• No results found

1 Kursens mål och innehåll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 Kursens mål och innehåll"

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kurskod / Course code INFB02

Huvudområde / Main field of study Informatik / Informatics

Kursbenämning / Course title Informatik, Fortsättningskurs / Informatics, Level 2

Högskolepoäng (hp) / Higher educa- tion credits (hec)

30

Nivå / Level Grundnivå / Basic level

Fördjupningsnivå / Progression level G1F

Undervisningsspråk / Language of instruction

Svenska / Swedish

Kursplanen är fastställd av styrelsen för Institutionen för informatik 2011-06-10 och gäller från och med höstterminen 2011.

1 Kursens mål och innehåll

Studenten ska efter genomgången kurs ha uppnått fördjupade kunskaper om och färdigheter i de- sign av verksamheter och informationssystem (IS), speciellt med fokus på processutformning, da- tamodellering och förändring av affärssystem. Dessutom ska studenten ha uppnått grundläggande förståelse för ekonomistyrning och ekonomisystem, samt dessas koppling till affärssystem och verksamhetsutveckling. Vidare ska studenten ha uppnått fördjupad kunskap om och färdighet i projektarbete för IS-design.

Mål

Studenten ska efter avklarad kurs ha uppnått följande:

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för

- K1. användning av standardramverk och ERP (Enterprise Resource Planning) som standardise- ring av verksamhetsstrukturer och -processer

- K2. verktyg för att automatisera och/eller stödja transaktionsintensiva verksamheter - K3. konsekvenser av införande av ett databassystem för verksamheter och organisationer - K4. konsekvenser av införande av ett affärssystem för verksamheter och organisationer

(2)

- K5. användning av ett DBMS (Database Management System) som strategiska och styrande redskap i verksamheter och organisation

- K6. parameterstyrning som förändring av ett ERP-system

- K7. användning av affärssystem som strategiska och styrande redskap i verksamheter och orga- nisationer

- K8. motsättningar mellan organisation, individ och IKT (informations- och kommunikationstek- nik)-system som kan skapas genom standardprodukter såsom ERP

- K9. databasmodellering, design och implementering av databassystem som del i verksamhetsar- kitektur (Enterprise Architecture, EA)

- K10. ERP och standardramverk som manifestation av EA (Enterprise Architecture) - K11. EA som struktur för tjänsteorienterad verksamhetsutformning

- K12. processmodellering som del i EA

- K13. grundläggande begrepp och modeller inom strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem - K14. ekonomiska styrinstrument

- K15. olika typer av ekonomiska ansvarsenheter - K16. utformning och användning av ekonomisystem.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att självständigt eller i grupp - F1. analysera befintlig process i ett affärssystem (ERP), utforma en förändring av processen,

samt införa den förändrade processen i det givna ERP-systemet

- F2. utforma och presentera processmodell/er och planer som underlag för dialog om föränd- ringsarbetet

- F3. analysera verksamheten ur ett persistent informationslagringbehov

- F4. tillämpa databasmodellering för informationslagring, hämtning och skydd av data - F5. utforma ett databassystem som kan hantera stora mängder av data, efter en given databas-

modell

- F6. planera införande av ett databassystem

- F7. tillämpa enklare processmodellering för förändring av ett ERP-system med relevant modelle- ringsverktyg/MDD (Model Driven Development)-verktyg

- F8. utforma och presentera EA-modell/er och planer som underlag för dialog om förändringsar- betet

- F9. planera en förändring av ett ERP-system som ett arbetsprojekt med hjälp av projektstöds- verktyg

- F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar - F11. analysera ett företags strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem

- F12. tillämpa grundläggande styrverktyg inom strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem i syfte att åstadkomma problemidentifikation och problemlösning

- F13. identifiera ekonomistyrningsproblem och problem med ekonomisystem och föreslå föränd- ringar av systemen

- F14. identifiera informationsrisker och föreslå hur de kan hanteras - F15. skriva en rapport som beskriver IS-projekt med egna reflektioner

- F16. diskutera och resonera om centrala områden och frågeställningar utifrån kursens litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

(3)

- V1. analysera och värdera en förändrad process ur perspektiven effektivitet, nytta och använd- barhet/acceptans/påverkan på medarbetare

- V2. analysera och värdera planer för projektarbetet samt en arbetsgrupps interna process - V3. värdera informationssystem ur ett säkerhets- och riskperspektiv

- V4. självständigt reflektera över det egna lärandet samt värdera den egna förändringsprocessen och måluppfyllelsen.

Innehåll Kursen omfattar - processmodellering - databasdesign - affärssystem - ekonomistyrning - riskanalys

- verksamhetsarkitektur - projektmetodik

- informationssystemprojekt - informationssäkerhet.

2 Betygsskala och betygsregler

Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för icke godkända resultat.

A: Utmärkt B: Mycket bra C: Bra

D: Tillfredsställande E: Tillräckligt U: Otillräckligt

BETYG KARAKTERISTIK POÄNG KRITERIER

A Utmärkt 100-85 Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, ana- lytisk förmåga och självständighet.

B Mycket bra 84-75 Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

C Bra 74-65 Ett bra resultat som karakteriseras av bra

teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

(4)

D Tillfredsställande 64-55 Ett resultat som är tillfredsställande vad gäl- ler teoretiskt djup, praktisk relevans, analy- tisk förmåga och självständighet.

E Tillräckligt 54-50 Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer.

U Otillräckligt 49-0 Ett resultat som är otillräckligt.

Betygsregler Betyg på prov

- För prov som ges graderade betyg och som poängsätts som vanlig tentamen används be- tygsskalan A-U enligt nedanstående tabell.

% av möjliga provpoäng Betyg

85-100 A

75-84 B

65-74 C

55-64 D

50-54 E

0-49 U

Obs! Rättning av prov där någon uppgift/fråga saknas eller måste strykas:

Oavsett antalet poäng som ett prov kan ge utgör detta alltid 100 %. Om någon provuppgift saknas eller är felaktig måste ansvarig lärare beräkna betygsgränserna på det minskade poängunderlaget, som fortfarande utgör 100 %.

I de fall betygsgränsen blir ett decimaltal avrundas till heltal enligt standard.

- För prov som ges graderade betyg men som inte poängsätts används betygsskalan A-U.

- För prov som ges ograderade betyg används betygsskalan U-G (Underkänd respektive Godkänd).

Kursbetyg

Kursbetyg sätts när alla kursens prov är godkända.

Underlag för uträkning av kursbetyget är alla prov som har betygsatts enligt A-U-skalan, varvid dessa bokstäver får ett numeriskt värde enligt tabellen nedan. Prov som får betyg enligt U-G-skalan ingår alltså inte i beräkningen.

(5)

Betygsnivå Värde

A 15

B 14

C 13

D 12

E 11

De graderade proven viktas enligt följande formel:

Provets storlek (antal hp) multipliceras med betygsbokstavens värde enligt tabellen ovan. Det sammanlagda värdet av alla proven divideras därefter med det sammanlagda antalet hp för de ingå- ende proven. Det framräknade medelvärdet avrundas enligt standard och ger genom jämförelse med tabellen ovan ett kursbetyg A-E.

3 Undervisning och examination

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och laborationer.

Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter, gruppuppgifter, tentamen, laborationer, IS-projekt och rapporter.

Examinerade kursdelar med tillhörande dokumentation samlas och redovisas i momentet ”Doku- mentation av lärandeprocessen”.

Omprov anordnas i nära anslutning till ordinarie examinationstillfälle.

Fusk såsom plagiering, fabricering och förfalskning anses vara ett allvarligt brott inom universitetet (se HF kap. 8). Disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning under viss tid från univer- sitetet kan bli följden.

Obligatoriska prov:

Svenska Gruppuppgift alt.

Individuell

Engelska Högskole-

poäng

Betygs tygs- skala Verksamhetsarkitektur,

skriftlig tentamen

Individuell Enterprise Architecture, Written examination

1,0 A-U

IS-projekt, verksamhetsar- kitektur

Grupp IS Project, Enterprise Architecture 1,0 U-G

Databaser, skriftlig tenta- men

Individuell Databases, Written examination 1,0 A-U

IS-projekt, databaser Grupp IS Project, Databases 5,0 A-U

Processmodellering, skrift- lig tentamen

Individuell Business Process Modelling, Writ- ten examination

1,0 A-U

(6)

IS-projekt, verksamhets- processer

Grupp IS Project, Business Processes 5,0 A-U

Ekonomistyrning, skriftlig tentamen

Individuell Management Control Systems, Written examination

6,0 A-U

Affärssystem, skriftlig ten- tamen

Individuell Enterprise Systems, Written exam- ination

1,0 A-U

IS-projekt, affärssystem Grupp IS Project, Enterprise Systems 4,0 A-U Informationssäkerhet,

skriftlig tentamen

Individuell Information Security, Written ex- amination

1,0 A-U

IS-projekt, rapport Grupp IS Project, Report 3,0 A-U

Dokumentation av lärande- processen

Individuell Learning process documentation 1,0 U-G

30,0

Provens relation till lärandemålen:

Prov Lärandemål

Verksamhetsarkitektur, skriftlig tentamen

- K11. EA som struktur för tjänsteorienterad verksamhetsutformning

IS-projekt, verksam- hetsarkitektur

- K11. EA som struktur för tjänsteorienterad verksamhetsutformning

- F8. utforma och presentera EA-modell/er och planer som underlag för dialog om förändringsarbetet

Databaser, skriftlig tentamen

- K9. databasmodellering, design och implementering av databassystem som del i verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture, EA)

- F4. tillämpa databasmodellering för informationslagring, hämtning och skydd av data

- F6. planera införande av ett databassystem

IS-projekt, databaser - K3. konsekvenser av införande av ett databassystem för verksamheter och organi- sationer

- K5. användning av ett DBMS (Database Management System) som strategiska och styrande redskap i verksamheter och organisation

- F3. analysera verksamheten ur ett persistent informationslagringbehov

- F5. utforma ett databassystem som kan hantera stora mängder av data, efter en gi- ven databasmodell

- F6. planera införande av ett databassystem

- F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar Processmodellering,

skriftlig tentamen

- K12. processmodellering som del i EA

- V1. analysera och värdera en förändrad process ur perspektiven effektivitet, nytta och användbarhet/acceptans/påverkan på medarbetare

(7)

IS-projekt, verksam- hetsprocesser

- F2. utforma och presentera processmodell/er och planer som underlag för dialog om förändringsarbetet

- F7. tillämpa enklare processmodellering för förändring av ett ERP-system med relevant modelleringsverktyg/MDD (Model Driven Development)-verktyg - F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar Ekonomistyrning,

skriftlig tentamen

- K13. grundläggande begrepp och modeller inom strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem

- K14. ekonomiska styrinstrument

- K15. olika typer av ekonomiska ansvarsenheter - K16. utformning och användning av ekonomisystem

- F11. analysera ett företags strategi, ekonomistyrning och ekonomisystem

- F12. tillämpa grundläggande styrverktyg inom strategi, ekonomistyrning och eko- nomisystem i syfte att åstadkomma problemidentifikation och problemlösning - F13. identifiera ekonomistyrningsproblem och problem med ekonomisystem och

föreslå förändringar av systemen Affärsystem, skriftlig

tentamen

- K4. konsekvenser av införande av ett affärssystem för verksamheter och organisat- ioner

- K7. användning av affärssystem som strategiska och styrande redskap i verksam- heter och organisationer

- K8. motsättningar mellan organisation, individ och IKT (informations- och kom- munikationsteknik)-system som kan skapas genom standardprodukter såsom ERP - K10. ERP och standardramverk som manifestation av EA (Enterprise Architecture) - F1. analysera befintlig process i ett affärssystem (ERP), utforma en förändring av

processen, samt införa den förändrade processen i det givna ERP-systemet

IS-projekt, affärssystem - K1. användning av standardramverk och ERP (Enterprise Resource Planning) som standardisering av verksamhetsstrukturer och –processer

- K2. verktyg för att automatisera och/eller stödja transaktionsintensiva verksamheter - K6. parameterstyrning som förändring av ett ERP-system

- F1. analysera befintlig process i ett affärssystem (ERP), utforma en förändring av processen, samt införa den förändrade processen i det givna ERP-systemet - F9. planera en förändring av ett ERP-system som ett arbetsprojekt med hjälp av

projektstödsverktyg

- F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar Informationssäkerhet,

skriftlig tentamen

- F14. identifiera informationsrisker och föreslå hur de kan hanteras - V3. värdera informationssystem ur ett säkerhets- och riskperspektiv

IS-projekt, rapport - F8. utforma och presentera EA-modell/er och planer som underlag för dialog om förändringsarbetet

- F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar - F15. skriva en rapport som beskriver IS-projekt med egna reflektioner

- F16. diskutera och resonera om centrala områden och frågeställningar utifrån kur- sens litteratur

- V2. analysera och värdera planer för projektarbetet samt en arbetsgrupps interna process

(8)

Dokumentation av lä- randeprocessen

- F10. såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera problem och lösningar - V4. självständigt reflektera över det egna lärandet samt värdera den egna föränd-

ringsprocessen och måluppfyllelsen

4 Särskilda behörighetsvillkor

Avklarad kurs INFA16 eller motsvarande.

5 Övriga anvisningar

INFB02 får inte tillgodoräknas i examen tillsammans med INFB01, SYSA13 eller motsvarande.

Samtliga prov på INFB02 och SYSA13 kan tillgodoräknas mellan dessa kurser, varvid provet Dokumentation av lärandeprocessen (INFB02) motsvarar provet Lärandeportfölj inom SYSA13.

Samtliga prov, utom Dokumentation av lärandeprocessen resp. Lärandeportfölj kan tillgodoräknas mellan INFB02/SYSA13 och INFB01.

6 Införda ändringar

Inga ändringar har hittills gjorts i denna kursplan.

7 Litteratur

Se bilaga Litteratur.

(9)

LITTERATUR

Informatik, Fortsättningskurs, 30 hp

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2009): Den nya ekonomistyrningen. Liber ekonomi, Malmö, ISBN/ISSN 978-91-47-08976-5, 576 s.

Ax, C. & Kullvén, H. (2009): Den nya Ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber ekonomi, Malmö, ISBN: 978-91-47-09459-2, 320 s.

Connolly, T. M. & Begg, C. E. (2004): Database solutions : a step-by-step guide to building data- bases. 2nd ed., Pearson/Addison Wesley, Harlow, England ; New York, ISBN 0321173503 (pbk.), 552 s.

Finkelstein, C. (2006): Enterprise architecture for integration : rapid delivery methods and tech- nologies. Artech House, Boston, ISBN 1580537138, 546 s.

Harmon, P. (2007): Business process change : a guide for business managers and BPM and six sigma professionals. 2nd ed. Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, Amsterdam ; Boston, ISBN 9780123741523 (pbk. alk. paper), 549 s.

Magnusson, J. & Olsson, B. (2005): Affärssystem. Studentlitteratur, Lund, ISBN 9789144046198, 204 s.

Magnusson, Å. & Folin, Å. (2003): Robusta och flexibla ekonomisystem enligt RP. Industrilittera- tur, Lidingö, ISBN 91-7548-647-4, 11 s.

Monk, E. & Wagner, B (2009): Concepts in Enterprise Resource Planning. 3rd ed. Course Technology Cengage Learning, Boston, Massachusetts, USA, 978-1-4239-0179-2, 240 s.

Kompendier. Institutionen för informatik.

References

Related documents

Mötesplats Åker bedrivs i Åkers Folkets Hus ägs av SFAB och är i dagsläget i projektering för ombyggnation samt att upprustning pågår enligt

Avskaffandet av revisionsplikten skapades för att minska den administrativa bördan för små företagen samt göra de mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Något som frustrerar Jason i arbetet med att ge extra stimulans till elever är att tiden inte räcker till för att kunna jobba med dem i ”master class” även om det märks att

Kommentar till sista meningen: Fö r ätt bä ttre kunnä riktä stö dinsätser i främtiden, finns det öcksä ömvä nt ett behöv hös det fö retägsfrä mjände systemet sä vä

Respondent 5 och 2 berättar hur de upplever när det kommer till samarbete och att det inte fungerar att jobba med vissa kollegor.. Det är väldigt viktigt att ha bra relation

För att ni ska • ha förmågan att resonera om användbarhet och kunna förstå vilket syfte en användbarhetsutvärdering kan fylla i olika delar av en produktutvecklingsprocess

Parterna diskuterade också var samverkan ska ske och olika nivåer för samverkan – allt från enhetsnivån med samverkan mellan medarbetare och chefer till myndighetsnivån, där

Abstrakta datatyper - lista, stack, FIFO-kö, mängd, map, prioritetskö Java Collections Framework (interface och klasser för samlingar av element).. Datavetenskap (LTH) Föreläsning 1

Behov av tydligare mål för utbildning på introduktionsprogram Bakom både riksdagens initiativ om tvåårig yrkesskola och införan- det av möjligheten att använda yrkespaket

försäkra sig att alla studenter lär sig lika mycket. Men det man kan fråga sig är om studenterna lagt ner tillräckligt mycket tid för att ta sig an innehållet, mycket av

Detta gäller även omständigheter som kan försvåra chanserna för honom/henne att få tjänsten, såvida det inte handlar om omständigheter som har direkt kopp- ling till den

- förståelse för de förutsättningar som skolmiljön innebär för undervisning och lärande i matematik,.. - förståelse för kommunikationens roll för undervisning och lärande

- förskolans uppdrag att erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande, - dokumentation, uppföljning och analys av lärande, i ett historiskt och

Denna delkurs ger en introduktion till vetenskapsteori och olika vetenskapsteoretiska synsätt på psykologisk forskning och teoribildning. Kursen inleder med en överblick

- visar grundläggande kunskap om socialpsykologi genom att redogöra för teorier och begrepp som beskriver människans olika former av socialt tänkande, identitetsskapande och

- kunna redogöra för det växande barnets utveckling utifrån ett humanbiologiskt perspektiv - kunna redogöra för lekens betydelse för barns utveckling och lärande.. - kunna

Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra budskap, granskar och drar slutsatser om effekter på mottagaren samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd

Utbildningen i ämnet Svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära

Inom temat behandlas frågor om betydelsen av pedagogiskt ledarskap för barns/elevers lärande och sociala utveckling samt etiska aspekter av grundlärares yrkesutövande.. Inom

Inom temat behandlas frågor om betydelsen av pedagogiskt ledarskap för ungas lärande och sociala utveckling samt etiska aspekter av lärares yrkesutövande.. Inom delkursen

• Utveckla färdigheter i personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa uppgifter, sociala och.

inspektionens rapporter och/eller Skolverkets utvärderingar i det undervisningsämne och/eller program som du valt. Om du inte hittar en utvärdering i ditt ämne, bredda ditt

Det gäller att göra klart för tyskarna, utvecklade han här, att någon förstöring av deras land icke ingår i de allierades planer, att nederlaget under alla