Periodrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Full text

(1)

2013 SEPTEMBER

• Periodrapport

• Uppföljningsrapport

(2)

l Resultat januari– september -72 mnkr (258 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,9 %)

l Skatter och statsbidrag 2,2 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr)

Omvärldsanalys

Farten i den svenska ekonomin får betraktas som mycket låg, för att inte säga obefintlig. Exportorderingången för tillverkningsin- dustrin har varit i det närmaste oförändrad de senaste månaderna, medan orderingången från hemmamarknaden har ökat något.

Industritillväxten har minskat och väntas öka obetydligt de när- maste månaderna, medan hushållskonsumtionen har bidragit till att lyfta tillväxten på årsbasis. Det finns tecken på en återhämtning i Europa och det är framförallt Tyskland som leder uppgången av ekonomin. Efter en hygglig tillväxt under andra kvartalet har den tyska tillväxten fortsatt att peka åt rätt håll under hösten.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,6 procent andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal 2012. In- flationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat mot juli. Antalet arbetslösa i Sverige uppgick i augusti månad till 7,3 procent av arbetskraften.

Resultatanalys Periodens resultat

Landstinget redovisar per september ett underskott på -72 mnkr, vilket är 330 mnkr sämre än samma period 2012. Av underskottet hänför sig 314 mnkr till sänkningen av diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden. Båda åren har påverkats positivt av återbetalning från AFA, 110 mnkr 2012 respektive 104 mnkr 2013. Justerat för dessa poster har resultatet endast försämrats med 10 mnkr mellan åren. Förvaltningarnas resultat uppgår per september till 29 mnkr. Resultatet är 57 mnkr sämre än 2012

Helårsprognos

Helårsprognosen uppgår till -190 mnkr (136 mnkr). Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 20 mnkr, vilket är lika som årets budget. Prognosen är oförändrad mot delårsbokslutet per augusti.

Nettokostnader

Nettokostnaderna uppgick för perioden till 5 332 mnkr (5 186 mnkr). Nettokostnadsutvecklingen för januari–september uppgår till 3,0 procent (2,9 procent) justerat för jämförelsestörande poster.

Prognosen innebär en nettokostnadsökning på 3,2 procent och att nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 98 procent.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 196 mnkr (1 110 mnkr). Vid jämförelse mellan åren exkluderas intäkten för återbetalning av premier från AFA Försäkring med 104 mnkr 2013 respektive 110 mnkr för 2012. Hänsyn tas också till omföringen av statsbidraget för minskad sjukfrånvaro från generella statsbidrag till verksamhetens intäkter. Med dessa justeringar är intäktsökningen i september 4,9 procent.

Patientavgifterna har ökat med 4 mnkr eller 5,0 procent till 79 mnkr, medan tandvårdsavgifterna ökat med 3,5 mnkr eller 3,5 procent till 105 mnkr. Den sålda vården inklusive Värmlandsav- talet uppgår per september till 318 mnkr. Det innebär en något lägre ökningstakt än tidigare i år med 10 mnkr eller 3,3 procent.

Intäkter för utskrivningsklara patienter uppgår per september till 13 mnkr, vilket är 8 mnkr mer än 2012.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 6 528 mnkr (6 296 mnkr). Ökningen av verksamhetskostnaderna mellan åren uppgår till 3,3 procent.

Per september uppgår lönekostnaden till 2 476 mnkr och har ökat med 4,7 procent (3,5 procent) jämfört med samma tidpunkt föregående år. De höga kostnaderna från våren påverkar fortfarande den ackumulerade löneökningen, men ökningstakten fortsätter att dämpas. Förvaltningarnas prognoser visar en löneökning för helår med 4,3 procent. Pensionskostnaderna har ökat med 5,2 procent och uppgår totalt till 392 mnkr per september.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter att minska, sammantaget med 22 mnkr eller 3,4 procent, från 628 till 607 mnkr. Det är kostnaden för läkemedel inom förmånen som minskat till 431 mnkr, medan kostnaden för rekvisitionsläkemedel är oförändrad 175 mnkr.

Ökningstakten för köpt somatisk vård fortsätter att dämpas i september och uppgår till 5,7 procent eller 11 mnkr. Totalt uppgår kostnaden hittills i år till 206 mnkr. Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har minskat, från 28 till 22 mnkr (-21,0 procent), vilket har möjliggjorts genom inrättande av flera egna slutenvårdsplatser under året.

Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka i psykiatrin, men är i år lägre än föregående år för primärvården. Totalt har kostnaden för inhyrd personal ökat med 4 mnkr, från 52 till 56 mnkr eller 8,4 procent.

Avskrivningarna uppgår till 188 mnkr och har ökat med 6 mnkr eller 3,3 procent i jämförelse med förra året.

(3)

Skatteintäkter och generella statliga bidrag och utjämning Till följd av reviderade skatteunderlagsprognoser ökar skatteintäk- terna mer än budgeterat. Den positiva avvikelsen beräknas uppgå till 32 mnkr eller 0,6 procent. Jämfört med september 2012 uppgår ökningen till 106 mnkr eller 2,6 procent.

Generella statsbidrag och utjämning har minskat med 8 mnkr eller 0,6 procent jämfört med föregående år. Generella statliga bidrag och utjämning för 2013 beräknas understiga budgeterat belopp med 40 mnkr. Avvikelsen beror på lägre statsbidrag för läkemedelsförmånen. Den preliminära utbetalningen av läkeme- delsförmånen för 2013 innebär en negativ budgetavvikelse för helår med 37 mnkr. Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 7 423 mnkr, vilket innebär en ökning mot föregående år med 2,8 procent

Finansnetto

Finansnetto uppgår per september till -318 mnkr (-36 mnkr) och innehåller en engångskostnad på 314 mnkr för omräkning av pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Justerat för denna är finansnettot en kostnad på 4 mnkr, vilket är 32 mnkr bättre än i september föregående år. Helårsprognosen för finansnet- tot uppgår till -333 mnkr att jämföra med budgeterade -50 mnkr.

Finansiell ställning Investeringar

Per september har materiella investeringar gjorts för 306 mnkr (264 mnkr), varav 205 mnkr avser byggnader och 101 mnkr ut- rustningsinvesteringar. Helårsprognosen för 2013 är 576 mnkr med fördelningen 360 mnkr på byggnader och 216 mnkr för utrustningsinvesteringar. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 046 mnkr varav 436 mnkr är överfört från föregående år (med fördelningen 294 mnkr för byggnader och 142 mnkr för inventarier.)

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Likviditeten uppgick per september till 520 mnkr, varav 299 mnkr avsåg kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från landstingets närstående bolag uppgick likviditeten till 405 mnkr, vilket innebär en minskning med 124 mnkr sedan årsskiftet.

Av årets budgeterade investering i pensionsmedelsförvaltningen, 230 mnkr, har 146 mnkr verkställts per september. Totalt har därmed 1 172 mnkr investerats och marknadsvärdet uppgick per sista september till 1 321 mnkr.

Lönekostnadsutveckling (justerat för jämförelsestörande poster)

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag

jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster Skatteintäkter Verksamhetens nettokostnader

0%

1%

2%

3%

4%

5%

3,7% 3,5%

4,7%

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013

3,8%

Jan–Sep Helår

6%

4,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2012 Prognos 2013

Jan–Sep Helår

2,0%

4,8%

3,3%2,9%

2,5%

3,0%

2,2%

3,0% 2,8%3,2%

(4)

Balansräkning (mnkr)

2013 09 30 2012 09 30 2012 12 31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3 079 2 867 2 961

Omsättningstillgångar 2 620 2 503 2 547

SUMMA TILLGÅNGAR 5 699 5 370 5 508 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 1 408 1 601 1 479

- därav årets resultat -72 258 136

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner 2 660 2 145 2 177

Övriga avsättningar 99 108 109

Summa avsättningar 2 759 2 253 2 286 SKULDER

Långfristiga skulder 180 180 180

Kortfristiga skulder 1 352 1 336 1 563

Summa skulder 1 532 1 516 1 743 SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 5 699 5 370 5 508

Resultaträkning (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–sep jan–sep 2013 2013 2012

2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 196 1 110 1 574

Verksamhetens kostnader -6 340 -6 114 -8 370

Avskrivningar -188 -182 -253 -243

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER -5 332 -5 186 -7 283 -7 361 -7 039

Skatteintäkter 4 217 4 111 5 617 5 585 5 447

Generella statsbidrag

och utjämning 1 361 1 369 1 806 1 846 1 773

Finansiella intäkter 54 57 53 32 64

Finansiella kostnader -372 -93 -383 -82 -109

ÅRETS RESULTAT -72 258 -190 20 136 Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter Återbetalning av premier

AFA Försäkring -104 -110 -104 – -110

Finansiella kostnader

Sänkning av diskonteringsräntan

samt löneskatt 314 – 314 – –

ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE

POSTER 138 148 20 20 26

-7 030

{

(5)

Driftredovisning (mnkr)

Resultat Resultat Prognos Resultat 2013 09 30 2012 09 30 2013 2012

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INKL TANDVÅRD

Universitetssjukhuset Örebro -76,7 -0,9 -120,0 -36,6

Karlskoga lasarett -7,0 -9,8 -19,0 -12,6

Lindebergs lasarett -8,2 -3,7 -15,0 -5,9

Psykiatrin 0,8 4,0 -7,0 3,1

Primärvården 5,2 2,3 -16,0 -3,9

Habilitering och hjälpmedel 5,4 12,6 0,0 6,0

Folktandvården 7,5 4,3 3,0 1,5

Hälsovalsenheten 24,3 9,9 20,0 9,3

Tandvårdsenheten 4,1 3,4 3,0 4,0

Summa -44,6 22,1 -151,0 -35,1

NÄMNDEN FÖR FORSKNING 0,8 1,0 0,2 1,2

NÄMNDEN FÖR TRAFIK,

MILJÖ OCH SERVICE 44,8 51,8 22,2 13,9

NÄMNDEN FÖR TILLVÄXT,

KULTUR OCH BILDNING 3,8 4,3 0,0 2,9

NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA 0,9 2,6 0,0 1,0

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

OCH TOLKFÖRMEDLING 3,7 2,3 1,0 0,1

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Landstingsfullmäktige 0,2 0,5 0,0 -0,1

Revisionsnämnden 0,4 0,1 0,0 0,1

Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 -0,1

Summa 0,7 0,7 0,0 -0,1

LANDSTINGSSTYRELSEN

Landstingsstyrelsens nämnder 0,7 0,9 0,0 1,0

Ledningskansliet och projekt 17,8 0,1 12,0 13,5

Summa 18,5 1,0 12,0 14,5 SUMMA VERKSAMHETER 28,6 85,8 -115,6 -1,6 LANDSTINGSGEMENSAMT -100,2 172,0 -74,4 137,3

TOTALT -71,6 257,8 -190,0 135,7

Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2013.

Landstingsgemensamt är budgeterat till 19,6 mnkr.

Investeringar (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–sep jan–sep 2013 2013 2012

2013 2012

Byggnader 205 159 360 708 253

Inventarier 101 105 216 338 167

Aktier 0 22 0 0 23

SUMMA 306 286 576 1 046 443

(6)

Uppföljningsrapport med analyser per 30 sept 2013

Tillgänglighet specialiserad vård – vårdgaranti och kömiljard Kömiljardens mål uppnås inte

Mått: Tillgänglighet specialiserad vård.

Mål: 100 % av vårdsökande ska få vård inom vårdgarantins 90-90 dagar för mottagningsbesök och operation/behand- ling.

Mål och regler för kömiljarden: För kömiljarden 2013 är ett av grundkraven att minst 70 % av de väntande ska ha väntat högst 60 dagar vid avstämning. Ersättning ba- seras sedan på faktiska väntetider där minst 70 % av patien- terna ska ha genomfört ett första besök eller en operation/

behandling inom högst 60 dagar från det att beslut om första besök eller operation/behandling har fattats. Klaras 80 % så ökar bidraget. Beräkningen sker varje månadsskifte och 1/12 av kömiljarden fördelas per månad.

Utfall vårdgarantin: Per sista augusti väntade 8 129 patienter på ett första besök inom den specialiserade vården.

Det är den högsta siffran med väntande sedan februari 2012.

78 % av dessa hade väntat 0-90 dagar. Antalet patienter som per sista augusti väntade på en operation/behandling var 4 449, varav 64 % hade väntat 0-90 dagar. Det totala antalet väntade till operation/behandling är den högsta siffran sedan mars 2010.

Utfall för Kömiljarden: Landstinget uppnår inte kö- miljardens mål för besök eller för operation/behandling.

Besök: grundkravet för besök uppnås inte, 54 % av de väntande hade vid avstämningen väntat högst 60 dagar. Av de genomförda besöken hade 64 % av patienterna väntat Denna rapport innehåller mätetal som regelbundet

följs upp och analyseras av landstingsledningen. Rapporten innehåller uppföljning per 30 sept 2013 om inget annat anges.

Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 september 2013

Antal länsbor som väntat mer än 90 dagar på mottagnings- besök, som linjediagram, och operation/behandling i staplar.

Sedan april 2010 är också fri- villigt väntande inräknade.

Kömiljarden. Andel genom- förda besök och operationer inom högst 60 dagar.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

75 73

83 78 79 78 77

64

64 59

67 62 65

73 73

52

0 20 40 60 80 100

jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13

Procent

Kömiljard 2013

andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar - ÖLL (inkl läkargruppen)

Procent inom 60 dagar - besök Procent inom 60 dagar - operation/behandling

Målvärde

Grund- krav:

73%

Grund- krav:

68%

Grund- krav 78%

Grund- krav 70%

Grund- krav 79%

Grund- krav 68%

Grund- krav 78%

Grund- krav 64%

Grund- krav 76% Grund-

krav 65%

Grund- krav 70%

Grund- krav 56%

Grund- krav 57%

Grund- krav

49% Grund-

krav 54%

Grund- krav 47%

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

fortsättning på nästa sida

OBS Augusti månad

OBS Augusti månad

(7)

Uppföljningssrapport med analyser Örebro läns landsting 30 september 2013

Mått: Tillgänglighet primärvård: Vårdgarantins 7 da- gar.Mäter: Andelen patienter som fick komma på läkarbe- sök inom 7 dagar.

Mål: 90 % ska få en tid inom 7 dagar.

Utfall: Medeltal under perioden var 87 %.

Analys: Medeltalet för läkarbesök inom 7 dagar för samtliga vårdcentraler var 87 %, vilket är sämre än för augusti (92 %). Jämfört med september 2012 (89 %) lig- ger medeltalet lägre. Variationen under september 2013 var mellan 72 – 98 % och 15 vårdcentraler når målet 90

%.Medianvärdet per månad är 89 % hittills i år.

Prognosen är att vi inte kommer att nå målvärdet för året.

Tillgänglighet primärvård – Vårdgarantins 7 dagar:

15 vårdcentraler når målet

Andelen patienter, i procent, som fick komma på läkarbesök inom 7 dagar, per vårdcentral. Målvärde: 90 procent.

72 75 7679 82 82 83 83 8485 86 878788 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 9394 94 96 98 Målvärde: 90%

30 40 50 60 70 80 90 100

Olaus Petri vårdcentral Ängens vårdcentral Lindesbergs vårdcentral Baggängens vårdcentral Karolina vårdcentral Kumla vårdcentral Brickebackens vårdcentral Odensbackens vårdcentral Adolfsbergs vårdcentral Kopparbergs vårdcentral Skebäcks vårdcentral Varberga vårdcentral Medelvärde Askersunds vårdcentral Karla vårdcentral Fellingsbro vårdcentral Hallsbergs vårdcentral Lekebergs vårdcentral Frövi vårdcentral Laxå vårdcentral Lillåns vårdcentral Brickegårdens vårdcentral Haga vårdcentral Nora vårdcentral Tybble vårdcentral Pilgårdens vårdcentral Hällefors vårdcentral Storå vårdcentral Vivalla vårdcentral Mikaeli vårdcentral

%

Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömning september 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon 019 - 602 77 20, Örebro läns landsting

Mått: Tillgänglighet primärvård. Vårdgarantins 0 da- gar.Mäter: Andelen patienter som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Samtliga länets vårdcentraler.

Mål: Mer än 90 %.

Utfall: Medeltal under perioden var 93 %.

Analys: Telefontillgängligheten i medel för samtliga vårdcentraler var 93 % under september 2013, vilket är bättre än augusti (91 %). För tionde månaden i rad når vi upp till målet. Jämfört med september 2012 (86 %) är måluppfyllelsen högre.

21 vårdcentraler hade över 90 % telefontillgänglighet.

Variationen var 78 – 100 %.

Flertalet vårdcentraler har nått över målvärdet 90 % under hela detta år och några sedan ännu längre tid tillbaka. Tre vårdcentraler har inte någon gång under året nått målvärdet.

Medianvärdet per månad är 91 % hittills i år. Prognosen är att vi kommer att nå målvärdet för året.

Tillgänglighet primärvård – Vårdgarantins 0 dagar:

Målet uppnås för tionde månaden i rad - bättre tillgänglighet än året innan

Andelen patienter, i procent, som fått en uppringningstid till vårdcentralen samma dag, per vårdcentral. Målvärde är 90 procent.

78 82 8384 87 88 8890 92 92 93 93 939394 94 94 95 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99100100 Målvärde: 90%

30 40 50 60 70 80 90 100

LINDESBERGS VC SKEBÄCKS VC ÄNGENS VC OLAUS PETRI VC HALLSBERGS VC BRICKEBACKENS VC PILGÅRDENS VC BAGGÄNGENS VC ADOLFSBERGS VC KOPPARBERGS VC ASKERSUNDS VC KUMLA VC VIVALLA VC Medelvärde KARLA VC ODENSBACKEN VC TYBBLE VC LEKEBERGS VC HAGA VC HÄLLEFORS VC LILLÅNS VC MIKAELI VC Storå BRICKERDENS VC LAXÅ VC NORA VC VARBERGA VC KAROLINA VC FELLINGSBRO VC FRÖVI VC

%

Andel besvarade samtal samma dag, september 2013 Kontakt Jan Rosengren, Telefon 019 - 602 77 20, Örebro läns landsting

högst 60 dagar. Då landstinget inte klarar grundkravet är inte prestationsersättning för besök aktuellt för augusti månad.

Operation/behandling: grundkravet för operation/behand- ling uppnås inte, 47 % av de väntande hade vid avstämning- en väntat högst 60 dagar. Av de genomförda operationerna/

behandlingarna hade 52 % av patienterna väntat högst 60 dagar. Då landstinget inte klarar grundkravet är inte presta- tionsersättning för operation/behandling aktuellt för augusti månad.

Analys: Per sista augusti väntade totalt 12 578 patienter på ett första besök eller operation/behandling inom den

specialiserade vården. 27 % av dessa patienter väntade vid avstämningen utanför vårdgarantins gräns. Samma period föregående år väntade 1 009 färre patienter och av de vän- tande, väntade 24 % utanför vårdgarantins gräns. Den ge- nomsnittliga andelen patienter som under året väntat utanför vårdgarantins gräns är 16 %. Motsvarande siffra för år 2012 var även då 16 %.

Under augusti månad genomfördes 4 365 besök och 1 147 operationer/behandlingar av de verksamheter som följs inom ramen för vårdgaranti/kömiljard. 61 % av dessa genomför- des inom högst 60 dagar.

(8)

Postadress: Örebro läns landsting, Ledningskansliet, Box 1613, 701 16 Örebro.

Besöksadress: Eklundavägen 2, Örebro. E-post: orebroll@orebroll.se Telefon: 019-602 70 00. Telefax: 019-602 70 08

www.orebroll.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :