Onsdagen den 14 maj 2014 kl Kommungården

27  Download (0)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Kallelse utfärdad den 7 maj 2014

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 59 - 82

Sammanträdestid Sammanträdesplats

Onsdagen den 14 maj 2014 kl. 19.00 – 20.30 Kommungården

Ärendets §-nummer Ärende

BTN 59 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ... 2

BTN 60 §: Protokolljustering ... 2

BTN 61 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan ... 2

BTN 62 §: Tjänstemannabeslut ... 3

BTN 63 §: Alexandra Sjöblom och Gisela Linde, tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Storhagen 5:44 i Boda by ... 4

BTN 64 §: Leif och Ann-Mari Nordin, nybyggnad av båthus på lägenheten Solö 2:18 i Äppelö by 6 BTN 65 §: Märta Lindgren, fritidshus på lägenheten Tallberget 7:1 i Strömma by ... 7

BTN 66 §: Jan Andersson, flytt av garagebyggnad på lägenheten Ideman 3:114 i Kattby by ... 8

BTN 67 §: Lars Häggblom, flytt av övernattningsstuga på lägenheten Solvik 3:99 i Kattby by ... 9

BTN 68 §: Mathias Sundvik, nybyggnad av garage på lägenheten Vestäng 5:36 i Frebbenby by ... 10

BTN 69 §: Gard Häggblom, om- och tillbyggnad av fritidshus på lägenheten Östergård 4:17 i Mörby by ... 11

BTN 70 §: Sven-Erik Sandqvist, nybyggnad av garage på lägenheten Bohem 2:12 i Kattby by ... 12

BTN 71 §: Annika Idman Erkas och Jens Erkas, fritidshus på lägenheten Södergärlan 1:22 i Kråkböle by ... 13

BTN 72 §: Enskilt avlopp, Gard Häggblom... 14

BTN 73 §: Enskilt avlopp, Ruth Porsefalk... 15

BTN 74 §: Enskilt avlopp, Martti Rajamäki ... 16

BTN 75 §: Nybyggnad av kommunalteknik till nya tomter invid Annavägen i Kattby ... 17

BTN 76 §: Nybyggnad av avloppsledning i Marsund ... 18

BTN 77 §: Nybyggnad av vatten- och avloppsledning i Mörby ... 19

BTN 78 §: Ombyggnad samt fönsterbyte på ”tornet” vid daghemmet Klaralund i Näfsby ... 20

BTN 79 §: Sammanslagning av två hyreslägenheter, Chatarinahemmet i Kattby ... 21

BTN 80 §: Till kännedom ... 22

BTN 81 §: Vattenansökan Norrö Ab, genom Peter Selander ... 23

BTN 82 §: Utlåtande ang. jordförvärv ... 24

Bilagor till kallelse:

1. Utlåtande ang. jordförvärv

Enligt uppdrag,

Hammarland den 07.05.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 16.05.2014 kl. 8.30-16.00

INTYG

Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden 07.05.2014-21.05.2014

Hammarland den 07.05.2014

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Mattsson

(2)

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 4/2014

Sammanträdestid

Sammanträdesplats Onsdagen den 14 maj 2014 kl. 19.00 – 20.30 Kommungården

Beslutande

Stig A Mattsson, ordförande Tommy Saarinen, vice ordförande Ulla Eriksson

Anders T Karlsson Britta Bergman Tommy Häggblom Frånvarande:

Jessica Eklund

Övriga närvarande

Emma Mattsson, byggnadsinspektör/kommuntekniker Frånvarande:

Leif Salmén, kommunstyrelsens representant Lars Häggblom, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 59 – 82

Underskrifter Hammarland den 14 maj 2014,

Stig Mattsson Emma Mattsson Anders T Karlsson Ordförande Protokollförare Protokollförare § 76-77

Protokoll- Ort och tid justering

Underskrifter

Hammarland den 14 maj 2014,

Ulla Eriksson Tommy Saarinen

Protokollet Ort och tid framlagt

till påseende

Underskrifter

Hammarland den 16 maj 2014,

Emma Mattsson

Utdragets Ort och tid riktighet

bestyrker

Underskrift

Hammarland den 2014

(3)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 59-61

BTN 59 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 59 §: BESLUT:

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

_______________

BTN 60 §: Protokolljustering

Byggnadstekniska nämnden utser Ulla Eriksson och Tommy Saarinen till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 60 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.

_______________

BTN 61 §: Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 61 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Vattenansökan Norrö Ab, gm Peter Selander 2. Utlåtande ang. jordförvärv

_______________

(4)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 62

BTN 62 §: Tjänstemannabeslut

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommuntekniker- byggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den 16.11.2011.

Följande ärenden har behandlats under april månad 2014:

17 § Lukas Lundström – Vattenanslutning 18 § Bror-Erik Hansson – Avloppsanslutning 19 § Reijo Johansson – Avloppsanslutning 20 § Carl-Johan Cronhed – Ansvarig arbetsledare 21 § Tommy Nordin – Semester

22 § Peter Mattsson – Semester 23 § Ingmar Sundqvist – Semester 24 § Roald Eriksson - Arbetsledare

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 62 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

_______________

(5)

Byggnadstekniska nämnden 09.04.2014 46

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 63

BTN 46 §: Alexandra Sjöblom och Gisela Linde, tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Storhagen 5:44 i Boda by

Upptogs till behandling Alexandra Sjöblom och Gisela Linde ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett bostadshus på lägenheten Storhagen 5:44 i Boda by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 2 080 m2.

Tillbyggnaden om 24 m2 avser utrymme för 2 st sovrum. Bostadshuset blir efter tillbyggnaden 96 m2.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnaden av bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

BTN 46 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet för komplettering av handlingar med fackmannamässiga ritningar.

________________

BTN 63 §: Kompletterande ritningar har inlämnats.

Sökanden anhåller om att Keijo Sjöblom godkänns som ansvarig arbetsledare.

Sökanden anhåller om att få påbörja byggnadsarbeten innan beslut vunnit laga kraft.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnaden av bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Keijo Sjöblom godkänns som ansvarig arbetsledare.

Fortsättning

(6)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 09.04.2014 46

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 63

Fortsättning

- Byggnadstekniska nämnden godkänner att byggnadsarbetena inleds innan beslutet vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagen 76 §, då sökande ställt en bankdeposition om 1000 € som säkerhet fram till dess bygglovet vunnit laga kraft.

BTN 63 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(7)

Byggnadstekniska nämnden 09.04.2014 49

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 64

BTN 49 §: Leif och Ann-Mari Nordin, nybyggnad av båthus på lägenheten Solö 2:18 i Äppelö by

Upptogs till behandling Leif och Ann-Mari Nordins ansökan om bygglov för nybyggnad av båthus på lägenheten Solö 2:18 i Äppelö by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Båthuset om 52 m2 byggs på befintliga bryggor.

Sökanden anhåller om att Leif Nordin godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning. Taket skall förses med ett material som ej reflekterar. Galvat plåttak är inte godkänt.

- Leif Nordin godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 49 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet för komplettering av handlingar gällande tillstånd av ägarna till samfällda vattenområdet.

________________

BTN 64 §: Ett skriftligt tillstånd av 78 % av ägarna till det samfällda vattenområdet har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning. Taket skall förses med ett material som ej reflekterar. Galvat plåttak är inte godkänt.

- Leif Nordin godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 64 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(8)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 65

BTN 65 §: Märta Lindgren, fritidshus på lägenheten Tallberget 7:1 i Strömma by

Upptogs till behandling Märta Lindgrens ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus om 27 m2 på lägenheten Tallberget 7:1 i Strömma by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 9850 m2. På tomten finns sedan tidigare en friggebod om 10 m2.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

- En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.

BTN 65 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(9)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 66

BTN 66 §: Jan Andersson, flytt av garagebyggnad på lägenheten Ideman 3:114 i Kattby by

Upptogs till behandling Jan Anderssons ansökan om bygglov för flyttning av ett garage om 35 m2 på lägenheten Ideman 3:114 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Garaget flyttas söderut och kommer framöver att användas som förråd.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för flytt av garagebyggnad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 66 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(10)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 67

BTN 67 §: Lars Häggblom, flytt av övernattningsstuga på lägenheten Solvik 3:99 i Kattby by

Upptogs till behandling Lars Häggbloms ansökan om bygglov för flyttning av en övernattningsstuga om 15 m2 på lägenheten Solvik 3:99 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Övernattningsstugan flyttas norrut och placeras minst 30 m från strandlinjen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för flytt av övernattningsstuga med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 67 §: BESLUT:

Tommy Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdesrummet under behandling av ärendet.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(11)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 68 BTN 68 §: Mathias Sundvik, nybyggnad av garage på lägenheten Vestäng 5:36 i

Frebbenby by

Upptogs till behandling Mathias Sundviks ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 72 m2 på lägenheten Vestäng 5:36 i Frebbenby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 2030 m2.

Garaget placeras närmare rågräns än fem meter. Rågrannars tillstånd för placeringen har inlämnats.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 68 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att ________________

(12)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 69

BTN 69 §: Gard Häggblom, om- och tillbyggnad av fritidshus på lägenheten Östergård 4:17 i Mörby by

Upptogs till behandling Gard Häggbloms ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av ett fritidshus på lägenheten Östergård 4:17 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Fritidshuset byggs till med 2 m2, samt omdisponeras köket och ett nytt badrum inreds. Entrédörren flyttas till södersidan på byggnaden. En ny altan om 42 m2 byggs.

Fritidshuset blir efter tillbyggnaden 41 m2. Lägenheten är 31,45 ha.

Sökanden anhåller om att Mats Gottberg godkänns som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Avloppet skall ordnas enligt särskilt beslut.

- Mats Gottberg godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 69 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(13)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 70 BTN 70 §: Sven-Erik Sandqvist, nybyggnad av garage på lägenheten Bohem 2:12 i Kattby

by

Upptogs till behandling Sven-Erik Sandqvists ansökan om bygglov för nybyggnad av garage om 48 m2 på lägenheten Bohem 2:12 i Kattby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är 16 000 m2.

Garaget placeras ca. 7 meter från rågränsen.

Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 70 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(14)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2013 71

BTN 71 §: Annika Idman Erkas och Jens Erkas, fritidshus på lägenheten Södergärlan 1:22 i Kråkböle by

Upptogs till behandling Annika Idman Erkas och Jens Erkas ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus om 90 m2 på lägenheten Södergärlan 1:22 i Kråkböle by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.

Lägenheten är ca. 8020 m2 och idag obebyggd.

Sökanden anhåller om att Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för fritidshuset med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten.

- En ansvarig FVA-arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas

- Avloppet skall ordnas enligt särskilt beslut.

BTN 71 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(15)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 72

BTN 72 §: Enskilt avlopp, Gard Häggblom

Upptogs till behandling Gard Häggblom ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Östergård 4:17 i Mörby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installation av en sluten tank för avloppsvattnet.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Gard Häggblom tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshuset på lägenheten Östergård 4:17 i Mörby by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet skall ledas till en sluten tank, som är tät och konstruerad för ändamålet.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna anläggningen innan den tas i bruk. Tömningen skall registreras.

BTN 72 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(16)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 73

BTN 73 §: Enskilt avlopp, Ruth Porsefalk

Upptogs till behandling Ruth Porsefalk ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Enbacken 1:43 i Bovik by av Hammarland, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser en infiltrationsanläggning för avloppsvatten från ett fritidshus som byggs med 8 st IN-DRÄN moduler.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Ruth Porsefalk tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvattnet från fritidshuset på lägenheten Enbacken 1:43 i Bovik by av Hammarland kommun med nedanstående villkor:

Avloppsvattnet leds till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en infiltrationsbädd, vilken skall anläggas med 8 st moduler enligt IN-DRÄNS anvisningar, grusbäddens bredd skall vara minst 2,0 meter. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till infiltrationsbäddens botten och rätta storleken på sand och grus används.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år. Tömningen skall registreras.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 73 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(17)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 74

BTN 74 §: Enskilt avlopp, Martti Rajamäki

Upptogs till behandling Martti Rajamäki ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Silverdal 3:8 i Hellesby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.

Ansökan avser installation av en Bio-Box för rening av BDT-vatten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar Martti Rajamäki tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Silverdal 3:8 i Hellesby by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:

BDT-vattnet skall ledas till en Bio-Box. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre infiltrationsbädd.

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.

Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.

Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst 40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.

BTN 74 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(18)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 75

BTN 75 §: Nybyggnad av kommunalteknik till nya tomter invid Annavägen i Kattby

Nybyggnad av kommunaltekniken till nya tomter invid Annavägen i Kattby har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 23 april. Sista dagen att inlämna anbud är 13 maj 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 75 §: BESLUT:

Ulla Erikson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdesrummet under behandling av ärendet.

Konstaterades att 1 st anbud har inlämnats inom anbudstiden. Anbudet har lämnats av J Löfgren och JE-Schakt.

Byggnadstekniska nämnden beslöt att J Löfgren och JE Schakts anbud antages.

Paragrafen justeras omedelbart.

________________

(19)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 76

BTN 76 §: Nybyggnad av avloppsledning i Marsund

Nybyggnad av avloppsledning i Marsund har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 23 april. Sista dagen att inlämna anbud är 13 maj 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 76 §: BESLUT:

Ulla Erikson och protokollförare Emma Mattsson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdesrummet under behandling av ärendet. Anders T Karlsson förde protokoll under ärendet.

Konstaterades att 3 st anbud har inlämnats inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Håkans gräv 2. JS Entreprenad

3. J Löfgren & JE Schakt

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av J Löfgren & JE Schakt. Paragrafen justeras omedelbart.

________________

(20)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 77

BTN 77 §: Nybyggnad av vatten- och avloppsledning i Mörby

Nybyggnad av vatten- och avloppsledning i Mörby har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 23 april. Sista dagen att inlämna anbud är 13 maj 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 77 §: BESLUT:

Ulla Erikson och Emma Mattsson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdesrummet under behandling av ärendet. Anders T Karlsson förde protokoll under ärendet.

Konstaterades att 2 st anbud har inlämnats inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. JS Entreprenad

2. J Löfgren & JE Schakt

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av J Löfgren & JE Schakt. Paragrafen justeras omedelbart.

________________

(21)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 78

BTN 78 §: Ombyggnad samt fönsterbyte på ”tornet” vid daghemmet Klaralund i Näfsby Ombyggnad samt fönsterbyte på ”tornet” vid daghemmet Klaralund i Näfsby har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 23 april. Sista dagen att inlämna anbud är 13 maj 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 78 §: BESLUT:

Konstaterades att 2 st anbud har inlämnats inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Calculus Bygg & Konsult 2. Prima-Rakentajat Oy

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av Calculus Bygg & Konsult. Paragrafen justeras omedelbart.

________________

(22)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 79

BTN 79 §: Sammanslagning av två hyreslägenheter, Chatarinahemmet i Kattby

Sammanslagning av två hyreslägenheter i Chatarinahemmet I i Kattby har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 23 april. Sista dagen att inlämna anbud är 13 maj 2014.

Kommunteknikern förslag:

Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 79 §: BESLUT:

Konstaterades att 3 st anbud har inlämnats inom anbudstiden. Anbuden öppnades enligt följande:

1. Calculus Bygg & Konsult 2. Firma Johan Granlund 3. Byggnadsfirma A. Kuitunen

Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet givet av byggnadsfirma A. Kuitunen. Paragrafen justeras omedelbart.

________________

(23)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 80

BTN 80 §: Till kännedom

1. Kommunstyrelsens beslut gällande kommunal plogning av privata infarter, § 93.

BTN 80 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden tog ärendet till kännedom.

_______________

(24)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker

____________________ ____________________ __________________________________________

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 81

BTN 81 §: Vattenansökan Norrö Ab, genom Peter Selander

Norrö Ab, gm Peter Selander, anhåller om att få ansluta en fritidsbostad på lägenheten Skråbjörkö-Vestergård 1:33 i Skråbjörkö by Geta kommun till Hammarland kommuns vattenledningsnät i Skarpnåtö.

Anslutningsavgiften för vatten är 1500 € inkluderat moms enl. vattentariff antagen av kommunfullmäktige. Anslutningsavgiften får betalas i tre rater jämte 7 % ränta.

Förbruknings- och grundavgiften följer Hammarlands kommuns tariff. Fastigheten ligger cirka 1,8 km från kommunens stamledning och dras huvudsak i sjön.

Ålands vatten och Geta kommun har hörts i ärendet.

Geta kommuns utlåtande enligt följande:

”(07.04.2014, Kst § 61): Kommunstyrelsen tar informationen till kännedom och låter meddela att Geta kommun inte har några invändningar mot att Norrö AB på privat initiativ gör en anslutnig till Hammarlands kommuns vattenledningsnät i Skarpnåtö”.

Ålands vatten har meddelat följande: ”Ålands vatten Ab har inte något att invända mot detta. Det som krävs är en vattenmätare och en ventil på fast mark innan lednigen går i sjön och sedan en anslutning i enlighet med kommunens principer”.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att anslutningen beviljas, då Skråbjörkö är helt omgärdad av Hammarlands kommun och då ledningskapaciteten i ledningen i Skarpnåtö är tillräcklig, med följande villkor:

- Anslutningsavtalets villkor följes.

- En vattenmätare samt avstängningsventil byggs före sjöledningen i Skarpnåtö. En koppling som svetsas kan utföras i sjön med villkoret att det då installeras en vattenmätarbrunn på befintlig vattenledning. En avstängare installeras vid landstigningen på Skråbjörkö.

- Sökanden står för samtliga kostnader för projektet samt alla tillstånd för arbetets genomförande.

- Underhåll och eventuella reparationer av ledningen ombesörjes och bekostas av Norrö Ab.

- Protokoll från dykare skall inlämnas, där dykare har besiktat ledningsträckningen.

- Vattnet skall om möjligt avstängas vintertid då området ej används.

- All dragning sker under byggnadstekniska nämndens godkännande.

- Att vattenmätaren till fastigheten placeras i frostfritt utrymme som skall godkännas av byggnadstekniska nämnden, likaså skall vattenanslutningen fram till vattenmätaren läggas på frostfritt djup eller försedd med värmekabel.

Vattenledningens trycklass 10 kg BTN 81 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.

________________

(25)

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 82

BTN 82 §: Utlåtande ang. jordförvärv

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska nämnden i fråga om jordförvärvstillstånd. Jordförvärvet gäller ett arrendeområde vid stranden för uppförande av båthus. (Bilaga 1, BTN 14.05.2014, § 82)

Arrendeområdet är 200 m2 med en strandlinje om ca.13 meter.

På platsen finns det redan idag ett giltigt bygglov från år 2013 på ett båthus om 108 m2.

Enligt plan- och bygglagen § 64, skall en tomt vara minst 2000 kvadratmeter stor.

Enligt plan- och byggförordningen § 20, är byggnadsrätten på en tomt uttryckt i kvadratmeter våningsyta är 15 procent av tomtens areal.

Enligt kommunens byggnadsordning § 48, bör en strandtomt ha en minst 40 meter lång gräns mot strand.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden förordar ej ett jordförvärv då arrendeområdets storlek, byggrätt och strandlinjens längd ej uppfyller kraven på en tomt.

BTN 82 §: BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

________________

(26)

Organ Sammanträdesdatum Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden 14.05.2014 59 - 82

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer:

§§ 59-62, 80-82

________________________________________________________________________

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:

Paragrafer:

§ ; 72-79

________________________________________________________________________

Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

§ ;

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt

rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:

Organ

Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND

Paragrafer:

§ ; 72-79

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Protokollet är framlagt till påseende den 16.05.2014

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

(27)

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

________________________________________________________________________

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid

30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

§:63-71, 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Besvärstid

paragrafer dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till:

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):

Namn, adress och postadress Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

Figure

Updating...

References

Related subjects :