Byggnadsnämnden. Sammanträdesprotokoll kl i Kommunhuset. Beslutande

Full text

(1)

Beslutande

Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M)

Andreas Redlund (M) Robert Claussnitzer (M) Hans Gyllingmark (M) Maria Kvarnheden (M) Dan Melin (FP) Solveig Brunstedt (C) Fredrik Sirberg (S) Kerstin Hägg (S)

Eva Külper (MP) jäv § 349 Robert Oberascher (Ö) Tjänstgörande

ersättare Owe Wattman (M)

Noa Ericsson (MP) jäv § 326 tjänstgörande § 349 Ersättare Eva Laurén (M)

Liselott Eriksson (M) Maria Halkiweicz (FP) Margit Hammarström (S) Ingegärd Ward (S) Lars Hjertqvist (Ö)

Tjänstemän Johan Hagland Miljö- och stadsbyggnadschef Ann-Christine Wåhlstedt Berg, Expeditionschef Ulla Wildsjö, Bygglovhandläggare

Peter Lindroos, Planchef Justering

Justerare

Plats och tid Kommunhuset Justerade

paragrafer §§ 310 – 358 Underskrifter

Sekreterare

Ann-Christine Wåhlstedt Berg

.

Ordförande

Lennart Nilsson

(2)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum Paragrafnummer

7 december 2011

§§ 310-358 Datum då anslaget sätts upp: 14 december 2011

Underskrift

Ann-Christine Wåhlstedt Berg Expeditionschef

Datum då anslaget tas ned 4 jan 2012

Underskrift

Ann-Christine Wåhlstedt Berg Expeditionschef

Förvaringsplats för

protokollet Stadsarkitektkontoret

(3)

ÄRENDEFÖRTECKNING PÅ SAMMANTRÄDE 2011-12-07 Nr

BN § 310 ÖVR.2011.4

200 Val av justeringsman

STADSARKITEKTKONTORET BN § 311 ÖVR.2011.12

040 Arvode för byggnadsnämndens beredning BYGGNADSNÄMNDEN

BN § 312 ÖVR.2011.5 200

Förvaltningsinformation 2011 STADSARKITEKTKONTORET BN § 313 ÖVR.2011.7

042

Budgetuppföljning per oktober 2011 STADSARKITEKTKONTORET BN § 314 ÖVR.2011.1

022 Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2012 STADSARKITEKTKONTORET

BN § 315 ÖVR.2011.45

246 Belägenhetsadress för Annehill, Färingsö STADSARKITEKTKONTORET

BN § 316 ÖVR.2011.27 246

Belägenhetsadress för Brostugans väg, Kärsö STADSARKITEKTKONTORET

BN § 317 ÖVR.2009.9 246

Belägenhetsadressering för Darlkarlsvägen, Drottningholmsmalmen

ERIKSBERGSVÄGENS INTRESSEFÖRENING BN § 318 ÖVR.2011.42

246

Belägenhetsadress för Iländaskär STADSARKITEKTKONTORET BN § 319 ÖVR.2011.16

246

Belägenhetsadress för Kaggeholm, Helgö STADSARKITEKTKONTORET

BN § 320 ÖVR.2010.48

246 Belägenhetsadressering för Kärsösund STADSARKITEKTKONTORET

BN § 321 ÖVR.2007.78

246 Belägenhetsadress för Nora, Färentuna Stadsarkitektkontoret

BN § 322 ÖVR.2011.40 246

Belägenhetsadress för Morsarvet, Färingsö STADSARKITEKTKONTORET

BN § 323 ÖVR.2010.40 246

Belägenhetsadress för Sundby kvarnväg och Sånga Sundby, Färingsö

STADSARKITEKTKONTORET BN § 324 TRAF.2011.177

512

Remiss: Ansökan om nedsatt hastighet på vägavsnittet Gredby Backe, Adelsö, Lst beteckning 2581-29696-2011 LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

(4)

BN § 325 TRAF.2011.170 512

Ansökan om fartgupp på gång- och cykelvägen mellan Ångbåtsvägen och Pråmvägen

LAWAETZ, ANNETTE BN § 326 PLAN.2004.20

214 DROTTNINGHOLM 1:2,

Detaljplan för Drottningholmsmalmen STADSARKITEKTKONTORET

BN § 327 PLAN.2011.12 214

EKERÖ PRÄSTGÅRD 1:2,

Detaljplan för Ekerö Prästgård 1:2, 1:7 samt del av Ekerö Prästgård 1:1

EKERÖ FÖRSAMLING BN § 328 PLAN.2011.13

214

KUNGSBERGA 13:6

Ansökan om detaljplan för Kungsberga 13:6 LUNDGREN, TUULIKKI

BN § 329 PLAN.2011.5 214

KUNGSHATT 1:81

Detaljplan för fastigheten Kungshatt 1:81 och 1:82 BYGGNADSNÄMNDEN

BN § 330 PLAN.2010.26 214

PRÄSTNIBBLA 6:6

Ändring av detaljplan för Prästnibbla 6:6 m fl PRÄSTNIBBLA STRANDS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BN § 331 PLAN.2010.32

214

SKÅ-EDEBY 4:11

Detaljplan för Skå-Edeby 4:11 och 9:1 samt Skå-berga 1:4, 1:6 m fl

DOM ARKITEKTER AB BN § 332 PLAN.2011.14

214

STOCKBY 7:11

Ändring av detaljplan för fastigheten Stockby 7:11 WIKLANDER, BO JAN

BN § 333 PLAN.2011.11 214

TROXHAMMAR 1:5

Ansökan om detaljplanering för Troxhammar 1:5 KNIBERG, EVA

BN § 334 PLAN.2007.39

214 KUNGSBERGA 10:23

Detaljplan för fastigheterna Kungsberga 10:23 m fl BYGGNADSNÄMNDEN

BN § 335 PLAN.2008.32

214 MUNSÖ-EKEBY 2:53

Ändring av detaljplan för Munsö-Ekeby 2:53 EKEBY-MUNSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖR

(5)

BN § 336 PLAN.2010.11 214

EKERÖ-NIBBLA 1:1

Ändring genom tillägg i detaljplan för Ekerö-Nibbla 1:1, koloniträdgårdsområdet Nibbla

BYGGNADSNÄMNDEN BN § 337 BYGG.2011.987

216

BREDLÖT 1:2

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten BREDLÖT 1:2 (intill Bredlöt 1:6)

återvisat för ny handläggning BREDLER ANDREAS

BN § 338 BYGG.2011.290

216 HILLESHÖGBY 7:1

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten HILLESHÖGBY 7:1

BREDLER, JOHN BN § 339 BYGG.2011.900

229

MALMVIK 1:1

Strandskyddsdispens för avloppsanläggning för befintligt enbostadshus på fastigheten Malmvik 1:1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

BN § 340 BYGG.2011.881 231

FÄRENTUNA PRÄSTGÅRD 1:4

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu) på fastigheten Färentuna Prästgård 1:4

RAMSIN, HÅKAN BN § 341 BYGG.2011.834

228

Anmälan om olovlig byggnation BN § 342 BYGG.2011.834

Ss8 Ändring/rättelse av beslut gällande anmälan om olovlig byggnation

BN § 343 BYGG.2011.953

231 ROSENHILL 1:7

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) på fastigheten Rosenhill 1:7 QVARFORDT, ANDERS

BN § 344 BYGG.2011.1006 231

STOCKBY 2:87

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Stockby 2:87

KÄRFVE TORSTENSSON, BIRGITTA BN § 345 BYGG.2011.931

231

TRÄKVISTA 2:215

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage) på fastigheten Träkvista 2:215

FOGELKLON JOHANNA

(6)

BN § 346 BYGG.2011.708 231

ÄLVNÄS 1:263

Bygglov för byggnation av stödmur på fastigheten Älvnäs 1:263

JOHANSSON, LARS BN § 347 BYGG.2011.948

231

MUNSÖ-BONA 1:17

Bygglov för nybyggnad av gäststuga

(ersättningsbyggnad) på fastigheten Munsö-Bona 1:17 OLSSON MIKAEL OCH BJURMAN KJELL

BN § 348 BYGG.2011.776 229

EKERÖ-NIBBLA 1:51

Strandskyddsdispens i efterhand för

renovering/utbyggnad av brygga på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:51

ELIASSON, KARIN BN § 349 BYGG.2011.773

231

TRÄKVISTA 2:30

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Träkvista 2:30

KÜLPER, EVA BN § 350 BYGG.2011.977

229

ÄLVNÄS 1:172

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga och sjöbod på fastigheten Älvnäs 1:172 TOJA AB

BN § 351 BYGG.2009.49 229

Föreläggande vid vite att avlägsna byggnad inom strandskyddsområde

BN § 352 BYGG.2011.828

232 DEGERBY 6:23

Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad (gäststuga) till

cateringverksamhet på fastigheten Degerby 6:23 ADOLFSSON MARIE

BN § 353 BYGG.2011.1068 229

TAPPSTRÖM 2:1

Strandskyddsdispens för förtöjningsplats för båtar på fastigheten Tappström 2:1 (vid Tappströmsbron) EKERÖ KOMMUN, TEKNISKA

BN § 354 BYGG.2009.944

228 Anmälan om ovårdad tomt BN § 355 BYGG.2011.312

231 TAPPSUND 1:1 (TAPPSUND 1:75)

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Tappsund 1:1 (blivande Tappsund 1:75)

SBC BO

(7)

BN § 356 ÖVR.2011.39 246

Belägenhetsadress för Berga Solsidan Skå BN § 357 ÖVR.2011.6

200

Anmälan delegationer 2011 STADSARKITEKTKONTORET

BN § 358 ÖVR.2011.3 Rapporter till Byggnadsnämnden 2011 STADSARKITEKTKONTORET

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :