ove Nilsson (V)

Ralph Lédel (M) § 11-21 Pirkko Heikkinen (V) Robert Berggren (S), tjg ers Teemu Sulin (V)

Mariana Esterblom (V) Martti Narkiniemi (V) Inga-Lill Söderström (S) Anita Halvarsson (V) Leonard Ljungdahl (V) Sune Andersson (S) Jan Johansson (M) Rachid Ali (V), tjg ers Sten M Y Widhe (V), tjg ers Åsa Sydenhag (S)

Rolf Lindqvist (S)

Sven Danielsson (V), tjg ers Nana Abdul Sater (V) Anne-Marie Noppa (S) Helena Skagerberg (V) Dick Helsing (M) Monika Andersson (C) Sören Lindqvist (V)

Gunnar Unger (M) tjg ers § 13-14, 21-22, 24-37

Maria Lang-Larsson (M) tjg ers § 13, 15, 22-24

Marjatta Nurmi (S) tjg ers § 13-16, 21

Olle Olsson (C), tjg ers § 16 Arne Söderström (S), tjg ers § 13 och 15

Övriga deltagande Claes Becker, ekonomichef § 11-20 Anders Kilström, kanslichef

Jennie Eskilsson, kommunsekr.

Stefan Lejerdahl, utredningssekr.

Göran Wänglöf, förbundschef NVU Bertil Haase, Helmut Hoffman och Tom Lindholm från revisorerna

Utses att justera Shiro Biranvand och Karl-Johan Bylund Justeringens

tid och plats 2010-05-04, kl. 16.15 på kommunkansliet,

Underskrifter Sekreterare ...………

Anders Kilström

Paragrafer 11-37

Ordförande ...………

Ann-Christine Andersson

Justerande ...………..

Shiro Biranvand Karl-Johan Bylund ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Fagersta kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-04-27 Datum för

anslags uppsättande 2010-05-05 Datum för

anslags nedtagande 2010-05-27 Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...……..

(13)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 2

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 11

Frågor från ledamöterna

Britt Janwald (S) ställer fråga angående vilken sommarverksamhet som utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden planerar för barn och ungdomar.

Ove Nilsson (V) återkommer med svar vid nästkommande fullmäktigemöte.

______

Skickas till:

Ove Nilsson (V)

(14)

Dnr 2010.005.042

Årsredovisning 2009 för Fagersta kommun

Fagersta kommuns årsredovisning för 2009 uppvisar ett resultat på 13,6 miljoner kronor. 2008 års resultat före extraordinarie intäkter och kostnader var 32,1 miljoner kronor, vilket innebär att resultatet försämrades med 18,5 miljoner kronor.

Revisorerna har den 12 april 2010 överlämnat revisionsberättelse för år 2009 samt granskningsrapport och revisorernas redogörelse. Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 45, överlämnat årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomichef Claes Becker föredrar årsredovisning 2009 för Fagersta kommun.

Stig Henriksson (V) yrkar att framlagd årsredovisning godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Framlagd årsredovisning 2009 för Fagersta kommun godkänns.

2. Framlagd årsredovisning 2009 för koncernen godkänns.

______

Skickas till:

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, överförmyndaren Ekonomiservice

Revisorerna Akten

(15)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 4

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 13

Dnr 2010.005.042

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, kommunstyrelsen

Revisorerna har i revisionsberättelse den 12 april 2010 tillstyrkt att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges behandling

Revisorerna Bertil Haase och Helmut Hoffman läser upp revisionsberättelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Stig Henriksson (V), Ann- Christine Andersson (V), Shiro Biranvand (V), Ove Nilsson (V), Pirkko Heikkinen (V), Teemu Sulin (V), Martti Narkiniemi (V), Leonard Ljungdahl (V), Sören Lindqvist (V), Karl-Johan Bylund (S), Inga-Lill Söderström (S), Ralph Lédel (M), Jan Johansson (M), Monika Andersson (C), Nils Rune Lundén (KD), Elisabeth Hanning (V) och Anita Halvarsson (V).

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen för anmälan Revisorerna

Akten

(16)

Dnr 2010.005.042

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, socialnämnden

Revisorerna har i revisionsberättelse den 12 april 2010 tillstyrkt att socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges beslut

Socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Pirkko Heikkinen (V), Teemu Sulin (V), Mariana Esterblom (V), Anita Halvarsson (V), Helena Skagerberg (V), Rachid Ali (V), Umar Abu Chaqra (V), Robert Berggren (S), Dick Helsing (M) och Ove Nilsson (V).

______

Skickas till:

Socialnämnden Revisorerna Akten

(17)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 6

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 15

Dnr 2010.005.042

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, utbildnings- och fritidsnämnden

Revisorerna har i revisionsberättelse den 12 april 2010 tillstyrkt att utbildnings- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges beslut

Utbildnings- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Ove Nilsson (V), Leonard Ljungdahl (V), Nana Abdul Sater (V), Umar Abu Chaqra (V), Maria Hällström Sandberg (V), Karl-Johan Bylund (S), Åsa Sydenhag (S), Jan Johansson (M) och Anita Halvarsson (V).

______

Skickas till:

Utbildnings- och fritidsnämnden Revisorerna

Akten

(18)

Dnr 2010.005.042

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, valnämnden

Revisorerna har i revisionsberättelse den 12 april 2010 tillstyrkt att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges beslut

Valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Elisabeth Hanning (V), Monika Andersson (C), Stig Henriksson (V) och Karl-Johan Bylund (S).

______

Skickas till:

Valnämnden Revisorerna Akten

(19)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 8

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 17

Dnr 2010.005.042

Ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning, överförmyndaren

Revisorerna har i revisionsberättelse den 12 april 2010 tillstyrkt att överförmyndaren och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

Kommunfullmäktiges beslut

Överförmyndaren och dennes ersättare beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.

______

Skickas till:

Överförmyndaren

Överförmyndarens ersättare Revisorerna

Akten

(20)

Dnr 2010.005.042

Resultatdisposition 2009

Av årets resultat på 13 623 000 kronor avgår 636 000 kronor som realisationsvinster på fastighetsförsäljningar, 3 600 000 kronor till pensionsmedelsförvaltningen och 948 000 kronor till budgeterat resultat exklusive Fagersta Event Arena och ej förbrukade överflyttade

resultatdispositioner. Enligt skrivelse från ekonomichef Claes Beckers återstår 8 439 000 kronor att disponera.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 46, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Ove Nilsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. 1 000 000 kronor avsätts till pensionsmedelsförvaltningen.

2. 6 000 000 kronor avsätts till resultatutjämningen.

3. 1 439 000 kronor avsätts till hälsobefrämjande åtgärder.

______

Skickas till:

Ekonomiservice Revisorerna Akten

(21)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 10

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 19

Dnr 2010.004.041

Bokslutsäskande 2009

Det har inkommit ett antal äskande med anledning av bokslut 2009. Dessa har sammanfattats i en skrivelse av kanslichef Anders Kilström.

Äskanden

Utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller om att uppkommet underskott på 1 937 095 kronor ej ska behöva täckas i 2010 års budget (Ufn § 8 2010- 01-27).

Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller vidare om att få överföra

kvarstående 45 000 kronor till belysningsprojekt i centrum till 2010 (Ufn § 1, 2010-01-27).

Socialnämnden

Socialnämnden hemställer att få behålla överskottet på 2 718 200 kronor (§ 1, 2010-01-27).

Kommunstyrelsen

Kanslichef Anders Kilström gjorde en skrivelse angående ny hemsida för kommunen som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 januari 2010, § 4. Där föreslogs att 250 000 kronor av överskottet för informationsverksamheten skulle föras över till 2010 och användas för att finansiera framtagandet av en ny hemsida. AU beslutade att hemsidans finansiering skulle hänskjutas till bokslutsberedningen.

Lönenämnden

Lönenämnden föreslår respektive kommun att godkänna att 207 000 kronor reserveras för kostnader för den upphandling som pågår avseende nytt personal- och löneadministrativt datasystem (LN § 2, 2010-02-17).

207 000 kronor torde för Fagerstas del motsvara drygt 39 000 kronor.

Investeringar

Utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller om att få medföra hela överskottet ur investeringsbudgeten 2009 på 610 307 kronor till

nästkommande budgetår då investeringsbudgeten ej är fullt utnyttjad av olika orsaker. Medlen behövs för de elektroniska infartsskyltarna,

skyltprogram samt inventarier inom kostservice (§ 8, 2010-01-27).

(22)

2010 för ej avslutade investeringar för tillsammans 675 500 kronor enligt sammanställning i NVK:s internbokslut (NVK § 22).

NVK hemställer vidare att Fagersta kommun överför investeringsmedel till år 2010, i redovisningen redovisat som ofördelat med 20 794 400 kronor, att disponeras huvudsakligen enligt följande:

- Nytt LSS-boende 8 000 000 kronor,

- Iordningställande av bostadsområde i sjönära läge 5 000 000 kronor, - Utredning och projektering av kulturhus 3 000 000 kronor,

- Energieffektiviseringar 2 500 000 kronor,

- Handikappanpassning av offentliga lokaler 1 500 000 kronor,

- Diverse oförutsett 794 400 kronor.

Begäran om tilläggsanslag Utbildnings- och fritidsnämnden

Utbildnings- och fritidsförvaltningen anhåller om att 60 000 kronor årligen avsätts för ökad hyra för Oljeöns Infocentrum i Ängelsberg (skrivelse diarieförd på 2008.65.870). Av dessa 60 000 kronor utgör 40 000 kronor hyreskostnad och 20 000 kronor städning och uppdatering av

utställningsmaterial. Bakgrunden är att kommunstyrelsen tidigare beviljat utbildnings- och fritidsnämnden medel för utställning och hyra under 2009. Enligt skrivelsen saknas medel för 2010 och framåt i förvaltningens budget.

Övrigt

Ekonomichefen har inkommit med en skrivelse benämnd ”reviderad budget” där det framgår att budgetförstärkningen är 15 miljoner kronor jämfört med när kommunfullmäktige fastställde budgeten i november 2009.

Utbildnings- och fritidsnämnden ansöker om utvecklingsmedel om 300 000 kronor för riktade insatser inom Risbroskolan (Ufn § 10, 2010 och § 27, 2010).

Utbildnings- och fritidsnämnden ansöker vidare om medel till satsningen gällande dator till varje elev, s.k. ”En till en” (UFN § 16, 2010).

Socialnämnden har inkommit med ett protokollsutdrag (SN § 50, 2010) där behovet av att få ta del av 2009 års överskott på 2,7 miljoner kronor

ytterligare preciseras samt där ett tilläggsanslag på 0,9 miljoner kronor önskas för ökade kostnader på korttidsboendet Kanalen.

Kommunstyrelsen beviljade den 6 april 2010, § 47, utbildnings- och fritidsnämnden utvecklingsmedel om 300 000 kronor för riktade insatser inom Risbroskolan samt lade förslag i ärendet.

(23)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 12

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 19 forts.

Kommunfullmäktiges behandling

Stig Henriksson (V), med instämmande av Ralph Lédel (M) och Ove Nilsson (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande om att bevilja socialnämnden 500 000 kronor i tilläggsanslag 2010 för tillskapande av feriearbeten.

Mariana Esterblom (V), med instämmande av Ann-Christine Andersson (V), yrkar att utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om medel till

satsningen gällande dator till varje elev, den så kallade ”En till en” ska återremitteras. För övrigt yrkar Esterblom bifall till Stig Henrikssons övriga yrkanden.

Britt Janwald (S), yrkar bifall till Stig Henrikssons tilläggsyrkande.

Sammanträdet ajourneras fem minuter för överläggningar.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om satsningen gällande dator till varje elev, den så kallade ”En till en” ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs.

Voteringsordningen bestäms som så att de som röstar ja önskar att ärendet ska avgöras idag och de som röstar nej önskar återremiss.

Följande ledamöter röstar ja: Stig Henriksson (V), Britt Janwald (S), Shiro Biranvand (V), Elisabeth Hanning (V), Karl-Johan Bylund (S), Ove Nilsson (V), Ralph Lédel (M), Pirkko Heikkinen (V), Robert Berggren (S), Teemu Sulin (V), Martti Narkiniemi (V), Anita Halvarsson (V), Leonard Ljungdahl (V), Sune Andersson (S), Jan Johansson (M), Rachid Ali (V), Sten M Y Widhe (V), Petra Åkerström (V), Umar Abu Chakra (V), Nils Rune Lundén (KD), Maria Hällström Sandberg (V), Rolf Lindqvist (S), Sven Danielsson (V), Nana Abdul Sater (V), Anne-Marie Noppa (S), Helena Skagerberg (V), Dick Helsing (M), Monika Andersson (C) och Sören Lindqvist (V).

Följande ledamöter röstar nej: Mariana Esterblom (V), Inga-Lill Söderström (S), Åsa Sydenhag (S) och Ann-Christine Andersson (V).

Röstningen har alltså utfallit med 29 ja-röster och 4 nej-röster.

Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige har inget motyrkande och ordföranden finner efter omröstning att fullmäktige bifaller

kommunstyrelsens förslag.

Stig Henrikssons (V) tilläggsyrkande har inget motyrkande och ordföranden finner efter omröstning att fullmäktige bifaller Henrikssons yrkande.

(24)

1. Inarbeta beräknad budgetförstärkning 2010 på 15 miljoner kronor.

2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om överföring av investeringsmedel om 675 500 kronor beviljas.

3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om överföring av investeringsmedel om 20 794 400 kronor beviljas.

4. Utbildnings- och fritidsnämndens äskande om 60 000 kronor för Oljeöns infocentrum avslås.

5. Utbildnings- och fritidsnämndens äskande om att överföra 45 000 kronor för belysningsprojekt avslås.

6. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tillförs 45 000 kronor för belysningsprojekt.

7. Utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om 585 830 kronor för ”En till en”-satsningen beviljas.

8. Utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om investeringsmedel för

”En till en”-satsningen om 1 806 000 kronor beviljas.

9. Utbildnings- och fritidsnämndens underskott på 1 937 095 kronor avskrivs.

10. Utbildnings- och fritidsnämndens överskott ur investeringsbudgeten 2009 på 610 307 kronor medförs till nästkommande budgetår.

11. Socialnämndens hemställan om att överföra 2009 års överskott på 2 718 200 kronor beviljas.

12. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag på 900 000 kronor för ökade kostnader på korttidsboendet Kanalen.

13. Kommunstyrelsens överskott på 250 000 kronor för

informationsverksamheten överförs till 2010 för finansiering av ny hemsida.

14. Lönenämndens överskott från Fagersta kommun överförs till 2010 för upphandling av nytt personaladministrativt datasystem, vilket för Fagersta kommuns del torde motsvara drygt 39 000 kronor.

15. Socialnämnden beviljas 500 000 kronor i tilläggsanslag 2010 för tillskapande av feriearbeten.

(25)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 14

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 19 forts.

Mariana Esterblom (V) och Ann-Christine Andersson (V) reserverar sig mot beslutet i den del som gått dem emot.

______

Skickas till:

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Utbildnings- och fritidsnämnden

Socialnämnden Ekonomiservice Akten

(26)

Dnr 2010.006.041

Planeringsdirektiv för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013

Planeringsdirektiven innehåller, förutom förslag till budgetramar för 2011- 2013, bland annat ekonomisk och demografisk utveckling, principer för nämndernas budgetarbete och planering för budget 2011 och

verksamhetsplan 2012-2013.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 48, behandlat ärendet och därvid föreslagit vissa ändringar.

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomichefen föredrar planeringsdirektiven.

Stig Henriksson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ralph Lédel (M) yrkar att en skattesänkning på 20 öre införs under planperioden och yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Stig Henrikssons (V) yrkande och Ralph Lédels (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Henrikssons yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

Planeringsdirektiv för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013 antas med följande ändringar:

a) Sida 15, 5.2: att betona vikten av jämställdhetsarbetet under planperioden,

b) Sida 34: notera att den demografiska modellen är en beräkningsgrund, men att inom den fastställda ramen äger respektive nämnd att

självständigt fördela budgeten.

c) Sida: 34: utöka budgetramen för utbildnings- och fritidsnämnden med datorsatsningen ”En till en” (1 429 037 kronor 2011, 1 594 444 kronor 2012 och 1 076 347 kronor 2013), samt att medge Socialnämnden en ramutökning 2011 på 2,3 miljoner kronor, 2012 på 0,8 miljoner kronor och 2013 på 0,8 miljoner kronor (varav 1,5 miljoner kronor

försörjningsstöd för 2011, samt 0,8 miljoner kronor årligen 2011-2013 för personal till Malmen).

(27)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 16

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 20 forts.

Ralph Lédel (M), Jan Johansson (M), Dick Helsing (M), Monika Andersson (C) och Nils Rune Lundén (KD) reserverar sig mot beslutet i den del det gått dem emot.

______

Skickas till:

Samtliga nämnder inklusive de gemensamma Samtliga förvaltningar inklusive de gemensamma Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Norra Västmanlands Utbildningsförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Revisorerna

Akten

(28)

Dnr. 2010.050.042

Årsredovisning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har inkommit med årsredovisning, inklusive revisionsberättelse för 2009.

NVK:s direktion beslutade den 25 februari 2010, § 22, att godkänna årsredovisningen, samt att överlämna densamma till

medlemskommunernas fullmäktige att tillsammans med

revisionsberättelsen ligga till grund för beslut om ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 49, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Norra Västmanlands

Kommunalteknikförbund, samt enskilda förtroendevalda i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund godkänns.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Mariana Esterblom (V), Sören Lindqvist (V), Rachid Ali (V), Rolf Lindqvist (S), Ralph Lédel (M) och Inga-Lill Söderström (S).

______

Skickas till:

Nora Västmanlands Kommunalteknikförbund Ekonomiservice

Akten

(29)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 18

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 22

Dnr. 2010.068.042

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Norra Västmanland Utbildningsförbund, NVU, har inkommit med årsredovisning, inklusive revisionsberättelse för 2009.

NVU:s direktion beslutade den 10 mars 2010, § 1, att anta årsredovisning 2009 efter redaktionella ändringar, samt att skicka densamma till

medlemskommunerna för beslut.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 50, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Ove Nilsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, samt enskilda förtroendevalda i Norra Västmanlands

Utbildningsförbund för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund godkänns.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Stig Henriksson (V), Shiro

Biranvand (V), Helena Skagerberg (V), Sven Danielsson (V), Jan Johansson (M), Dick Helsing (M) och Elisabet Hanning (V).

______

Skickas till:

Norra Västmanlands Utbildningsförbund Ekonomiservice

Akten

(30)

Dnr. 2010.085.042

Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, SDR, har inkommit med årsredovisning, inklusive revisionsberättelse för 2009.

SDR:s förbundsdirektion beslutade, den 18 mars 2010, § 1, att överlämna årsredovisning 2009 till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 51, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, samt enskilda förtroendevalda i Södra Dalarnas

Räddningstjänstförbund för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund godkänns.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Teemu Sulin (V), Ann-Christine Andersson (V) och Karl-Johan Bylund (V)

______

Skickas till:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Ekonomiservice

Akten

(31)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 24

Dnr. 2010.086.042

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund, NVSam har inkommit med årsredovisning 2009.

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 11 mars 2010, § 15, att fastställa bokslut och årsredovisning 2009, samt att överlämna desamma till huvudmännen.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 52, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Norra Västmanlands Samordningsförbund, samt enskilda förtroendevalda i Norra Västmanlands

Samordningsförbund för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Norra Västmanlands Samordningsförbund godkänns efter inhämtande av revisionsberättelse.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Helena Skagerberg (V), Dick Helsing (M) och Jan Johansson (M).

______

Skickas till:

Norra Västmanlands Samordningsförbund Ekonomiservice

Akten

(32)

Dnr. 2010.055.042

Årsredovisning för Västmanland-Dalarna lönenämnd

Västmanland-Dalarna lönenämnd har inkommit med årsredovisning 2009.

Nämnden beslutade den 17 februari 2010, § 2, att anta årsredovisningen, samt att överlämna densamma till respektive kommun.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 53, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Västmanland-Dalarna lönenämnd, samt enskilda förtroendevalda i Västmanland-Dalarna lönenämnd för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Västmanland-Dalarna lönenämnd godkänns efter inhämtande av revisionsberättelse.

Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Stig Henriksson (V) och Elisabet Hanning (V).

_____

Skickas till:

Västmanland-Dalarna lönenämnd Ekonomiservice

Akten

(33)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 22

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 26

Dnr. 2010.071.042

Årsredovisning för Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsnämnd

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har inkommit med årsredovisning 2009.

Nämnden beslutade den 2 mars 2010, § 16, att lägga bokslut 2009 till handlingarna.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 54, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ansvarsfrihet beviljas för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, samt enskilda förtroendevalda i Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för 2009 års förvaltning.

2. Årsredovisningen 2009 för Västmanland-Dalarna miljö- och

byggnadsnämnd godkänns efter inhämtande av revisionsberättelse Följande ledamot deltar inte i beslutet: Martti Narkiniemi (V).

_____

Skickas till:

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ekonomiservice

Akten

(34)

Dnr. 2010.067.042

Årsredovisning för Tillväxtgruppen i norra Västmanland

Tillväxtgruppen i norra Västmanland , TVG, har inkommit med årsredovisning för 2009.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 55, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) föreslår att kommunfullmäktige ska notera till protokollet att fullmäktige tagit del av redovisningen och lägga den till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att fullmäktige tagit del av TVG:s årsredovisning och lägger den till handlingarna.

______

Skickas till:

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomiservice

Akten

(35)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 24

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 28

Dnr. 2009.121.008

Svar på motion angående utbildning och kompetensutveckling

Britt Janwald (S) har avgett motion angående utbildning och

kompetensutveckling för kommunens personal. Arbetsutskottet beslutade den 12 november 2008, § 68, att skicka motionen till personalkontoret för yttrande.

Personalkontoret har inkommit med ett yttrande med beskrivning av reglerna för medarbetarsamtal samt uppgift om hur mycket som anvisats för personalutveckling för år 2010.

Kommunstyrelsen har den 6 april 2010, § 57, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Britt Janwald (S) kommenterar kommunstyrelsens behandling av ärendet och finner sig nöjd med det.

Kommunfullmäktiges beslut

Britt Janwalds (S) motion angående utbildning och kompetensutbildning är med personalkontorets yttrande besvarad.

______

Skickas till:

Britt Janwald Personalkontoret Akten

(36)

Dnr. 2010.072.661

Förslag till ändring av barnomsorgstaxa

I en skrivelse från förskolechef Jeanette Behrens och skolchef Kicki Svensson framgår att rätt till allmän förskola införs för barn från tre års ålder från och med 1 juli 2010. I samband med detta föreslås ett

borttagande av avgiften för barn i allmän förskola, då allmän förskola ska vara avgiftsfri.

Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2010, § 23, att föreslå fullmäktige att ta bort avgiften för barn i allmän förskola.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2010, § 58, att avgiften för barn i allmän förskola tas bort.

Kommunfullmäktiges behandling

Petra Åkerström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att avgift eller annan debitering inte heller ska tas ut för lunch i förskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avgiften för barn i allmän förskola tas bort.

2. Avgift eller annan debitering ska inte heller tas ut för lunch i förskolan.

______

Skickas till:

Utbildnings- och fritidsnämnden Ekonomiservice

Akten

(37)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 26

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 30

Dnr. 2010.088.003

Icke färdigbehandlade motioner

Icke färdigbehandlade motioner ska enligt arbetsordningen för

kommunfullmäktige rapporteras vid två tillfällen per år. Kommunkansliet har den 23 mars 2010 upprättat en förteckning innefattande tre motioner som ännu inte har slutbehandlats.

Kommunfullmäktiges beslut

Förteckningen läggs till handlingarna.

_____

Skickas till:

Akten

(38)

Dnr. 2010.088.003

Revidering av rehabiliteringspolicyn

Personalkontoret har tagit fram ett förslag till ny rehabiliteringspolicy för Fagersta kommun. Policyn har behandlats på den Centrala

Samverkansgruppen den 25 februari 2010.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde den 6 april 2010, § 61, och där föreslagit att fullmäktige ska anta förslaget.

Kommunfullmäktiges behandling

Petra Åkerström (V) tackar för ett väl genomfört arbete och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Förslaget till ny rehabiliteringspolicy antas.

______

Skickas till:

Personalkontoret Arkivarien Akten

(39)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 28

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 32

Dnr 2010.061.043

Särskild tillsynsavgift för restaurang med uteservering

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2007, § 88, att anta taxor för serveringstillstånd i Fagersta kommun att gälla från den 1 januari 2008.

Socialnämnden föreslår nu att den särskilda tilläggsavgiften för

restauranger med uteservering ska tas bort. Enligt nämnden är det inte motiverat med en tilläggsavgift då det inte innebär något extra arbete att i samband med tillsyn av en restauranglokal även göra en tillsyn av

uteserveringen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 april 2010, § 63, och föreslog där att den särskilda tillsynsavgiften för restaurang med uteservering tas bort, samt att beslutet ska gälla från och med den 1 maj 2010.

Kommunfullmäktiges behandling

Teemu Sulin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Den särskilda tillsynsavgiften för restaurang med uteservering tas bort.

2. Beslutet ska gälla från och med den 1 maj 2010.

_____

Skickas till:

Socialnämnden Arkivarien Akten

(40)

Dnr 2010.056.008

Motion angående finskspråkig kommunal telefonservice

Teemu Sulin (V) och Stig Henriksson (V) framlägger motion i vilken

kommunfullmäktige föreslås besluta att Fagersta kommun ska genomföra en försöksperiod med en finskspråkig servicetelefon.

Kommunfullmäktiges behandling

Teemu Sulin (V) redogör för bakgrunden till och syftet med motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(41)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 30

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 34

Dnr 2010.111.008

Motion angående reparation av stigen mellan luftbevakningstornet och Kolarbytorpet m.m.

Pirkko Heikkinen (V) framlägger motion i vilken kommunfullmäktige föreslås besluta att stigen mellan luftbevakningstornet och Kolarbytorpet ska repareras samt att bänkar ska placeras ut längs stigen.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(42)

Dnr 2010.009.102

Entlediganden från kommunala uppdrag

I skrivelse den 11 februari 2010 anhöll Ingrid Edlund (V) om att snarast bli entledigad från uppdraget som överförmyndare.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2010, § 8, att ta upp ärendet vid nästkommande fullmäktigemöte.

I skrivelse den 20 april 2010 återtar Ingrid Edlund sin begäran om entledigande.

Kommunfullmäktiges behandling

Shiro Biranvand (V) från valberedningen föreslår att det till protokollet antecknas att Ingrid Edlund (V) återtagit sin begäran om entledigande från uppdraget som överförmyndare.

Kommunfullmäktiges beslut

Till protokollet antecknas att Ingrid Edlund (V) återtagit sin begäran om entledigande från uppdraget som överförmyndare.

______

Skickas till:

Ingrid Edlund Akten

(43)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-04-27 32

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kf § 36

Information från nämnderna

Teemu Sulin (V) informerar om socialnämndens mottagande av tolv ensamkommande flyktingbarn samt om korttidsboende på Norrbygården.

Sulin inbjuder fullmäktigeledamöterna till öppet hus på härbärget den 18 maj mellan klockan 14.00 och 18.00.

Stig Henriksson (V) informerar om ärenden på nästkommande

kommunstyrelsemöte samt om arbetet för att rädda tåglinje 54 mellan Gävle och Hallsberg via Fagersta.

_____

(44)

Anmälningsärenden

Från Datum Angående

Ekonomiservice 2010-04-15 Driftbudgetuppföljning per den sista mars 2010 med

helårsprognos 2010

Genuspedagogerna 2010-04-27 Inbjudan till föreläsning om jämställdhetsintegrering med Gertrud Åström den 18 maj 2010 _____

(45)

___________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Sida

FAGERSTA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2010-05-25 1(13)

Kommunfullmäktige

Plats och tid Folkets Hus B-sal, klockan 19.00 – 20.15

Beslutande Stig Henriksson (V)

Ann-Christine Andersson (V) Britt Janwald (S), tjg ers Shiro Biranvand (V) Elisabeth Hanning (V) Robert Berggren (S), tjg ers Ove Nilsson (V)

Ralph Lédel (M) Pirkko Heikkinen (V) Marjatta Nurmi (S), tjg ers Teemu Sulin (V)

Mariana Esterblom (V) Martti Narkiniemi (V) Inga-Lill Söderström (S) Anita Halvarsson (V) Leonard Ljungdahl (V) Arne Söderström (S), tjg ers Jan Johansson (M)

Lissy Lagmyr (V)

Sten M Y Widhe (V), tjg ers Åsa Sydenhag (S)

Petra Åkerström (V)

Hans- Åke Berglin (V), tjg ers Nils Rune Lundén (KD) Umar Abu Chaqra (V), tjg ers Rolf Lindqvist (S)

Maria Hällström Sandberg (V) tjg ers Nana Abdul Sater (V)

Rolf Rantala (FP), tjg ers Anne-Marie Noppa (S) Helena Skagerberg (S)

Maria Lang-Larsson (M), tjg ers Monika Andersson (C)

Mari Lundeqvist (V) Sören Lindqvist (V)

Övriga deltagande Sven Danielsson (V) Jarmo Vuorinen (KD) Anders Kilström, kanslichef Anette Eriksson och Pekka Tirsjö, Tillväxtgruppen i Norra

Västmanland, TVG, § 40

Harold Nilsson, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, § 40

Utses att justera Mari Lundeqvist och Ralph Lédel Justeringens

tid och plats 2010-06-01, klockan 16.15 på kommunkansliet Underskrifter Sekreterare ...………

Anders Kilström

Paragrafer 38-48

Ordförande ...………

Ann-Christine Andersson

Justerande ...………..

Mari Lundeqvist Ralph Lédel

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Fagersta kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-05-25 Datum för

anslags uppsättande 2010-06-02 Datum för

anslags nedtagande 2010-06-24 Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...……..

Sirkka Virtanen

(46)

Fråga från ledamot

Vid föregående fullmäktigemöte ställde Britt Janwald (S) en fråga angående vilken sommarverksamhet som utbildnings- och fritidsnämnden och socialnämnden planerar för barn och ungdomar.

Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Ove Nilsson (V) har inkommit med skriftligt svar på frågan.

Ove Nilsson besvarar dessutom frågan muntligt. Britt Janwald tackar för svaret.

_____

(47)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 3

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 39

Dnr 2010.123.008

Interpellation från ledamot

Britt Janwald (S) har inkommit med en interpellation angående boendesituationen för äldre med behov av särskilt boende.

Britt Janwald redogör muntligt för interpellationen. Socialnämndens ordförande Teemu Sulin (V) kommenterar interpellationen kortfattat och avser att återkomma med svar vid nästkommande fullmäktigemöte.

_____

(48)

Dnr 2010.113.251

Köpekontrakt och exploateringsavtal för Fagersta 3:70 m.fl.

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland, TVG, har fört diskussioner med AB Grundstenen 129518 unt Fagersta Utvikling AB angående etablering i regionen. Företaget har därefter inkommit till Fagersta kommun med en förfrågan om att teckna ett köpekontrakt och exploateringsavtal för Fagersta 3:70 med flera. AB Grundstenen 129518 unt Fagersta Utvikling AB har som affärsidé att bygga köpcentrum och hyra ut affärslokaler.

Efter muntlig föredragning av förbundschef Harold Nilsson, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, beslutade

kommunstyrelsen den 4 maj 2010, § 85, att föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska teckna ett köpe- och exploateringsavtal i huvudsak

överensstämmande med redovisat förslag till upplägg.

NVK har tagit fram ett köpekontrakt och exploateringsavtal som skrivits under av Fagersta kommun och AB Grundstenen 129518 unt Fagersta Utvikling AB. Avtalen gäller under förutsättning av fullmäktiges

godkännande senast den 30 juni 2010 genom beslut som vinner laga kraft samt antagande av detaljplan som möjliggör byggandet av köpcentrum senast den 1 oktober 2010 genom beslut som vinner laga kraft i

huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Köpeskillingen är satt till 500 000 kronor och med tillträde den 1 november 2010, dock tidigast den dag ny detaljplan vunnit laga kraft.

Exploatören förbinder sig att uppföra ett köpcentrum inom

exploateringsområdet med en i första etapp åtminstone cirka 7 500 kvadratmeter butiksyta i två till tre plan för livsmedel, kläder och

hemelektronik jämte ett inglasat aktivitetstorg på cirka 400 kvadratmeter och en möjlig andra etapp med ytterligare åtminstone cirka 2 000

kvadratmeter butiksyta, om parterna inte särskilt överenskommer om annat.

Kommunfullmäktiges behandling

Anette Eriksson och Pekka Tirsjö, TVG, samt NVK:s förbundschef Harold Nilsson föredrar ärendet.

Stig Henriksson (V), med instämmande av Ralph Lédel (M), framför ett tack till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, TVG och NVK för väl genomfört arbete och yrkar att framlagda förslag till köpekontrakt och exploateringsavtal tecknas.

(49)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 40 forts.

Kommunfullmäktiges beslut

Fagersta kommun tecknar köpekontrakt och exploateringsavtal med AB Grundstenen 129518 unt Fagersta Utvikling AB enligt upprättade handlingar daterade 2010-05-21.

_____

Skickas till:

NVK TVG

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning AB Grundstenen 129518 unt Fagersta Utvikling AB Akten

(50)

Dnr 2010.058.045

Ansökan om lån från Fagersta Golfklubb

Fagersta Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett lån på 1 200 000 kronor, i samband med en konvertering från medlemslån till spelrätter.

Ekonomichef Claes Becker har granskat klubbens räkenskaper och

föreslår att Fagersta kommun beviljar ett lån till Fagersta Golfklubb på upp till 1 200 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2010, § 81, att föreslå fullmäktige att bevilja ett lån enligt de föreslagna villkoren.

Kommunfullmäktiges behandling

Hans-Åke Berglin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Fagersta kommun beviljar ett lån till Fagersta Golfklubb på upp till 1 200 000 kronor, enligt de föreslagna villkoren.

______

Skickas till:

Ekonomiservice Fagersta Golfklubb Akten

(51)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 7

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 42

Dnr 2010.117.043

Ändring av alkoholtillsynstaxan

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2007, § 88, att fastställa socialnämndens reviderade förslag till taxor för serveringstillstånd i Fagersta kommun enligt alkohollagen gällande från den 1 januari 2008, samt att avgiftshöjningarna ska följa arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI).

Avgiften för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är idag 4 850 kronor för en dag och 1 000 kronor för varje ytterligare dag.

Stig Henriksson (V) har inkommit med ett förslag om en maximal avgift om 14 000 kronor för tillfälliga tillstånd till allmänheten.

Kommunstyrelsen har den 4 maj 2010, § 89, lagt förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Teemu Sulin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten är 14 000 kronor.

2. Tillägget om maximal avgift gäller från det datum då beslutet vinner laga kraft.

______

Skickas till:

Socialnämnden Ekonomiservice Arkivarien Akten

(52)

Dnr 2010.127.008

Motion om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid i Fagersta

Sune Andersson (S) framlägger motion i vilken kommunfullmäktige föreslås ge utbildnings- och fritidsnämnden i uppdrag att se över hur en

organisering av barnomsorg på obekväm arbetstid ska kunna genomföras.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(53)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 9

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 44

Dnr 2010.132.008

Motion om belysande bröllopsgåva

Kronprinsessan Victoria invigde 1995 den sluss som sedan dess bär hennes namn, Victoriaslussen.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2010, § 21, att bevilja Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, medel till att ljussätta bland annat Victoriaslussen.

Jan Johansson (M), Nils Rune Lundén (KD), Kristina Hellman (FP) och Monika Andersson (C) framlägger nu motion i vilken kommunen föreslås besluta att kommande belysning av Victoriaslussen tillägnas HKH Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling som bröllopsgåva från Fagersta kommuns invånare.

Kommunfullmäktiges behandling

Monika Andersson (C) redogör för motionen.

Stig Henriksson (V), med instämmande av Ralph Lédel (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag eftersom det är av brådskande natur samt att motionen ska antas.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen om belysande bröllopsgåva tas upptill behandling vid dagens fullmäktigemöte.

2. Motionen antas.

Det antecknas att beslutet är enhälligt.

_____

Skickas till:

Kronprinsessparet, Kungliga slottet, 111 30 Stockholm Akten

(54)

Dnr 2010.133.008

Motion om Högbyn ett naturrum

Jan Johansson (M), Nils Rune Lundén (KD), Kristina Hellman (FP) och Monika Andersson (C) framlägger motion i vilken kommunen föreslås besluta att kommunen skapar förutsättningar för ett naturrum i Högbyn samt att NVK får i uppdrag att undersöka möjligheterna för detta.

Kommunfullmäktiges behandling

Jan Johansson (M) redogör för motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(55)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 11

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 46

Dnr 2010.137.008

Motion angående ekologiskt fotavtryck

Sten M Y Widhe (V) och Martti Narkiniemi (V) framlägger motion i vilken kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen med hjälp av internationellt erkända metoder ska ta fram uppgifter om kommunens ekologiska fotavtryck och hur det utvecklats över tid. Vidare föreslås att resultatet av denna process inkorporeras i samtliga kommunens

handlingsplaner och styrdokument i syfte att uppnå en ekologisk hållbar kommun.

Kommunfullmäktiges behandling

Sten M Y Widhe (V) redogör för motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Skickas till:

Kommunstyrelsen Akten

(56)

Information från nämnderna

Stig Henriksson (V) informerar om de ärenden som ska behandlas vid nästkommande kommunstyrelsemöte den 1 juni. Några av ärendena kommer att behandlas av fullmäktige i juni.

Ove Nilsson (V) informerar om ärenden som ska behandlas vid utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde den 26 maj. Bland annat tas då

skolinspektionens granskning upp till behandling. Utbildnings- och fritidsnämnden prognostiserar vidare ett överskott för 2010.

_____

(57)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-05-25 13

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 48

Anmälningsärenden

Från Datum Angående

Ekonomiservice 2010-05-19 Driftbudgetuppföljning per den sista april med helårsprognos 2010

Socialförvaltningen 2010-05-05 Rapport över ej verkställda

beslut eller beslut där avbrott i

verkställdheten har skett

gällande fjärde kvartalet 2009

och första kvartalet 2010

Västmanland-Dalarna 2010-05-19 Detaljplan för bostäder vid miljö- och byggförvaltning Kottmossvägen har vunnit laga

kraft den 17 maj 2010.

_____

(58)

Elisabeth Hanning (V) Britt Janwald (S), tjg ers Ove Nilsson (V)

Gunnar Unger (M), tjg ers Pirkko Heikkinen (V) Robert Berggren (S), tjg ers Teemu Sulin (V)

Sten M Y Widhe (V), tjg ers Hans-Åke Berglin (V) tjg ers Inga-Lill Söderström (S) Anita Halvarsson (V)

Petra Åkerström (V) Nils Rune Lundén (KD) Rolf Lindqvist (S) Bertil Fredriksson (V) Kristina Hellman (FP) Anne-Marie Noppa (S) Helena Skagerberg (V) Dick Helsing (M) Monika Andersson (C) Mari Lundeqvist (V) Sören Lindqvist (V) Övriga deltagande Marjatta Nurmi (S)

Arne Söderström (S) Rolf Rantala (FP) Jarmo Vuorinen (KD) Anders Kilström, kanslichef

Utses att justera Pirkko Heikkinen och Sune Andersson Justeringens

tid och plats Klockan 16.00, den 24 juni 2010 på kommunkansliet Underskrifter Sekreterare ...………

Anders Kilström

Paragrafer 49-62

Ordförande ...………

Shiro Biranvand

Justerande ...………..

Pirkko Heikkinen och Sune Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Fagersta kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-06-22 Datum för

anslags uppsättande 2010-06-28 Datum för

anslags nedtagande 2010-07-20 Förvaringsplats

för protokollet Kommunkansliet

Underskrift ...……..

Kristina Månsson

(59)

FAGERSTA Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

2010-06-22 2

Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 49

Dnr 2010.123.008

Interpellation från ledamot

Vid föregående fullmäktigemöte inlämnade Britt Janwald (S) en

interpellation angående boendesituationen för äldre med behov av särskilt boende.

Socialnämndens ordförande Teemu Sulin (V) har inkommit med skriftligt svar på interpellationen.

Interpellanten ställer några kompletterande frågor under fullmäktigemötet vilka besvaras av Teemu Sulin.

Interpellanten tackar för svaret.

_____

Skickas till:

Akten

(60)

Dnr 2010.094.045

Förlagslån Kommuninvest

Kommuninvest Ekonomisk förening har vid den ordinarie årsstämman den 25 mars 2010 beslutat att medlemmar ska erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. Kommunstyrelsen har den 1 juni 2010, § 94, lagt förslag i tre punkter.

Kommunfullmäktiges behandling

Sören Lindqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fagersta kommun beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest Ekonomisk förening, låna ut högst 1 900 000 kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

2. Finansiering sker genom ianspråktagande av likviditet inom Fagersta kommuns egna kapital.

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutgiltigt tilldelas kommunen.

_____

Skickas till:

Kommuninvest Ekonomisk förening Ekonomiservice

Akten

Figure

Updating...

References

Related subjects :