Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Monica Samuelsson

22  Download (0)

Full text

(1)

_______________________________________________________________________

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-16.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m) , ordförande

Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén (kd) Tage Björk (s)

Conny Backman (fp), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande: Susanne Hansson, socialchef Monica Samuelsson, sekreterare

Erika Nilsson, socialsekreterare, §§ 250-252 Anna Pettersson, socialsekreterare, § 253 Malin Åberg, socialsekreterare, § 248 Malin Lindström, vik soc sekr, § 254

Sune Höglander, samhällsbyggnadschef, § 260 Marita Rinendal, SKTF §§ 257-270

Ann-Kristin Strandman, Kommunal Västerbotten sekt 1, §§ 257-270

Utses att justera: Tage Björk (s)

Justeringens tid och plats: Socialkontoret, 2008-11-25, kl 08.30 Underskrifter

Sekreterare _______________________________

Monica Samuelsson

Paragrafer 246-270

Ordförande

_______________________________

Ingalill Jonsson

Justerande:

_______________________________

Tage Björk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd Sammanträdesdatum: 2008-11-18 Datum för anslags

uppsättande: 2008-11-25

Datum för anslags

nedtagande: 2008-12-17 Förvaringsplats för

Protokollet Socialkontoret, Nordmaling

Underskrift:

__________________________________

Monica Samuelsson

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 246 Fastställande av föredragningslista 3

§ 247 Val av justerare och tid för justering 4

§ 248-256 Sekretessärenden 5

§ 257 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008 6

§ 258 Budget 2009 7

§ 259 Verksamheternas månadsrapporter för september 2008 9 1

§ 260 Nybyggnation för särskilt boende 10 1

§ 261 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2008 12

§ 262 Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2009 13

§ 263 Anmälan av motion-Hemlagad mat-en fri tjänst från äldreomsorgen 14

§ 264 Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum i Västerbotten 15

§ 265 Äldreomsorgsplanen – Revidering/Utvärdering 16

§ 266 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten 17

§ 267 Avtal – Frösunda Assistans 19

§ 268 Riksnorm för försörjningsstöd 2009 20

§ 269 Meddelanden 21

§ 270 Delegationsärenden 22

(3)

_______________________________________________________________________

§ 246

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.

___________

(4)

§ 247

Val av justerare och tid för justering

Justering är föreslagen att ske den 25 november 2008, kl 15.00 Justerare jämte ordföranden skall utses.

Socialnämndens beslut

Tage Björk (s), väljes att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 25 november 2008, tiden ändras till kl 08.30.

__________

(5)

_______________________________________________________________________

§ 248-256

Sekretessärenden

Förvaras i särskild pärm.

__________

(6)

§ 257 Dnr 08/SN255 042 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008

Ekonomikontoret har sammanställt en ekonomisk rapport för socialnämndens verksamheter för oktober 2008.

Rapporten för oktober visar på ett underskott med 4 156 000 kronor.

kronor 50 Gemensam verksamhet, har ett underskott på - 757 000

51 Individ- och familjeomsorg, har ett underskott på - 1 277 000 52 Särskilda boendeformer, har ett underskott på - 2 210 000 53 Stöd i ordinärt boende överskott på + 996 000 54 LSS, har ett underskott på - 900 000

I underskottet finns bl a återsökta utredningskostnader från migrationsverket vilka förvaltningen ännu ej erhållit,

Underskottet måste sparas in under 2009.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2008

Socialnämndens beslut

Nämnden noterar att underskottet för 2008 har försämrats ytterligare och nu visar på 4 156 000 kronor. Vilket innebär att socialnämnden beslutar att ytterligare åtgärder måste vidtagas.

____________

(7)

_______________________________________________________________________

§ 258 Dnr 08/SN062 041

Budget 2009

Socialnämnden har till dagens sammanträde önskat en översikt över ej lagstadgade verksamheter. Socialchef Susanne Hansson har gjort en sammanställning över dessa.

Tvingande verksamhet Ansökningar enl SoL, LSS

Utredningar enl SoL, FB, LVU, LVM, LSS

Beviljade insatser enligt SoL, FB, LVU, LVM, LSS Inte tvingande verksamheter

All frivillig förebyggande verksamhet: ex

• familjecentral, del av hyra

• barn o ungdomssekreterare projekt

• 25% psykiatrisamordnare.

• All öppenvårdsinsats/ barn o. unga och vuxna - speciella stödgrupper Linus-grupp, Tilda-grupp m m

(budet 2009) 2 670 000

• 1,0 hemterapeut 400 000

• Träffpunkten 330 000

• REPA 1 000 000

• Prästkragen projekt

• Anhörigkonsulent projekt

• Fotvård 25 000

• Renodla hemtjänstens arbetsuppgifter

• Nedläggning Juliagården personal 2 600 000 hyra 618 000

• Byte av lokaler 480 000

• Matleveranser – översyn

• Tre (3) semesterperioder istället för två (2)

Konsekvensen av att upphöra med förebyggande och frivilliga insatser blir en kostnadsökning av institutionsplaceringar för både barn och vuxna, familjehemsplaceringar, ökat försörjningsstöd och ökade personalkostnader inom LSS och hemtjänst.

Alla insatser som beviljats är tvingande och måste verkställas. Om beviljade beslut inte verkställts inom tre månader är kommunen skyldig att betala en kostnad från 10 000 – 1 000 000 kronor. Beloppet fastställs av länsrätten efter dom efter varje enskilt mål.

(8)

§ 258 forts

Socialnämndens beslut

Med besparingar tagna ur ej tvingande verksamheter kan 2008 års underskott inarbetas i 2009 års budget. Beslut tas vid sammanträde den 16 december 2008.

___________

(9)

_______________________________________________________________________

§ 259 Dnr 08/SN256 042

Verksamheterna Månadsrapporter september 2008

Enhetschefer inom socialförvaltningens verksamhetsområden har inkommit med månadsrapporter för september månad 2008, vilka innefattar

redovisning av: Verksamhetens omfattning, Viktigare händelser under månaden, Kommande händelser av vikt, Arbetsmiljö, Personalsituation, Genomförda utbildningar samt Ekonomi. Hur friskvården används inom enheten skall även redovisas.

Vid dagens sammanträde noteras att det för september månad finns ett stort nyttjande av timtidsanställda. Detta bör därför analyseras och redovisas för socialnämnden.

Beslutsunderlag

Verksamheternas månadsrapporter för september 2008

Socialnämndens beslut

Socialchef Susanne Hansson får i uppdrag att tillsammans med enhetscheferna redovisa åtgärder för att reducera den höga timtiden.

Redovisning gör till sammanträdet den 16 december 2008.

__________

(10)

§ 260 Dnr 06/SN173 735 Nybyggnation för särskilt boende

Socialnämnden överlämnade sitt protokoll från den 5 juni 2007, § 119, angående fler platser för personer med demens till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober 2007, § 303, redovisade Sune Höglander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, ett förslag till nybyggnation vid Tallbacken och vårdcentralen som infattar en ombyggnad av hotelldelen vid Temagården till särskilt boende som omfattar en

ombyggnad av hotelldelen vid Temagården till särskilt boende.

Under sammanträdet föreslås att nybyggnation i anslutning till Strandholmen skall utredas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därmed att överlämna uppdraget till samhällsbyggnadskontoret att till arbetsutskottets sammanträde den 19 november 2007 ta fram förslag till nybyggnation för särskilt boende i anslutning till servicehuset Strandholmen

Vid sammanträde den 11 december 2007, § 238, diskuterar ledamöterna hur många dementa som finns i eget boende som ej är utredda. Det kända antalet är 33 stycken i eget boende samt 16 stycken på Strandholmen.

”(s) – gruppen inom socialnämnden säger nej till förslag Temagården, utan anser att det bör byggas på kommunens mark och i kommunal regi.

Byggnaden bör vara på markplan.”

Socialnämndens beslutade den 11 december 2007, § 238, att

demensgruppen skulle återkomma med förslag på kravbeskrivning till den 22 januari 2008.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 26 maj 2008, § 167.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 augusti 2008, § 210.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit med sitt protokoll från den 3 november 2008, § 278.

Socialnämnden beslutade den 22 januari 2008, § 25, att ställa sig bakom den kravspecifikation som Demensgruppen, chefer från Tallbacken /

Strandholmen samt arbetsterapeut tillsammans med socialchef, har sammanställt för det föreslagna demensboendet och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 26 maj 2008, § 167,

återremitterar ärendet till socialnämnden. Detta eftersom verksamheten inte har delgetts det nya förslaget och önskar synpunkter till den 8 augusti 2006 för att behandlas den 18 augusti 2008 i arbetsutskottet.

(11)

_______________________________________________________________________

§ 260 forts

Socialnämnden beslutade den 26 maj 2008

1. Nämnden anser att behovet av 16-24 demensplatser består..

2. Byggnaden skall fortfarande vara i ett (1) plan.

3. Finansiering av byggnation och drift saknas idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 augusti 2008, § 210

återremitterat ärendet till socialnämnden som får i uppdrag att på ett tydligt sätt redovisa behovet av platser bl a utifrån planerna att bygga om

dubbelrum till enrum.

Socialnämnden redovisade den 14 oktober 2008, § 233

1. Behovet är utifrån den beskrivning som gjorts 24 platser vid nybyggnation.

2. Presidiet bokar en träff med samhällsbyggnadskontoret för att diskutera nybyggnationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit med protokoll från den 3 november 2008, § 278 med hänvisning till att ärendet återremitteras till socialnämnden för redovisning av investerings- och driftkostnader för nybyggnationen. Ärendet ska tas upp till ny behandling i arbetsutskottets sammanträde den 16 februari 2009.

Till dagens sammanträde har därför samhällsbyggnadschef Sune Höglander inbjudits till överläggning.

Diskussioner förs kring nybyggnationen.

Socialchef Susanne Hansson och samhällsbyggnadschef Sune Höglander sammanställer till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008 ett underlag för investerings- och driftkostnader för nybyggnationen.

Socialnämndens beslut

Socialchef Susanne Hansson återkommer med underlag för investerings- och driftkostnader för nybyggnationen till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008.

___________

(12)

§ 261 Dnr 08/SN240 709

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2008.

Pensionärsorganisationerna framför synpunkter på socialnämndens protokoll från sammanträdet den 26 augusti 2008.

I den lämnade skrivelsen framför företrädarna följande

”- Politiker i Nordmalings kommun totalt verkar nonchalera den

samrådsskyldighet, man har att iaktta innan man fattar beslut i frågor, som är viktiga för kommunens pensionärer. Skyldigheten till samråd regleras i både centrala och lokala bestämmelser.

– Socialnämndens protokoll ibland utformas på ett sätt, som gör

ärendebeskrivningar och beslut obegripliga för en person, som försöker läsa och förstå nämndens protokoll.”

Ingalill Jonsson berättar vid dagens sammanträde att ärendet har diskuterats vid Kommunala Pensionärsrådets sammanträde den 13 november 2008.

Beslutsunderlag

Skrivelse från pensionärsorganisationerna

Socialnämndens beslut

Ordförande Ingalill Jonsson har tillsammans med

pensionärsorganisationerna gått igenom det aktuella protokollet.

Förbättringar kommer att ske.

Samråd med Kommunala Pensionärsrådet kommer att ske i de frågor som är aktuella för dem.

__________

(13)

_______________________________________________________________________

§ 262 Dnr 08/SN257 700

Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2009

Följande förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden år 2009 har upprättats:

MÅNAD BEREDNING SOCIALNÄMND JUSTERING Kl 08.30 Kl 08.30 Kl 15.00

Januari 7 20 27

Februari 10 24

Mars 10 24 3, 31

April 14 28

Maj 12 26 5

Juni 2

Juli

Augusti 11 25

September 29 1

Oktober 27 13 20

November 10 17

December 1 15 22

Socialnämndens beslut

Föreslagna sammanträdesdagar fastställes att gälla för år 2009.

__________

(14)

§ 263 Dnr 08/SN258 739

Anmälan av motion - Hemlagad mat- en fri tjänst från äldreomsorgen

Ulla-Maj Andersson (s) anmäler följande motion till kommunfullmäktige:

Vi Socialdemokrater vill att våra äldre skall ha en bra och god service. En viktig faktor för att uppnå detta är kosten.

I Göteborg har man ett projekt inom äldreomsorgen som kallas en smaklig måltid - en investering i matglädje och livskvalitet. Syftet är att ge

pensionärerna bra matvanor. Alla som fyllt 67 år får möjlighet att ta del av denna tjänst. Motivet är att nyblivna pensionärer, ensamstående, änklingar som är i riskzonen att utveckla dåliga matvanor kan få denna hjälp. Vissa är helt enkelt inte vana att laga mat, andra inte motiverade.

Konsekvenserna av en dålig kosthållning kan bland annat leda till

depression, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och allmän funktionsnedsättning. I PRO-tidningen Pensionären nummer 5/6 –08 redovisas ett reportage om

”Kock-Ingela” – en avgiftsfri tjänst från hemtjänsten i Göteborg.

Även i vår kommun finns det ensamstående som har ovan nämnda problematik med amt och kosthållning. Här skulle kommunen genom liknande insatser som i Göteborg kunna möjliggöra att pensionärer har möjlighet att stanna hemma längre.

Jag föreslår att Nordmalings kommun undersöker möjligheten att erbjuda en tjänst som ”Kock-Ingela” inom äldreomsorgen.

• Att pensionärs- och handikapporganisationerna får möjlighet att yttra sig över motionen.

• Att denna service erbjuds om behov finns.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 13 oktober 2008, § 267.

Socialnämndens beslut

Idén och intentionerna i motionen är mycket bra. I vår budget 2009 finns inget utrymme för detta. Socialnämnden yrkar därför att motionen avslås.

__________

(15)

_______________________________________________________________________

§ 264 Dnr 08/SN239 757

Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum i Västerbotten

Adoptionscentrum Västerbotten ansöker om bidrag för sociala föreningar till Adoptionscentrum Västerbotten. Västerbottensavdelningen av Förbundet Adoptionscentrum (AC) ansöker i likhet med tidigare år om bidrag till sin verksamhet med 1 000 kronor.

Verksamhetens syften är främst att:

- Öka kunskapen om adoption i samhället och upplysa allmänheten om möjligheten att bli förälder till ett barn som redan finns.

- Stärka våra barns identitet som adopterade (förstärka deras självbild etc.)

- Erbjuda såväl adoptivföräldrar som adopterade en mötesplats där gemensamma frågor kan dryftas och kontakter knytas för framtiden.

- Arbeta med opinionsbildning mot rasism och främlingsfientlighet.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag Adoptionscentrum Västerbotten genom Susanne Forsberg kassör i AC Västerbotten

Socialnämndens beslut

Avslå begäran med hänvisning till beslut att socialnämnden inte lämnar bidrag till föreningar som inte bedriver verksamhet i kommunen.

__________

(16)

§ 265 Dnr 08/SN066 730 Äldreomsorgsplanen – Revidering/Utvärdering

I den ”Äldreomsorgsplan för Nordmalings kommun år 2006-2010” som antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2006, § 64, beslutades att utvärdering och revidering ska ske under år 2008.

Socialnämnden diskuterar vid dagens sammanträde den 18 mars 2008 hur genomförandet ska ske.

Beslutsunderlag

Äldreomsorgsplan för Nordmalings kommun år 2006-2010

Ordförande Ingalill Jonsson (m), föreslår att presidiet samt en ledamot från vardera blocket utses att revidera Äldreomsorgsplanen.

Sammanträdet utser förutom presidiet Conny Backlund (fp) och Agneta Nygren (s).

Socialnämnden överlämnade planen till Kommunala Pensionärs- och Handikappråden att se över planen och lämna synpunkter till

socialnämndens sammanträde den 10 juni 2008.

Vid dagens sammanträde konstaterar ledamöterna att planen har setts över utifrån dagens förutsättningar, den ska dock kompletteras med en

utvärdering.

Socialnämndens beslut

En komplettering med utvärdering av Äldreomsorgsplanen utförs till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008.

Socialnämndens presidium samt socialchef Susanne Hansson utses att utföra utvärderingen.

__________

(17)

_______________________________________________________________________

§ 266 Dnr 08/SN193 730

Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten

Från 1januari 2009 införs en ny lag LOV – lagen om valfrihetssystem.

Lagen ger möjlighet för kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet som idag drivs i egen regi. Kommunen avgör om LOV skall tillämpas och för vilka tjänster. Kommunen avgör även vilka kvalitetskrav som ska gälla hos de alternativa utförarna.

Kommunstyrelsen har ansökt om stimulansmedel från staten för att konkurrenspröva hemtjänstverksamheten i kommunen. Medel har ansökts för att anställa projektansvarig som ansvarar för upphandling enligt LOV samt sprida information till intresserade utförare och ansvara för löpande annonsering i den nationella databasen.

Kommunen har skyldighet enligt kommunallagen att kontrollera och följa upp den externa leverantörens verksamhet.

I ansökan om stimulansmedel har även hänsyn tagits till ökad kostnad för tillsyn.

Socialnämnden föreslås införa valfrihetssystem i kommunens hemtjänstverksamhet.

Yrkande

Socialnämndens ordförande Ingalill Jonsson (m), yrkar att socialnämnden utifrån det av socialnämnden beslutade politiska mål 2 ska införa LOV- lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Tage Björk (s) reserverar sig mot beslutet.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Tage Björks reservation. Ordföranden finner bifall för sitt förslag.

Socialnämndens beslut

Uppdra till socialchef Susanne Hansson att till socialnämndens

sammanträde den 16 december 2008 genomföra fackliga förhandlingar med avsikt att införa LOV-lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Kommunal Pensionärsrådet kallas till ett samrådsmöte.

(18)

§ 266 forts Reservation

(s) reserverar sig mot att lagen om valfrihetssystem införs i Nordmalings kommun.

(s) anser inte att verksamheten som idag utförs i egen regi konkurrensutsätts.

Vi tror heller inte att verksamheten blir billigare men däremot riskerar vi att personalen tystas då meddelarfriheten inte gäller i privata företag.

__________

(19)

_______________________________________________________________________

§ 267 Dnr 08/SN259 780

Avtal – Frösunda Assistans

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 november 2008, § 290, behandlat ett ärende gällande ”Avtal-Frösunda Assistans”.

Ärendet diskuteras i socialnämnden varvid ordföranden Ingalill Jonsson , (m), föreslår att inbjuda kommunchef Magnus Haglund till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008 för klargörande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 3 november 2008, § 290 Socialnämndens beslut

Inbjuda kommunchef Magnus Haglund till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008 för klargörande.

__________

(20)

§ 268 Dnr 08/SN260 754 Riksnorm för försörjningsstöd 2009

Regeringen har den 16 oktober 2008 fattat beslut om ändring i

socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd.

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap 3 § första stycket 1 i socialtjänstlagen (2002:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2009 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna

Beslutsunderlag

Socialstyrelsens Meddelandeblad

Socialnämndens beslut

Anta den nya Riksnormen för försörjningsstöd 2009.

__________

(21)

_______________________________________________________________________

§ 269

Meddelanden

Länsstyrelsen Västerbotten har inkommit med en sammanställning av anmälda missförhållanden inom äldreomsorgen 2007, enl Lex Sarah.

_____

Länsstyrelsen Västerbotten har inkommit för kännedom till socialnämnden med ett missiv om en enkätundersökning gällande individuell plan enligt 10

§ LSS. Enkäten ska besvaras av samtliga handläggare som arbetar med beslut av LSS insatser inom området myndighetsutövning.

Detta utskick är för kännedom till socialnämnden och separat utskick kommer att sändas till handläggarna och deras chef. Undersökningen kommer att ske i två steg och i detta första steget är Umeå samt Nordmalings kommun utsedda.

_____

Dnr 08/SN236 769

Karolinska Universitetssjukhuset har inkommit med rapport angående Behovsinventering av information i Sveriges kommuner om missbruk av dopingmedel.

_____

Dnr 08/SN238 703

Lotteriinspektionens har inkommit med remiss avseende ansökan om tillstånd till värdeautomater på Restaurang Sun Rise, Nordmaling. Yttrande har lämnats.

_____

Dnr 08/SN242 703

Lotteriinspektionens har inkommit med remiss avseende ansökan om tillstånd till värdeautomater på Restaurang Lenas, Nordmaling. Yttrande har lämnats.

_____

Socialnämndens beslut

Meddelandena har delgetts socialnämnden.

__________

(22)

§ 270

Delegationsärenden

Förvaras i särskild pärm.

Delegationsärenden för tiden 2008-10-14-2008-11-17 gällande:

- Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd

- Faderskap - Dödsboanmälan

- Färdtjänst, Riksfärdtjänst - LSS

- Trygghetslarm

- Beviljade insatser inom hemtjänst

Socialnämndens beslut

Redovisning av delegationsärenden för tiden 2008-10-14-2008-11-17 godkännes.

__________

Figure

Updating...

References

Related subjects :